Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne - zestawienia bibliograficzne w wyborze za lata 1971-2011

KSIĄŻKI

1. Jakość pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej : mierzenie, budowanie systemu, zarządzanie / Anna Frydrychowicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006

2. Ministerstwo Edukacji Narodowej o pomocy psychologiczno-pedagogicznej / oprac. Elżbieta Gałecka [et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Biuro Administracyjne, 2001

3. Pedagogika wobec kryzysów życiowych / pod red. Jerzego Stochmiałka. - Warszawa : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998

4. Poradnia w szkole : z doświadczeń Szkolnego Ośrodka Pomocy Rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kozdrowicz ; Polska Liga Trzeźwość. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej "Bivar", 1993

5. Poradnictwo jako wzmacnianie środowiska wychowawczego / Olga Czerniawska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1977

6. Poradnictwo pedagogiczne / Henryk Smarzyński ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971

7. Poradnictwo pedagogiczne / Róża Pawłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986

8. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

9. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. - Wyd. 2, popr. i rozsz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

10. Praca poradni wychowawczo-zawodowej : model empiryczny i różnicowanie się funkcji / Alicja Kargulowa. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1979

11. Psychologia praktyczna w systemie oświaty : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Ostrowskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999

12. Psychology for teachers / David Fontana. - 2 ed. - Leicester : The British Psychological Society, 1991

13. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 2 / pod red. Barbary Wolniewicz-Grzelak i Alicji Nowakowskiej. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", cop. 2000

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Aktualny stan i problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego / Krystyna Ostrowska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1998, nr 1, s. 5-17

2. Być bliżej dziecka czyli Zmiany w podejściu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Katarzyna Leśniewska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 81-84

3. Diagnoza psychologiczna w poradniach psychologiczno-pedagogicznych / Irena Obuchowska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1997, nr 2, s. 52-54

4. Drogi i bezdroża pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Bożena Tomaszek // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 141-147

5. Dylematy nauczycieli dotyczące udzialania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole / Lidia Mackiewicz-Adamska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 6-10

6. Dyskusje wokół tożsamości poradnictwa pedagogicznego / Barbara Skałbania // Edukacja Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 189-197

7. Egzamin równych szans / Monika Domon // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 2, s. 86-90

8. Ewolucja form pomocy świadczonych w poradni psychologiczno-pedagogicznej w toku reformy systemu oświaty / Alicja Żywczok, Wojciech Żywczok // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2001, nr 1, s. 5-10

9. Informacja o stanie przygotowania poradni psychologiczno-pedagogicznych do zadań z zakresu profilaktyki / Bożena Kamińska-Buśko // Problemy Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego. - 2003, nr 1, s. 148-155

10. Jak pomagać? / Magda Wójcik // Remedium. - 2003, nr 5, s. 20-21

11. Nowe formy poradnictwa i pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej / Kinga Kozłowska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego. - 1998, nr 1, s. 122-128

12. O dobry system opieki nad dzieckiem / Henryk Zabrocki // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2000, nr 4, s. 9-11

13. O opiniach wydawanych przez poradnie / Bogusław Chmurzyński // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 34-36

14. Oko umysłu / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 19, s. 6-7

15. Opiniodawstwo psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb edukacji / Piotr Wiliński // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 97-110

16. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 86-90

17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie / Ewa Kozak // Remedium. - 2004, nr 6, s. 12

18. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (o współpracy między szkołą a poradnią psychologiczno-pedagogiczną) / Ewa Materka // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 27-30

19. Pomóc pomocy / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 1, s. 6

20. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna a szkoła / Danuta Walczak // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 54-55

21. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w czterdziestoleciu 1957-1997 / Danuta Rogowska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1998, nr 1, s. 46-54

22. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w świetle danych sprawozdawczych (1996/97) / Anna Braunek-Jaszewska, Jolanta Czajka // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1998, nr 1, s. 18-35

23. Poradnictwo wychowawcze / Alina Pliszka // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 15

24. Poradnie do szkół / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 18, s. 6

25. Praca z dzieckiem zdolnym w działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej / Józef Lewczak // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, nr 3, s. 45-49

26. Praca z rodzinami wychowanków domu dziecka / Izabela Owczaruk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 25-32

27. Prawne uwarunkowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach / Ewa Brańska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, dod. "Przed Szkołą" nr 1, s. 28-31

28. Rodzice a szkoła - założenia współdziałania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Bożena Świderska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 89-90

29. Rola pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkolnym programie wychowawczym / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 12, s. 16-21

30. Szanse i trudności pomocy psychologicznej w szkole / Anna Borucka // Remedium. - 2006, nr 1, s. 6-7

31. Środowiskowe programy profilaktyczno-wychowawcze dla młodzieży gimnazjalnej / Anna Braunek [et al.] // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2000, nr 2, s. 58-95

32. Terapia zabawą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej / Anna Liwak, Bożena Rusinek // Klanza w Czasie Wolnym. - 2004, nr 2, s. 3-7

33. Test komunikacji zadaniowej rodzic - dziecko / Anna Frydrychowicz // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2003, nr 2, s. 74-77

34. W jaki sposób można wyrównać szanse dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? / Bożena Wróbel // Forum Humanistów. - 2001, nr 1, s. 31-34

35. Warunki i sposoby realizacji programów profilaktycznych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Polsce / Czesław J. Czabuła, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2001, nr 4, s. 14-19

36. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 26-28

37. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka sześcioletniego muzyką, ruchem i rytmem / Urszula Mirosz // Doradca. - 2001, nr 25, s. 41-42

38. Współpraca poradni z pedagogiem szkolnym / Jadwiga Markert-Depta // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 34-35, 43

39. Wymiary interwencji psychologiczno-pedagogicznej / Robert Porwak // Remedium. - 2004, nr 4, s. 1-3

40. Zadania dyrektorów i nauczycieli publicznych przedszkoli i gimnazjów w okresie przejściowym wdrażania zmian w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Jas, Małgorzata Jarosińska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 85-88

41. Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych w pracy z dzieckiem nieprzystosowanym społecznie / Jadwiga Jastrzębska // Doradca. - 2000, nr 22, s. 53-54

42. Zanim będzie za późno / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 35-37

 

 

                                                                
Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Dydaktyka