Diagnoza pedagogiczna - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1987-2011

KSIĄŻKI

1. Autoewaluacja w procesie uczenia się i nauczania języków obcych : zastosowanie europejskiego portfolio językowego w kształceniu nauczycieli / Mariola Jaworska. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009

2. Człowiek a środowisko życia : podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy / Ewa Wysocka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2007

3. Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

4. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

5. Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2004

6. Diagnostyka resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia / pod red. Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

7. Diagnostyka resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia / pod red. Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

8. Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005

9. Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009

10. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

11. Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych) / Ewa Tryzno. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006

12. Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych) / Ewa Tryzno. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

13. Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka : zadania, karty pracy, komputerowy program do analizy wyników / Danuta Al-Khamisy [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2007

14. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006

15. Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Marek i Joanny Łuczak ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010

16. Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego : materiały dla dziecka / [Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, cop. 2009

17. Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym. T. 1 / pod red. Zofii Dołęgi. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010

18. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2006

19. Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / Ewa Wysocka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

20. Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / Ewa Wysocka. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

21. Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 : materiały dla nauczyciela / [aut. Ewa Czech]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009

22. Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 : materiały dla ucznia / [Ewa Czech ; il. Wojciech Górski]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009

23. Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu "Badanie gotowości szkolnej sześciolatków" zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej / Anna Frydrychowicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cop. 2006

24. Elementy diagnostyki pedagogicznej / pod red. Ireny Lepalczyk i Jana Badury. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

25. Integracja percepcyjno-motoryczna : teoria - diagnoza - terapia / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000

26. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej / Wacław Strykowski, Justyna Strykowska, Józef Pielachowski. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2007

27. Kwestionariusz diagnozy dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007

28. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara ; [rys. Agata Fuks]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

29. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara ; [rys. Agata Fuks]. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

30. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara ; [rys. Agata Fuks]. - Wyd. 5 zm. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

31. Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałości, metody badań dojrzałości, pomoce do badań / Bożena Janiszewska. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", 2006

32. Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałości, metody badań dojrzałości, pomoce do badań / Bożena Janiszewska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", 2008

33. Ocenianie opisowe - diagnoza i motywacja / Magdalena Roszkowska-Przetacznik, Longina Wtorkiewicz. - Kraków : Superstudium Magdalena Przetacznik, 2000

34. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Toruń : Adam Marszałek, [2003]

35. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Wyd. 2 popr. - Toruń : Adam Marszałek, 1995

36. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Wyd. 3 popr. - Toruń : Adam Marszałek, 1998

37. Poznanie ucznia szkoły specjalnej : wrażliwość edukacyjna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim: diagnoza i interpretacja / Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

38. Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 1, Diagnoza / red. nauk. Maria Deptuła ; [aut. Maria Deptuła et al.] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2009

39. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

40. Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004

41. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. - Wyd. 2. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002

42. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. - Wyd. 4. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004

43. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. - Wyd. 5. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005

44. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. - Wyd. 6. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006

45. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

46. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2006

47. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Wyd. 3. - Kraków : Impuls, 2006

48. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

49. Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka : diagnoza i terapia / Anna Kozłowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Badanie jakości pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej / Anna Frydrychowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 7-11

2. Diagnostyka edukacyjna / Bolesław Niemierko // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 6-9

3. Diagnostyka pedagogiczna dziecka z rodziny z problemem alkoholowym / Wioletta Junik // Remedium. - 2005, nr 1, s. 1-3

4. Diagnoza "na wejście" / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 28-34

5. Diagnoza całościowa wyznacznikiem jakości rozwoju dziecka / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, dod. "Przed Szkołą" nr 1, s. 12-15

6. Diagnoza dla celów resocjalizacji - specyfika i wynikające z niej trudności / Ewa Tokarczyk // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1997, nr 2, s. 52-54

7. Diagnoza edukacyjna w geografii : wyniki badań / Bożena Wójtowicz, Grażyna Barwinek // Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 33-36

8. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 346-357

9. Diagnoza i ocena w profilaktyce dysleksji / Barbara Bieleń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 9, s. 20-25

10. Diagnoza kwalifikacji i oczekiwań uczniów / Anna Pawlikowska // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 6, s. 4

11. Diagnoza pedagogiczna dla potrzeb resocjalizacji / Andrzej Laskowski, Andrzej Rejzner // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1998, nr 2, s. 26-38

12. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym - model teoretyczny oraz weryfikacja narzędzia. Cz. 1 / Ewa Maria Kulesza.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 15-31

13. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 2 / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 102-112

14. Diagnoza przedszkolna / Elżbieta Koźniewska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 5-11

15. Diagnoza przedszkolna / Katarzyna Stępniak // Wychowanie w Przedszkolu .- 2010, nr 2, s. 23-28

16. Diagnoza przedszkolna to równy start dziecka / Mariola Kiełboń // Kwartalnik Edukacyjny. - 2009, nr 4, s. 39-43

17. Diagnoza rodziny w aktywności zawodowej pracowników socjalnych. Wybrane zagadnienia / Aleksandra Sander // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 28-31

18. Diagnoza rodziny w praktyce pedagogicznej - wskazania i możliwości / Ewa Jarosz // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2003, nr 1, s. 19-34

19. Diagnoza w doświadczeniach Szkół Promujących Zdrowie / Maria Sokołowska // Remedium. - 2005, nr 9, s. 8-9

20. Diagnoza w działalności pedagogicznej / Teresa Opolska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1997, nr 2, s. 16-19

21. Diagnoza w rozwoju osobowym i profilaktyce / Marek Kwas, Andrzej Świderski // Doradca. - 2003, nr 35, s. 2-3

22. Diagnoza ważnym elementem planowania edukacji zdrowotnej w szkole / Grażyna Skoczek // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 6, s. 13-14

23. Diagnoza zapotrzebowania na profilaktykę w szkole - zagrożenie czy szansa? / Zbigniew Bronisław Gaś // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 18-19

24. Diagnoza zawsze się opłaca / Anna Brzosko // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 29-33

25. Diagnoza zespołu klasowego / Dorota Szkup // Doradca. - 2004, nr 38, s. 11-12

26. Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki / Anna Karłyk-Ćwik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 5-13

27. Diagnozowanie sytuacji wychowanków i ich rodzin / Elżbieta Gomułka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 13-17

28. Diagnozowanie sześciolatków / Alicja Nagrodzka, Ewa Pieniężna // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 12-15

29. Diagnozujemy środowisko domowe ucznia / Agnieszka Grzelaczyk [et al.] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 5, s. 35-36

30. Dostosowywanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 9, s. 3-9

31. Egzaminacyjne chmury nad szkołą / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 17-20

32. Egzaminy jako diagnoza edukacji / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2009, nr 9, s. 11-12

33. Ewaluacja zorientowana na rozwój / Leszek Korporowicz // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 11-12, 14

34. Horyzonty diagnostyki edukacyjnej / Bolesław Niemierko // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 5-25

35. Jak dobrze przygotować diagnozę / Jolanta Malanowska // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 6, s. 14-17

36. Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? / Maria Czudek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 17-18

37. Kapitał ludzki i społeczny jako przedmiot badań pedagogicznych / Stanisław Walukiewicz // Edukacja. - 2010, nr 1, s. 32-44

38. Kiedy dziecko jest gotowe do nauki w szkole? / Michał Ziarko, Bernardeta Bogdanowska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 26-28

39. Nie ma trudnych uczniów / Edward Jakubowicz // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 64-70

40. O niebezpieczeństwach marginalizacji oceniania bieżącego / Urszula Opłocka, Mariola Gurgul // Edukacja. - 2010, nr 1, s. 118-124

41. O rozumiejącym diagnozowaniu / Marta Kochan-Wójcik // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 34-43

42. Obszary diagnozy w szkole / Krzysztof Ostaszewski, Anna Borucka // Remedium. - 2005, nr 9, s. 1-3

43. Odpowiedzialność nauczyciela jako konstruktora i użytkownika zadań testowych / Maria Groenwald // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 14-17

44. Outsiderzy w szkolnej ławce? : dysleksja rozwojowa - diagnoza i rzeczywistość / Dorota Bronk // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2009, nr 1, s. 174-180

45. Przygoda z diagnozą przedszkolną / Beata Gutowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 24-28

46. Przykład arkuszy do diagnozy pedagogicznej dla dzieci w wieku 6-10 lat / Mirosława Pleskot // Meritum. - 2006, nr 1, s. 21-27

47. Rola i zadania terapeuty osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 30-32

48. Rysunek w diagnostyce problemów dziecka. Cz. 2 / Monika Modrzejewska-Świgulska // Remedium. - 2005, nr 9, s. 22-23

49. Specjalne potrzeby edukacyjne w nanocywilizacji / Leokadia Wiatrowska // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 107-118

50. Szansa na zmiany w edukacji / Aldona Kopik, Monika Zatorska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 6, s. 6-11

51. Trudności w diagnozowaniu problemu narkotykowego wśród młodzieży szkolnej / Iwona Gryniuk-Toruń // Remedium. - 2005, nr specjalny, s. 20-21

52. Uczeń i nauczyciel w krajobrazach diagnostyki edukacyjnej / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 3, s. 88-94

53. Wczesna diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii psychopedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, dod. "Wkładka Metodyczna", s. I-IV

54. Wstępna diagnoza edukacyjna / Grażyna Skirmuntt // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 22-27

55. Wstępna diagnoza nieprzystosowania społecznego w okresie adolescencji / Małgorzata Kiedrowska // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1/2, s. 26-29

56. Wstępna diagnoza rozwoju ucznia / Alicja Nowogrodzka, Ewa Pieniężna // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 22-23

57. Wywiad diagnostyczny z rodzicem ucznia / Renata Bibik // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 3-6

58. Zachodni wiatr w edukacji : od unijnego prelegenta do wspólnych badań / Bolesław Niemierko // Edukacja. - 2010, nr 1, s. 8-22

59. Zastosowanie metody studium przypadku w pracy nauczyciela / Elżbieta Koźniewska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2003, nr 1, s. 159-169

60. Zastosowanie Skali Umiejętności Fonologicznych (Skali F) w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym / Elżbieta Koźniewska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2003, nr 2, s. 78-81

61. Zaufanie interpersonalne jako pochodna diagnozowania uczniów i dialogu z nimi / P.// Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2007, nr 15/16, s. 46-57

62. Zestaw narzędzi do diagnoz sprawdzającą-porównawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej / Lidia Maśloch, Beata Dziedzińska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 6, s. 4-7

 

 

                                                                
Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Dydaktyka