Wychowanie do wartości, autorytety w wychowaniu, odpowiedzialność w wychowaniu - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

KSIĄŻKI

1. Beil Brigitte. Dziecko grzeczne i niegrzeczne : dlaczego dziecku potrzebne są wartości?. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2000

2. Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach naukowych i edukacji. T. 2, Bezpieczeństwo i prawa człowieka w edukacji / pod red. Ryszarda Rosy ; Akademia Podlaska w Siedlcach, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Komisja Badań nad Pokojem PAN. Oddział w Łodzi. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005

3. Bezpieczeństwo i prawa człowieka. T. 2, Edukacja do bezpieczeństwa i praw człowieka / red. nauk. Maria Ożóg-Radew, Ryszard Rosa. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2004

4. Bielska Ewa. Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

5. Brzozowski Piotr. Wzorcowa hierarchia wartości : polska, europejska czy uniwersalna? : psychologiczne badania empiryczne. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

6. Chałas Krystyna. Wychowanie ku wartościom : elementy teorii i praktyki. T. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. - Wyd. 2 popr. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

7. Chałas Krystyna, Kowalczyk Stanisław. Wychowanie ku Wartościom... ; T. 1    Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

8. Coles Robert. Inteligencja moralna dzieci. - Poznań : Rebis, 2004

9. Dakowicz Lidia A. Świat wartości przyszłych nauczycieli : studium socjologiczne na podstawie badań studentów specjalizacji nauczycielskiej Uniwersytetu w Białymstoku. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2006

10. Dauber Heinrich. Obszary uczenia się w przyszłości : perspektywy pedagogiki humanistycznej. - Kraków : "Impuls", [2001]

11. Denek Kazimierz. Dziecko w świecie wartości. Cz. 1, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata. - Kraków : Impuls, 2003

12. Derber Charles. Zaistnieć w społeczeństwie. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002

13. Doliński Dariusz, Błoch Bogusława. Ukryte sensy zachowania : rozmowy o wywieraniu wpływu i reklamie. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006

14. Dymara Bronisław. Dziecko w świecie wartości. Cz. 2, Poszukiwanie ładu umysłu i serca. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003

15. Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i wychowania / pod red. Urszuli Grucy-Miąsik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007

16. Dziewiecki Marek. Kochać i wymagać : pedagogia Ewangelii. - Kraków : eSPe, 2006

17. Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu wyzwań XXI wieku. Cz. 1, Filozoficzne i teoretyczne aspekty bezpieczeństwa i pokoju / pod red. Ryszarda Rosy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001

18. Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu wyzwań XXI wieku. Cz. 2, Edukacja do bezpieczeństwa, pokoju i praw człowieka / pod red. Ryszarda Rosy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001

19. Edukacja ku wartościom : praca zbiorowa / pod red. Alicji Szerląg. - Kraków : Impuls, 2004

20. Homplewicz Janusz. Etyka pedagogiczna : podręcznik dla wychowawców. - Warszawa : Wydaw. Salezjańskie, 2000

21. Gajda Janusz. Honor, godność, człowieczeństwo. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2000

22. Gajewska Grażyna, Szczęsna Anna, Rewińska Elżbieta. Wychowanie do tolerancji : teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć. - Zielona Góra : PEKW Gaja, 2006

23. Gałaś Mieczysław. Wartości kultury w epoce współczesnej. - Toruń : Akapit, 2000

24. Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej / pod red. Joanny Danilewskiej. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2001

25. Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. T. 1 / pod red. Elwiry J. Kryńskiej. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2006 

26. Jak być autorytetem? Autorytety młodzieży a model kompetentnego wychowawcy. Istota szkolnego programu wychowawczego / Jan Zowczak [et al.]. - Siedlce : Kuratorium Oświaty w Warszawie. Delegatura w Siedlcach, 2001

27. Jasionek Stanisław. Wychowanie moralne. - Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2006

28. Jezierska-Wiejak Elżbieta. Możliwości i ograniczenia dramy jako metody kształtowania rozumienia pojęć moralnych. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004

29. Kluz Tadeusz. Psychospołeczne uwarunkowania wyboru wartości przez młodzież. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2007

30. Kobyłecka Ewa. Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych. - Kraków : Impuls, 2005 

31. Kowal Stanisław. Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004

32. Kowalczyk Stanisław. Człowiek w poszukiwaniu wartości : elementy aksjologii personalistycznej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006

33. Kowalski Mirosław, Gaweł Anna. Zdrowie, wartość, edukacja. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

34. Kozaczuk Franciszek. Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005

35. Kozaczuk Franciszek. Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

36. Krzywosz-Rynkiewicz Beata. Odpowiedzialność podmiotowa dzieci : jak rozumieć i inspirować jej rozwój?. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

37. Łobocki Mieczysław. W trosce o wychowanie w szkole. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007 

38. Łobocki Mieczysław. Wychowanie moralne w zarysie. - Kraków : Impuls, 2006

39. Łopatkowa Maria. Pedagogika serca w dobie globalizacji. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006

40. Magda Marzenna. Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów edukacji wczesnoszkolnej. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001

41. Maliszewski Krzysztof. Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004

42. Marek Zbigniew. Podstawy wychowania moralnego. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2005

43. Mejbaum Wacław. Człowiek w świecie wartości. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2000

44. Michalak Joanna. Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli : studium teoretyczno-empiryczne. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2003

45. Miller Jamie C. Krótkie lekcje życia : gry i zabawy. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003

46. Motywy, cele, wartości : przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych Polaków : praca zbiorowa / pod red. Emilii Martynowicz. - Kraków : Impuls, 2004

47. Murzyn Andrzej, Cibor Ryszard, Michałowski Stanisław. Dziecko w świecie pokus. - Kraków : Impuls, 2000

48. Nowak Zbigniew. Kompetencja moralna jako kategoria teoretyczna i badawcza w pedagogice wczesnoszkolnej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006

49. Olbrycht Katarzyna. Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. - Wyd. 2. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002

50. Olek-Redlarska Zofia. Rozumienie pojęć moralnych : edukacja wczesnoszkolna. - Białystok : Trans Humana, 2002

51. Ostrowska Krystyna. W poszukiwaniu wartości. Cz. 1, Ćwiczenia z uczniami. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

52. Pedagogika kultury - wychowanie do wyboru wartości / pod red. Bogusława Żurakowskiego. - Kraków : Impuls, 2003

53. Pighin Gerda. Jak przekazywać dzieciom wartości : poradnik dla rodziców. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006

54. Poczucie odpowiedzialności moralnej jako aspekt podmiotowy / red. nauk. Maria Nowicka-Kozioł. - Warszawa : Żak, 2000

55. Rorat Marzena. Wartości i poczucie sensu życia młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

56. Smyczek Leon. Dynamika przemian wartości moralnych w świadomości młodzieży licealnej : studium panelowe. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2002

57. Szymański Mirosław J. Młodzież wobec wartości : próba diagnozy. - Wyd. 3. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006

58. Tillman Diane. Wychowanie w duchu wartości : poszerzanie świata 8-14 lat : program edukacyjny. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004 

59. Tillman Diane. Wychowanie w duchu wartości : wchodzenie w dorosłość : program edukacyjny. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

60. Tillman Diane, Colomina Pilar Quera. Wychowanie w duchu wartości : przewodnik : program edukacyjny. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004 

61. Tillman Diane, Hsu Diana. Wychowanie w duchu wartości : wchodzenie w świat 3-7 lat : program edukacyjny. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

62. Vopel Klaus W. Nie samym chlebem... : eksperymenty dla młodzieży wyjaśniające znaczenie wartości. - Kielce : Jedność, 2003

63. Wagner Iwona. Stałość czy zmienność autorytetów : pedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005 

64. Wiatrowski Zygmunt. Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004

65. Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu / red. Mirosław Kalinowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005

66. Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II : elementy teorii i praktyki. T. 3, Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość / pod red. Krystyny Chałas. - Lublin ; Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

67. Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kowalińskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Asyngier-Kozieł Anna. Wychowanie moralne w dziecięcym zespole teatralnym // Język Polski w Szkole 4-6. - 2005/2006, nr 3, s. 88-101

2. Badura Agata. Kształtowanie postaw społeczno-moralnych // Życie Szkoły. - 2003, nr 3, s. 162-163

3. Banach Czesław. Wartości w systemie edukacji // Lider. - 2001, nr 3, s. 3-5

4. Barlak Marianna. Jak dziś wychowywać // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, s. 4-6

5. Barlak Marianna. System wartości animatorów Salezjańskiej Organizacji Sportowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 6/7, s. 11-14

6. Belzyt Joanna I. Stosunek do wybranych wartości w poglądach młodzieży słabo widzącej i niewidomej // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2001, nr 1, s. 104-109

7. Bidziński Karol. Wartości młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 5/6, s. 69-79

8. Blecharczyk Anna. O uwarunkowaniach autorytetu nauczyciela i potrzebie autorefleksji // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 21-23

9. Bobakowska Lilla. Dobro i zło w pojęciu małych dzieci // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 31-33

10. Bronikowski Michał. Wpływ sportu na poziom percepcji wartości społeczno-moralnych 12-16-letniej młodzieży w Polsce // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 9/10, s. 17-20

11. Cekiera Czesław. Wychowanie ku wyższym wartościom : profilaktyka uzależnień // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 2/3, s. 5-8

12. Celary Ireneusz. Rola i zadania nauczyciela i wychowawcy w dzisiejszych czasach w świetle nauczania Jana Pawła II // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 9-18

13. Chełstowski Krzysztof. Świat wartości młodzieży z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego. (część 2) // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 292-297

14. Chmielewski Jacek. Wychowanie do odpowiedzialności społecznej // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 14-15

15. Chojnowska Mariola. System wartości moralnych // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 26-30

16. Chrząstowska Bożena. Czy i jak istnieją wartości w szkolnej edukacji polonistycznej? // Polonistyka. - 2005, nr 2, s. 26-32

17. Cierniak Anna. Wychowanie w prawdzie w nauczaniu Jana Pawła II // Wychowawca. - 2003, nr 10, s. 16-17

18. Ciesiołkiewicz Agnieszka. Wolontariat szansą dla młodzieży // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 9-13

19. Czemierowska Ewa. Poczucie własnej wartości / rozm. przepr. Kazimierz Koruba // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 117-126

20. Czerwonka Marta, Piróg Helena. Wychowanie patriotyczne w rodzinie // Wychowawca. - 2002, nr 11, s. 20-22

21. Czeszak-Godula Maria. Teatr kształtuje postawy moralne // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 55-57

22. Dąbrowska Zofia. Ojcostwo jako wartość : studium empiryczne // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s. 3-13

23. Denek Kazimierz. Wartości edukacji szkolnej // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 4, s. 5-24

24. Dłucik Maria, Lubińska Lilianna. Dialog i autorytet w rodzinie // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. 55-62

25. Drewka Teresa. Kultywowanie obyczajowości religijnej i tradycji narodowych // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 16-17

26. Drozd Ewa. Jak widzą swoją przyszłą rodzinę? // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 20-27

27. Dudzikowa Maria. Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 52-60

28. Dudzikowa Maria. Co z rozwojem społecznego kapitału w szkole? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 49-58

29. Dudzikowa Maria. Czy chcemy, czy nie, żyjemy w okresie autorytetu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 6, s. 44-51

30. Dudzikowa Maria. O prawomocności autorytetu w edukacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 47-56

31. Dziewiecki Marek. Jak kochać Ojczyznę? // Wychowawca. - 2002, nr 11, s. 14-16

32. Dzikomska-Kucharz Anna. Preferowane wartości we współczesnej rodzinie w opinii młodzieży // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 10, s. 15-17

33. Frindt Anna. Konsumpcjonizm - zbiór wartości podrzędnych czy sposób na życie współczesnej młodzieży polskiej? : refleksje na marginesie badań // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2000, nr 3/4, s. 29-74

34. Froissart Ferdynand. Elementarz patriotyzmu / / Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 15, s. 13

35. Gałązka Elżbieta. Jak być bohaterem dla własnych dzieci? : konferencja dla rodziców szkół gimnazjalnych // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 13-14

36. Gandecka Agnieszka. Wychowanie do pieniądza // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 15-19

37. Geborys Lena, Abramczyk Maria. Przekonania uczniów o własnej wartości // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 4, s. 5-7

38. Gołaszewski Grzegorz. W stronę niezbędnych wartości // Język Polski w Gimnazjum . - 2006/2007, nr 4, s. 46-56

39. Górniewicz Józef. Postawy młodzieży szkolnej wobec zjawiska nietolerancji kulturowej // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 3, s. 3-6

40. Górniewicz Józef. Wartość tolerancji w opiniach młodzieży szkół średnich // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 1/2, s. 103-110

41. Grodecka Aleksandra. Wzory osobowe niesłyszących dziewcząt w okresie dorastania // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. 67-81

42. Groth Jarosław. Tożsamość a rozwój moralny // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 15-20

43. Grzelak Ewa, Czajkowska Dorota. W poszukiwaniu systemu wartości szkoły podstawowej // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 5-7

44. Grzeszkiewicz Bożena. Kłamstwa dzieci w wieku przedszkolnym // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 9, s. 21-22

45. Hajto Barbara. Świat wartości młodzieży gimnazjalnej : z perspektywy wychowawcy i polonisty // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 34-37

46. Hausner Wojciech. Pamięć zbiorowa i jej rola w wychowaniu // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 16-17

47. Hildt-Ciupińska Katarzyna. Zdrowie w hierarchii wartości młodzieży // Remedium. - 2006, nr 2, s. 22-23

48. Hładki Stanisław. Jaką świadomość patriotyczno-obronną reprezentuje nasza młodzież // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 7-17

49. Iłendo-Milewska Agnieszka. Rola rodziców w kształtowaniu systemu wartości swoich dzieci // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. 16-18

50. Jabłoński Sławomir. Nauczyciel // Remedium. - 2005, nr 9, s. 6-7

51. Jaklińska Joanna. Różne oblicza piękna w opinii gimnazjalistów // Polonistyka. - 2005, nr 9, s. 21-27

52. Jakubiec Sylwia. Prawda i dobro w wychowaniu // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 33-36

53. Jałocho Małgorzata. Jak wychowywać wrażliwe dziecko // Remedium. - 2003, nr 10, s. 22-23

54. Jałocho Małgorzata. Wolność i prawda // Remedium. - 2006, nr 3, s. 32

55. Jałocho Małgorzata. Wychowanie do idei według Jana Pawła II // Remedium. - 2005, nr 4, s. 1-3

56. Jaroszewska Jolanta. Wychowanie do piękna // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 4, s. 22-23

57. Juśko Edmund. Niedostatek wartości społecznych // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 15-19

58. Kaczmarek Agnieszka. Kształtowanie postawy patriotycznej : propozycja metodyczna cyklu lekcji wychowawczych (3 kl. gimnazjum) // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 22-23

59. Kaczor Teresa. Autorytet nauczyciela w polskiej oświacie // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 16-18

60. Karwowski Maciej. Dzieci twórcze, czy konformistyczne? Wartości wychowawcze Polaków 1992-2002 // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 5/6, s. 23-42

61. Kąkol Anna. Mniejszości narodowe czyli Lekcja tolerancji : scenariusz zajęć wiedzy o społeczeństwie dla kasy pierwszej gimnazjum // Klanza w Szkole. - 2005, nr 1, s. 8-10

62. Klimaszewska Anna. Zestawienie bibliograficzne w wyborze dotyczące systemu wartości w edukacji wczesnoszkolnej // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 96-104

63. Klimek Lilianna. Dokąd zmierza młodzież? Cele i dążenia życiowe współczesnej młodzieży  // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 3, s. 5-8

64. Koc Krzysztof. Oblicza sportu : o filozofii spotkania na lekcjach języka polskiego // Polonistyka. - 2006, nr 4, s. 31-36

65. Konarska Teresa, Miłoszewska Ewa. Dobroczyńcy i filantropi XXI wieku // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 51/52, s. 21-22

66. Konstańczak Stefan. Spór o miejsce sprawiedliwości w systemie wartości // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 3, s. 50-58

67. Kordziński Jarosław. Autorytet w szkole // Dyrektor Szkoł . - 2006, nr 4, s. 8-10

68. Kosińska Ewa. Wychowanie do wolności // Wychowawca. - 2001, nr 4, s. 7-8

69. Kosowski Dariusz. Jak wychować pięknego człowieka? // Wychowawca. - 2004, nr 9, s. 15

70. Kozak Ewa. Autorytet w pracy nauczyciela // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 12-13

71. Kozłowski Mieczysław. Czy można nauczyć cnoty? // Remedium. - 2003, nr 3, s. 24

72. Kozłowski Mieczysław. Czy można nauczyć cnoty?  Cz. 2 // Remedium. - 2003, nr 5, s. 24

73. Król Roman. Wychowanie patriotyczne // Wychowawca. - 2004, nr 4, s. 8-11

74. Kruk Roman. Autorytet wyzwalający - najlepszy // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 56-59

75. Krupa Wioletta. Wolontariusze - czy warto stać się jednym z nich? // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 6, s. 19-22

76. Książek Wioletta, Komosa Monika. Na Szklanej Górze : scenariusz przedstawienia // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 27-28

77. Kucharska Jolanta. Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 42-46

78. Kulikowska Bożena. Z myśliwego przewodnik // Nowe w Szkole. - 2004, nr 2, s. 20-22

79. Kunc Bożena. Rozważania o autorytecie // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 1, s. 20-21

80. Lipski Tadeusz. Szkolna nauka odpowiedzialności : samo życie // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 115-116

81. Lis Stanisław. Wychowanie przez pracę w rodzinie // Lider. - 2004, nr 7/8, s. 8

82. Luber Dorota. Aksjologiczne penetracje wykładni pedagogicznej Ojca Świętego Jana Pawła II generujące wychowanie dzieci // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 3/4, s. 61-88

83. Lulek Barbara. Wolność w wychowaniu. Cz. 1 // Wychowawca. - 2002, nr 2, s. 16-17

84. Lulek Barbara. Wolność w wychowaniu. Cz. 2 // Wychowawca. - 2002, nr 3, s. 18-20

85. Łukaszewicz Magdalena. Wpływ postaw rodzicielskich na poziom agresywności młodzieży // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 14-16

86. Magda Marzenna. Wrażliwość moralna a rozwój moralny człowieka // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 11-14

87. Majewska Magdalena. Zasady - konieczne czy zbędne w życiu : konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów 6 kl. szk. podst. lub 1 kl. gimnazjum albo realizacji zajęć świetlicowych, kolonijnych itp. // Wychowawca. - 2005, nr 6, s. 26

88. Małota Monika. Co jest najważniejsze? : wyniki badań nad światem wartości dzieci sześcioletnich // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 18-19

89. Marek Zbigniew, Pasierbek Wit. Wychowanie moralne i sumienie człowieka // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 3, s. 7-23

90. Masiewicz Andrzej. Patriotyzm w oczach współczesnej młodzieży : analiza ankiety // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 8-9

91. Mastalski Janusz. Wskazania wychowawcze i moralne w nauczaniu Jana Pawła II // Wychowawca. - 2003, nr 1, s. 14-17

92. Matulka Zofia. Aksjologiczne priorytety w przygotowaniu nauczycieli - wychowawców // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s. 23-29

93. Milewski Jacek. Żyć godnie... // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 10-12

94. Minczakiewicz Elżbieta M. Wskaźniki rozwoju i ich wykorzystanie w procesie wychowania małego dziecka // Lider. - 2004, nr 1, s. 12-15

95. Morawska Iwona. Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży : projekt metodyczny zajęć // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 17-19

96. Mółka Janusz. Mieczysław Kuznowicz o patriotyzmie z perspektywy wychowawczej // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 1/2, s. 75-81

97. Mróz Renata. Rozwijanie u uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej rozumienia związku informacji, prawa i moralności (etyki) // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 45-48, 61-62

98. Mudrak-Nowak Joanna, Nowak Wojciech. Autorytety gimnazjalisty // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 22, s. 12

99. Nagórny Janusz. Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań moralno-społecznych // Wychowawca. - 2005, nr 5, s. 18-21

100. Naumowicz Małgorzata. Silny związek z rodziną // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 64-66

101. Noga Henryk. Pedagogia otwartości i miłości // Wychowawca. - 2005, nr 6, s. 7-10

102. Noga Henryk. Wzór osobowy jako nośnik wartości // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 11-13

103. Nosal Urszula, Rutkowska Ewa. Wartości w życiu człowieka : scenariusz lekcji wychowawczej dla szóstej klasy // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 35, s. 14-15

104. Nowak Danuta. Młodzież wobec deklarowanych wartości // Wychowanie na co Dzień . - 2001, nr 7/8, s. 9-12

105. Nowak Katarzyna. Myślenie moralne // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 12-17

106. Nowotka Małgorzata. Granice wychowania bez granic // Nowa Szkoła. - 2007, nr 5, s. 24-26

107. Obraniak Wojciech. Wychowanie obywatelskie // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 18, s. 18-19

108. Olearczyk Teresa E. Drogowskazy życia // Wychowawca. - 2005, nr 6, s. 5-6

109. Ostrowska Krystyna. Młodzież o preferowanych wartościach i normach moralnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 3-8

110. Ostrowska Krystyna. Wartości w naszym życiu // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 5-7

111. Ostrowska Krystyna. Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 18-26

112. Ożóg Jadwiga. Autorytet nauczyciela // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 11-13

113. Piątkowska Małgorzata. Edukacja poprzez pryzmat wartości // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 3, s. 19-22

114. Pietrzak Małgorzata. Wartości w ocenie młodzieży licealnej // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 37-42

115. Pindera Michał. Poglądy młodzieży na małżeństwo i rodzinę // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 125-135

116. Podleśna Ilona. Relacje "nauczyciel - uczeń" - w poszukiwaniu straconego autorytetu... // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 9, s. 21-24

117. Polańska Barbara. Odpowiedzialność i wolność w pedagogice tradycyjnej i liberalnej // Nowa Szkoła. - 2000, nr 4, s. 11-13

118. Poszytek Paweł. Demokracja w procesie dydaktycznym // Doradca. - 2001, nr 23, s. 8-9

119. Raczkowska Jadwiga. Dzieci i młodzież w świecie mamony // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 5, s. 27-35

120. Radziewicz Helena. Wychowanie patriotyczne w edukacji wczesnoszkolnej // Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 16-17

121. Rondomańska Zenona. Czy lekcje wychowania patriotycznego są potrzebne? // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2007, nr 1, s. 5-16

122. Remiszewska Marzenna. Autorytet, czy upadek autorytetu nauczyciela? // Doradca. - 2004, nr 40, s. 5-7

123. Rękawek Anna. Być obywatelem już w przedszkolu : kształtowanie postaw obywatelskich od najmłodszych lat // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 30-31

124. Róg Anna, Orzechowska Melania. Wychowanie do wartości // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 11-18

125. Rusiecki Mieczysław. Dobro jako podstawowa kategoria wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 7-20

126. Rzepecka-Roszak Elżbieta. Wychowanie przez wrażliwość na drugiego człowieka // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 8-9

127. Sagan Małgorzata. Nauczyciel - humanista wobec wyzwań współczesności // Wychowawca. - 2004, nr 10, s. 18-20

128. Sałek-Duma Jolanta. Wartości w życiu człowieka // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, nr 2, s. 9-11

129. Sawiński Julian Piotr. Po co i jak uczyć patriotyzmu w szkole? // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 7-10

130. Schulthess Peter. Zdolność do społecznej i politycznej odpowiedzialności jako cel terapii Gestalt // Gestalt. - 2006, nr 2, s. 4-11

131. Siemak-Tylikowska Alicja. "O duszy nauczycielstwa polskiego" - z perspektywy początku XXI wieku // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 3, s. 65-79

132. Skonieczka Elżbieta. Autorytet nauczyciela - kryzys czy nowa jakość // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 42-46

133. Skowroński Bartłomiej. Hierarchia wartości młodzieży szkół licealnych katolickich i powszechnych // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 19-22

134. Skowroński Bartłomiej. System wartości młodzieży szkół licealnych // Opieka Wychowanie Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 5-8

135. Skreczko Adam. Nauczyciel wobec wartości chrześcijańskich // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 18-19

136. Skrzypiec Szczepan. Autorytet // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 15, s. 20, 23

137. Słowikowska Teresa. Ważne słowo: tolerancja : (scenariusz zajęć wychowawczych dla gimnazjum) // Nowa Szkoła. - 2005, nr 10, s. 37-40

138. Słupek Kazimierz. Wartości w wychowaniu // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 12-17

139. Sochocki Marcin J. Dwa autorytety // Remedium. - 2006, nr 1, s. 1-3

140. Srebro Ewa. Dylematy moralne w szkole // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 31-37

141. Sroczyński Wojciech. Wartości w pedagogice społecznej - zarys problemu // Kultura i Edukacja. - 2007, nr 1, s. 36-51

142. Stawiak-Ososińska Małgorzata. Systemy wartości w polskiej edukacji : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 21-30

143. Stąsiek Zbigniew. Żyć i uczyć się w demokracji // Doradca. - 2005, nr 45, s. 1-3

144. Stróżyński Klemens. Wychowanie patriotyczne w praktyce // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 4-5

145. Strzała Dariusz. Sztuka dokonywania wyboru // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 3, s. 3-9

146. Strzelczyk Joanna. Zasłużyć na autorytet // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 13-16

147. Surowiec Agnieszka. Nie zapominajmy o wartościach : lekcja o prawdzie i sprawiedliwości // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s. 32-35

148. Szachniuk-Albowicz Paulina. Moralna postawa nauczyciela // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 50-52

149. Szczepankiewicz-Battek Joanna. Rola geografii w kształtowaniu postaw tolerancji // Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 26-28

150. Szczepański Marek Stanisław, Ślęzak-Tazbir Weronika. Być Polakiem : ojczyznę kochać trzeba i szanować // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 5-18

151. Szmyd Kazimierz. Edukacja dla kultury społecznej i kondycja wspólnoty // Kultura i Edukacja. - 2006, nr 1, s. 7-21

152. Szpiter Marianna. Nauczyciel wobec wychowania do prawdy // Edukacja. - 2004, nr 1, s. 64-70

153. Śniegulska Anna. Szerzenie kultury pokoju // Wychowawca. - 2002, nr 4, s. 18

154. Śnieżyński Marian. Czy nauczyciele są lubiani przez młodzież // Edukacja. - 2002, nr 3, s. 35-40

155. Śnieżyński Marian. Pedagogia Jana Pawła II // Wychowawca. - 2003, nr 10, s. 14-15

156. Śnieżyński Marian. Przezwiska nauczycieli a ich autorytet // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 1/2, s. 38-47

157. Talarczyk Małgorzata. Znaczenie wartości // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 8-10

158. Taradejna Beata. Autorytet nie kosztem zdrowia! // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 10-12

159. Tomasik Henryk. Wychowanie do wolności // Doradca. - 2000, nr 22, s. 4-5

160. Trojan Elżbieta. Tolerancja jako kategoria pedagogiczna i zadanie wychowawcze // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7/8, s. 48-51

161. Trojniel Sylwia. Autorytet w procesie wychowania // Lider. - 2006, nr 11, s. 18-20

162. Trusz Sławomir. Szkoła wobec wartości - aksjologiczna analiza procesu edukacji // Język Polski w Szkole 4-6. - 2005/2006, nr 3, s. 34-43

163. Wantoła-Szumera Magdalena, Dzido Danuta. Kształtowanie postaw obywatelskich dzieci i młodzieży w procesie edukacyjnym jako realizacja celu strategicznego "Programu poprawy bezpieczeństwa obywateli Bezpieczna Polska" // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 51-58

164. Warzecha Iwona. Być Polakiem - być sobą : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub gimnazjum // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 28-29

165. Wesołowska Eugenia Anna. Wzorce osobowe w procesie kształtowania tożsamości narodowej i wartości humanistycznych // Chowanna. - 2005, nr 2, s. 157-170

166. Więch Walerian. By lepszym stał się świat // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 9, s. 19-20

167. Wiliński Piotr. Dorośli jako autorytety dla dzieci i młodzieży // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 14-15

168. Wiśniewska Dorota. Nieszczęsny los autorytetu // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 10-11

169. Wlazły Danuta. Tolerancja : (scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klas 6) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 20

170. Wojcieszek Krzysztof. Wartości w projektach profilaktycznych // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 4-5

171. Wojewoda Mariola. Autorytet nauczyciela // Wychowawca. - 2003, nr 5, s. 10-11

172. Wojnar Irena. Kształtowanie kultury pokoju - zobowiązaniem edukacyjnym na XXI wiek // Rocznik Pedagogiczny. - 2000, T. 23, s. 49-59

173. Woliński Konrad Marek. O wychowaniu człowieka - obywatela na tle koncepcji pedagogicznych Bronisława Ferdynanda Trentowskiego, Pierra Bourdieu i Ivana Illicha // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 3/4, s. 135-148

174. Wolniewicz Hanna. Jestem małym Polakiem : (scenariusz zajęć świetlicowych) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 13

175. Woltmann Ewa. Czuję, więc jestem // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 10, s. 21-25

176. Wójcik Leszek. Autorytet i rozsądek // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 25

177. Wróblewska Walentyna. Transformacja a wartości cenione przez młodzież // Nowa Szkoła. - 2000, nr 4, s. 45-47

178. Zajączkowski Witold. Patriotyzm - wartość podstawowa // Przegląd Oświatowy. - 2000, nr 5, s. 16

179. Zalewska-Meler Agnieszka. Autorytet - od afirmowanej zależności do emancypacji w obszarze zdrowia człowieka // Lider. - 2006, nr 10, s. 29-30

180. Zamojska-Reszke Renata. Czy patriotyzmu można nauczyć // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 44-45

181. Zaufal Krystyna, Wesołowska Halina. Mosty tolerancji // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 44-46

182. Zawieja Paweł. Praca nauczyciela // Wychowawca. - 2002, nr 2, s. 12-13

183. Zdrojewska-Bielawska Urszula. W świecie wartości - parę jesiennych refleksji  // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 10-13

184. Zielińska Anna. Jaki powinien być dobry obywatel? Koncepcje obywatelstwa polskich nastolatków w perspektywie porównawczej // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 4, s. 119-141

185. Zimińska Urszula. Dumny patriota // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 2-7

186. Zimińska Urszula. Niemodny patriotyzm - edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży w środkach masowej informacji // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 4, s. 41-47

187. Źwirblińska Alina. Kształcenie postaw tolerancji poprzez wychowanie integracyjne w programie "Odkrywcy Nieznanego Świata" // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 132-134

188. Żuchelkowska Krystyna. Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną //  Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 20-22

189. Żywczok Alicja. Odmiany autorytetu pedagogicznego (autorytety i pseudoautorytety w wychowaniu człowieka) // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 29-42

190.  Żywczok Alicja. Poszanowanie godności człowieka - "klucz" pedagogicznego autorytetu // Chowanna. - 2006, T. 1, s. 70-84 

 

 

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Dydaktyka