Dysleksja - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2003

KSIĄŻKI

1. Analiza dyskursu narracyjnego u dzieci z dysleksją rozwojową / Aneta Borkowska. - Lublin : Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej, 1998

2. Asymetria i integracja półkulowa a mowa i niektóre jej zaburzenia : problemy diagnozy psychologicznej dzieci z dysleksją / Anna Knobloch-Gala. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1995

3. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania według Hany Tymichovej / Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : Fokus, 1997

4. Ćwiczenia usprawniające mowę u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Jadwiga Nowak. - Bydgoszcz : Tanan, 1995

5. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2001

6. Diagnoza dysleksji / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003

7. Dysleksja / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003

8. Dysleksja i inne trudności w uczeniu się / Mark Selikowitz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999

9. Egzamin dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się : klasa trzecia gimnazjum 2002 rok : aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym / oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku : Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000

10. Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych / Piotr Alfred Gindrich. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2002

11. Głoski miękkie - też łatwe! / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998
Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu : dla rodziców i nauczycieli / Antoni Balejko. - Białystok :
Wydawnictwa Logopedyczne, 1999

12. Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Amelia Rentflejsz-Kuczyk. - Warszawa : Juka, 1999

13. Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji / Roman Marszewski. - Gdańsk : Tower Press, 2002

14. Jedynka z ortografii? : rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym / Janina Mickiewicz. - Wyd. 2. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora", 1997

15. Język, czytanie i dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Wyd. 3 popr. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2003

16. Koncepcja procesu reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu (w młodszym wieku szkolnym) / Barbara Zakrzewska. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1994

17. Metody terapii niektórych trudności w pisaniu i czytaniu u dzieci dyslektycznych / Janina Sazon-Brykajło. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, [1999]

18. Ministerstwo Edukacji Narodowej o dysleksji czyli specyficznych trudnościach w nauce / oprac. Wojciech Brejnak, Teresa Opolska, Romuald Ponczek. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999

19. Moje dziecko jest dyslektykiem : poradnik i informator dla rodziców i wychowawców / Małgorzata Dąbrowska. - Warszawa : Seventh Sea, 2003

20. Moje dziecko źle czyta i pisze / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

21. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Wyd. 2 popr. - Toruń : Adam Marszałek, 1995

22. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Wyd. 3 popr. - Toruń : Adam Marszałek, 1998

23. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Toruń : Adam Marszałek, 2003

24. Pomoce do nauki pisania, czytania i mówienia także dla dzieci dyslektycznych : poradnik do części 1 i 2 dla nauczycieli, terapeutów i rodziców / Zofia Stępkowska, Barbara Kos. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

25. Pomoce do nauki pisania, czytania i mówienia także dla dzieci dyslektycznych. Cz. 1, Układanka obrazkowo-literowa / Zofia Stępkowska, Barbara Kos. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

26. Pomoce do nauki pisania, czytania i mówienia także dla dzieci dyslektycznych. Cz. 2, Rozsypanki literowe, loteryjki obrazkowe sylabowo-wyrazowe / Zofia Stępkowska, Barbara Kos. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

27. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu / Teresa Gąsowska, Zofia Pietrzak-Stępkowska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

28. Prawo do nauki dziecka z dysleksja rozwojową w świadomości nauczycieli / Alina Tomaszewska. - Kraków : Impuls, 2002

29. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 2. - Gdańsk : Harmonia, 2003

30. Sprawdzian dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się : klasa szósta szkoły podstawowej 2002 rok : aneks do informatora o sprawdzianie / oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000

31. Terapia pedagogiczna : materiały pomocnicze dla nauczycieli / Elżbieta Czyżewska, Krystyna Kula. - Wyd. 2. - Rzeszów : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1984

32. Trudności w czytaniu i pisaniu - aspekty neuropsychologiczne  : materiały dla nauczycieli metodyków terapii pedagogicznej i psychologów / Anna Herzyk , Beata Ledwoch. - Lublin : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1989

33. Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996

34. Zaburzenia czytania i pisania u dzieci afatycznych, głuchych i dyslektycznych / Władysław Zelech. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997

35. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych : zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych / Jadwiga Jastrząb, Elżbieta Waszkiewicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bez taryfy ulgowej / Anna Lipczyńska // NOWE W SZKOLE. - 2001/2002, nr 3, s. 17-18

2. Czego wymagać od dyslektyka? / Katarzyna Duszyńska-Łysak // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2001, nr 42, s. 7

3. Częstość występowania dysleksji rozwojowej / Marta Bogdanowicz. - Bibliogr. // SCHOLASTICUS. - 1993, nr 2, s. 53-56

4. Czy dziecko z opóźnionym rozwojem mowy będzie dyslektykiem? / Grażyna Krasowicz // SCHOLASTICUS. - 1993, nr 2, s. 71-73

5. Czynniki warunkujące poziom rozwoju funkcji analizatorów wzrokowego i słuchowego u uczniów rozpoczynających naukę szkolną / Jolanta Mauch, Karol Mauch. - Bibliogr. // SZKOŁA SPECJALNA. - 2002, nr 5, s. 260-270

5. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i pisać i jak mogą się nauczyć / Davis Ronald, Braun Eldon M. // NOWE W SZKOLE. - 2002, nr 3, s. 27

6. Dysgrafia, dysleksja, dysortografia / Joanna Borak-Kwapisz // WYZWANIA. - 1999, nr 9, s. 49-50

7. Dysleksja. Dysgrafia. Dysortografia : wybór literatury za lata 1989-1998 / Ewa Dolata-Makuch // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1999, nr 4, s. 22-23

8. Dysleksja a zdolności i style uczenia się / Bożena Wszeborowska-Lipińska. - Bibliogr. // PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. - 1997, nr 4, s. 314-330

9. Dysleksja czyli specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu / Justyna Dobrołowicz. - Bibliogr. // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2001,/2002, nr 1, s. 7-13

10. Dysleksja jest wszędzie : co zatem robi twoja biblioteka? / Franciszek Czajkowski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2002, nr 9, s. 15-17

11. Dysleksja - mistrzyni paradoksów / Marta Bogdanowicz // CHARAKTERY. - 2001, nr 1, s. 36-38

12. Dysleksja - podstępny wróg / Alicja Słowik // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2003, nr 1, s. 13-16

13. Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliot, Maurice Place // EDUKACJA. - 2001, nr 3, s. 121-122

14. Dziecko o specyficznych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu / Marta Bogdanowicz. - Bibliogr. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 5, s. 259-263

15. Dziecko „ryzyka dysleksji" - co to takiego? : w jakim wieku ujawnia się dysleksja rozwojowa i od kiedy można rozpocząć działania profilaktyczne? / Marta Bogdanowicz // SCHOLASTICUS. - 1993, nr 2, s. 39-43

16. Dziecko z dysfunkcją / Mieczysław Wojciechowski // LIDER. - 2002, nr 9, s. 8-9

17. Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu leniwe, niezdolne czy ... dyslektyczne? / Danuta Nazur // ŻYCIE SZKOŁY. - 1999, nr 4, s. 257-259

18. Dziecko z trudnościami w nauce : czy można mu pomóc? / Wioletta Barczak. - //ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 4 s. 206-210

19. Europejski tydzień świadomości dysleksji w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zalewska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 12, dod. s. I-V

20. Jabłoń pani Ortografii : scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci dyslektycznych / Łucja Strużyk // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 2, s. 116-119

21. Jak oceniać uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją lub innymi zaburzeniami? / Urszula Wiercioch // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 2, s. 26-29

22. Jak pomóc dziecku dyslektycznym?  - mówi mgr Hanna Michalska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim / rozm. Grażyna Witak-Wcisło // DORADCA. - 2001, nr 27, s. 20-23

23. Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym? / Edyta Gibas. - Bibliogr. // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 7, s. 430-433

24. Jak rozpoznać dziecko dyslektyczne? / Agnieszka Rytel. - Bibliogr. // FORUM HUMANISTÓW. - 2001, nr 1, s. 34-36

25. Jeden dyslektyk w każdej klasie / Marcin Szczerbinski // CHARAKTERY. - 1998, nr 5, s. 20-21

26. Język, czytanie i dysleksja / Grażyna Krasowicz // PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. - 1999, nr 3, s. 265-266

27. Komputerowe wspomaganie osób z dysleksją na świecie i w Polsce / Anna Dąbrowska. - Bibliogr. // SZKOŁA SPECJALNA. - 2002, nr 4, s. 229-235

28. Metody pracy z dysleksją / Urszula Oszwa // REMEDIUM. - 2001, nr 11, s. 10-12

29. Minitreningi percepcyjno-motoryczne / Barbara Zakrzewska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 8, s. 480-487

30. Mistrzyni paradoksów / Iza Kujawska, Halina Drachal // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2002, nr 21, s. 5

31. Model kompleksowej pomocy osobom z dysleksją rozwojową - ocena aktualnego i propozycje zmian w świetle reformy systemu edukacji / Marta Bogdanowicz // PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. - 1999, nr 3, s. 217-226

32. Nauczyciele wobec dysleksji / Renata Makarewicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1999, nr 2, s. 21-24

33. Nowoczesne media w terapii uczniów z dysleksją / Zofia Pomirska. - Bibliogr. // EDUKACJA MEDIALNA. - 2001, nr 2, s. 32-35

34. O dysleksji / Małgorzata Dąbrowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 1, s. 35-40

35. O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu - odpowiedzi na pytania rodzicow i nauczycieli / Marta Bogdanowicz // NAUCZYCIEL I SZKOŁA. - 1999, nr 1, s. 150-153

36. O metodzie wielofunkcyjnego działania w procesie reedukacji dziecka dyslektycznego / Barbara Zakrzewska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 1, s. 13-19

37. O opiniach wydawanych przez poradnie / Bogusław Chmurzyński // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 3, s. 34-36

38. Ocenianie ortografii u dyslektyka / Lidia Górniak // NOWE W SZKOLE. - 2003, nr 3, s. 8-9

39. Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami / Urszula Wiercioch // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 3, s. 29-33

40. Odpowiednia nauka czytania może zapobiec porażkom ucznia w szkole : nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska // NOWA SZKOŁA. - 2002, nr 4, s. 57-59

41. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi / Barbara Kańtoch // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2000, nr 1, s. 35-36

42. Pracuję z dyslektykami / Małgorzata Grzelczyk // NOWE W SZKOLE. - 2002, nr 11, s. 14-15

43. Problemy dzieci dyslektycznych i dysgraficznych / Elżbieta Miętka. - Bibliogr. // NAUCZANIE POCZĄTKOWE - KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. - 1999/2000, nr 3, s. 65-79

44. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową. (cz. 1) / Jadwiga Jastrząb // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 3, dod. s I-V

45. Przyczyny i konsekwencje zbyt późnego rozpoznania dysleksji / Alina Szymaniak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 6, s. 374-375

46. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie / Marta Bogdanowicz // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 1, s. 65

47. Rozpoznawanie dysleksji u dzieci sześcioletnich / Teresa Kaczan, Katarzyna Kafar // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1998, nr 7, s. 559-561

48. Społeczne przystosowanie dzieci z ryzykiem dysleksji w klasach I-III / Aleksandra Maciarz, Ewa Dutka // SZKOŁA SPECJALNA. - 2000, nr 5, s. 227-234

49. Syndrom dysleksji / Mieczysława Kruk. - Bibliogr. // DORADCA. - 2001, nr 26, s. 25-27

50. Te krnombre słufka / Marcin Szczerbiński // CHARAKTERY. - 1998, nr 9, s. 43

51. Terapia dysleksji kolorami / Joanna Kater. - Bibliogr. // PROBLEMY PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDEGOGICZNEGO. - 2000, nr 1, s. 61-66

52. Terapia dysleksji rozwojowej / Marta Bogdanowicz. - SCHOLASTICUS. - 1993, nr 4-5, S. 57-59

53. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 1-2, dod. s. I-IV

54. Uczniowie dyslektyczni a proces nauczania-uczenia się geografii i treści geograficznych w bloku przyrodniczym / Danuta Butryn. - Bibliogr. // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 1999, nr 5, s. 272-275

55. W cieniu szkolnych możliwości / Urszula Oszwa // REMEDIUM. - 2001, nr 9, s. 10-12

56. Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 5, s. 38-40

57. Z historii badań nad dysleksją / Marta Bogdanowicz. - Bibliogr. // SCHOLASTICUS. - 1993, nr 3, s. 53-55

58. Zaburzenia mowy, czytania i pisania / Agnieszka Molska // EDUKACJA I DIALOG. - 1998, nr 9, s. 15-22

59. Związek dysleksji z matematyką / Katarzyna Duszyńska-Łysak // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2001, nr 46, s. 5

 

                                  

Oprac. Hanna Krasuska-Terka, Jolanta Osińska-Kurek

 

Powrót do Dydaktyka