Aktualności | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 | Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020

Data publikacji: 16 września 2015

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest realizowany przez MEN wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Udzielenie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa organom prowadzącym nastąpi w formie dotacji celowej.


CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

1. doposażenie bibliotek szkolnych w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów, w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata;

2. promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych;

3. wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów - atrakcyjne dla nich;

4. urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych;

5. rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej;

6. rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.


FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

1.
zakup z wykorzystaniem środków z dotacji celowej książek niebędących podręcznikami, zwanych dalej książkami, w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej;

2. stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających efektywniejsze realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej, między innymi przez wypożyczanie uczniom książek na okres ferii letnich i zimowych;

3. współpraca bibliotek szkolnych i publicznymi dla lepszej realizacji zadań obu instytucji, między innymi poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.


Planowane kwoty dotacji:

  Kwota dotacji na zakup nowości wydawniczych Liczba szkół
szkoły małe do 70 uczniów do 2 480 zł 4 923
szkoły średnie od 71 do 170 uczniów do 4 000 zł 4 000
szkoły duże od 171 uczniów do 12 000 zł 9 555

*do każdej z wyżej podanych kwot należy dodać 20-procentowy wkład własny samorządów

 

Rozporządzenie

Formularze dla dyrektorów i organów prowadzących

Miniporadnik dla nauczycieli bibliotekarzy i dyrektorów szkół