Czasopisma z pedagogiki i psychologii dostępne w czytelni


Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej / [red. nacz. Tadeusz Kowalski]. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994-

W ostatnim numerze 9/2019
AKTUALNOŚCI
- Dyrektorze pamiętaj o...
- Wrześniowe zmiany w prawie
- Miliard złotych na podwyżki
- Dodatek w przedszkolach
- Od 225 do 445 zł na podręczniki
- Pensja minimalna bez stażowego
- Przedmiot "wiedza o zdrowiu"
- Reforma szkół zawodowych
- Kierunki studiów dla dyrektorów
- Standardy kształcenia nauczycieli
- Wcześniejsza emerytura
- Pilotaż "Szkoły dla innowatora"
- Sukcesy Polaków na olimpiadach tematycznych
- Kalendarium zmian prawnych
POLITYKA EDUKACYJNA
- Samorządowe koszty podwyżek dla nauczycieli
- Wynagrodzenia nauczycieli - analiza porównawcza
- Systemowy akcent na kształtowanie postaw i wartości
- stracony podwójny rocznik?
BARWY ZARZĄDZANIA
- Trwały zarząd nieruchomości
CO W PRAWIE PISZCZY
- Bedzie łatwiej o dyscyplinę?
- Procedura organizacji indywidualnego nauczania
- Indywidualne formy nauki
NOWE TECHNOLOGIE
- Przeciążenia cyfrowe
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Uczeń sprawczy i wspólnotowy
- Czynniki stresu wśród uczniów
- Materiały dla nauczycieli: Słownik wyrazów nowych ; Młodzieżowy slang
INSPIRACJE DYREKTORA
- Wygrać z przemocą
- Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
- Osobowość edukacji - Alina Kozińska-Bałdyga
- Uczmy pozytywnego myślenia
- Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania...
- Wsparcie edukacji cyfrowej
KULUARY OŚWIATY
- Maile do młodej dyrektorki - O mocy pedagoga
- Subiektywnie o edukacji - Doceniony dyrektor
NIEZBĘDNIK DYREKTORA
Szkolny wolontariat
- Krytykowanie jakościowego wolontariatu
- Pytania do eksperta - wolontariat
- budowanie zespołu wolontriackiego
- Ewaluacja działań wolontariackich

 

Głos Pedagogiczny / [red. nacz. Natalia Wojciechowska]. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2009-

W ostatnim numerze wrzesień 2019 (110)
TEMAT MIESIĄCA
- Planowanie i organizacja pracy pedagoga na rok szkolny 2019/2020
TWARZĄ W TWARZ
- Wsparcie dziecka w stresie
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Jak motywować, by nie demotywować?
- Planowanie skutecznego zarządzania klasą
- Elementy terapii Glassera w praktyce szkolnej
ZA DRZWIAMI GABINETU
- Słuchaj wroga swego
NARZĘDZIOWNIA
- Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2019/2020
- Rejestr uczniów posiadających opinie/orzeczenia PPP
- Rejestr działań interwencyjnych pedagoga szkolnego
- Rejestr współpracy pedagoga z instytucjami organizacjami lokalnymi
- Rozwijanie umiejętności słuchania - scenariusze lekcji
- Rozwijanie umiejętności empatii i szacunku do wszelkich odmienności - scenariusz lekcji
- Plan zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
- Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
- Dekalog terapeuty pedagogicznego
TERAPIA PEDAGOGICZNA W SZKOLE
- Najważniejsze działania terapeuty pedagogicznego
PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA
- Dokumentacja pracy specjalisty szkolengo
TERMINARZ ZADAŃ
- Terminarz zadań nauczyciela specjalisty wrzesień/październik 2019 

 
W ostatnim numerze 1/2019
Z WARSZTATU BADAWCZEGO. INNOWACJE
- Rytuały patriotyczne w rzeszowskich przedszkolach w kontekście 100 rocznicy odzyskania niepodległości
- Jak zachęcić młodego człowieka do czytania?
- Wspieranie aktywności zawodowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli. Przykłady dobrych praktyk
KONTEKSTY HISTORYCZNE W EDUKACJI
- Zarobki nauczycieli gimnazjów galicyjskich na początku XX wieku
- Pierwsze lata trudnej wolności w II Rzeczypospolitej 1918-1921
PCEN I OTOCZENIE
- Nowy System Informacji Oświatowej - konferencja dla JST
- "Arkusz organizacyjny jest rodzajem planowania operacyjnego, w którym skupiają się najważniejsze roczne cele szkoły, wynikające z przyjętej strategii. Jest to jeden z ważniejszych instrumentów określających spełnienie marzeń o dobrej szkole" - wywiad z Aleksandrą Dacyl
- Nowy System Informacji Oświatowej w praktyce - wywiad z Tomaszem Kawą
PORTRETY GALICYJSKIE
- Zapach jabłek...
OKOLICE SZTUKI
- Exultet - wspaniały hymn wielkanocny
- Die Kunst der Fuge Bacha w różnych odsłonach
DYSKUSJE, RECENZJE
- Kilka uwag o kondycji nauczyciela
- Adele faber i Elaine Mazlish, Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być
SPRAWOZDANIA
- AHN po raz kolejny - Zbrodnia Wołyńska
- Dawno dawno temu
- Przegięcie

 

Monitor Dyrektora Szkoły / [red. nacz. Agata Klimaszewska]. - Poznań : Forum Media Polska Spółka z o.o. 2014-

W ostatnim numerze 7/2019
TEMAT NUMERU
- Nowa odsłona Karty Nauczyciela 2019
W KADRZE DYREKTORA
- Nowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
- Planowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020
- Wydawanie zaświadczeń pracy zwalnianym pracownikom szkoły
- Biuletyn Informacji Publicznej
- Informacje na temat uczniów - pod kontrolą
NARZĘDZIOWNIA
- Formularz zgłoszenia wypadku ucznia
- Protokół powypadkowy ucznia
- Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
POD PARAGRAFEM
- Zmiany w szkolnictwie branżowym
ORZECZNICTWO W PRAKTYCE SZKOLNEJ
- Uchybienie godności zawodu nauczyciela

 
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze / red. nacz. Janina Maciaszkowa. - Warszawa : Ministerstwo Oświaty, 1964-

W ostatnim numerze 5/2019

TEORETYCZNE PROBLEMY OPIEKI I WYCHOWANIA
- Zarys koncepcji wolnych szkół demokratycznych
DIAGNOZA, DOŚWIADCZENIA, PRAKTYKI
- Placówka wsparcia dziennego jako przestrzeń oddziaływań inkluzyjnych. Założenia, obszary, dobre praktyki
BADANIA I SONDAŻE
- Postawy merkantylne młodzieży aktywnej w mediach społecznościowych w świetle wyników badań własnych
- Krytyczne myślenie (nie)dostępne uczniom edukacji wczesnoszkolnej?
- (Nie)wykorzystany potencjał outdoor education. Wybrane aspekty badań
- Wybrane pojęcia matematyczne a ich rozumienie przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej -pojęcie miary i mierzenia

 

Remedium : miesięcznik poświęcony promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień / [red. nacz. Mieczysław Wojciechowski]. - Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze 7-8/2019
TEMAT MIESIĄCA
- Dlaczego młodzież pije mniej?
PSYCHOLOGIA ZDROWIA / ZABURZENIA OSOBOWOŚCI
- Gdy rodzic choruje na zaburzenia osobowości
PSYCHOLOGIA ZDROWIA / MITY I STEREOTYPY
- Psychoniechęć
PSYCHOLOGIA ZDROWIA / REGULACJE PRAWNE
- Odpowiedzialność karna a stan zdrowia psychicznego sprawcy czynu zabronionego
PSYCHOLOGIA ZDROWIA / ZABURZENIA JEDZENIA
- Psychodietetyka dzieci i młodzieży
- Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży - cz. II
PSYCHOLOGIA ZDROWIA / PORADNIK TERAPEUTY
- Syndrom wypalenia w profesjonalnej pomocy i jak mu przeciwdziałać - cz. I
PROMOCJA ZDROWIA / ZAPOBIEGANIE SKUTKOM SIEDZĄCEGO TRYBU ŻYCIA
- Ćwiczenia rozciągające w plenerze - cd.
POTRZEBY I PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY
- Kiedy lęk staje się przeszkodą? - cz. I
- Najważniejsze lekcje w życiu - cz. III
- Tęczowa młodzież i jej potrzeby w świetle teorii stresu mniejszościowego
METODY PRACY Z DZIECKIEM
- Bajkoterapia przedszkolna - cd.
RODZINA ADOPCYJNA
- Młodzież z pieczy zastępczej a problem usamodzielnienia
- Kiedy samotna kobieta pragnie zostać matką
BLIŻEJ SIEBIE / MIĘDZY NAMI RODZICAMI
- Wszyscy będą w domu
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ / UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
- Mózgowy układ nagrody w uzależnieniach od substancji i od czynności
BADANIA
- Piwa bezalkoholowe a postawy młodzieży wobec konsumpcji alkoholu
DZIECKO KRZYWDZONE
- Jak rozpoznać przemoc wobec dziecka?
EDUKACJA / PROGRAM PROFILAKTYCZNY
- "Znajdziesz mnie?" Aplikacja edukacyjno-profilaktyczna
EDUKACJA / JAK BYĆ LEPSZYM RODZICEM?
- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
EDUKACJA / NOWELIZACJA
- Perspektywa zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej - cz. II
EDUKACJA W ANGLII
- Jak nie Hogwart, to co? Angielski system edukacji
DZIECKO PRZEDSZKOLNE / PORADNIK DLA RODZICÓW
- Kochanie, teraz się złościsz...
RAPORT
- Co trzeci nastolatek ogląda patotreści w sieci

 

Szkoła Specjalna : czasopismo poświęcone sprawom pedagogiki specjalnej / [red. nacz. Janina Doroszewska]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968-

W ostatnim numerze 3/2019 maj/czerwiec
OPRACOWANIA NAUKOWE
- Uczeń niewidomy z dysleksją - zarys problemu
- Jakość życia dzieci przewlekle chorych w ujęciu teoretycznym
- Research on developing and utilizing the set of standards on assurance of inclusive education quality for students with disabilites in general schools of Vietam
Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
- Organizacja kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością - analiza wybranych problemów
- Przekonania rodziców na temat edukacji integracyjnej, jej istoty, szans i ograniczeń
PRAWO I PRAKTYKA
- Prawo do życia towarzyskiego osób ubezwłasnowolnionych całkowicie - na kanwie wyroku Sadu Najwyższego z 17 maja 2018 r. (III CZP 11/18)
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
- Sprawozdanie z II Dnia Penitencjarystyki "Sprawcy przestępstw seksualnych" na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. poznań, 10 kwietnia 2018
NASZYM CZYTELNIKOM POLECAMY
- Jaakko Seikkula, Tom Erik Arnkil: Otwarte dialogi. Antycypacje, szanowanie inności. Podejście terapeutyczne skoncentrowane na sieci społecznej. Wydawnictw UJ, Kraków 2018, ss. 294
- Zbigniew Tarkowski: Dziecko nie mówi: dlaczego, czy i kiedy zacznie? Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2018, ss. 100

 

Świetlica w Szkole : kwartalnik wychowawców świetlicy / [red. nacz. Joanna Hoffmann]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2008-

W ostatnim numerze 4/2019 lipiec/sierpień
WARSZTAT PRACY
- Wycieczka szkolna jako forma działalności krajoznawczej i turystycznej dzieci i młodzieży
KALENDARIUM
- Plan pracy świetlicy szkolnej
- Plan pracy świetlicy
SCENARIUSZE
- Las bliżej podróżników
- Wystarczy chcieć
- Wyprawa do dżungli
- Podróże po świecie
- Witamy nowy rok szkolny w świetlicy
- Afrykańskie klimaty
- Odloty z bocianem
- Malbork - niedostępna stolica państwa krzyżackiego
- Wędrówka w przeszłość
- Wspomnienia z wakacji
- Palcem po mapie
ZABAWY NA SZÓSTKĘ
- Zabawy na zapoznanie w grupie
ZRÓB TO Z NAMI
- Kwiaty z kawałka maty
- Wycieczka do ciepłych krajów
- Spotkanie w lesie
- Morskie opowieści

 

Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [red. nacz. Andrzej Stypuła]. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1994-

W ostatnim numerze 9/2019
- Psychologia człowieka zalogowanego
- Czego jaś się nie nauczył...
- Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży w erze nowych mediów
- Dorośli muszą zdać sobie sprawę z zagrożeń w sieci
- Niebezpieczne zachowania w Intrnecie
- Odpowiedzialnie korzystam z mediów. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy 2 i 3 szkoły podstawowej
- Ważny przedmiot "Wychowanie do życia w rodzinie"
- Jedźcie do Wilna!
- Uwaga (na) media!
- Skarby na pustyni
- Westerplatte
- Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
- Moc, by czynić dobro
- Komunikacja to nie tylko słowo
- Miłość do folkloru
- Psychoterapeuta odpowiada na pytania Czytelników
- Bal Wszystkich Świętych. Scenariusz
- Siecioholizm, czyli uzależnienie od Internetu (bibliografia w wyborze)
- List
- Szkolne wyzwania uczniów z wadami wymowy
- Wychowanie - powrót do przyszłości
- Najpiękniejsze miejsce na świecie. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III

 

Życie Szkoły / [Ministerstwo Oświaty]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954-

W ostatnim numerze 6 wrzesień/2019
TEMAT NUMERU
- Kompetencje społeczne i osobiste - stan, do którego zdążamy
METODY NAUCZANIE
- Wychowanie w tonacji D
- Fenomenologiczna koncepcja człowieka
KONSPEKTY ZAJĘĆ
- Mamy MAMY
ZAJĘCIA NA CZASIE
- Pedagogika przygody - jak organizować naukę w terenie
- Tangramy w edukacji wczesnoszkolnej
WSPOMAGANIE UCZNIA
- Działania manualne we wspieraniu emocjonalnego rozwoju dzieci
- Jeśli nie jest tak, jak być powinno...
NAUCZYCIEL W ŚWIECIA
- Rozwój emocjonalno-społeczny o równowadze w procesie kształcenia
ARTETERAPIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
- Alfabet arteterapii
DO IT YOUTSELF
- Kolorowe pacynki - do zabaw integrujących grupę i nie tylko
 

Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego / [red. nacz. Bogdan Białek]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997-

W ostatnim numerze 9/2019
NA TEMAT
Dobre strony nieśmialości
- Nieśmiałość ma przyszłość
- Wystarczy, że wyjdziesz do połowy drogi
PSYCHOLOGIA I ŻYCIE
- Co czuje bot
- Jaka to emocja?
- Kiedy mózg nienawidzi
- Chłopiec czy chłopczyca?
- Mądry jak szczur
TRENING PSYCHOLOGICZNY
- Pułapki z przeszłości
- Zdrowie warte śmiechu
- Matka w gorsecie, córka w delegacji
- Zanim rzucisz papiery
- Para do biegu
STYLE ŻYCIA
-
Raj jest dla zwierząt
- Utracona żona
JAK W KAŻDYM NUMERZE
- Listy
- Psychowieści
- Maruszewski
- Krzysztofowicz
- Rekomendacje kulturalne
- Bortnowska
- Karpowicz
- Maksymiuk
- Piwkowska
- Maj
- Krzyżówka z Charakterem
- Bomba
- Karmataka
 

Powrót do Dla nauczycieli