Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia – bibliografia w wyborze za lata 2000-2011

KSIĄŻKI

1. „Żyj bezpiecznie i zdrowo" : program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej / Mariola Kwiatkowska-Łozińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

2. (Nie)obecne kategorie w obszarze zdrowia człowieka / Agnieszka Zalewska-Meler. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

3. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży / pod red. Tadeusza Koszczyca [et al.] ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

4. Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia / pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2003

5. Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia : propozycje metodyczne dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców / Joanna Bulska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008

6. Ciało i zdrowie człowieka w nowoczesnym systemie wychowania fizycznego / Andrzej Krawański. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2003

7. Czy profilaktyka medyczna prowadzi do zdrowia? / Ełła Bulicz, Igor Murawow. - Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, cop. 2006

8. Drama w edukacji / Danuta Michałowska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008   

9. Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej / Pelagia Szybka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

10. Edukacja prozdrowotna : przewodnik dla nauczycieli gimnazjum / Krzysztof Zajączkowski. - Kielce : Jedność, 2001

11. Edukacja prozdrowotna / Joanna Gromadzka-Ostrowska, Dariusz Włodarek, Zuzanna Toeplitz. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2003

12. Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

13. Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

14. Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

15. Efektywność problemowego nauczania i uczenia się biologii człowieka i zachowania zdrowia / Eleonora Bobrzyńska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2008

16. Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia / pod red. nauk. Barbary Jacennik. - Warszawa : Vizja Press&IT, 2010

17. Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych - wymiar edukacyjny / Agnieszka Piasecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008

18. Lider zdrowia w edukacji - między wyzwaniem a zaniechaniem / Agnieszka Zalewska-Meler ; Akademia Pomorska. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2007   

19. Matematyka a zdrowie : zbiór zadań wspomagający realizację prozdrowotnej ścieżki międzyprzedmiotowej / oprac. zbiorowe pod red. Tadeusza Knysza. - Opole : Nowik, 2001

20. Materiały dydaktyczne do zajęć z wychowania zdrowotnego i promocji zdrowia / Katarzyna Sygit ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008

21. Media - komunikacja - zdrowie : wyzwania - szanse - zagrożenia / pod red. Bassama Aouila i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008

22. Media - komunikacja : zdrowie i psychologia / pod red. Bassama Aouila i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007

23. Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego : podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych / Janusz Bielski. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2005

24. Nowe bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania) / red. nauk. Władysław Pańczyk, Krzysztof Warchoł. - Rzeszów : wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011

25. O stresie inaczej : wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej / Izabella Maria Łukasik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

26. Osobowość, stres a zdrowie / Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

27. Otyłość u dzieci i młodzieży / red. nauk. Ewa Wałecka-Tendera, Piotr Socha. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011

28. Pedagogika. T. 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

29. Praktyka i teoria promocji zdrowia : wybrane zagadnienia / Jerzy B. Karski. - Warszawa : CeDeWu, 2003

30. Problemy wielokulturowości w medycynie / red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska ; [aut. Bassam Aouil et al. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010

31. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : Impuls, 2003

32.  Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko, Joanny Szymańskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005

33. Profilaktyka w szkole : scenariusze zajęć dla klas I-III szkoły podstawowej / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2004

34. Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : Impuls, 2002

35. Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / Krzysztof Zajączkowski. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

36. Promocja zdrowia : kształtowanie przyszłości / Violetta Korporowicz. - Wyd. 2 zm.
i uzup. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2008           

37. Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie / Jerzy B. Karski. - Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2009

38. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna : przewodnik dla edukatorów zdrowia / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

39. Promocja zdrowia w kulturze fizycznej : kryteria dobrej praktyki / Lesław Kulmatycki. - Wrocław : Wydaw. AWF, 2003

40. Promocja zdrowia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych : praca zbiorowa / [pod red. Bożeny Zboiny ; kom. nauk. Teresa Kulik et al.]. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2006

41. Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej / pod red. Heleny Wrony-Polańskiej i Janusza Mastalskiego. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009

42. Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

43. Psychoprofilaktyka : procedury konstruowania programów wczesnej interwencji / Zbigniew B. Gaś. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2000

44. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / pod red. Jacka Pyżalskiego i Doroty Merecz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

45. Rozwój biologiczny człowieka : podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia / Napoleon Wolański. - Wyd. 7 zm., 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

46. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : Scholar, 2003

47. Strategie dla zdrowia : kształtowanie zachowań zdrowotnych poprzez środowisko / Barbara Jacennik. - Warszawa : Vizja Press&IT, 2008

48. Styl życia i zachowania prozdrowotne - wybrane konteksty / pod red. Marioli Świderskiej. - Łódź : wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011

49. Szkolny program profilaktyki do realizacji w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych "Żyj zdrowo i szczęśliwie" / Barbara Anioł [et al.]. - Toruń : Bea-Bleja, 2003

50. Szkolny program profilaktyki na poziomie szkoły podstawowej / red. Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : Bea, 2004

51. Szkoła promująca zdrowie : doświadczenia dziesięciu lat : poradnik dla koordynatorów
i zespołów promocji zdrowia szkolnych, lokalnych i wojewódzkich / pod red. Barbary Woynarowskiej i Marii Sokołowskiej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zdrowotnej, 2000

52. Szkoła wobec problemów wychowania zdrowotnego w dobie globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Urszuli Morszczyńskiej. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2001

53. Ścieżka edukacyjna - edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001          

54. Tajemnice zdrowia : człowiek a środowisko / Krystyna Bonenberg. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

55. Takie jest zdrowie człowieka jaki jest stan jego środowiska : propozycja realizacji ścieżki edukacji ekologicznej i prozdrowotnej w gimnazjum / Anna Bandzarewicz. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2001     

56. W stronę socjologii zdrowia / red. Włodzimierz Piątkowski i Anna Titkow. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2002

57. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie / pod red. Heleny Sęk i Romana Cielaka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004

58. W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas 4-6 z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej / Krystyna Cygal, Beata Kuczera. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2007

59. Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej : (skrypt dla studentów) / pod red. Andrzeja Jaczewskiego i Krystyny Komosińskiej ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : Novum, 2004

60. Wychowanie zdrowotne / Katarzyna Sygit, Marian Sygit. - Wyd 3 uzup. i popr. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008

61. Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Józef F. Kubica. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004

62. Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. - Kraków : "Impuls", 2002

63. Wywiad motywujący w opiece zdrowotnej / Stephen Rollnick, William R. Miller, Christopher C. Butler ; przekł. Marzena Sobczak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2010

64. Zachowania zdrowotne młodzieży - uwarunkowania podmiotowe i rodzinne / Magdalena Nadworna-Cieślak, Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2011

65. Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi : pedagogiczne konteksty badawcze / red. nauk. Joanna Bulska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

66. Zdrowie / Mildred Blaxter ; przeł. Magdalena Okła. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2009

67. Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki / pod red. Zygfryda Juczyńskiego i Niny Ogińskiej-Bulik. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003

68. Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna : praca zbiorowa / pod red. Marii Kuchcińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004

69. Zdrowie i szkoła / pod red. Barbary Woynarowskiej ; aut. Jadwiga Bogucka [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2000

70. Zdrowie i wychowanie a jakość życia : perpektywy i humanistyczne orientacje poznawcze / Ewa Syrek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008

71. Zdrowie naszych dzieci : konferencja dla nauczycieli i szkół : Warszawa, maj 2007 rok : praca zbiorowa. Cz. 4 / [pod red. Walentyny Rakiel-Czarneckiej, Zbigniewa Cendrowskiego] ; Samorząd Województwa Mazowieckiego i Fundacja Dobre Życie. - Warszawa : Fundacja Dobre Życie : Samorząd Województwa Mazowieckiego, 2007

72. Zdrowie publiczne : podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu Akademii Medycznych / pod red. Teresy Bernadetty Kulik, Macieja Latalskiego. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002

73. Zdrowie publiczne w krajach europejskich : wybrane zagadnienia etyczne : na podstawie raportów Europejskiego Projektu EuroPHEN / red. Cezary W. Włodarczyk [et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007

74. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku / Andrzej Wojtczak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009

75. Zdrowie w edukacji elementarnej : wprowadzenie do konstruowania programów autorskich / red. nauk. Danuta Skulicz. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004

76. Zdrowie, wartość, edukacja / Mirosław Kowalski, Anna Gaweł ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

77. Zmiana zachowań zdrowotnych : dlaczego dobre chęci nie wystarczają / Aleksandra Łuszczyńska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

78. Żyję zdrowo : zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Jacek Socha, Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2004

 

 

FILMY 

1. Jak pokonać stres / scen. Jacek Santorski, Mariusz Orski ; reż. Andrzej Kotkowski. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?]

2. Wielkie żarcie / scen. Tomasz Domański ; reż. Jerzy Sobociński. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004

3. Zdrowo i odlotowo / scen. i real. Barbara Abramowska, Dariusz Bagiej. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004

4. Żyjąc higienicznie - żyjesz dłużej. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2007?]

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "To śmieci tuczą dzieci!" : (scenariusz przedstawienia promującego zdrową żywność i zdrowy styl życia) / Agnieszka Fijałkowska.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 4-6

2. A może szkoła promująca zdrowie? / Selwana Szołek.// Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s. 16-18

3. Apetyt na zdrowie / Barbara Kownacka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, n r 3, s. 48-50

4. Autorski program edukacji prozdrowotnej z propagowaniem aktywności ruchowej dla klas 1-3 "Na nogach do zdrowia" / Jolanta Wołyńska // Lider. - 2005, nr 7-8, s. 18-20

5. Autorski program z zakresu promocji zdrowia psychospołecznego dla uczniów klas 1 "To właśnie Ja" : (materiały dla nauczycieli) / Kazimiera Podczaszy, Joanna Syguda // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2005, z. 9, wkładka tematyczna s. 3-57

6. Bezpiecznie i zdrowo / Anna Lorenc-Chroń, Urszula Małysz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 46-47

7. Co będzie z edukacją zdrowotną? / Maria Sokołowska // Remedium. - 2006, nr 4, s. 6-7

8. Cykl zajęć z uczniami "Nie piję! Bo tak!" / Jakub Kołodziejczyk, Krzysztof Ostaszewski.// Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 20-23

9. Czy celem edukacji zdrowotnej jest przygotowanie człowieka do bycia zdrowym? / Marianna Barlak.// Lider. - 2009, nr 12, s. 24-25

10. Czy dymek papierosowy to dym dobry czy zły : scenariusz zajęć świetlicowych / Mirosława Sarnawska.// Świetlica w Szkole. - 2010, nr 3, s. 21

11. Czy wiem co jem? : scenariusz - lekcja z zakresu edukacji prozdrowotnej dla uczniów klasy 3 / Katarzyna Nowy-Karasek // Eko Świat. - 2007, nr 1, s. 38-39

12. Dbam o własne zdrowie : konkurs wiedzy prozdrowotnej dla uczniów klas 3 szkoły podstawowej / Mariola Wyżlic // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 2, s. 16-17

13. Diagnoza w doświadczeniach Szkół Promujących Zdrowie / Maria Sokołowska // Remedium. - 2005, nr 9, s. 8-9

14. Dobra edukacja zdrowotna w szkole - kilka kolejnych refleksji / Maria Sokołowska // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2005, z. 9, s. 7-11

15. Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej - kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska, Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 10, s. 4-9

16. Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym / Edyta Obodyńska // Lider. - 2005, nr 9, s. 10-12

17. Edukacja zdrowotna - szansą na zmianę niekorzystnych tendencji i wskaźników zdrowotnych polskiego społeczeństwa / Stanisław Żołyński.// Lider. - 2011, nr 1, s. 23

18. Edukacja zdrowotna - w opinii nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów / Justyna Adamiak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 3, s. 12-18

19. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia : ważne zadania edukacyjne dla biblioteki - szkolnego centrum informacji / Grażyna Gregorczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 6-9

20. Edukacja zdrowotna rodzin dzieci przewlekle chorych / Alina Dworak.// Chowanna. - 2008, T. 2 (31), s. 169-179

21. Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 19-21

22. Edukacja zdrowotna w szkole - nowe wyzwania / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2009, nr 6, s. 4-5

23. Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym / Barbara Woynarowska.// Lider. - 2011, nr 3, s. 13-16

24. Higiena : scenariusz zajęć / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 3, s. 29-32

25. Jak pomagać dzieciom zdrowo żyć? / Beata Godyla.// Świetlica w Szkole. - 2010, nr 2, s. 17-18

26. Jestem zdrowy / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 4, s. 48-51

27. Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie / Selwana Szołek.// Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 14-18

28. Kraina palaczy : scenariusz inscenizacji / Joanna Mencel-Gwizdała.// W: Wszystko gra - S. 217-219

29. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci / Magdalena Lal, Anna Madej.// Lider. - 2009, nr 9, s. 28-29

30. Model edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej / Dominik Olejniczak.// Lider. - 2010, nr 9, s. 27

31. Myśl Jędrzeja Śniadeckiego o wychowaniu zdrowotnym w perspektywie współczesnego dyskursu pedagogów / Andrzej Pawłucki.// Kultura Fizyczna. - 2006, nr 3/4, s. 4-9

32. Narzędzia do badania klimatu społecznego w szkole promującej zdrowie i ich analiza psychometryczna / Magdalena Woynarowska-Sołdan, Dorota Węziak-Białowolska.// Edukacja. - 2010, nr 3, s. 71-80

33. Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej na ogólniejszym tle problemów cywilizacyjnych i zdrowotnych / Zbigniew Cendrowski.// Kultura Fizyczna. - 2009, nr 5/6, s. 1-13

34. O Dyziu i bolącym brzuszku czyli Jak zdrowo się odżywiać : inscenizacja dla szkół podstawowych / Wioletta Rafałowicz.// Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 40-43

35. O potrzebie edukacji ekologicznej - w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym / Marcin Pasek.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 5, s. 10-12

36. Obóz kondycyjny : scenariusz spektaklu profilaktycznego / Ewa Bembenista.// Zdrowo żyć = pięknie żyć - S. 144-150

37. Ocena przygotowania nauczycieli szkół średnich Gdańska do prowadzenia zajęć na temat społecznych aspektów HIV/AIDS / Jolanta Wojciechowska.// Kultura i Edukacja. - 2010, nr 4, s. 105-124

38. Otyłość dzieci i młodzieży w Polsce - wyzwanie dla profilaktyki i edukacji zdrowotnej / Anna Oblacińska.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 2, s. 18-24

39. Postaw na zdrowie / Selwana Szołek.// Życie Szkoły. - 2011, nr 4, s. 24-28

40. Problemy zdrowotne i edukacyjne dzieci głuchoniewidomych / Michał Ostrowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 4/5, s. 20-23

41. Promuj zdrowie! : (scenariusz zajęć do wykorzystania na 2 godzinach wychowawczych) / Agnieszka Fijałkowska.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 15

42. Sen Marcinka : scenariusz inscenizacji na temat higieny jamy ustnej / Maria Tomkowiak.// W: Uroczystości dla najmłodszych w szkole podstawowej - S. 68-75

43. Szkolna edukacja zdrowotna : szanse i zagrożenia / Małgorzata Ostrowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 3, s. 4-6

44. Środowisko psychospołeczne szkoły a zdrowie uczniów / Anna Gaweł.// Kultura i Edukacja. - 2009, nr 1, s. 92-110

45. Świadomość zdrowia - przygotowanie młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej / Michał Bronikowski, Adam Kontanista.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 9, s. 12-18

46. Świadomość zdrowia II - wykorzystanie elementów kulturowych w lekcji wychowania fizycznego / Michał Bronikowski, Małgorzata Bronikowska, Joanna Borowiec.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 10, s. 18-24

47. Treści ekologiczne w edukacji zdrowotnej uczniów / Gabriela Piechaczek-Ogierman.// Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 3/4, s. 85-93

48. Turniej wiedzy o zdrowiu / Agnieszka Fijałkowska.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 17-18

49. Wskaźnik WHR jako istotny element postawy prozdrowotnej uczennic Szkoły Policealnej nr 2 w Łodzi / Jolanta E. Kowalska, Magdalena Uszałowicz.// Lider. - 2010, nr 6, s. 24-27

50. Współczesne formy realizacji edukacji zdrowotnej w polskich szkołach / Agnieszka Bogacz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 8, s. 17-20

51. Wybrane elementy edukacji zdrowotnej w rodzinie / Joanna Bulska.// Chowanna. - 2008, T. 2 (31), s. 181-190

52. Wychowanie prozdrowotne : (zestawienie bibliograficzne) / Beata Loch.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 23-24

53. Wychowanie zdrowotne : (zestawienie bibliograficzne) / Beata Loch.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 23-24

54. Zajęcia z edukacji zdrowotnej - koncepcja i realizacja praktyk studentów Uniwersytetu Łódzkiego / Jolanta E. Kowalska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 10, s. 10-17

55. Zaniedbanie prenatalne : wyzwanie dla edukacji zdrowotnej od chwili poczęcia / Wioletta Wójcik.// Chowanna. - 2008, t. 2 (31), s. 95-106

56. Zdrowa szkoła - zdrowi uczniowie : program autorski dla wychowawców klas gimnazjalnych / Paweł Janicki.// Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 26-33

57. Zdrowe i bezpieczne dziecko : scenariusz konkursu dla 7-latków / Alina Kojder.// Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 38-39

58. Zdrowe odżywianie - wiem, co jem : scenariusz zajęć świetlicowych / Marzena Głogowska, Urszula Grodecka, Monika Kita.// Świetlica w Szkole. - 2010, nr 3, s. 17-18

59. Zdrowie psychiczne warunkiem właściwego funkcjonowania dziecka / Elżbieta Nowak.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 20-25

60. Zdrowotne walory ruchu na łonie natury : od Jędrzeja Śniadeckiego do Karola Wojtyły / Feliks Rochowicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 10, s. 9-12

61. Zdrowy uśmiech : Dzień Dentysty : scenariusz imprezy świetlicowej / Jadwiga Bibrzycka.// Świetlica w Szkole. - 2011, nr 1, s. 16

62. Żyję zdrowo - nałogom mówię nie : scenariusz zajęć profilaktycznych / Renata Czerwińska, Monika Pacewicz // Lider. - 2005, nr 2, s. 12

63. Żyję zdrowo - nie palę! : scenariusz zajęć z zakresu edukacji antynikotynowej dla uczniów gimnazjum lub klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych / Zofia Frankiewicz-Duda, Alicja Laskowska // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 25-27

64. Żyję zdrowo : scenariusz akademii dla uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej lub przedszkolaków / Tamara Kotarska // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 28-29

65. Źródła pozyskiwania wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej / Urszula Durlak.// Lider. - 2010, nr 9, s. 19-20

 

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

 

Powrót do Dydaktyka