Motywacja uczenia się - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014

KSIĄŻKI

1. Cele i osiągnięcia w uczeniu się / Waldemar Kozłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2006

2. Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki? / Merrill Harmin ; [przekł. Agata Tomaszewska]. - Wyd. 2. - Warszawa : CEO : Civitas, 2008

3. Edukacja elementarna w teorii i praktyce / pod red. Janiny Uszyńskiej-Jarmoc i Andrzeja Cichockiego. - Białystok : Trans Humana, 2012

4. Efekt rówieśników w nauczaniu szkolnym / Artur Pokropek. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2013

5. Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności / Dale Scott Ridley, Bill Walther ; przekł. Krzysztof Rogowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

6. Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik / Edwin A. Locke ; z ćwiczeniami sporządzonymi we współpr. z Anne H. Locke ; przekł. Romuald Kirwiel. - Poznań : RK, 2004

7. Motywacja do nauki / Martin V. Covington, Karen Manheim Teel ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

8. Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce / Alicja Gałązka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008

9. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy ; tł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002

10. Motywowanie uczniów w praktyce / Grażyna Uhman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

11. Ocenianie opisowe - diagnoza i motywacja / Magdalena Roszkowska-Przetacznik, Longina Wtorkiewicz. - Kraków : Superstudium Magdalena Przetacznik, 2000

12. Uczyć się, ale jak? : program edukacyjny / Monika Gregorczuk ; oprac. Olga Wieczorek, Małgorzata Winiarek. - Warszawa : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q zmianom", [2007?]

13. Wartości motywacyjne zadań matematycznych / Monika Czajkowska. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005

14. Zdrowe kierowanie klasą : motywacja, komunikacja, dyscyplina / Raymond M. Nakamura ; z wprow. Andrzeja Janowskiego ; tł. Zofia Janowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Aktywizowanie uczenia się jako obiecująca perspektywa w myśleniu nauczycieli / Teresa Bauman // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2005, nr 1, s. 21-30

2. Aktywizowanie uczniów warunkiem skuteczności przyswajania obcojęzycznej leksyki / Ewa Dźwierzyńska // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 4, s. 55-58

3. Bez motywacji nie ma efektów / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 57-67

4. Cele i strategie uczenia się / Waldemar Kozłowski // Edukacja. - 2010, nr 3, s. 42-57

5. Czy egzaminy zewnętrzne będą motywowały uczniów technikum do przekraczania podstawowych wymagań szkoły? / Włodzimierz Dymek // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 31-33

6. Czy karać matematyką? / Danuta Kowol // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 23, s. 43

7. Czy przymus musi demotywować / Jadwiga Radwańska // Remedium. - 2011, nr 4, s. 10-11

8. Czynniki podmiotowe wpływające na proces uczenia się języka obcego / Katarzyna Baumann // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 39-42

9. Edukacja sukcesu / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 24-26

10. Gdy dziecku brakuje motywacji / Karolina Kossakowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 16-19

11. Grywalizacja - sposób na motywowanie do nauki / Beata Solińska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2013/2014, nr 3, s. 71-82

12. Jak ciekawiej motywować do uczenia się geografii ? / Julian P. Sawiński // Geografia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 5-10

13. Jak jeść słonia? [Cz. 2] / Ewa Iskierka-Kasperek // Charaktery. - 2009, nr 10, s. 78-80

14. Jak lepiej motywować do uczenia się biologii? / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 53-58

15. Jak motywować do nauki? / Grażyna Petruczynik // Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 26-27

16. Jak motywować ucznia do wysiłku fizycznego, aby był przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem? / Paweł Woźny // Lider. - 2009, nr 11, s. 22-23

17. Jak motywować uczniów do nauki - poradnik dla młodych nauczycieli wf / Dariusz Sitkowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 11, s. 37-42

18. Jak motywować uczniów do nauki języka dzięki zdobywaniu sprawności / Sylwia Krause // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 186-190

19. Jak motywować uczniów do nauki? : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 29

20. Jak motywować uczniów do nauki? : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 11, s. 24-25

21. Jak motywować uczniów do związania przyszłości z naukami ścisłymi? - rady eksperta / Stefania Elbanowska-Ciemuchowska // Biologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 57-58

22. Jak motywować uczniów na lekcjach języka polskiego? : od teorii do praktyki / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 7-19

23. Jak promować język niemiecki wśród uczniów? Projekt "Deutsch-Wagen-Tour" w Polsce / Maciej Mackiewicz, Justyna Wichłacz // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 72-79

24. Jak uczyć uczenia się biologii? / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 54-59

25. Jak uczyć, aby nauczyć czyli skuteczne metody nauczania języka obcego / Renata Sigrist // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 58-63

26. Jak wspierać i motywować ucznia? : o procedurach osiągania celów edukacyjnych w liceum / Julian Piotr Sawiński // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 1, s. 58-63

27. Jak wzmacniać motywację do nauki? / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 21-22

28. Jak zmotywować uczniów do działania / Roma Kadzikowska-Wrzosek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 15-24

29. Język poszerza przestrzeń / Aleksandra Wojciechowska // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7/8, s. 41-46

30. Koło aktywności ucznia / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 33

31. Kreatywność nauczyciela warunkiem motywacji uczniów w kształceniu przyrodniczym / Ewa Kral, Ligia Tuszyńska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 4, s. 41-48

32. Kształtowanie motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym - zarys problemu / Danuta Morańska // Chowanna. - 2007, T. 2, s. 98-113

33. Lekcja twórczej krytyki i motywowania uczniów / Berta Strycharska-Gać // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 45-49

34. Marzą mi się aktywni i zainteresowani lekcją uczniowie... / Anna Tulczyńska // Geografia w Szkole. - 2011, nr 6, s. 40-44

35. Mobilizacja uczniów do nauki / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 14-15

36. Motywa(k)cja! / Ewa Kucharska // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 34-35

37. Motywacja / Katarzyna Nowicka // Matematyka w Szkole. - 2009, nr 51, s. 17-19

38. Motywacja / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s. 25-26, 30

39. Motywacja a cele w szkolnej edukacji fizycznej / Jacek Szalewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, s. 21-23

40. Motywacja do nauki / Dorota Kondrat // Remedium. - 2006, nr 12, s. 9-11

41. Motywacja do nauki języka obcego / Katarzyna Baumann // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 177-179

42. Motywacja do nauki z perspektywy neurobiologicznej. Cz. 2 / Marta Komorowska // Remedium. - 2008, nr 9, s. 8-9

43. Motywacja do uczenia się - wybrane konstruktywistyczne konteksty / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 106 - 112

44. Motywacja do uczenia się języka obcego w ujęciu psychologii kognitywnej / Paweł Sobkowiak // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 5-12

45. Motywacja i multitablice / Colin Rose ; rozm. przepr. Joanna Wojciechowicz-Bednarek // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 9/10, s. 38-41

46. Motywacja i ograniczenia percepcyjne dzieci niepełnosprawnych słuchowo w zakresie uczenia się języka angielskiego : (doniesienia z badań) / Jowita Żuk // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 19-38

47. Motywacja i strategie uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum / Ewa Filipiak // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 28-35

48. Motywacja szkolna ucznia zadaniem wychowawczym / Jadwiga Kościanek-Kukacka // Journal of Modern Science. - 2008, T, 2, s. 35-58

49. Motywacja uśpiona w szkolnej ławce / Aneta Szczykutowicz // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 5-9

50. Motywacja w samokształceniu uczniów / Gabriela Kryk // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 10-14

51. Motywacja w szkole / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 58-59

52. Motywacyjne działanie komputera / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 5-6

53. Motywowanie dzieci do dobrego zachowania / Karina Kuźniak-Garstecka // Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s. 27-31

54. Motywowanie pracowników / Irena Dzierzgowska, Amir Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, dod., s. I-VIII

55. Motywowanie ucznia do nauki / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 28-33

56. Motywowanie uczniów / Anna Lidia Brzywca // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 3, s. 22-24

57. Motywowanie uczniów do działań twórczych - między romantyzmem a behawioryzmem / Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 3/4, s. 13-26

58. Motywowanie uczniów do nauki - zadanie współczesnego nauczyciela / Beata Dyrda // Chowanna. - 2006, T. 1, s. 121-131

59. Motywująca informacja zwrotna / Beata Humięcka // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 7, s. 51-53

60. Motywy dokształcania i doskonalenia zawodowego w środowisku wojskowym / Krzysztof Klimek // Edukacja Dorosłych. - 2009, nr 1, s. [101]-115

61. Na pozytywną nutę / Iwona Majewska-Opiełka // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 28-30

62. Najpierw praca, później przyjemność / Grażyna Żyła // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 53, s. 48-49

63. Najpierw przyjemność, później obowiązek / Marzena Jankowska-Buszta // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 2, s. 157-161

64. Natura procesów poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 4, s. 91-100

65. Nauczyciel bibliotekarz jak psycholog / Grażyna Petruczynik // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 12, s. 5-7

66. Negocjowanie programu nauczania jako czynnik motywujący do uczenia się języka obcego / Paweł Sobkowiak // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 139-146

67. Negocjowanie programu nauczania języka obcego z uczniami / Paweł Sobkowiak // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 77-86

68. Neurodydaktyka : motywacja, koncentracja i substancje szczęścia / Ewa Jurkiewicz // Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 4-5

69. Neurodydaktyka języków obcych. Nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem / Marzena Żylińska // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 5-18

70. Nie chcę być nikim / Maria Piegowska // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 10, s. 28-30

71. Nieuregulowana rzeka / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 19-21

72. Nowe spojrzenie na dobrego ucznia w dydaktyce językowej / Mirosław Pawlak // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 28-36

73. O "lepszej" i "gorszej" motywacji do uczenia się / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 54-56

74. O dostrzeganiu naszych pragnień i marzeń / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 16-18

75. O motywacji we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych słowami dzieci / Anna Jaroszewska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 1, s. 51-55

76. O motywowaniu uczniów do nauki / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 25-26, 29-30

77. O niektórych współczesnych aspektach edukacji / Erich Petlák, Jana Hanuliaková // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 3, s. 7-11

78. O poczuciu sprawstwa w procesie uczenia się / Iwona Kopaczyńska // Życie Szkoły. - 2010, nr 5, s. 5-13

79. O sztuce motywacji uczniów do nauki / Ewa Grodecka // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 46-47

80. O świadomości językowej uczniów / Ewa Grodecka // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 181-184

81. O wielkiej roli motywowania / Danuta Bula // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 4, s. 85-93

82. Ocena wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej studentów rozpoczynających studia na kierunkach nieinformatycznych / Józefa Górska-Zając // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 89-94

83. Ocenianie jako wspieranie pożądanego rozwoju uczniów / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 5, s. 20-23

84. Ocenianie wzmacniające / Grażyna Gurnik // Edukacja. - 2006, nr 3, s. 47-63

85. Orientacja defensywna ucznia / Waldemar Kozłowski // Edukacja. - 2007, nr 2, s. 18-32

86. Pochwała czy zachęta : w poszukiwaniu najefektywniejszych sposobów motywacji ucznia do pracy / Karolina Horak // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 180-181

87. Ponownie o motywowaniu uczniów do uczenia się geografii / Piskorz Sławomir, Tracz Mariola // Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 5-13

88. Poszukiwanie mocnych stron ucznia - każdego można za coś pochwalić / Bogdan Urbanek // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 31-37

89. Prawdziwy polonista pilnie poszukiwany / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2010/2011, nr 1, s. 83-92

90. Predyktory wykorzystywania strategii automotywacji w uczeniu się języka obcego / Anna Studenska // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 129-136

91. Program "Golden Five" / Joanna Szymańska, Dorota Macander // Remedium. - 2007, nr 10, s. 8-9

92. Przyczyny problemów uczniowskich na egzaminach maturalnych / Violetta Panfil-Smolińska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2010, nr 4, s. 81-89

93. Rozbudzenie zainteresowań naukami ścisłymi / Monika Galjan // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 55-56

94. Różne sposoby na to, żeby uczniowi chciało się chcieć / Jacek Buczny // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 57-72

95. Samokontrola w procesie nauki języka obcego / Magdalena Kolber // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 61-63

96. Scenariusz warsztatów dla rodziców "Motywowanie dziecka do nauki" / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 44, s. 31-34

97. Strateg w szkolnej ławce / Urszula Dębska, Halina Guła-Kubiszewska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 5-14

98. Szacowanie kosztów i efektów inwestowania w kształcenie wyższe / Wojciech Jarecki // Polityka Społeczna. - 2008, nr 9, s. 15-20

99. Szkolna motywacja wewnętrzna / Waldemar Kozłowski // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 25-39

100. Szkolny "wyścig szczurów" / Jadwiga Radwańska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 19-29

101. Szkoła nie jest dla ocen / Jarek Żyliński ; rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk // Życie Siedleckie. - 2014, nr 4, s. 4-7

102. Szkoła życia. O metodzie projektu / Piotr Bucki // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 82-87

103. Uczenie bierne czy aktywne? / Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 117-123

104. Uczeń odrabia pracę domową / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. - 2014, nr 2, s. 29-30

105. Uczmy języka dobrze i nie (s)tresujmy uczniów / Anna Paplińska // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 75-78

106. Uczmy skutecznie / Eliza Borczyk // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 34-41

107. Uczyć uczniów uczenia się czyli 3 x U / Katarzyna Lotkowska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 73-78

108. Warto chwalić ucznia swego / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 69-76

109. Wiara w rozwój czyni cuda / Kinga Lachowicz-Tabaczek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 5-14

110. Właściwa motywacja / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 11-12

111. Wspomaganie motywacji do uczenia się / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 8-19

112. Wybrane aspekty funkcji motywacyjnej oceny widzianej z perspektywy uczniów i nauczycieli / Grażyna Szyling // Edukacja. - 2008, nr 1. s. 23-33

113. Wywołać i wspierać zaradność! / Julian Piotr Sawiński // Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 17-18

114. Zainteresowanie jako motyw uczenia się w wychowaniu fizycznym i sporcie / Tadeusz Sankowski // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 3/4, s. 13-16

115. Zaintrygować ucznia - jak i dlaczego? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s. 45-49

116. Zasady neurodydaktyki czyli jak zrozumieć pracę ludzkiego mózgu / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 39-42, 44-46

117. Zasady neurodydaktyki czyli jak zrozumieć pracę ludzkiego mózgu. Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 12, s. 37-44

118. Zastosowanie metody projektów jako działania wspomagającego długotrwałe motywowanie uczniów / Anna Bąk // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 131-135

119. Zdolne, ale leniwe / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 30-31

120. Zmiana - ale jak? : praca z uczniem, któremu brakuje motywacji do zmiany / Małgorzata Łuba // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 2 (30), s. 58-60

121. Zmotywowana klasa czyli jak nauczyciel może spełnić swoje marzenia / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 28-34

122. Zrozumieć problem motywacji / Małgorzata Siekańska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 15- 24

 

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Dydaktyka