Czasopisma z pedagogiki i psychologii dostępne w czytelni


Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej / [red. nacz. Tadeusz Kowalski]. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994-

W ostatnim numerze 3/2020
AKTUALNOŚCI
- Dyrektorze pamiętaj o...
- Potrzebne zawdoy
- NIK zbada zabezpieczenia szkół
- Kłopotliwe dobro dziecka
- Łacina w liceum do wyboru
- Projekt "Granie na ekranie"
- Geoinformacja w nauce geografii
- Nagroda od kuratora
- Kryteria rekrutacji bez szczepienia
- Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli
- Poradnik o aranżacji przestrzeni
- Wiosną Stypendia Rosną
- Złoto na zimowych igrzyskach
- Prawo rodzica do zwolnienia dziecka z zajęć
- Kalendarium zmian prawnych
POLITYKA EDUKACYJNA
- Znaczenie edukacji prawnej
BARWY ZARZĄDZANIA
- Dyrektor aktywny społecznie
PRAKTYCZNA AKADEMIA ZARZĄDZANIA
- Obliczanie subwencji
CO W PRAWIE PISZCZY
- Zasady rekrutacji do szkół
- Tworzenie arkusza organizacji
- Równe traktowanie w pracy
- Nagrywanie rozmów przez dyrektora
- Pytania do eksperta
NOWE TECHNOLOGIE
- E-uzależnienia behawioralne
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Uczeń ze SPE w programie profilaktyczno-wychowawczym
- Materiały dla nauczycieli
Uleganie mitom w edukacji
Pytania o dowody
Popularne mity
SUPER DYREKTOR SZKOŁY
- Wsparcie jest siłą
INSPIRACJE DYREKTORA
- Internet zmysłów
- Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
- Osobowość edukacji - Barry Zuckerman
- Technologie szkodzą mowie
- Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania...
- 6 mitów o informacji zdrowotnej
- Certyfikat z hobby
KULUARY OŚWIATY
- Maile do młodej dyrektorki
O kontakcie z uczniem
- Subiektywnie o edukacji
Edukacja w wolności
NIEZBĘDNIK DYREKTORA
Zadania domowe
- Rozmawiajmy o pracach domowych
- Szkolne pomysły na zadawanie lekcji
- Zadania domowe warto różnicować

 

Głos Pedagogiczny / [red. nacz. Natalia Wojciechowska]. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2009-

W ostatnim numerze luty/marzec (114) 2020
TEMAT MIESIĄCA
- Szkolny system oceniania zachowania uczniów
TWARZĄ W TWARZ
- Dla kogo jest współczesna szkoła? Rozmowa z dr. Tomaszem Tokarzem, trenerem, coachem, mediatorem, wykładowcą akademickim
FIŃSKIE INSPIRACJE
- Przygotujmy dzieci do życia
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
- Dziecko z ZA w klasie - Jak rozmawiać z rodzicami uczniów?
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Sposoby na agresję w klasie
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE
- Interwencja kryzysowa
NARZĘDZIOWNIA
- Opinia na temat stosowania kar i nagród - ankieta dla nauczycieli
- Opinia na temat stosowania kar i nagród - ankieta dla uczniów
- Zespół Aspergera w naszej klasie - scenariusz spotkania z rodzicami uczniów
- Procedura postępowania w sytuacji znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych
- Przykłady ćwiczeń odprężających
- Higiena psychiczna nauczyciela
- Spadające płatki śniegu - konspekt zajęć indywidualnych z uczniem z niepełnosprawnością intelektulną
- Indywidualny program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych organizowanych w celu wyrównania zaburzeń w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego i w zakresie wspomagania rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych oraz stymulacji rozwoju poznawczego
- Określenie liczby wyrazów w zdaniu i zdań w tekście. Zapisywanie dat za pomocą cyfr arabskich i znaków rzymskich - scenariusz zajęć dla dzieci ze SPE
- Zainteresowania dziecka - ankieta dla rodziców umożliwiająca poznanie mocnych stron dziecka
- Scenariusze zajęć z wykorzystaniem dramy
- Ćwiczenia i gry dramowe do wykorzystania na zajęciach specjalistycznych
ROZWÓJ OSOBISTY
- Jak zadbać o siebie w 8 krokach?
TERAPIA PEDAGOGICZNA W SZKOLE
-Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną wyzwaniem dla szkoły
- Specyficzne trudności w nauce, czyli jak pracować z dzieckiem z dysleksją
PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA
- Wykorzystanie dramy na zajęciach specjalistycznych
TERMINARZ ZADAŃ
- Terminarz zadań nauczyciela specjalisty marzec-kwiecień 2020 r. 

 
W ostatnim numerze 1/2019
Z WARSZTATU BADAWCZEGO. INNOWACJE
- Rytuały patriotyczne w rzeszowskich przedszkolach w kontekście 100 rocznicy odzyskania niepodległości
- Jak zachęcić młodego człowieka do czytania?
- Wspieranie aktywności zawodowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli. Przykłady dobrych praktyk
KONTEKSTY HISTORYCZNE W EDUKACJI
- Zarobki nauczycieli gimnazjów galicyjskich na początku XX wieku
- Pierwsze lata trudnej wolności w II Rzeczypospolitej 1918-1921
PCEN I OTOCZENIE
- Nowy System Informacji Oświatowej - konferencja dla JST
- "Arkusz organizacyjny jest rodzajem planowania operacyjnego, w którym skupiają się najważniejsze roczne cele szkoły, wynikające z przyjętej strategii. Jest to jeden z ważniejszych instrumentów określających spełnienie marzeń o dobrej szkole" - wywiad z Aleksandrą Dacyl
- Nowy System Informacji Oświatowej w praktyce - wywiad z Tomaszem Kawą
PORTRETY GALICYJSKIE
- Zapach jabłek...
OKOLICE SZTUKI
- Exultet - wspaniały hymn wielkanocny
- Die Kunst der Fuge Bacha w różnych odsłonach
DYSKUSJE, RECENZJE
- Kilka uwag o kondycji nauczyciela
- Adele faber i Elaine Mazlish, Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być
SPRAWOZDANIA
- AHN po raz kolejny - Zbrodnia Wołyńska
- Dawno dawno temu
- Przegięcie
 

Monitor Dyrektora Szkoły / [red. nacz. Agata Klimaszewska]. - Poznań : Forum Media Polska Spółka z o.o. 2014-

W ostatnim numerze 2/2020 luty
TWARZĄ W TWARZ
- edukacja inspirowana rozwiązaniami przywiezionymi z Finlandii w rozmowie z Tomaszem Karolakiem
TEMAT NUMERU
- Czy Pracownicze Plany Kapitałowe to nowe OFE? Kiedy przystąpią do nich jednostki budżetowe?
ORZECZNICTWO W PRAKTYCE SZKOLNEJ
- Czy nauczyciel ma prawo do wniesienia sprzeciwu od decyzji o skreśleniu z listy uczniów?
POD PARAGRAFEM
- Zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z wdrożeniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych
- Ostatni dzwonek na przygotowanie do opracowania sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020
NARZĘDZIOWNIA
- Upoważnienie do przetwarzania danych szczególnych kategorii - wzór 1
- Upoważnienie do przetwarzania danych szczególnych kategorii - wzór 2
- Wzór arkusza samooceny dyrektora szkoły
- Zgłoszenie zastrzeżeń do ustaleń pracownika powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej zawartych w protokole kontroli
- Skarga na działania pracownika stacji sanitarno-emidemiologicznej
KONTROLA W PLACÓWCE
- Kontrola sanepidu w szkole
W KADRZE DYREKTORA
- Uzasadnione przypadki zatrudnienia nauczyciela na czas określony
Z ŻYCIA SZKOŁY
- 3 sprawdzone narzędzia do przeprowadzenia skutecznej diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły
- Znamy wyniki badań PISA... i co dalej?
- Najważniejsze działania promocyjne i marketingowe szkoły
EX LEGE
- Porad prawnych udziela Joanna Lesińska
KALENDARIUM
- Kalendarz luty-marzec 2020

 
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze / red. nacz. Janina Maciaszkowa. - Warszawa : Ministerstwo Oświaty, 1964-

W ostatnim numerze 2/2020

TEORETYCZNE PODSTAWY OPIEKI I WYCHOWANIA
- Zmani w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji w kontekście antycypacji zawodu przez studentów
DIAGNOZY, DOŚWIADCZENIA, PRAKTYKI
- O edukacji wizualnej w kontekście ilustracji artystycznej - aspekt historyczny i współczesny
- Otwieranie przestrzeni w szkole do aktywności kreatywnej opartej na muzyce
- Nauczycielu mów slangiem! - język jako podstawowe narzędzie pracy pedagoga
BADANIA I SONDAŻE
- "Za progiem". Wartości edukacyjne uczenia się dzieci w plenerze
- Wczesna edukacja matematyczna w kontekstach narracyjnych i środowisku lokalnym
- Potencjał edukacyjny książek obrazkowych na przykładzie realizacji warsztatów językowo-czytelniczych w ramach projektu "za progiem" - wyprawy odkrywców
 

Remedium : miesięcznik poświęcony promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień / [red. nacz. Mieczysław Wojciechowski]. - Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze 12/2019
TEMAT MIESIĄCA
- Motywacja
POTRZEBY I PROBLEMY DZIECI
- Uważność - dlaczego tak wiele dzieci ma z nią problem?
- Mobbing rówieśniczy
- Kiedy zachowanie dziecka jest zaburzone
PSYCHOLOGIA ZDROWIA / ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE
- Wyzwania osób z autyzmem w obszarze porozumiewania się
PSYCHOLOGIA ZDROWIA / PSYCHOLOGIA JEDZENIA
- Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży - cd.
PSYCHOLOGI ZDROWIA / PORADNIK TERAPEUTY
- Syndrom wypalenia w profesjonalnej pomocy i jak mu przeciwdziałać - cd.
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ / UZALEŻNIENIA
- iGen - pokolenie Internetu
EDUKACJA
- Model szkoły ćwiczeń - teoria i praktyka - cz. I
RODZINA ADOPCYJNA
- Rodzina zastępcza a rodzina adopcyjna
METODY PRACY
- Gdy rodzice postanowili się rozstać
- Rozwiązywanie konfliktów w relacjach z rówieśnikami
CIEKAWOSTKI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
- Warto wiedzieć

 

Szkoła Specjalna : czasopismo poświęcone sprawom pedagogiki specjalnej / [red. nacz. Janina Doroszewska]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968-

W ostatnim numerze 5/2019 listopad/grudzień
OPRACOWANIA NAUKOWE
- Zachowania samobójcze młodzieży w kontekście trudności adaptacyjnych
- Doświadczenia matek dzieci ze spektrum autyzmu w obliczu wielogłosowości wiedzy i praktyk dotyczących autyzmu
- Personal features and self-assessment of stuttering adolescents as a factor of the success of their psychological-pedagogical support
Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
- Zaburzenia przetwarzania słuchowego - algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
- Określenie możliwości poznawczych dziecka ze spektrum autyzmu na podstawie dynamicznej oceny rozwoju poznawczego - refleksje nauczycielki
PRAWO I PRAKTYKA
- Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako spadkodawca. Cz. 1 - Testament
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
- Zielone miasta i koncepcja smart city - ważny element jakości życia
RECENZJE
- Cezary Kurkowski: Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach. Studium socjopedagogiczne. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2018, ss. 200
NASZYM CZYTELNIKOM POLECAMY
- Peter Hollins: Samodyscyplina dla opornych. Jak mieć silną wolę i osiągnąć swoje cele. Wydawnictwo Vital, Białystok 2018, ss. 138
- Justyna Kotowicz: Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych. Komunikacja i procesy poznawcze. Wydawnictwo Naukowe UP, Krakw 2018, ss. 166
SPIS ROCZNIKA 2019

 

Świetlica w Szkole : kwartalnik wychowawców świetlicy / [red. nacz. Joanna Hoffmann]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2008-

W ostatnim numerze 1/2020 styczeń/luty
KPRAWO
- Liczba dzieci w grupie świetlicowej
KALENDARIUM
- Plan pracy świetlicy szkolnej
- Na gałązce usiadł ptak...
SCENARIUSZE
- Biało-czerwone
- Patataj, patataj, pojedziemy w piękny kraj
- Moja ojczyzna
- Wielkanocne inspiracje
- Historia malowana
- Najpiękniejsze krajobrazy Polski
- Kropla historii
DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ
- O patriotyzmie - nowości do wykorzystania w szkole: na lekcji, w świetlicy szkolnej
ZABAWY NA SZÓSTKĘ
- Quiz wiedzy o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych w Polsce dawnej i dziś
ZRÓB TO Z NAMI
- Patriotyczny orzełek z papierowej rolki
- Wielkanocne jaja z muliny
- Orzeł z kółeczek - origami płaskie
- Wielkanocne pomysły z papierowych rolek
- Świetlicowy wianek (kusudama)
- Dekoracje świetlicowe

 

Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [red. nacz. Andrzej Stypuła]. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1994-

W ostatnim numerze 3/2020
TEMAT NUMERU
- Nie wpajajcie im martwej wiedzy
- Kultura czytania - jak ją tworzyć i wspierać w domu rodzinnym
- Jak zainteresować chłopców książkami
- Czytanie na ekranie? Niekoniecznie
- Zwyrtała, czyli porwać do czytania
BIULETYN KRAJOWEGO DUSZPASTERSTWA NAUCZYCIELI
- O powstańcach i dzisiejszej mlodzieży
WOKÓŁ KOMUNIKACJI
- Czy my wiemy, czego chcemy?
ROZMOWA MIESIĄCA
- Wygrać z pornografią
TEKA PRAKTYKA
- Wiosenne porządki
- Najprostsze środki, spektakularne efekty

 

Życie Szkoły / [Ministerstwo Oświaty]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954-

W ostatnim numerze 2/2020 luty-marzec
TEMAT NUMERU
- "Panienka z okienka", czyli wprowadzenie dzieci w świat kultury polskiej
Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ
- Stałe diagnozowanie a ocena opisowa w klasach I-III
WSPOMAGANIE UCZNIA
- Wspomaganie dzieci z trudnościami poza szkołą. terapia czaszkowo-krzyżowa
- Jak pomóc uczniom polubić szkołę?
- Zintegrowane półkule
- Dieta a zachowanie uczniów
KOMUNIKACJA W SZKOLE
- Wokół integracji. Nauka tolerancji i akceptacji w szkole
- Integracja zespołu klasowego
- Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami
ZAJĘCIA NA CZASIE
- Grywalizacja w edukacji. Czym jest?
EFEKT DOMINA
- Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III)
MUZYCZNE INSPIRACJE
- Aktywności muzyczne a kształtowanie kompetencji społecznych dziecka
- Komunikacja bez tajemnic!
DO IT YOUTSELF
- Przygotowując się na nadejście wiosny
- Wielkanocne bingo
 

Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego / [red. nacz. Bogdan Białek]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997-

W ostatnim numerze 3/2020
NA TEMAT
Godność
- Utracona i odzyskana godność
- Uszanowanie... dla siebie samego
- Esencja czlowieczeństwa
PSYCHOLOGIA I ŻYCIE
- Spotkanie, które leczy
- Fakty i mity o uważności
- Kobiecy autyzm w ukryciu
- Przereklamowany kryzys
- Gry na poważnie
- Skromna żona
TRENING PSYCHOLOGICZNY
- Para w pułapce emocji
- Ruchy, ruchy!
- Łzy dla puszka
- Osaczeni troską
- Nigdy więcej
STYLE ŻYCIA
-
W oceanie łez
- Mistyka gór
JAK W KAŻDYM NUMERZE
- Listy
- Psychowieści
- Maruszewski
- Moja historia
- Krzysztofowicz
- Rekomendacje kulturalne
- Bortnowska
- Karpowicz
- Maksymiuk
- Piwkowska
- Maj
- Krzyżówka z Charakterem
- Bomba
- Karmataka
 

Powrót do Dla nauczycieli