Stymulowanie rozwoju dziecka zdolnegow kl. I-III - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2016

KSIĄŻKI

1. Błysk : opowieść o wychowaniu, geniuszu i autyzmie / Kristine Barnett ; przeł. Magdalena Ziomek. - Wrocław : Wydawnictwo Bukowy Las, cop. 2014

2. By dziecko było geniuszem : wprowadzenie do edukacji komplementarnej / Wiesław Andrukowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

3. Czas wolny... od nudy : zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych / Tomasz Knopik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014

4. Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych : Test Uzdolnień Wielorakich i materiały dydaktyczne / Wiesław Polaszek, Robert Porzak, Grzegorz Kata, Aldona Kopik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014

5. Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

6. Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : studium społeczno-pedagogiczne / Beata Dyrda. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2012

7. Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej / Urszula Grygier, Beata Jancarz-Łanczkowska, Krzysztof T. Piotrowski. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

8. Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014

9. Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik dla nauczycieli historii / Małgorzata Machałek. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

10. Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik nauczyciela matematyki : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Mikołajczyk. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

11. Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]

12. Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej : jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej? [1] / Iwona Fechner-Sędzicka. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

13. O dzieciach matematycznie uzdolnionych : książka dla rodziców i nauczycieli / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. - Warszawa : Nowa Era, 2012

14. Odkrywanie talentów : wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji / pod red. Krystyny Barłóg, Aleksandry Mach, Małgorzaty Zaborniak-Sobczak. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012

15. Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010

16. Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Dreszer i Joanny Cieślikowskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010

17. Owocna edukacja : uzdolnienia : przewodnik metodyczny do zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych / Elżbieta Chmielewska. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, cop. 2011

18. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli / [aut. Emilia Wojdyła et al.] - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010

19. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1 / [aut. Emilia Wojdyła et al.] - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010

20. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2 / [Barbara Trochimiak et al.] - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010

21. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : Difin, 2014

22. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012

23. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013

24. Praca z uczniem zdolnym : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów / Zuzanna Kołacz-Kordzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2013

25. Praca z uczniem zdolnym i słabym na matematyce / Katarzyna Makowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010

26. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych / Teresa Kosyra-Cieślak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

27. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych : poradnik dla nauczycieli / Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak, Grażyna Ratajczak-Nadolska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014

28. Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / red. Grażyna Szeplewicz. - Warszawa : RAABE, cop. 2012

29. Rozpoznać, wspierać, rozwijać : poradnia psychologiczna i szkoła a uczeń zdolny / Marzena Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014

30. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dla nauczyciela / Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

31. Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego / Joanna Sobańska-Jędrych, Beata Karpeta-Peć, Marta Torenc. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

32. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2013

33. Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : raport przygotowany w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym / zespół Natalia Cybis [et al.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

34. Uczeń zdolny - metody pracy / Małgorzata Boraczyńska [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012

35. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

36. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej, Marty Uberman. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011

37. Wychowanie fizyczne - praca z uczniem zdolnym / Michał Bronikowski, Adam Kantanista, Agata Glapa. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014

38. Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej / pod red. Marty Kotarby-Kańczugowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012

39. Zdolne, ale rozkojarzone : wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych / Peg Dawson, Richard Guare ; przekł. Witold Turopolski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012

40. Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Uczeń zdolny i twórczy" : wywiad z prof. nadzw. dr hab. Krzysztofem J. Szmidtem - kierownikiem Zakładu Pedagogiki Twórczości w Katedrze Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego [Mariusz Dobijański] // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 3(8), s. 16-17

2. Abecadło ucznia zdolnego / Bożena Żuk // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 5/6, s. 54-57

3. Aspiracje uczniów zdolnych / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 9, s. 36-42

4. Charakterystyka funkcjonowania dziecka zdolnego / Monika Cegłowska / Remedium. - 2011, nr 6, s. 9-11

5. Charakterystyka trudności dziecka zdolnego. Cz. 2 / Monika Cegłowska // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 18-20

6. Co ma dwa razy więcej nóg niż stonoga? : zabawy rozwijające zdolności matematyczne / Dorota Pietrzyk // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 10, s. 22-24

7. Czy uczeń zdolny jest geniuszem? / Seweryn Leszczyński // Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 8-9

8. Dostrzec geniuszu świetność / Zbigniew Ignacy Paśko // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 3-8

9. Droga do zdolności / Aneta Rylska-Juruś // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 34-36

10. Dzieci uzdolnione matematycznie. Cz. 1 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 106-116

11. Dzieci uzdolnione matematycznie. Cz. 2 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 89-99

12. Dzieci uzdolnione matematycznie: mity i realia. Cz. 1 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Matematyka. - 2011, nr 8, s. 16-26

13. Dzieci uzdolnione matematycznie: mity i realia. Cz. 2 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Matematyka. - 2011, nr 9, s. 10-19

14. Dzieci zdolne i możliwości ich rozwoju / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 11-20

15. Dziecko zdolne / Paulina Białobrzewska // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 21-26

16. Dziecko zdolne a dziecko pracowite / Katarzyna Barszczak // Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 10-11

17. Dziecko zdolne czy nadambitny rodzic? / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 3, s. 57-61

18. Education of gifted students in Turkey / Murat Demirbaş, Gülşah Tanriverdi // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 34-39

19. Funkcja szkoły w rozwoju ucznia zdolnego we wczesnej edukacji / Joanna Skoczylas // Nowa Szkoła. - 2016, nr 2, s. 34-45

20. Gdy z uczniem "coś" się dzieje / Monika Kowalska-Wojtysiak // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 98-105

21. Geniusz poza szufladami czyli opieka nad dziećmi nieprzeciętnie zdolnymi w Niemczech / Jolanta Rubiniec // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 5/6, s. 30-33

22. Indywidualizacja nauczania matematyki - co to takiego? / Krystyna Dałek // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 71-74

23. Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE : ćwiczenia do pracy z uczniem uzdolnionym / Natalia i Krzysztof Minge // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 25, s. 60

24. Indywidualizacja uczenia - to nie tylko marzenie : rozmowa z wiceminister Lillą Jaroń / Lilla Jaroń ; rozm. przepr. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 6-9

25. Indywidualny tok i program nauczania dla zdolnych uczniów / Dorota Mielcarek // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 48-50, 52-53

26. Istota pojęcia "uzdolnienie" i jego rodzaje / Ołena Boczarowa // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 5-14

27. Jak mądrze wspierać zainteresowania, zdolności i talenty dziecka? / Magdalena Żyła // Życie Szkoły. - 2014, nr 11, s. 28-29

28. Jak oceniać twórczość uczniów w szkole / Krzysztof T. Piotrowski // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 27-34

29. Jak pielęgnować w dziecku geniusza : rozmowa z dr Anetą Czerską / Aneta Czerska ; rozm. przepr. Katarzyna Kuleta // Życie Szkoły. - 2015, nr 7, s. 8-11

30. Jak rozpoznać i wspomagać uzdolnienia przedszkolaków / Justyna Święcicka // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 21-24

31. Jak wspierać ucznia zdolnego? : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2013, nr 3, s. 54-62

32. Jak wspomagać rozwój dziecka zdolnego? / Małgorzata Mróz // Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 20-21

33. Każde dziecko jest zdolne / Bogusława Kulawiak // Życie Szkoły. - 2011, nr 6, s. 29-30

34. Kłopotliwy skarb / Magdalena Alenowicz // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 48, s. 11-22

35. Koło matematyczne na miarę XXI wieku czyli e-learning w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie / Grażyna Polasiak // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 21

36. Kompetencje nauczyciela w pracy z uczniami zdolnymi - wybrane wyniki badań empirycznych nad edukacyjnym wspieraniem rozwoju uczniów zdolnych / Beata Dyrda // Chowanna. - 2013, T. 2, s. 245-261

37. Koncepcja systemowego wspomagania rozwoju uczniów zdolnych / Jolanta Boryszewska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 65-70

38. Kształcenie uczniów uzdolnionych i opieka nad nimi / Paweł Broda // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 1, s. 71-78

39. Kształcenie uczniów zdolnych oraz kształcenie w szkole masowej w krajach azjatyckich - na przykładzie wybranych krajów. Teoria i praktyka / Beata Dyrda, Bartłomiej Kuszel // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 6, s. 15-21

40. Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? O dwóch stronach tej samej monety / Maciej Karwowski // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 87-94

41. Kuźnia talentów czy zaprzepaszczonych szans? / Małgorzata Sagan // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 18-21

42. Młodzi zdolni / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 52, s. 60-61

43. Mógłby, ale... nie może - o zdolnym dziecku bez osiągnięć / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2014, nr 5, s. 28-29

44. Narcyz - dramat udanego dziecka / Iwona Jędrusik // Remedium. - 2014, nr 1, s. 5-7

45. Nauczyciel ucznia zdolnego / Katarzyna Barszczak // Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 24-25

46. Nie ma przepisu na geniusza / Krzysztof Cipora, Monika Szczygieł // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 93-99

47. O matematycznie uzdolnionych starszych przedszkolakach : nauczycielska diagnoza rozpoznawania uzdolnień matematycznych dzieci (charakterystyka drugiego segmentu diagnozy). Cz. 3 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 10-13

48. O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych / Maria Ledzińska // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 5, s. 13-21

49. O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 21-26

50. Obraz człowieka jako niezależnej jednostki jest iluzją / Andrzej Lipiński // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9/10, s. 52-56

51. Odkrywanie talentów : (zestawienie bibliograficzne) / Aleksandra Czajkowska, Iwona Wojtalik // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 1, s. 24-26

52. Odpowiedzialność szkoły za kształcenie uczniów zdolnych wyzwaniem dla edukacji XXI w. / Teresa Kosiarek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 11-16

53. Pedagog zdolności : w stronę rozwiązań modelowych / Ilona Drapała // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 5/6, s. 22-26

54. Poczucie własnej skuteczności w rozwijaniu zdolności i uzdolnień uczniów w narracjach nauczycieli twórczości / Monika Modrzejewska-Świgulska // Chowanna. - 2014, t. 2, s. 197-214

55. Podążać pół kroku za dzieckiem / Anna Kaluba-Korczak ; rozm. przepr. Anna Przybył, Agata Kapela // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 22, s. 10-14

56. Postawy rodziców a rozpoznawanie i rozwijanie zdolności dzieci / Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Alicja Baum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 4, s. 48-58

57. Potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych / Marta Herzog, Weronika Loch, Martyna Tomczak // Remedium. - 2016, nr 2, s. 24-25

58. Pozycja ucznia zdolnego w szkole / Paweł Pindera, Karolina Tomczyk // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 18-20

59. Praca z uczniem wybitnie zdolnym / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 62, s. 44-48

60. Przepraszam, że przeszkadzam...: trudnej sytuacji szkolnej uczniów zdolnych / Ilona Drapała // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 18-22

61. Psychologia mądrości - w trosce o integralny rozwój uczniów zdolnych / Andrzej Sękowski, Tomasz Knopik // Chowanna. - 2014, t. 2, s. 95-110

62. Pułapka na zdolnych / Natalia i Krzysztof Minge // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 5/6, s. 16-17

63. Radość z nauki. O odkrywaniu własnych możliwości przez uczniów w toku twórczej edukacji / Agnieszka Olczak // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 125-130

64. Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 6, s. 3-8

65. Rozwijanie zdolności do nauki języków obcych na lekcjach języka obcego / Joanna Sobańska-Jędrych // Meritum. - 2010, nr 1, s. 43-47

66. Rzeczywistość szkolna twórczego ucznia / Elżbieta Misiorna // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 5-10

67. Szczególne uzdolnienia - szczególne wyzwanie / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 22, s. 52-58

68. Szkolne kuźnie talentów / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 6, s. 64-67

69. Szkoła bez niepowodzeń - czy to tylko marzenia? / Bogdan Urbanek // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 9, s. 24-29

70. Szkoła kuźnią talentów / Ewa Monika Szczepan // Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, nr 3, s. 32-43

71. Szkoła pomaga Dariuszowi / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. - 2011, nr 8, s. 40-42

72. Środki finansowe na pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Kontkiewicz // Biblioteka. - 2011, nr 1, s. 22-25

73. Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego / Beata Dyrda // Chowanna. - 2010, T. 1, s. 109-117

74. Trzy pytania do... Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego / przygotowała Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 5/6, s. 6-7

75. Uczeń szczególnie uzdolniony / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2015, nr 1, s. 28-29

76. Uczeń twórczy - nadzieja czy problem we współczesnej szkole? / Lidia Małobęcka-Puka // Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, nr 3, s. 44-57

77. Uczeń zdolny : jak nie zniechęcać dziecka do nauki? / Kinga Rusin // Życie Szkoły. - 2014, nr 11, s. 8-10

78. Uczeń zdolny : jak nie zniechęcić dziecka do nauki / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 61, s. 22-24

79. Uczeń zdolny a szkolne i pozaszkolne przestrzenie edukacyjne / Agnieszka Włoch // Nowa Szkoła. - 2013, nr 2, s. 7-18

80. Uczeń zdolny na wyprawie w nieznane / Dariusz Laskowski // Matematyka w Szkole. - 2011, nr 60, s. 35-37

81. Uczeń zdolny w aspekcie kapitalu indywidualnego i społecznego / Eugeniusz Piotrowski // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 7/8, dod. "Wkładka Metodyczna", s. 28-33

82. Uczeń zdolny w klasie-wyróżnienie czy...? / Aleksandra Wachowiak // Język Polski w Szkole 4-6. - 2012/2013, nr 4, s. 60-72

83. Uniwersytety Dziecięce w Polsce i na świecie jako problem wyzerowany w pedagogice / Anna Więcław // Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 2, s. 88-98

84. Uzdolnienia matematyczne maluchów (z badań) / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła.- 2011, nr 9. s. 17-23

85. Wielointeligentna edukacja dla dziecka - czas na zmiany / Aldona Kopik, Monika Zatorska // Życie Szkoły. - 2011, nr 6, s. 5-13

86. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w szkołach w Bułgarii - kierunki zmian / Teresa Giza // Chowanna. - 2014, t. 2, s. 111-125

87. Wspieranie zdolności i talentów uczniów / Gertruda Zając // Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 12-15

88. Wspomaganie twórczości i uzdolnień : (zestawienie bibliograficzne) / Irena Niemczak // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2, s. 19-20

89. Wszystkie dzieci są zdolne : koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w kształceniu językowym / Ewa Suchecka // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, dod. "Przed Szkołą" nr 1, s. 8-11

90. Z matematyką konkurować może tylko mecz czyli jak uczą się najlepsi / Małgorzata Gasik // Meritum 2014, nr 3, s. 63-64

91. Zdolne, ale leniwe / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 30-31

92. Zdolni zawsze potrzebni / Katarzyna Moskal // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 94-95

93. Zdolny uczeń w szkole podstawowej. Cz. 1 / Halina Balbier // Matematyka w Szkole. - 2012, nr 66, s. 56-58

94. Zdolny uczeń w szkole podstawowej. Cz. 2 / Halina Balbier // Matematyka w Szkole. - 2012, nr 67, s. 56-58

95. Zdolny uczeń w szkole podstawowej. Cz. 3 / Halina Balbier // Matematyka w Szkole. - 2013, nr 68, s. 47-50

96. Zdolny uczeń w szkole podstawowej. Cz. 4 / Halina Balbier // Matematyka w Szkole. - 2013, nr 69, s. 49-51

97. Zdolny uczeń w szkole podstawowej. Cz. 5 / Halina Balbier // Matematyka w Szkole. - 2013, nr 70, s. 54-57

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Dydaktyka