Specjalne potrzeby edukacyjne - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2014

KSIĄŻKI

1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014

2. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany ; aut. Janina Wyczesany [et al.]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014

3. Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012

4. Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

5. Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014

6. Dziecko sześcioletnie w szkole : dobry start / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Lidia Czernecka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

7. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości : psychopedagogiczne podstawy edukacji, rewalidacji i terapii trudności w uczeniu się / pod red. nauk. Władysławy Pileckiej, Mirosława Rutkowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

8. Inni, podobni, tacy sami : świadectwa rodziców i wychowawców dzieci niepełnosprawnych / red. Ewa Gąsior. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, 2010

9. Jak osiągać sukcesy w nauce? : uwaga, równowaga i koordynacja / Sally Goddard Blythe ; współpr. Lawrence J Beuret, Peter Blythe ; tł. Magdalena Trzcińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

10. Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego : przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych / Jacek Kielin. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2011]

11. Karta indywidualnych potrzeb ucznia : zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia / Renata Naprawa [et al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

12. Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością / Anna Lechowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

13. Moje dziecko w przedszkolu i szkole : poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / [Katarzyna Leśniewska, Ewa Puchała]. - Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011

14. Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych / Katarzyna Karpińska-Szaj. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013 

15. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008

16. Nierówność szans edukacyjnych - przyczyny, skutki, koncepcje zmian / praca zbiorowa pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

17. O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008

18. O talentach w szkole czyli 7 wspaniałych : SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) / Wiga Bednarkowa. - Kraków : Fraszka Edukacyjna, 2010

19. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli / [aut. Emilia Wojdyła et al.] - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010

20. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1 / [aut. Emilia Wojdyła et al.] - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010

21. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2 / [Barbara Trochimiak et al.] - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010

22. Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją / Leokadia Wiatrowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013

23. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : Difin, 2014

24. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012

25. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013

26. Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji : propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

27. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach / [Katarzyna Leśniewska, Ewa Puchała, Lilianna Zaremba]. - Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011

28. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki / [aut. Małgorzata Jas i Małgorzata Jarosińska ; współpr. Emilia Wojdyła]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010

29. Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson ; przekł. Jolanta Bartosik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2013

30. Teoretyczne i praktyczne aspekty terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością / pod red. Barbary Oszustowicz, Viktora Lechty. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

31. Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

32. Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

33. Trudności w czytaniu i pisaniu : rozważania teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Izabela Pietras. - Warszawa : Difin, 2012

34. Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji / red. nauk. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010

35. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2013

36. Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych / Barbara Grzyb. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

37. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

38. Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami / pod red. Wojciecha Brejnaka i Kazimierza J. Zabłockiego. - [Nowa Iwiczna] : Stowarzyszenie Dobra Wola, 2009

39. Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz ; [rys. Joanna Szybist, Agata Fuks]. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

40. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014

41. Wybrane zagadnienia pedagogiki rewalidacyjnej / pod red. Marka Borowskiego i Romualda Dobrzenieckiego. - Płock : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica - Wydawnictwo Naukowe Novum, 2009

42. Wzrok i słuch - zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej / Bożenna Odowska-Szlachcic, Beata Mierzejewska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013

43. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

44. Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów a przygotowanie do użytecznego życia / pod red. Jana Pańczyka. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008

45. Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lokś. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Bracia miesiące" - scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb, Karolina Radecka // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. IV-VI

2. "Óczeń" z dysleksją / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 58, s. 21-24

3. Alergicy i astmatycy : uczniowie z chorobami przewlekłymi / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 61, s. 14-16

4. Arkusz diagnostyczny do rozpoznawania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 25, s. 31-35

5. Choroba czy złe samopoczucie? / Barbara Arska-Karyłowska ; rozm. przepr. Kamila Sekułowicz // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 12, nr 10-14

6. Czas na pomoc / Ewa Kosińska // Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 14-15

7. Czy na pewno zaburzenie? / Jadwiga Wrońska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4,
s. 132-141

8. Dobre intencje nie zawsze wystarczą / Agnieszka Niemczyk // Remedium. - 2012, nr 6, s. 8-9

9. Doskonalenie percepcji wzrokowej i spostrzegania wzrokowego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Joanna Przybyszewska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 368-374

10. Dostosowanie warunków sprawdzianu lub egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 40, s. 42-45

11. Dyskusja na temat zmian w systemie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych  / oprac. Alina Smyczek na podstawie tekstów współredagowanych przez Marzannę Czarnocką [et al.]  // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 8-12

12. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Paulina Gołaska, Anna Nowotnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 23-27

13. Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole / Joanna Szymanowska // Edukacja. - 2009, nr 2, s. 38-49

14. Dziecko nadmiernie wrażliwe / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2011, nr 3,
s. 40-42

15. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 48-50

16. Edukacja bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie Wielkiej Brytanii / Aneta Wnuk // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 3, s. 209-215

17. Edukacja dzieci o specjalnych potrzebach // Remedium. - 2009, nr 1, s. 4-5

18. Edukacja dzieci z niepełnosprawnością w ujęciu konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 2, s. 137-141

19. Edukacja integracyjna : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 29-30

20. Edukacja włączająca czy nauczanie specjalne? / Aneta Pukacz // Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 185-192

21. Edukacja włączająca : na czym polega, jak ją zorganizować? / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 40, w. 52-54

22. Edukacja włączająca - nowa perspektywa pedagogiczna : uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych  / Tamara Zacharuk, Beata Bocian // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 2 (7), s. 5-7

23. Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów / Tamara Zacharuk // Meritum. - 2011, nr 1, s. 2-7

24. Edukacja włączająca - wyzwanie dla polskiej szkoły? / Violetta Pulwarska // Meritum. - 2009, nr 2, s. 2-4

25. Efektywność kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obligatoryjnym zadaniem polskiej oświaty / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 32-35

26. Egzamin gimnazjalny 2012 dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o jawnych i ukrytych sposobach myślenia osób zaangażowanych we wdrażanie zmian / Sławomira Sadowska // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 5, s. 325-343         

27. Egzamin gimnazjalny z języka obcego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s. 59-63

28. Formy wsparcia i pomocy edukacyjno-wychowawczej dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Niemczech  / Justyna Kusztal // Chowanna. - 2012, T. 1, s. 247-255

29. Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE : ćwiczenia do pracy z uczniem uzdolnionym / Natalia i Krzysztof Minge.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 25, s. 60

30. Informacja dla rodziców o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości zdającego // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 40, s. 30-31

31. Integracja włączająca : doświadczenia nauczycielki przedszkola / Barbara Liszkiewicz-Feluś // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 7/8, s. 18-19

32. Kiedy do psychologa? / Anna Biernacka // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 12,s. 53-56

33. Kiedy słowa w poprzek stają / Agnieszka Ochlust // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 7, s. 42-46

34. Kilka uwag o dysleksji / Dorota Pietrzyk // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr11, s. 46-51

35. Lekcja cierpliwości : o trudnościach w uczeniu się dziecka z ADD i ADHD / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 3, s. 38-40

36. Maciek, skup się wreszcie! / Joanna Gonia-Sikora // Matematyka w Szkole. - 2009, nr 51, s. 12-14

37. Maciek, skup się wreszcie! Cz. 2 / Joanna Gonia-Sikora // Matematyka w Szkole. - 2009, nr 52, s. 37-40Międzynarodowe działania na rzecz edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / oprac. Beata Rola // Meritum. - 2009, nr 2, s. 31-32

38. Nauczanie uczniów ze społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi trudnościami / Carmel Cefai ; tł. Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole 4-6. - 2013/2014, nr 1, s. 17-31

39. Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej o swoim przygotowaniu do pracy z uczniem niepełnosprawnym w kontekście przemian pierwszej dekady XXI wieku / Zenon Gajdzica // Chowanna. - 2013, T. 2, s. 263-273           

40. Nie mam... Nie umiem Nie wiem... / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 56, s. 22-24

41. Nowy gen dysleksji / Zofia Mijakowska // Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 18-19

42. O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego  / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 21-26

43. Obcokrajowiec uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 39, s. 20-24

44. Objawy : rozpoznajemy dziecko z zespołem ADHD / Anna Grzegorek // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 13, s. 30-34

45. Organizacja edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Edukacja dla przyszłości / Renata Flis // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 1/2, s. 26-33

46. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Dariusz Miziołek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2011, nr 2, s. 69-81

47. Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 41, s. 18-20

48. Pomoc dziecku i jego rodzinie / Patrycja Kozera-Mikuła // Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 8-13

49. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w fińskim systemie nauczania  / Mirosława Suchocka // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 28-32

50. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne pomagają nauczycielom / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5 (33), s. 50-52

51. Porady i konsultacje jako jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 4-7

52. Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w szkole ogólnodostępnej / Marek Misztal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 50-51

53. Prawo do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  / Mirosława Suchocka  // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 79-81

54. Problem ryzyka dysleksji  / Marta Bogdanowicz ; oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 6-7

55. Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - innowacja pedagogiczna / Radosław Piotrowicz // Meritum. - 2010, nr 4, s. 63-67

56. Program rewalidacyjno-wychowawczy dziecka głęboko wielorako upośledzonego / Iwona Otręba, Joanna Waleczek // Lider. - 2011, nr 2, s. 11-12

57. Przeciw nierówności : jak uchronić dzieci przed trudnościami szkolnymi? / Maria Gładyszewska // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 125-134

58. Realizacja specjalnych potrzeb edukacji muzycznej uczestników orkiestry osób niepełnosprawnych / Leszek Ploch // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 92-99

59. Rola i zadania terapeuty osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 30-32

60. Rola zajęć technicznych w terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  / Agnieszka Maj // Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 4-6

61. Rozpoznanie sytuacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie szkoły  / Aneta Paszkiewicz  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 7,
s. 33-39

62. Rozwój koncepcji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Ewa Skrzetuska // Nowa Szkoła. - 2014, nr 6, s. 12-21

63. Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z ryzyka specyficznych trudności w uczeniu sie w szkole podstawowej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 40, s. 34-35

64. Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu czyli O poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 48-58

65. Specjalne potrzeby edukacyjne w nanocywilizacji / Leokadia Wiatrowska // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 107-118

66. Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne / Anna Brzezińska, Sławomir Jabłoński, Beata Ziółkowska // Edukacja. - 2014, nr 2, s. 37-52

67. Specyficzne problemy w uczeniu się matematyki : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 9, s. 22-23

68. Specyficzne zaburzenia językowe (SLI) / Mira Prajsner // Remedium. - 2012, nr 10,
s. 1-3

69. Społeczna integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Katarzyna Łupińska, Agnieszka Soroczyńska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 4(14), s. 18-21

70. Szkoła dla dziecka z niepełnosprawnością : praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 27, s. 5-7

71. Środki finansowe na pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Kontkiewicz // Biblioteka. - 2011, nr 1, s. 22-25

72. Terapia integracji sensorycznej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Ewa Puszczałowska-Lizis // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 11, s. 16-20

73. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 5-16

74. Wczesna diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii psychopedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, dod. "Wkładka Metodyczna", s. I-IV

75. Współpraca dyrektora ze szkolnym pedagogiem / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 41, s. 4-9

76. Współpraca nauczyciela wf z rodzicami uczniów - o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Maria Brudnik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 13-15

77. Współpraca szkoły z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 21, s. 41-43

78. Wyrównywanie szans - centra kształcenia ustawicznego / Anna Kontkiewicz // Biblioteka. - 2008, nr 3, s. 13-16

79. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) - jak pracować z dzieckiem? / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 28-30

80. Zachowania autodestruktywne u dzieci / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2012, nr 4, s. 6-7

81. Zasady organizacji zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 27, s. 52-56

82. Zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych : propozycja rozwiązań / Wiesława Machul // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 2 (7), s. 19-21

83. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2011 na temat: specjalne potrzeby edukacyjne / Anna Bakierzyńska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 77-79

84. Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 22-24

85. Źródła niepowodzeń szkolnych / Ewelina Krzymowska // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 12, s. 20-22

 

Oprac. Antoni Woźnica

 

Powrót do Dydaktyka