Język polski - dialekty i regionalizmy - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1955-2015

KSIĄŻKI

1. Atlas gwar mazowieckich. T. 1 / Halina Horodyska-Gadkowska, Alina Strzyżewska-Zaremba. - Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971

2. Atlas polskich innowacji dialektalnych / Karol Dejna. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

3. Badanie dziedzictwa kulturowego / [zespół red. Barbara Bartnicka et al.]. - Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2000

4. Cechy dialektyczne polskich zabytków rękopiśmiennych pierwszej połowy XVI wieku / Maria Bargieł. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw, 1969

5. Dialekty języka polskiego / Kazimierz Nitsch ; Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1957

6. Dialekty polskie / Karol Dejna. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1973

7. Dyskurs szkolny : zagadnienia języka / Maciej Kawka. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999

8. Frazeologia i składnia polszczyzny mówionej / pod red. Henryki Sędziak ; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. - Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2001

9. Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii / Daniela Podlawska. - Wyd. 3 por. i uzup. - Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2003

10. Gwara kurpiowska : fonetyka / Henryk Friedrich. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955

11. Gwara warszawska dawniej i dziś / Bronisław Wieczorkiewicz ; il. Zbigniew Lengren. - Wyd. 3 zmien. i rozsz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974

12. Gwary Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny. 1, Filipów, pow. Suwałki / red. Barbara Falińska. - Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2004

13. Gwary Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny. 2, Wach, gm. Kadzidło, pow. Ostrołęka / red. Barbara Falińska. - Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2004

14. IX Międzynarodowy Obóz Naukowy : Gwary Nadbużańskiego Podlasia i Polonii na Białorusi : materiały informacyjne / Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne [zespół red. Ewa Chadaj, Władysław Piecyk, Wanda Wierzchowska]. - Sokołów Podlaski : Biblioteka Regionalna Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, 2006

15. Język filomatów i filaretów : przyczynek do dziejów języka polskiego XIX wieku : słowotwórstwo i słownictwo / Zofia Kawyn-Kurzowa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1963

16. Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim / red. Feliks Czyżewski. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2001

17. Język polski : wybór wiadomości o znaczeniu i użyciu form językowych oraz o gwarach ludowych dla 4 klasy gimnazjalnej / Zenon Klemensiewicz. - Jerozolima : Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych, 1943

18. Języki mniejszości narodowych w tekstach literackich i folklorystycznych. [Cz.] 1, Południowo kresowa polszczyzna Żydów / Maria Brzezina. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979

19. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia / pod red. Henryki Sędziak i Małgorzaty Frąckiewicz. - Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2008

20. Językowe świadectwa kultury i obyczajowości Kresów Północno-Wschodnich : utrwalone we wspomnieniach ich byłych mieszkańców / Katarzyna Węgorowska. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004

21. Językowe wykładniki stopnia pewności sądów w gwarach ludowych : (na podstawie tekstów z Mazowsza i Podlasia) / Janina Gardzińska. - Siedlce : Wydawnictwa Uczelniane Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, 1996

22. Kultura języka a regionalizmy / [zespół red. Barbara Bartnicka et al.]. - Łomża ; Warszawa : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 1993

23. Kultura regionalna w kształceniu nauczycieli klas początkowych : praca zbiorowa / pod red. Józefy Bałachowicz i Barbary Falińskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010

24. Mazowieckie Forum Gwaroznawcze : materiały z konferencji w Sokołowie Podlaskim w dniach 23-24 maja 2002 roku / pod red. Wandy Wierzchowskiej. - Sokołów Podlaski : Biblioteka Regionalna Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, 2002

25. Mazowsze na pograniczu kultur w średniowieczu i nowożytności : (materiały z konferencji, Pułtusk, 14-15 września 2007 r.) / red. Marian Dygo. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007

26. Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie / pod red. Małgorzaty Święcickiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006

27. Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 2 / pod red. Małgorzaty Święcickiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008

28. Mowa mieszkańców Mogielnicy : studium socjolingwistyczne / Janina Gardzińska. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1989

29. Nazwy terenowe i nazewnictwo miejskie Mazowsza i Podlasia / pod red. Henryki Sędziak, Małgorzaty Dajnowicz. - Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2007

30. Nominacja obrzędów dorocznych w gwarach ukraińskich południowego Podlasia / Agnieszka Dudek-Szumigaj. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013

31. Ocalmy od zapomnienia : gwara, zwyczaje i obrzędy w gminie Jabłonna Lacka / oprac. Halina Litwiniak. - Jabłonna Lacka : Halina Litwiniak, 2002

32. Podstawowe wiadomości z dialektologii polskiej z ćwiczeniami / Barbara Bartnicka-Dąbkowska ; pod red. Bronisława Wieczorkiewicza. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965

33. Pogranicze językowe polsko-wschodniosłowiańskie : (na podstawie fleksji ukraińskiej i polskiej gwary Niemirowa nad Bugiem) / Bronisława Janiak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004

34. Polskie ludowe słownictwo mitologiczne / Renata Dźwigoł. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004

35. Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 roku / Zofia Kurzowa. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

36. Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku / Joanna Kuć. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013

37. Polszczyzna miast i miasteczek / pod red. Henryki Sędziak. - Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2005

38. Polszczyzna z oddali : język polski w anglojęzycznym świecie / Krystyna Serejska Olszer. - Poznań : Wydawnictwo Media Rodzina, cop. 2001

39. Słownictwo i frazeologia polszczyzny mówionej / pod red. Henryki Sędziak. - Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2002

40. Słownik gwar polskich. T. 1. z. 1, (A- Algiera) / [Teresa Gołębiowska et al.] ; pod red. Mieczysława Karasia. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979

41. Słownik gwary warszawskiej XIX wieku / Bronisław Wieczorkiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966

42. Słownik warmiński / Wiktor Steffen ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1984

43. Studia nad dialektem mazowieckim / Anna Kowalska. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2001

44. Szkice z dziejów Nasielska i dawnej Ziemi Zakroczymskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Pazyry ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1970

45. Tabu w dialektach polskich / Anna Krawczyk-Tyrpa. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2001

46. Tendencje słowotwórcze w gwarach polskich / Władysław Cyran. - Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977

47. VI Naukowy Obóz Gwaroznawczy : specyfika folkloru i gwary ziem nadbużańskich : materiały informacyjne z przebiegu VI obozu gwaroznawczego / pod red. Wandy Wierzchowskiej. - Sokołów Podlaski : Biblioteka Regionalna Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, 2003

48. VII Międzynarodowy Obóz Naukowy : Gwary Nadbużańskiego Podlasia i Polonii na Białorusi : materiały informacyjne z przebiegu VII Obozu Gwaroznawczego / pod red. Wandy Wierzchowskiej. - Sokołów Podlaski : Biblioteka Regionalna Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, 2004

49. VIII Międzynarodowy Obóz Naukowy : Gwary Nadbużańskiego Podlasia i Polonii na Białorusi : materiały informacyjne / zespół red. Ewa Chadaj, Władysław Piecyk, Wanda Wierzchowska. - Sokołów Podlaski : Biblioteka Regionalna Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, 2005

50. Wybór polskich tekstów gwarowych / Kazimierz Nitsch. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968

51. Z badań nad leksyką gwarową Mazowsza i Podlasia / Joanna Kuć. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013

52. Z zagadnień składni dialektalnej : zbiór studiów / Janina Gardzińska. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii, 2001

53. Zarys dialektologii polskiej / Stanisław Urbańczyk. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984

54. Zróżnicowanie słowotwórcze gwar Mazowsza i Podlasia. T. 2 cz. 1-2, Atlas / Anna Kowalska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Antropocentryzm gwarowej frazeologii zwierzęcej z Gór Świętokrzyskich i Podtatrza / Maciej Rak // Język Polski. - 2006, nr 5, s. 367-375

2. Atlas gwar polskich prof. K. Dejny i jego współpracowników a Mały atlas gwar polskich / Alojzy Adam Zdaniukiewicz // Język Polski. - 2005, z. 3, s. 213-219

3. Automatyczna lematyzacja tekstu w zapisie fonetycznym : korpus polskiej gwary południowokresowej / Aleksandra Krawczyk-Wieczorek // Język Polski. - 2012, nr 1, s. 11-19

4. Cechy kontrastowe dialektu polonijnego młodzieży w Regionie Autonomicznym Madrytu / Elżbieta Sobczak // Poradnik Językowy. - 2006, z. 7, s. 74-88

5. Czy "łopur" "wilk" na Mazurach jest zapożyczeniem staropruskim? / Maria Biolik // Język Polski. - 2010, z. 4/5, s. 369-375

6. Dialektologia a aksjologia : (na materiale gwary podhalańskiej) / Maciej Rak // Język Polski. - 2010, z. 4/5, s. 360-368

7. Fonetyka gwary okolic Rzeczycy w powiecie tomaszowskim / Katarzyna Pardej // Język Polski. - 2009, nr 1, s. 24-31

8. Frazeologia gwarowa w ujęciu leksykograficznym - problemy i postulaty / Maciej Rak // Język Polski. - 2006, nr 1, s. 11-19

9. Gwara dawnych mieszkańców Łomaz i okolic / Wacław Szudejko // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2004, nr 3, s. 72-80

10. "Gwara miejska" a "argot", "slang" i "żargon" czyli Zawiłości terminologiczne / Maria Cyran // Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 2, s. 41-46

11. Gwara śląska a tożsamość językowa dzisiejszej młodzieży / Agnieszka Filipkowska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 140-146

12. Gwara w szkole podstawowej - (nie)byt podskórny? / Mirosław Grzegórzek // Język Polski w Szkole 4-6. - 2014/2015, nr 3, s. 77-95

13. Gwarowe wypowiedzenia ze spójnikiem "ale" / Ewa Urbańska-Mazuruk // Język Polski. - 2006, nr 3, s. 192-201

14. Gwary środowiskowe : (scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum) / Anna Rzędowska // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 1, s. 20-21

15. "Hello, niemowlę" - o języku emigrantów w twórczości Michała Choromańskiego / Dorota Suchacka // Język Polski. - 2012, z. 4, s. 277-288

16. Jeszcze o słownictwie kresowym (próba porównania idiolektów szlacheckich i chłopskich na Podolu) / Oksana Zakhutska // Język Polski. - 2011, z. 5, s. 352-363

17. Język polski starszego pokolenia polonijnego w Krzemieńcu na Ukrainie / Alina Szulgan // Poradnik Językowy. - 2006, nr 5, s. 58-67

18. Język znakiem tożsamości narodowej / Maria Cyran // Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 1, s. 24-36

19. Kajet ucznia Mickiewicza w świetle wileńskiej Grammatyki języka polskiego przez Maxymiliana Jakubowicza napisanej do użytku szkół przeznaczonej / Jolanta Mędelska // Język Polski. - 2013, nr 2, s. 77-85

20. Męskie i żeńskie nazwy rodzinne w języku ludowym z terenu polskiego Spisza / Helena Grochola-Szczepanek // Język Polski. - 2007, z. 4/5, s. 326-337

21. Mniej znane "dawne" quasi-kwestionariusze do badań dialektów polskich / Stanisław Cygan // Poradnik Językowy. - 2009, z. 9, s. 59-75

22. Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w polskim systemie oświaty / Grażyna Płoszajska // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 5, s. 45-47

23. Nazwy ubrań mieszkańców Sądecczyzny w XVII-XIX w. w świetle Ksiąg sądowych wiejskich klucza jazowskiego (1663-1808) / Ewa Horyń // Język Polski. - 2005, nr 4, s. 280-292

24. Niektóre formy adresatywne w języku mieszkańców wsi (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem) / Anna Piechnik // Język Polski. - 2007, nr 1, s. 66-69

25. Norma językowa w drukach wielkopolskich w XVII wieku w zakresie 1. osoby liczby mnogiej czasowników koniugacji "-ę", "-isz" ("-ysz)" / Agnieszka Motyl // Język Polski. - 2010, z. 4/5, s. 337-435

26. Obce - nie takie obce / Jolanta Tendera // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 215-221

27. Obraz społeczności XIX-wiecznej wsi małopolskiej na podstawie Gawęd i Komedyj iwkowskich / Rafał Kurzydło // Język Polski. - 2007, nr 2, s. 104-119

28. Odrębności w polszczyźnie miejskiej Poznania / Małgorzata Witaszek-Samborska // Polonistyka. - 2006, nr 8, s. 20-25

29. Pogranicze międzydialektalne i etniczno-językowe na przykładzie gwar polskich w okolicach Siedlec / Janina Gardzińska // Prace Archiwalno-Konserwatorskie. - 1999, z. 11, s. 147-172

30. Polszczyzna toruńskiego kancjonału na przykładzie pieśni pasyjnych i wielkanocnych / Joanna Kamper-Warejko // Język Polski. - 2007, nr 2, s.135-140

31. Pozycja dialektu wobec innych odmian polszczyzny / Jadwiga Wronicz // Język Polski. - 2007, nr 2, s. 91-96

32. Problem interpretacji zwężania o > u w wymowie północnokresowej : (na materiale wydawnictw kowieńskich 1919-1940) / Jolanta Mędelska, Marek Marszałek // Język Polski. - 2005, nr 4, s. 268-279

33. Regionalizmy a dialektyzmy - rozróżnienie w literaturze przedmiotu i w świadomości użytkowników języka / Monika Szymańska // Język Polski. - 2015, nr 4, s. 366-377

34. Regionalizmy frekwencyjne in minus w polszczyźnie północnokresowej początków XX w. : (na podstawie poradnika A. Łętowskiego) / Jolanta Mędelska // Język Polski. - 2006, nr 3, s. 202-208

35. Regionalizmy językowe a zasady oceniania poprawności językowej pisemnych prac uczniów / Monika Szymańska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2014/2015, nr 1, s. 27-36

36. Regionalizmy w pracach Zenona Klemensiewicza / Joanna Okoniowa // Język Polski. - 2010, z. 4/5, s. 354-359

37. Rola gwary w edukacji regionalnej : (refleksje dydaktyczne, propozycje ćwiczeń) / Helena Synowiec // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 2, s. 27-41

38. Słownictwo gwarowe w słownikach ogólnych języka polskiego (SJPDor - SJPSzym) / Krystyna Długosz-Kurczabowa // Poradnik Językowy. - 2006, nr 4, s. 45-57

39. Słownictwo społeczno-polityczne w języku osób polskiego pochodzenia na Litwie : (na podstawie badań ankietowych) / Mirosław Dawlewicz // Poradnik Językowy. - 2005, z. 1, s. 10-26

40. Święta religijne w języku zapisane / Barbara Grabka // Język Polski. - 2005, z. 1, s. 51-55

41. Teksty gwarowe. Cz. 97, Teksty południowokresowe z Mościsk i okolic / Anna Kostecka-Sadowa // Język Polski. - 2006, nr 3, s. 219-226

42. Teksty kaszubskie z Prusewa. Cz. 96 / Beata Kułak, Tarnowska Barbara // Język Polski. - 2005, nr 4, s. 293-297

43. Terminologia urzędnicza w kowieńskim tygodniku "Chata Rodzinna" (1922-1940) / Tamara Graczykowska // Poradnik Językowy. - 2005 nr 10, s. 56-69

44. Wileńskie konstrukcje z "się" : (ekskurs diachroniczny) / Elżbieta Janus // Poradnik Językowy. - 2011, nr 1, s. 62-71

45. Wpływ czy rozwój niezależny : o protezie w nagłosie wokalicznym w gwarach pogranicza / Barbara Grabka // Język Polski. - 2007, nr 2, s. 97-103

46. Wprowadzenie parametrów socjolingwistycznych do badań dialektologicznych / Katarzyna Pardej // Poradnik Językowy. - 2008, nr 6, s. 63-76

47. Współczesna polszczyzna południowokresowa na przykładzie Mościsk i okolic : (uwagi o fonetyce i fleksji) / Anna Kostecka-Sadowa // Język Polski. - 2005, z. 3, s. 230-241

48. Wybrane regionalizmy krakowskie w mowie mieszkańców Zawiercia / Anna Wojciechowska // Język Polski. - 2012, nr 2, s. 132-141

49. Z Kazachstanu / Maria Karpluk // Język Polski. - 2005, z. 3, s. 220-229

50. Z polskiego na polski : (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie 3 gimnazjum) / Anna Rzędowska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 2, s. 6-9

51. Z problematyki apelatywizacji imion żydowskich w gwarach polskich / Renata Kucharzyk // Język Polski. - 2009, nr 1, s. 14-23

52. Zmiany sytuacji polszczyzny w wielojęzycznym regionie kowieńskim na Litwie w XX wieku / Halina Karaś // Poradnik Językowy. - 2008, nr 7, s. 38-48

 
 
Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do Dydaktyka