Język uczniowski - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1939-2016

KSIĄŻKI

1. "Miłość jest jak wiatrak" - czyli o poznawczej naturze metafor dziecięcych / Monika Wiśniewska-Kin. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009

2. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty ; współpr. w oprac. red. t. Ewa Wolańska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. - Warszawa : Elipsa, 2002

3. Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej / Elżbieta Czykwin, Dorota Misiejuk. - Wyd. 2. - Białystok : Trans Humana, 2002

4. Językowy obraz wartości w wypowiedziach licealistów (przyjaźń-miłość-nienawiść) / Urszula Kopeć. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008

5. Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym / Kinga Kuszak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011

6. Le P'tit argotier : francusko-polski słownik wyrazów potocznych i ... rubasznych z ćwiczeniami / Mieczysław Gajos, Anna Dończyk-Gajos. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

7. Metafory w twórczych wypowiedziach pisemnych uczniów / Marta Szymańska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012

8. Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Polonistyki Stosowanej. Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 2008

9. Nakłanianie subdyrektywne : propozycja, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej : zagadnienia wybrane / Leszek Tymiakin. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

10. Nowy słownik gwary uczniowskiej / Małgorzata Kasperczak [et al.] ; pod red. Haliny Zgółkowej. - Wrocław : Europa, cop. 2004

11. O gwarze uczniowskiej / Ignacy Schreiber. - Kraków : Księgarnia Nauka i Sztuka, 1939

12. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami : o doświadczeniach językowych trzecioklasistów / Małgorzata Dagiel. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2011

13. Pozwólmy dzieciom mówić i pisać : w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów / Małgorzata Żytko. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2010

14. Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2001

15. Przezwiska nauczycieli / Marian Śnieżyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003

16. Słownictwo uczniów : problemy, badania, wnioski / Edward Polański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982

17. Słowniczek gwary uczniowskiej / w opracowaniu Anny Tkaczyk. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 2002

18. Słownik gwary młodzieżowej / [oprac. Anna Jendrzejek, Justyna Pastwa]. - Toruń : Wydawnictwo Literat, cop. 2006

19. Słownik gwary uczniowskiej / Katarzyna Czarnecka, Halina Zgółkowa. - Wyd. 2. - Poznań : Kantor Wydawniczy SAWW, cop. 1991

20. Synonimia pojęć prawdziwościowych : teoria i nauczanie / Danuta Krzyżyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008

21. Tekst, wypowiedź, dyskurs w dydaktyce szkolnej : materiały z 3 konferencji "Z Badań nad Kompetencją i Świadomością Językową Dzieci i Młodzieży", Warszawa 12-13 czerwca 1997 roku / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty i Jerzego Podrackiego ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. - Warszawa : Elipsa, 1998

22. Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów / red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012

23. Z zagadnień kształcenia sprawności językowej uczniów klas V-VIII / Daniela Laskowska. - Warszawa : Rembertów : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1976

24. Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży : materiały ogólnopolskiej konferencji "Zróżnicowanie języka dzieci i młodzieży z uwzględnieniem czynników środowiskowych, kulturowych, regionalnych i etnicznych", Warszawa 21-22 października 1991 r. / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty ; Instytut Języka Polskiego UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. Zakład Metodyki Języka Polskiego. - Warszawa : Dom Wydawniczy i Handlowy "Elipsa", 1991

 

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1.  Alternatywy dla formalnego obrazu szkoły jako instytucji w uczniowskich metaforach / Wiesława Martyniuk // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku. / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - S. 451-466

2.  Rola pytań w intensyfikacji procesów poznawczych dziecka / Ewa Kochanowska // W: Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym: teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, Bożeny Muchackiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2010. - S. 70-82

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Cechy systemowe języka (polskiego) a nauka czytania i pisania dzieci sześcioletnich / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 1, s. 39-52

2. Co warto wiedzieć o współczesnej polszczyźnie młodzieżowej? / Krystyna Wojtczuk // Doradca. - 2005, nr 47, s. 2-3

3. Hejterzy / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 27-33

4. Język na wuefie / Konrad Tulej // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 5/6, s. 28-30

5. Językowe porozumiewanie się i współbycie uczniów jako sposób przejawiania kultury / Bronisława Dymara // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 1/2, s. 15-27

6. Kształcenie językowych umiejętności ucznia / Maria Nagajowa // Język Polski w Szkole 4-6. - 2012/2013, nr 2, s. 39-45

7. O językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg // Język Polski w Szkole 4-6. - 2009/2010, nr 4, s. 39-41

8. O języku młodzieżowym - także dla bibliotekarzy / Bożena Pilczuk, Aleksandra Pilczuk // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 7/8, s. 12-18

9. O kulturze języka uczniów klas młodszych / Kinga Kuszak // Język Polski w Szkole 4-6. - 2012/2013, nr 2, s. 21-38

10. Ocena kompetencji słowotwórczej uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na poziomie edukacji wczesnoszkolnej / Alicja Giermakowska // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 5, s. 356-366

11. Oszczędne gospodarowanie prawdą : o językowych sposobach eufemizowania kłamstwa w wypowiedziach licealistów / Małgorzata Karwatowska // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 37-43

12. Polszczyzna w liceum / Bogna Skrzypczak-Walkowiak // Polonistyka. - 2011, nr 10, s. 56-60

13. Przysłowia inspiracją w postępowaniu młodego pokolenia (przyczynek do badań) / Teresa Sołtysiak // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 44-51

14. Różnice w poziomie składni w wypowiedziach pisemnych uczniów ze środowisk miejskich i wiejskich / Anna Wiatrowska // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2003, t. 23, s. 149-153

15. Sprawność językowa dzieci ośmioletnich : porównanie zdolności językowych dziewcząt i chłopców w normie intelektualnej / Marta Adamczyk-Borucka // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 4, s. 270-279

16. Sprawność pragmatyczna młodzieży gimnazjalnej w realizacji aktu przepraszania / Grażyna Tymiakin // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 2, s. 55-62

17. Sześciolatek w świecie związków frazeologicznych / Kinga Kuszak // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 1, s. 29-38

18. Szkoła i nauczyciel w słownictwie uczniów szkoły podstawowej / Anna Zadęcka-Cekiera // Nowa Szkoła. - 2006, nr 9, s. 44-48

19. Wspieranie rozwoju mowy i języka dziecka sześcioletniego - wybór ćwiczeń / Ewa Boksa // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 1, s. 53-59

20. Z badań nad wymową uczniów szkoły średniej / Maria Wolan // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 4, s. 38-52

21. Zróżnicowanie leksykalno-stylistyczne języka uczniów liceum / Maria Cyran // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 3, s. 27-39

22. Życie szkoły w języku środowiskowym uczniów / Beata Sufa // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 50-55

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Dydaktyka