Rodzice a dziecko niepełnosprawne - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2016

KSIĄŻKI

1. Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk. - Kraków : Impuls, 2003

2. Droga do samodzielności : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności / Anna Izabela Brzezińska [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

3. Dziecko niepełnosprawne : rozwój i wychowanie / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków : Impuls, 2003

4. Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Warszawa : Żak, 1999

5. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

6. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków : Impuls, 2002

7. Dziecko niepełnosprawne w środowisku wiejskim / Franciszek Wojciechowski. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993

8. Dziecko ryzyka a wychowanie : elementarz dla rodziców / Elżbieta Maria Minczakiewicz, Barbara Grzyb, Łukasz Gajewski. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2005

9. Dziecko z dysmorfią twarzy : badania empiryczne uwarunkowań jego percepcji u matek i nauczycieli / Arkadiusz Mański. - Warszawa : Difin, 2016

10. Inni, podobni, tacy sami : świadectwa rodziców i wychowawców dzieci niepełnosprawnych / red. Ewa Gąsior. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, 2010

11. Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny / pod red. Grażyna Kwaśniewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

12. Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim / Halina Borzyszkowska. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1997

13. Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Małgorzata Karwowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007

14. Mamy z innej planety : historie kobiet, które urodziły niepełnosprawne dziecko / Krystyna Strączek. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2016

15. O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? / red. nauk. Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak. - Warszawa : "Difin", 2010

16. Oblicza upośledzenia / Małgorzata Kościelska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

17. Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim / Alicja Kozubska. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2000

18. Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Żaneta Stelter. - Warszawa : Difin, 2013

19. Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych / Monika Parchomiuk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

20. Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007

21. Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Agnieszka Żyta. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010

22. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju / red. nauk. Hanna Liberska. - Warszawa : Difin, 2011

23. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : pomoc i wsparcie społeczne / Joanna Szymanowska. - Białystok : Trans Humana, 2008

24. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007

25. Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością / Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013

26. Środowisko społeczne osób niepełnosprawnych / Ryszard Borowski. - Płock : Novum, 2003

27. Świat(y) "upośledzonego" macierzyństwa / Iwona Lindyberg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012

28. Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami / pod red. Wojciecha Brejnaka i Kazimierza J. Zabłockiego. - [Nowa Iwiczna] : Stowarzyszenie Dobra Wola, 2009

29. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym / Andrzej Twardowski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012

30. Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych / pod red. nauk. Krystyny Barłóg. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015

31. Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową : w kręgu odpowiedzialności / Agnieszka Sakowicz-Boboryko. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2016

32. Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej / Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008

33. Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodziny : (na podstawie założeń i efektów wdrażania pilotażu programu rządowego 2005-2007) / Teresa Serafin. - Kraków : Impuls, 2012

34. Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym / Sławomir Cudak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007

35. Zjawisko wypalenia wśród matek dzieci niepełnosprawnych / Małgorzata Dąbrowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Czas wolny rodziców wychowujących osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębszym / Dorota W. Chrzan // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 22-24

2. Droga do samodzielności - rola rodziców / Małgorzata Rękosiewicz // Remedium. - 2011, nr 10, s. 24-25

3. Dzieci gorszego Boga / Beata Kołakowska // Charaktery. - 2012, nr 6, s. 74-79

4. Dziecko niepełnosprawne a rodzina / Alina Szczepankiewicz // Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 35

5. Dziecko z uszkodzonym słuchem w rodzinie zastępczej - studium przypadku / Urszula Bartnikowska // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 1/2, s. 3-8

6. Gdy rodzice dowiadują się... o niepełnosprawności dziecka / Anna Mikler-Chwastek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 21-24

7. Jak pomóc niepełnosprawnemu dziecku? / Józef Sowa // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 32-38

8. Jakość życia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Magdalena Wędzińska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 2, s. 121-143

9. Lęki i nadzieje dotyczące przyszłości dziecka w wypowiedziach rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie / Anna Szczepaniak // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 102-108

10. Obsługa czy samoobsługa / Joanna Przybyszewska // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 5, s. 371-376

11. Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież upośledzoną w stopniu lekkim i młodzież pełnosprawną / Renata Biernat // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 40-53

12. Poczucie powodzenia małżeństwa matek a ich percepcja udziału ojców w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu / Przemysław E. Kaniok // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 7/8, s. 18-22

13. Postawy rodzicielskie wobec dziecka niepełnosprawnego w rodzinie / Sławomir Cudak // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 229-237

14. Problemy psychospołeczne rodziców dzieci niepełnosprawnych i preferowane style radzenia sobie z nimi / Barbara Zych, Edyta Barnaś, Katarzyna Sosnowska, Małgorzata Mazur-Magoła, Ewa Dmoch-Gajzlerska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 4, s. 96-115

15. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością - od biernej izolacji do czynnej subkultury / Agnieszka Żyta, Sylwia Nosarzewska // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, s. 15-18

16. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną - przeobrażenia na przestrzeni lat w Polsce / Gabriela Matczak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 2, s. 90-107

17. Rodzina zastępcza z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną : studium przypadku / Katarzyna Ćwirynkało // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 1/2, s. 9-16

18. Stosunek rodziców do przyszłości dziecka niepełnosprawnego - wstępne wyniki badań / Anna Szczepaniak // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 35-42

19. Sytuacja socjalno-ekonomiczna rodzin z dorosłym chorym na mózgowe porażenie dziecięce - doniesienia wstępne / Krystyna Zeńczak-Praga, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Kinga Cesar // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 3, s. 164-177

20. Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży : (na przykładzie uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym) / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 373-380

21. Środowiskowe formy pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 21-28

22. Upodmiotowienie rodziny w procesie rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Aleksandra Maciarz // Pedagogika Rodziny. - 2006, nr 1, s. 49-55

23. W jaki sposób wspierać dziecko z niepełnosprawnością na różnych etapach życia? / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 10-20

24. W poszukiwaniu radości i satysfakcji z bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną - analiza badań skoncentrowanych na doświadczeniach ojców / Agnieszka Żyta, Katarzyna Ćwirynkało // Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 1, s. 47-51

25. Wczesna interwencja jako przestrzeń działań w systemie wspomagania rodziny dziecka niepełnosprawnego / Grażyna Kwaśniewska // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2010, nr 2, s. 193-197       

26. Wybrane metody pedagogizacji rodzin osób niepełnosprawnych / Kazimierz Ostrowski // Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 1, s. 141-154

27. Zachowania asertywne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich / Renata Biernat // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 168-179

28. Zespół wypalenia sił u matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną / Katarzyna Rusinek // Szkoła Specjalna. - 2015, nr 1, s. 16-27

29. Życie w ciszy / Anna Wiśniewska // Charaktery. - 2015, nr 8, s. 54-56

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie - rozpacz czy miłość rodzicielska? / Dorota Tomczyszyn // W: "Kocha się raz?" : miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Olsztyn : Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. - S. 178-189

2. Dziecko niewidome w rodzinie oraz w instytucji wychowawczej / Józef Placha // W: Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja  / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Warszawa : Żak, 1999. - S. 37-62

3. Funkcjonowanie w rodzinie młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Małgorzata Ogorzałek // W: Pedagogika opiekuńcza : perspektywy myślenia o rodzinie / red. nauk. Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej - Warszawa : Difin, 2015. - S. 102-125

4. Model rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska // W: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju / red. nauk. Hanna Liberska. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 42-66

5. Niepełnosprawność dziecka jako czynnik konstruujący życie rodziny / Jolanta Lipińska-Lokś // W: Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny  / red. nauk. Joanna Cichla, Jerzy Herberger, Beata Skwarek. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010. - S. 341-352

6. Postawy rodziców wobec dziecka niepełnosprawnego a poziom jakości życia małżeńskiego / Alicja Lewandowska // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", cop. 2010. - S. 314-328

7. Problemy rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym / Ewa Marat // W: Jakość życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2006. S. 235-244

8. Realizacja ról rodzinnych w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym / Żaneta Steller // W: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym / red. nauk. Hanna Liberska. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 67-94

9. Relacje pomiędzy rodzeństwem w rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne / Anna Magdalena Steinhagen // W: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Dryżałowskiej, Hanny Żuraw. - Warszawa : Żak, cop. 2004. - S. 392-401

10. Rodzina i personel placówek opiekuńczych w procesie edukacji osób z głębokim upośledzeniem umysłowym / Sylwia Wrona // W: Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym / red. nauk. Zenon Gajdzica. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2008. - S. 125-134

11. Rodzina wobec niepełnosprawności dziecka - problemy adaptacji i funkcjonowania / Małgorzata Sekułowicz // W: Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny / pod red. Grażyna Kwaśniewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 44-59

12. Rodzina wychowująca dziecko z niepełnosprawnością / Dorota Smykowska // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. - S. 181-195

13. Rodzina z dzieckiem upośledzonym umysłowo a możliwości rozwoju indywidualnego rodziców / Żaneta Steller // W: Rodzina a rozwój człowieka dorosłego  / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. - S. 123-147

14. Rodzina z dzieckiem z zespołem Downa / Dorota Danielewicz // W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007. - S. 123-143

15. Sytuacja rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w wyniku choroby genetycznej / Małgorzata Kulik, Wojciech Otrębski // W: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym  / red. nauk. Hanna Liberska. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 129-150

16. Środowisko rodzinne dzieci i młodzieży pogotowia opiekuńczego / Ryszard Borowski // W: Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Warszawa : Żak, 1999. - S. 101-116

17. Tendencje dotyczące wczesnej interwencji wobec dziecka z zaburzeniami rozwojowymi oraz jego rodziny w krajach Unii Europejskiej / Małgorzata Dońska-Olszko // W: Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny / pod red. Grażyna Kwaśniewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 120-136

18. Wpływ interakcji dziecko - rodzice na postrzeganie niepełnosprawności z perspektywy systemowego rozumienia rodziny / Katarzyna Kokot // W: Rodzina we współczesności / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. - S. 187-198

19. Wsparcie społeczne rodziny z osobą niepełnosprawną / Aldona Chrapkowska-Zielińska // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Akapit, 2004. - S. 273-283

20. Zagadnienia krzywdzenia dziecka z zaburzeniami rozwojowymi - rola rodziny oraz innych środowisk społecznych / Anna Piekarska // W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007. - S. 145-156

21. Znaczenie przestrzeni rodzinnej w sytuacji dziecka o nieprawidłowym rozwoju / Agnieszka Masłowiecka // W: Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009. - S. 77-88

 

Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor

Powrót do Dydaktyka