Zastosowanie technologii informacyjnej w edukacji - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2007

KSIĄŻKI

1. "Nauczanie ku przyszłości" w szkolnym centrum informacji : praca zbiorowa / pod red. Haliny Kosętki, Hanny Batorowskiej, Barbary Kamińskiej-Czubały. - Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów, 2002

2.
Akademia on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005

3. Arkana edukacji komputerowej : [testy najbardziej popularnych programów] / William P. Mann ; tł. Piotr Barancewicz. - Warszawa : Intersoftland, cop. 1995

4. Burze mózgów : dzieci i komputery / Seymour Papert ; z ang. tł. Tadeusz Tymosz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996

5. Edukacja informatyczna w szkole : raport z badań / Beata Stachowiak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2002

6. Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów / Stanisław Juszczyk. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003

7. Edukacja techniczna i informatyczna : kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia = Technology & Computer Education : creation of modern model of teaching and learning / pod red. Marii Kajdasz-Aouil, Andrzeja M. Michalskiego i Elżbiety Podoskiej-Filipowicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005

8. Edukacja techniczna i informatyczna : poglądy, wyzwania i możliwości = Technology & Computer Education : ideas, challenges and possibilities / pod red. Marii Kajdasz-Aouil i Andrzeja Michalskiego. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003

9. Edukacyjne zastosowania komputerów / Maciej Tanaś. - Warszawa : Żak, 1997

10. E-learning : nauka na odległość / Alan Clarke ; tł. z jęz. ang. Michał Klebanowski. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2007

11. Forum Młoda Europa : edukacja europejska poprzez Internet / oprac. i red. Mariola Iwanowska. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1997

12. Internet - kultura - edukacja / Wojciech Bobrowicz. - Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Pedagogiki Kultury, 2006

13. Internet dla nauczyciela : nauczanie na odległość / Mirosław J. Kubiak. - Warszawa : Mikom, 1997

14. Internet w edukacji dla zrównoważonego rozwoju : podręcznik dla nauczycieli / Anna Batorczak [et al.] ; oprac. Jolanta Mańska. - Warszawa : Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym / Ośrodek Doskonalenia Instruktorów Edukacji Ekologicznej, 2002

15. Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej / Agnieszka Siemińska-Łosko. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

16. Internet w szkole / Bronisław F. Siemieniecki, Wojciech Lewandowski. - Toruń : Adam Marszałek, 2001

17. Komputer i Internet w pracy nauczyciela / Włodzimierz Jabłoński, Janusz Wacławiak, Stanisław Wszelak. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003

18. Komputer i Internet w szkole / red. Krzysztof Guzek. - Lublin : Akademicka Oficyna Wydawnicza, cop. 2001  

19. Komputer na lekcjach matematyki w szkole średniej / Anna Rybak. - Gdańsk : Podkowa Bis, 2001

20. Komputer na lekcjach plastyki "Szybki start" : podstawowe wiadomości z zakresu obsługi komputera w systemie operacyjnym Windows oraz podstawy pracy w programach graficznych : program autorski : szkoła podstawowa / Marek Kołodziej. - Gdynia : [s.n.], 1999

21. Komputer w edukacji : podstawowe problemy technologii informacyjnej / Bronisław Siemieniecki. - Wyd. 4. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 1999

22. Komputer w kształceniu specjalnym : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Jana Łuszczaka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

23. Komputer w kształceniu zintegrowanym : propozycje scenariuszy zajęć / oprac. Katarzyna Kozioł. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001

24. Komputer w pedagogice specjalnej / pod red. Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005

25. Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu / Stanisław Juszczyk, Wojciech Zając. - Katowice : Śląsk, 1997

26. Komputerowe wspomaganie nauczania w klasach 1-3 : scenariusze zajęć zintegrowanych / oprac. Ewa Tarkowska. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001

27. Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich / Anna Watoła. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2006

28. Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych / Bronisław F. Siemieniecki. - Wyd. 5 popr. i uzup. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 1998

29. Komputery w nauczaniu języków obcych / Elżbieta Gajek. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002

30. Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym : nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych / red. Jolanta Krieger-Knieja, Urszula Paprocka-Piotrowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2006

31. My i TI czyli Technologia Informacyjna w edukacji / L. Baker [et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999

32. Nauka z komputerem : poradnik dla nauczycieli gimnazjum / Ewa Gurbiel [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

33. Oświata XXI wieku : kierunki przeobrażeń / Ryszard Pachociński ; Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1999

34. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. - Wyd. 2. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

35. Perspektywa edukacji z komputerem / pod red. Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Adam Marszałek, 1998  

36. Polska szkoła wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego : interdyscyplinarność, komputery i Internet w nauczaniu / pod red. Mirosława Berezińskiego. - Warszawa : Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, 2004

37. Porozmawiaj z komputerem : technologie mowy w nauce języków obcych / Wojciech Szczupak ; oprac. rozdz. "Budujemy prostą aplikację wykorzystującą moduł automatycznego rozpoznawania mowy" oraz napisanie programu "Labirynt": Joanna Szczupak. - Warszawa : Mikom, 2003

38. Problemy algorytmizacji i automatyzacji procesu dydaktycznego / pod red. Michała Godlewskiego, Ludwika Kolkowskiego, Edmunda Lipińskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983

39. Przewodnik po e-learningu / Marek Hyla. - Wyd. 2. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007

40. Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Adam Marszałek, 2002

41. Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej / Zbigniew Osiński. - Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2005  

42. Technologia informacyjna w nauczaniu języków obcych / Katarzyna Ziębakowska-Cecot. - Radom : Politechnika Radomska, cop. 2005

43. Technologia informacyjna w polskiej szkole : stan i zadania / Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003

44. Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym / pod red. Macieja Tanasia ; [aut. Józef Bednarek et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Mikom, 2005

45. Trochę informatyki na kartach kroniki : propozycje zajęć z komputerem w szkole podstawowej i gimnazjum / Urszula Szczęsna. - Płock : Korepetytor Marian Gałczyński, 1999

46. Wirtualna edukacja : koncepcja i wybrane kierunki realizacji : praca zbiorowa / pod red. Henryka Sroki i Stanisława Stanka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005

47. Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji / pod red. Doroty Siemienieckiej, Agnieszki Siemińskiej-Łosko. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2007

48. Zdalna edukacja : potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia / Andrzej Barczak [et al.]. - Warszawa : Instytut Audytu i Ewaluacji : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006

 


WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1. Bliżej uczniów / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 44, s. 10

2. Cyberfizyka / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2005 nr 47, s. 10

3. Czy Internet może pomóc? / Aneta Ciesielska, Anna Janosik // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 88-99

4. Dydaktyczny kontekst edukacji przedszkolnej wspomaganej komputerem / Marcin Kołacz, Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 10-13

5. Dydaktyzacja stron internetowych : praktyczne wykorzystanie Internetu na lekcjach języka niemieckiego / Renata Czaplikowska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2, s. 7-102

6. Edukacja historyczna w Internecie - mrzonki czy realne możliwości? / Zbigniew Osiński // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 5-11

7. Edukacja wczesnoszkolna wspomagana komputerem / Krystyna Żuchelkowska, Maria Bulera // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 6, s. 9-12

8. Edukacyjne możliwości muzycznych programów komputerowych / Katarzyna Taton // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 12-14

9. E-learning dla szkół i bibliotek / Bożena Bednarek-Michalska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s.1-6

10. E-Learning w szkole / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. 38-47

11. Elektroniczne platformy edukacyjne : otwarte czy zamknięte? / Jerzy Cieślik, Justyna Hofmokl // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 2, s. 53-59

12. Forum "Matematyka.pl" / Arkadiusz Męcel // Matematyka. - 2006, nr 8, s. 17

13. Internet i wykresy funkcji / Adrian Pająk // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 21, s. 18-19

14. Internet jako narzędzie edukacyjne : Geowortal Edukacyjny projekt polskich geografów / Beata Giernatowska // Geografia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 26-33

15. Internet jako uzupełnienie nauczycielskiego warsztatu : (zasoby Internetu przydatne w edukacji regionalnej na Pomorzu Zachodnim) / Małgorzata Machałek // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 32-35

16. Internet jako źródło informacji historycznej i narzędzie wspomagające dydaktykę w tym zakresie // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 13-23

17. Internet jako źródło informacji w edukacji proekologicznej / Jan Sandner // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 3, s. 72-76

18. Internet w edukacji biologicznej / Marek Bartoszewicz // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 21-24

19. Internet w procesie edukacji i rehabilitacji osób głuchoniewidomych / Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 338-343

20. Internetowa lekcja geometrii / Bogumiła Wieczorek-Żurawska // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 37, s. 14-17

21. Kilka uwag o roli Internetu w dydaktyce przedmiotów zawodowych / Czesław Kosiński // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 6, s. 34-36

22. Komputer i dziecko z porażeniem mózgowym / Jolanta Ostrowska // Matematyka. - 2006, nr 9, s. 59-60

23. Komputer na lekcjach... o tolerancji / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 4, s. 84-92

24. Komputer pomaga przełamać lody / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 88-94

25. Komputer pomaga uczyć matematyki / Renata Kozieł // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 12-18

26. Komputer w nauce czytania i pisania / Kornelia Solich // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 56-61

27. Komputer w nauczaniu przedmiotowym / Ewa Beksińska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 61-66

28. Komputer w przedszkolu - propozycja zajęć / Jolanta Sambok // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 7/8, dod. Wkładka Metodyczna, s. VII-VIII

29. Komputer w szkole / Jarosław Jagieła, Zbigniew Łęski // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 119-130

30. Komputerowe wspomaganie czynności nauczyciela w procesie poznawania wiedzy uczących się / Maria Kozielska // Chowanna. - 2006, T. 1, s. 49-59

31. Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania ze zrozumieniem / Bernadeta Smagacz // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s. 22-26

32. Komputerowe wzmacnianie edukacji wczesnoszkolnej / Emilia Cichocka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 1, s. 95-97

33. Kształcenie na odległość - moda czy konieczność? / Bogdan Skotnicki // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 5, s. 14-16

34. Lekcja internetowa - "Planning a trip to New York" / Agata Czeremuszkin // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 5, s. 81-85

35. Lekcja internetowa - Food / Iwona Wiśniewska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 87-88

36. Matematyka + komputer : zajęcia wyrównawcze i lekcje matematyki dla klas 4 / Elżbieta Bulczyńska // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 33, s. 9-11

37. Możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w szkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym / Hanna Fuerst, Dorota Mazurek-Osmańska // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 54-62

38. Multimedialna katedra : udany eksperyment edukacyjny / Waldemar Howil, Ewa Sendyk // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 88-92

39. Multimedialny język polski / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 83-87

40. MuPAD na lekcjach matematyki / Katarzyna Chmurska // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 22, s. 35-37

41. Muzyczne programy multimedialne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym / Ewa Parkita // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 15-21

42. Nauczanie on-line jako uzupełnienie tradycyjnych form : problemy i propozycja rozwiązań / Dariusz Kwiecień // Meritum. - 2006, nr 2, s. 87-89

43. Nauczyciel i Internet czyli Jak wykorzystać strony przeznaczone dla dzieci / Agnieszka Kaczmarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 50-59

44. Nauka języka z komputerem / Elżbieta Gajek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 46-47

45. Nie tylko podręcznik i tablica... / Anna Wiśniewska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 1, s. 45-48

46. Od komputera do książki : zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie / Ewa Gajcy // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 115-118

47. Odkrywamy własności pochodnej : lekcja w pracowni komputerowej / Marcin Braun // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 21, s. 12-13

48. Platforma MOODLE / Dorota Karczewska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 61-64

49. Pochodne w internecie / Adrian Pająk // Matematyka w Szkole. - 2007, nr 28, s. 36-37

50. Podróże po Internecie : darmowy program do ćwiczeń na lekcji matematyki i inne zdobycze / Anna Szynkowska // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 33, s. 14-15

51. Powstanie Kościuszkowskie w obrazach - lekcja historii w pracowni komputerowej / Urszula Szymańska-Kujawa // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 2, s. 42-49

52. Poznaj edytorską stronę książki : zajęcia dla uczniów klas IV-VI z wykorzystaniem elektronicznych źródeł informacji / Joanna Jasińska, Agnieszka Piechnik // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 20-21

53. Profil nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych "Zarządzanie informacją" - propozycja rozwiązania dla nauczyciela bibliotekarza / Andrzej Kubrak // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 10, s. 27-28

54. Program innowacyjny Komputer i technologia informacyjna na lekcjach języka rosyjskiego / Elżbieta Gesing, Ewa Fabian // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 78-83

55. Programy komputerowe w edukacji muzycznej / Mirosław Grusiewicz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 3-11

56. Programy multimedialne / Iwona Graboś // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 29-30

57. Rola komputera w kształceniu ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Jolanta Wójcikiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s. 41-42

58. Romantyczna biografia Adama Mickiewicza : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy 2 gimnazjum z wykorzystaniem Internetu / Agata Zielińska, Anna Jędrych // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. 16-19

59. Ruchoma trygonometria / Adrian Pająk // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 22, s. 32-34

60. Scenariusz lekcji geografii w kl. 2 z wykorzystaniem komputera / Jolanta Stańczuk // Doradca. - 2005, nr 44, s. 34-35

61. Sposoby wykorzystania Internetu jako alternatywy dla podręcznika / Karina Bryja // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 4, S. 83-87

62. Szkoła wirtualna / Beata Boczukowa // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 9, s. 69-72

63. Tworzenie i korzystanie z informacji : prezentacja multimedialna / Katarzyna Potyrała // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 4, s. 98-102

64. Wspieranie metodami komputerowymi alternatywnego porozumiewania się za pomocą piktografów / Katarzyna Piasecka // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 372-380

65. Współpraca szkół bliźniaczych za pośrednictwem mediów elektronicznych szansą rozwoju nauczycieli biologii i przyrody / Grażyna Barwinek // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 2, s. 56-58

66. Wybrane aspekty badań nad stosowaniem komputerów w nauczaniu geografii / Zbigniew Podgórsk // Geografia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 31-38

67. Wykorzystanie Internetu w nauce języka niemieckiego / Anna Flak-Różyc // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 4, s. 80-83

68. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych / Ewa Kowalik // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 2, s. 99-104

69. Wykorzystanie narzędzi internetowych w przygotowaniu lekcji powtórzeniowych i tworzeniu testów językowych / Bogusław Solecki // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2, s. 102-112

70. Wykorzystanie narzędzi komputerowych w modelowym przedstawianiu struktur i procesów biologicznych / Katarzyna Potyrała, Anna Biel, Karolina Such // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 3, s. 114-121

71. Wykorzystanie narzędzi komputerowych w procesie nauczania-uczenia się statystyki w średnich szkołach ekonomicznych / Bernard Sozański, Marta Ślączka, Danuta Probola // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 33-35

72. Zainteresować tematem : lekcje z wykorzystaniem Internetu w szóstej klasie / Jolanta Ostrowska // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 35, s. 22-23

73. Zastosowanie informatyki w pedagogice / Elżbieta Oleś // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 60-64

74. Zastosowanie komputera w edukacji i wychowaniu / Zygmunt Płoszyński // Edukacja : studia, badania, innowacje. - 2005, nr 2, s. 94-102

 

 

Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor

 

Powrót do Dydaktyka