Stymulowanie rozwoju dziecka zdolnego w klasach I-III - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1971-2009

KSIĄŻKI

1. Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? / Sylvia B. Rimm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

2. Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole / Sylvia B. Rimm. - Poznań : Moderski i S-ka, 2000

3. Dobór i kształcenie uczniów zdolnych : studium porównawcze o legitymizacji instytucji edukacyjnych / Grzegorz Szumski. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1995

4. Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - odkrywanie - poznawanie / Katarzyna Krasoń, Grażyna Szafraniec. - Kraków : Impuls, 2000

5. Dzieci zdolne / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000

6. Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday. - Warszawa : K.E. Liber, 2005

7. Edukacja "głębszego poziomu" w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005

8. Intelektualne i kreatywne aspekty zdolności do uczenia się / Renata Wiechnik. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1996

9. Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży / Judy W. Eby, Joan F. Smutny. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

10. Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci : każde dziecko ma talent / Christoph Perleth, Tanja Schatz, Martina Gast-Gampe ; we współpr. z Danielem Ringhandem. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003

11. Jak rozpoznać uzdolnione dziecko : poradnik dla rodziców / Franz J. Mönks, Irene H. Ypenburg. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2007

12. Każde dziecko ma swoje mocne strony : jak rozwijać naturalne zdolności dziecka : poradnik dla rodziców i wychowawców / Christine Kaniak-Urban. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003

13. Kształcenie uczniów zdolnych / Tadeusz Lewowicki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986

14. Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój uzdolnień / Danuta Nakoneczna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980

15. Kształtowanie zdolności i talentu dziecka : wspierająca funkcja rodziców / Barbara Lipnicka. - Kraków : Barbara, 2000

16. Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH / Stanisław Popek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

17. Małe dzieci wielkie talenty : rozpoznawanie i wspieranie uzdolnień w wieku szkolnym / Cornelia Nitsch. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ABA, 2008

18. Ministerstwo Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym / oprac. A. Barański [et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 1999

19. Modele opieki nad dzieckiem zdolnym : materiały z I i II Forum Wymiany Doświadczeń Osób Pracujących z Dziećmi Zdolnymi, Warszawa, maj 1998, maj 1999 / pod red. Mirosławy Partyki. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000

20. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008

21. Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego / Krystyna Bieluga. - Kraków : Impuls, 2003

22. Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

23. O nauce szkolnej uczniów zdolnych : (przyczyny niechęci do nauki i niepowodzenia w nauce) / Halina Wasyluk-Kuś. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

24. Odkrywanie zdolności dziecka : koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, cop. 2005

25. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001

26. Osobowość a wyniki w nauce : osobowościowe determinanty niskich osiągnięć szkolnych uczniów o inteligencji ponadprzeciętnej / pod red. Mieczysława Radochońskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993

27. Podróże, skarby, przyroda : podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas 1-3 / Janina Uszyńska-Jarmoc. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005

28. Rodzice o dzieciach uzdolnionych / ukierunkowała i koment. opatrzyła Stefania Słyszowa. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978

29. Rozwijanie uzdolnień matematycznych : rozwiązywanie arytmetycznych zadań tekstowych przez uczniów klas 1-4 / Józef Hawlicki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

30. Rozwój zdolności muzycznych u dzieci w wieku szkolnym / Kinga Lewandowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978

31. Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole / Teresa Giza. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2006

32. Szkice do pedagogiki zdolności / pod red. Andrzeja Góralskiego. - Warszawa : Scholar, 1996

33. Szkolny system wspierania zdolności : jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia? / Iwona Fechner-Sędzicka. - Toruń : Aker, [2005]

34. Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : Impuls, 2004

35. Trudności myślenia i rozwijanie zdolności uczniów / Włodzimierz Szewczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983

36. Twoje dziecko jest inteligentne : jak poznać i rozwijać jego umysł / Dawna Markova, Anne Powell. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", cop. 2006

37. Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem / Erika Landau. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003

38. Twórcza aktywność dziecka : teoria, rzeczywistość, perspektywy rozwoju / Janina Uszyńska-Jarmoc. - Białystok : Trans Humana, 2003

39. Uczniowie zdolni : psychologiczne i społeczne determinanty osiągnięć szkolnych / Irena Borzym. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979

40. Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem / Ludwik Ryszard Bandura. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1974

41. Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów / Władysław Puślecki. - Kraków : Impuls, 1999

42. Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela / Krystyna Wojda, Małgorzata Szybalska, Jan Chojnacki. - Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2005 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2005

43. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008

44. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

45. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - Nauczyciel - Edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

46. Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

47. Zdolni, utalentowani, twórczy : poradnik dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 1999

48. Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia / B. J. Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

49. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1. "Klub Omnibusa" - projekt edukacyjny dla uczniów zdolnych / Anna Syrek-Kosowska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4/5, s. 20-21

2. "Skazani na twórczość" czyli dlaczego powinno się pomagać uczniom w tworzeniu / Krzysztof J. Szmidt // Meritum. - 2008, nr 3, s. 21-26

3. A programme of supporting the development of a gifted child (lesson scripts) / Maria Witkoś // Kultura i Edukacja. - 2006, nr 4, s. 127-139

4. Antytwórcze postawy uczniów, także zdolnych / Krzysztof J. Szmidt // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2008, nr 1, s. 35-48

5. Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych / Beata Dyrda, Magdalena Piekoszewska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 14-19

6. Czy dobry oznacza zdolny? / Teresa Ewa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 49-51

7. Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 101-110

8. Dobra szkoła to ta, która troszczy się o dzieci zdolne / Jiří Prokop // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. - 2005, R. 1, s. 87-102

9. Dysleksja dzieci uzdolnionych muzycznie / Katarzyna Lipińska // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 100-106

10. Dzieci wybitnie inteligentne nie mają szansy na rozwój / Agnieszka Łuczak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 22-23

11. Dzieci zdolne w szkole / Małgorzata Taraszkiewicz-Kotońska // Meritum. - 2006, nr 1, s. 13-16

12. Dziecko zdolne. Uczeń zdolny. Zdolności : bibliografia w wyborze za lata 1980-2004 / Anita Rudaś // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 5/6, s. 93-96

13. Dziecko zdolne w szkole - prawda czy mit? / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 20-21

14. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dziecko dyslektyczne, dziecko zdolne : zestawienie bibliograficzne / Antoni Woźnica // Meritum. - 2006, nr 1, s. 41-46

15. Edukacja zdolnego ucznia / Magdalena Dobrzańska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 51-55

16. Fakty i mity na temat uczniów zdolnych / Maria Ledzińska // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2008, nr 1, s. 49-58

17. Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 14-18

18. Kółko „Omnibus" : propozycja pracy z uczniem zdolnym w klasach 1-3 / Elżbieta Kaszyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 11, s. 24

19. Kto odkryje mój talent? / Renata Gut // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 17-20

20. Lekcje przedsiębiorczości społecznej. Cz. 1 / Adam Jagiełło-Rusiłowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 50-52

21. Leśne zmagania z matematyką : jak pracować w szkole podstawowej z uczniem zdolnym? / Agata Drzewucka // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 30, s. 33-35

22. Metody i techniki zwiększania efektywności pracy umysłowej : zestawienie bibliograficzne / Wioletta Oziemkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 9, s. 30-31

23. Metody pracy z uczniem zdolnym w zakresie edukacji polonistycznej w kształceniu zintegrowanym / Celina Wanat // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, nr 1, s. 57-69

24. Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych - jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy / Joanna Cieślikowska // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7/8, s. 27-30

25. Niezdolny prymus? : w poszukiwaniu wyjaśnienia pozornego absurdu / Dorota Turska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 87-92

26. O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych / Maria Ledzińska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 39-46

27. Obszary i zakres wsparcia rozwoju zdolności uczniów w szkole / Teresa Giza // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2008, nr 1, s. 101-107

28. Platforma e-learningowa Moodle w kształceniu informatycznie uzdolnionych dzieci / Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska // Meritum. - 2007, nr 4, s. 28-30

29. Po tęczy w ciekawy świat / Ewa Porowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 59-61

30. Pojęcie i struktura uzdolnień plastycznych / Michał H. Chruszczewski // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 1/2, s. 49-60

31. Pokarało mnie geniuszem... / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 67-76

32. Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim / Anna Kurasz // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 46-48

33. Pomóc zdolnemu / Agnieszka Hłobił // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 44-46

34. Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s. 45-49

35. Praca z uczniem uzdolnionym w Austrii / Irena Koszyk // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 25-28

36. Praca z uczniem wybitnym o słabych warunkach fizycznych / Anna Drwięga // Lider. - 2006, nr 10, s. 13-14

37. Praca z uczniem zdolnym / Anna Piechal // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 27-30

38. Praca z uczniem zdolnym / Irena Lewicka, Kazimierz Olejniczak // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 14-15

39. Praca z uczniem zdolnym / Małgorzata Słyk // Życie Szkoły. - 2000, nr 4, s. 206-208

40. Praca z uczniem zdolnym : (zestawienie bibliograficzne) / Agata Śliwicka, Jolanta Świątek-Gruszka // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 22-23

41. Problemy diagnozowania zdolności u dzieci / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 18-22

42. Profile aktywności twórczej : intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych / Michał H. Chruszczewski // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 3/4, s. 27-40

43. Promować rozwój czy dręczyć twórczością? / Aleksander Nalaskowski // Meritum. - 2008, nr 3, s. 16-20

44. Radosna twórczość o twórczości : badajmy kreatywność uczniów - nie "twórzmy" stereotypów! / Maciej Karwowski // Meritum. - 2008, nr 3, s. 27-33

45. Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym / Grażyna Łebecka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 51-53

46. Rozpoznawanie dzieci uzdolnionych / Ryszarda Ewa Bernacka // Remedium. - 2002, nr 3, s. 10-12

47. Rozwijanie zdolności matematycznych uczniów klas 1-3 poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych / Marianna Dziadosz // Kwartalnik Edukacyjny. - 2001, nr 1, s. 65-75

48. Rozwijanie zdolności ogólnych uczniów klas początkowych / Alicja Górecka // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 1, s. 69-84

49. Skąd się biorą zdolne dzieci? / Beata Kuczyńska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 38-39

50. Szansa dla zdolnych / Renata Filipowicz // Życie Szkoły. - 2001, nr 5, s. 314-316

51. Szczególne uzdolnienia - zarys problematyki / Maria Witkoś // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s. 329-332

52. Szkolny system wspierania zdolności i talentów / Julian Piotr Sawiński // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 21-22

53. Szkoła nie dla Ikarów / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 81-87

54. Szkoła wspierająca uzdolnienia - z doświadczeń projektu płockiego : budzenie śpiącego olbrzyma / Joanna Banasiak // Meritum. - 2008, nr 3, s. 34-36

55. Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 56-59

56. Twórczy uczeń w klasach początkowych : korzyści i bariery rozwojowe / Beata Dyrda // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2008, nr 1, s, 119-125

57. Uczeń wybitnie zdolny / Maria Witkoś // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 18-20

58. Uczeń zaciekawiony światem / Ludmiła Prusko // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 12-13

59. Uczeń zdolny matematycznie w klasie szkolnej / Barbara Dudel // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2008, nr 1, s. 149-156

60. Uczeń zdolny w szkole / Grażyna Łebecka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 50-51

61. Uczeń zdolny... niespecjalnej troski / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 45-54

62. Uczniowie uzdolnieni / Jolanta Sporniak // Życie Szkoły. - 2003, nr 4, s. 202-205

63. Uzdolnienia muzyczne, zdolności i muzykalność dzieci / Maria Januszewska-Warych // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 3/4, s. 109-123

64. Uzdolnienia twórcze i ich rozpoznawanie / Krystyna Bieluga // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 136-142

65. Uzdolniony uczeń w szkolnej wieży Babel / Maria Groenwald // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2008, nr 1, s. 139-147

66. W sytuacji genialnego Golema / Joanna Schmidt // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 22-25

67. Zdolności a kompetencje społeczne uczniów / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2005, nr 9, s. 16-17

68. Zdolności matematyczne u dzieci - czym są i jak je rozwijać? / Irena Pufal-Struzik // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 4, s. 7-12

69. Zdolności poznawcze dzieci w wieku 7-10 lat / Monika Wiśniewska-Kin // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2008, nr 1, s. 127-138

70. Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13-15

71. Zdolność a uzdolnienie / Ryszarda Ewa Bernacka // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 5-9

72. Zdolny czyli jaki? : kilka uwag o zdolnościach i pracy nad ich rozwojem / Maciej Karwowski // Meritum. - 2006, nr 1, s. 9-12                                                   

                                                 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Dydaktyka