Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2016

KSIĄŻKI

1. Animacja współpracy środowiskowej / pod red. Marii Mendel ; z wstępem Jana Żebrowskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004

2. Konflikty w szkole : niezbędnik dyrektora / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009. - S. 24-26: Wzajemne oczekiwania uczniów - nauczycieli - rodziców - dyrekcji - władz - źródło współpracy, ale też źródło konfliktów

3. Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością : koncepcje partnerstwa edukacyjnego / Maria Mendel // W: Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - S. 185-223

4. Partnerstwo edukacyjne szkoły, rodziny i środowiska lokalnego w realizacji edukacji regionalnej / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun // W: Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej / pod red. Agaty Cudowskiej. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2011. - S. 167-173

5. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy / Maria Mendel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2000

6. Po co szkole stowarzyszenie albo fundacja? / Grzegorz Lach, Adam Prus // W: Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. - S. 165-176

7. Promocja szkoły i jej współpraca ze środowiskiem lokalnym / Remigiusz Koc // W: Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 303-333

8. Promocja szkoły w środowisku lokalnym / Paweł Zeller. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, cop. 2006

9. Relacje miedzy samorządem terytorialnym a dyrektorami szkół / Stanisłąw Szelewe // W: Zarządzanie oświatą / pod red. Mikołaja Herbsta. - Warszawa : Wydawnictwo ICM - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Uniwersytet Warszawski, 2012

10. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne : problemy edukacji środowiskowej / Mikołaj Winiarski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000

11. W poszukiwaniu partnerstwa rodziny, szkoły i gminy : praca zbiorowa / pod red. Marii Mendel. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2000

12. Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym / Łucja Reczek-Zymróz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

13. Współpraca szkoły, rodziny i środowiska / Barbara Lulek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008

14. Współpraca szkoły z rodzicami dzieci sześcioletnich oraz ze środowiskiem lokalnym / Elżbieta Zyzik // W: Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. - S. 239-249

15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym - nowe zadania szkoły? / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // W: Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. - S. 141-152

16. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym / Jolanta Smuniewska, Jolanta Milczuk-Walczewska // W: Zarządzanie placówką oświatową : poradnik nowoczesnego dyrektora / pod red. Katarzyny Krysztofiak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - S. 319-381

17. Współpraca ze stowarzyszeniami - nowe możliwości rozwoju szkoły : niezbędnik dyrektora / Anna Rękawek. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008

18. Współprzestrzenie edukacji : szkoła, rodzina, społeczeństwo, kultura / pod red. Mirosławy Nyczaj-Drąg i Michała Głażewskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM 

1. Ankieta badająca opinię rodziców o współpracy ze środowiskiem lokalnym / oprac. Wiesława Mądrowska. // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 50, s. 24

2. Autonomia jako cecha współczesnej szkoły / Inetta Nowosad, Klaudia Błaszczyk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 4-7

3. Czy daleko pada jabłko od jabłoni? : scenariusz spotkania integracyjnego dla rodziców klasy I / Tatiana Grabowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 21-22

4. Dialog między szkołą a środowiskiem lokalnym / Anna Strumińska-Doktór // Problemy Ekologii. - 2007, nr 6, s. 312-315

5. Dlaczego warto oddać nadzór samorządom? / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s. 39-40

6. Doświadczenia organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji małych dzieci / Marta Białek-Graczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 7-14

7. Dyrektor szkoły a organ prowadzący : płaszczyzny współpracy / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 29, s. 4-10

8. Działania podejmowane przez szkoły w środowisku lokalnym / Elżbieta Buchcic // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 4, s. 52-61

9. Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym / Edyta Obodyńska // Lider. - 2005, nr 9, s. 10-12

10. Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym / Edyta Obodyńska // Lider. - 2006, nr 1, s. 21-24

11. Edukacja środowiskowa we współpracy ze środowiskiem lokalnym / Ewa Galuchowska-Karpus // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 4, s. 45-51

12. Granice współpracy szkoły z prywatną firmą / Iwona Kobus // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 44-46

13. Integrowanie wpływów wychowawczych - przykładowe kierunki i formy współpracy nauczycieli wf z rodzicami i środowiskiem lokalnym / Maria Brudnik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 8, s. 59-62

14. Koncepcje i praktyka współpracy pedagoga szkolnego ze środowiskiem lokalnym / Ewa Budziak, Ewa Kantowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 7, s. 3-9

15. Kto pomaga oświacie? // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 9, s. 7-8

16. Między autonomią a współpracą / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 62-64

17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Szkoła centrum edukacji środowiskowej dla społeczności lokalnej" / Małgorzata Jagodzińska, Elżbieta Buchcic // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 3, s. 122-124

18. Po co szkołom organizacje pozarządowe? / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 11, s. 22, 24-26

19. Pozyskiwanie darowizn i sponsorów dla szkół publicznych / Marta Handzlik // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2016, nr 63, s. 46-48

20. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 10-12

21. Przykłady dobrej współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym / Maria Sokołowska // Remedium . - 2004, nr 6, s. 6-7

22. Relacje między szkołą a środowiskiem - elementem uczestnictwa w kulturze fizycznej / Robert Jaszczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2008, nr 8, s. 63-66

23. Samorząd a dyrektor - współpraca czy podporządkowanie? / Stanisław Szelewa. // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, s. 23-25

24. Spotkanie z policjantem / Irena Chałaczkiwicz // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 3, s. 3

25. Szkoła a muzeum : projekt edukacyjny "Archeologia i historia" jako przykład współpracy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu ze szkołą ponadgimnazjalną / Marta Kalisz // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s. 39-45

26. Szkoła środowiskowa inicjatorem i organizatorem systemu wychowania w określonej społeczności lokalnej / Ilona Żeber-Dzikowska // Problemy Ekologii. - 2007, nr 6, s. 294-299

27. Szkoła wiejska - centrum rozwoju lokalnego / Teresa Ogniewska // Życie Szkoły . - 2002, [nr] 3, s. 161-164

28. Władze samorządowe o współpracy ze szkołą w zakresie edukacji środowiskowej / Anna Strumińska-Doktór // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 3, s. 63-71

29. Współczesny nauczyciel w środowisku lokalnym / Joanna Łukasik // Edukacja. - 2006, nr 3, s. 22-29

30. Współdziałanie zamiast walki : w pracy i życiu szkoły / Maria Dowgiert // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10, s. 10-13

31. Współpraca biblioteki szkolnej ze środowiskiem lokalnym / Jadwiga Oleszek // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 2, s. 5-6

32. Współpraca dyrektora z instytucjami pozaszkolnymi / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, dod., s. I-VIII

33. Współpraca szkoły i policji / W. Mende // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 12, s.36-37

34. Współpraca szkoły z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 7, s. 14-18

35. Współpraca szkoły z mediami w praktyce / Maria Buszman-Witańska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 12, s. 32-34

36. Współpraca szkoły ze społecznością lokalną w zakresie edukacji środowiskowej / Małgorzata Wysocka-Kunisz, Lesława Nowak // Problemy Ekologii. - 2007, nr 6, s. 322-325

37. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym / Anna Strumińska-Doktór // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 3, s. 89-96

38. Współpraca z organizacjami non-profit / Marta Handzlik // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 11, s. 44-46


 

Oprac. Małgorzata Percińska

Powrót do Dydaktyka