Twórczość dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1957-2007

KSIĄŻKI

1. Aktywność twórcza dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Popka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczn, 1988

2. Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży / Stanisław Popek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978

3. Artediagnoza : psychologiczna specyfika twórczości plastycznej dzieci neurotycznych / Elżbieta Głowacka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006

4. Dzieci lubią rysować / Zofia Czerwosz. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1986

5. Dziecko-twórcą : (propozycje metodyczne opracowane przez polonistów szkół podstawowych dzielnicy Kraków-Śródmieście) : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Maszczyńskiej-Góry. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993

6. Dziękuję, że jesteś... : wybór wierszy i opowiadań z XIII Konkursu Literackiej Twórczości Dziecięcej / red. Maria Pietryka [et al.]. - Słupsk : Szkoła Podstawowa nr 4, 1997

7. Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005

8. Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna : praca zbiorowa / pod red. Dzierżymira Jankowskiego. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1996

9. Edukacja przez sztukę : o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka / Hanna Krauze-Sikorska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006

10. Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży / Judy W. Eby, Joan F. Smutny ; tł. Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

11. Jan Paweł II - papież jakiego znam i podziwiam : Wielki Konkurs Plastyczny, Literacki i Wiedzy : nagrodzone prace plastyczne i literackie / red. Stanisław Chodźko. - Siedlce : Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej, 1999

12. Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci / Bernadeta Niesporek-Szamburska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004

13. Książka o książkach / Eugeniusz Józefowski. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999

14. Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich : scenariusze zajęć / oprac. Elżbieta Dzionek, Małgorzata Gmosińska. - Wyd. 3. - Kraków : Impuls, 2004

15. Malarstwo dzieci w świetle współczesnych poglądów / Władysław Lam. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1967

16. Materiały metodyczne do realizacji twórczości muzycznej dziecka na lekcjach muzyki / pod red. Krystyny Złotopolskiej ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. - Koszalin : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1988

17. Metoda praktyki pisarskiej i gry dydaktyczne w rozwijaniu postaw twórczych dziecka / Zofia Piwońska. - Rzeszów : Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 1997

18. O czym mówią rysunki dzieci : dostrzeganie i rozumienie zawartych w nich znaków : poradnik dla rodziców i pedagogów / Rose Fleck-Bangert ; tł. Magdalena Jałowiec. - Wyd. 3. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2004

19. Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole / Janina Uszyńska-Jarmoc. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2007

20. Plastyka w klasach 1-3 : materiały metodyczne / pod red. Danuty Gazińskiej ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. - Poznań : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1986

21. Porządek i przygoda : lekcje twórczości : antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości / wybór i oprac. Krzysztof Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

22. Porządek i przygoda : lekcje twórczości : podręcznik eksperymentalny. Cz. 1 / Adam Borzęcki, Kazimierz Okraszewski, Barbara Rakowiecka, Krzysztof J. Szmidt. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996

23. Program wychowawczy świetlic "Liście wielkiego drzewa życia" / Beata Maciołek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2007

24. Przewodnik metodyczny do programu wychowawczego świetlic : Liście wielkiego drzewa życia / Beata Maciołek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2007

25. Przeżycia religijne młodzieży uzdolnionej artystycznie / Stanisław Radoń, Stanisław Głaz. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2006

26. Psychopedagogika działań twórczych / pod red. nauk. Krzysztofa J. Szmidta i Moniki Modrzejewskiej-Świgulskiej. - Kraków : Impuls, 2005

27. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci / Jan Zborowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986

28. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych : zarys metodyki / pod red. Jerzego Kujawińskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

29. Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży / Beata Dyrda (red.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004

30. Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka / Joanna Laskowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

31. Rozwój twórczej aktywności dziecka / pod red. Jana Kidy. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994

32. Rozwój wyobraźni muzycznej a funkcje percepcyjno-motoryczne w młodszym wieku szkolnym : badania muzycznej aktywności umysłowej / Ewa Zwolińska. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997

33. Rysunek dziecka / Philippe Wallon, Anne Cambier, Dominique Engelhart ; tł. Rafał Gałkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

34. Rysunek rodziny : projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych / Anna Frydrychowicz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1984

35. Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi / Małgorzata Kapłon. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

36. Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta J. Czelakowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005

37. Sztuka dziecka : psychologia twórczości rysunkowej dziecka / Stefan Szuman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

38. Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój / Władysław Lam. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1960

39. Twórcza aktywność dziecka : teoria, rzeczywistość, perspektywy rozwoju / Janina Uszyńska-Jarmoc. - Białystok : Trans Humana, 2003

40. Twórcza postawa młodzieży o różnym typie lateralizacji / Danuta Krzywoń. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003

41. Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania / Joanna Jakubik-Hajdukiewicz ; il. Katarzyna Stachowska-Mendyka. - Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2005

42. Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej / Dorota Kubicka. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003

43. Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym / Jadwiga Cybulska-Piskorek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

44. Twórczość w edukacji / Dorota Ciechanowska ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007

45. W stronę twórczej aktywności : (pokłosie 1 i 2 Krakowskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży szkół podstawowych) / pod red. Teresy Czabary i Lidii Wilusz. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993

46. Warsztaty edukacji twórczej / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. - Wrocław : Europa, cop. 2001

47. Wojna w oczach dziecka / [oprac. red. Katarzyna Iwanicka i Marek Dubas ; oprac. graf. Przemysław Woźniak]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983

48. Wspólnie odkrywamy świat / Maria Wilczkowa. - Wyd. 2. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1979

49. Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002

50. Wychowanie przez sztukę / Herbert Read ; przeł. Anna Trojanowska-Kaczmarska; wstępem opatrzyła Irena Wojnar. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976

51. Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym / Bronisława Stankiewicz. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979

52. Zabawy twórcze w przedszkolu / oprac: D. Mendżericka, E. Tatiszczewa ; tł. z jez. ros. W. Łubniewski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954

53. Zatrzymać chwilę / oprac., wybór i układ utworów Bożena Czarnecka. - Zbuczyn : Gimnazjum ; Siedlce : Siedlecka Grupa Literacka "Witraż": Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział, cop. 2003

54. Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka / Urszula Szuścik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006

55. Zrozum rysunki dziecka czyli Jak interpretować rysunki małych dzieci : kolory, kształty, postacie / Sylvie Chermet-Carroy ; przeł. Joanna Kluza. - Łódź : Wydaw. Ravi, 2005

56. Związek aktywności werbalnej z aktywnością rysunkową dziecka w wieku przedszkolnym. Cz. 1 / Elżbieta Krywult ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie. - Bielsko-Biała : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1985

57. Związek aktywności werbalnej z aktywnością rysunkową dziecka w wieku przedszkolnym. Cz. 2 / Elżbieta Krywult ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie. - Bielsko-Biała : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1985

58. Żywioły - Ziemia : książka ćwiczeń : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym : klasa 1 / Krzysztof J. Szmidt, Jolanta Bonar. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

59. Żywioły - Ziemia : książka dla nauczyciela : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym : klasa 1 / Krzysztof J. Szmidt, Jolanta Bonar. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

60. Żywioły : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym / Krzysztof J. Szmidt, Jolanta Bonar. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1. "Oksymoron to nie zwierzak"... : Szkolny Salon Literacki / Iwona Zych // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 3, s. 3-7

2. „Swobodna twórczość językowa uczniów" - możliwości zastosowania w dramie / Anna Bargielska // Drama. - 2001, nr 37, s. 6-9

3. Akcje plastyczne - co to takiego? / Lucyna Stachnik // Życie Szkoły. - 2005, nr 3, s. 45-47

4. Aktywność literacka dzieci : wybór literatury / Marcin Paszkowski, Tomasz Szymański // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 10, s. III okładki

5. Aktywność plastyczna jako metoda remediacji poznawczej / Maja Stańko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 18-22

6. Aktywność plastyczna sześciolatków / Bożena Majcherska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 8, s. 467-470

7. Bajki a aktywność twórcza dziecka / Beata Teresa Sabat // Wychowawca. - 2004, nr 1, s. 18-19

8. Biblioteka miejscem promocji talentów swoich czytelników / Ewa Szymerowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 7/8, s. 33-34

9. Budzenie dziecięcej wyobraźni / Marzena Prejs // Nowe w Szkole. - 2003, nr 6, s. 9, 10, 11

10. Cechy uczniów preferowane przez nauczycieli jako wymiar aktywności twórczej w szkole / Aleksandra Tokarz, Aleksandra Słabosz // Edukacja. - 2001, nr 2, s. 68-76

11. Co w sercu Czacza dzieje się? - antologia twórczości uczniów / Beata Wąsik // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 6, s. 6-7

12. Czy szkoła sprzyja twórczości? / Agnieszka Grudzień // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 49-54

13. Czy warto być kreatywnym? / Anna Ostrowska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 21-25

14. Dlaczego dzieci tworzą? : glosa w sprawie artystycznych warsztatów / Marta Bolińska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2004/2005, nr 2, s. 30-41

15. Dlaczego dziecko rysuje? / Barbara Alicja Gajo // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 45-47

16. Dominika i Andrzej / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 39-44

17. Dostrzegajmy w dziecku potencjalnego twórcę... / Anna Grochulska // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 2, s. 29-34

18. Drama - metodą twórczej edukacji / Alicja Gałązka // Chowanna. - 1999, nr 1/2, s. 54-68

19. Działalność plastyczna dziecka / Hanna Ozga // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 5, s. 20-22

20. Dzieci tworzą metafory wizualne / Wiesława Limont // Nowa Polszczyzna. - 1997, nr 2, s. 3-8

21. Dzieci w swoim bajkowym świecie / Wita Szulc // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 28-29

22. Dziecięce kompetencje enigmistyczne synonimem kreatywności i perfekcyjności / Gabriela Kapica // Kultura i Edukacja. - 2002, nr 2, s. 121-131

23. Dziecko - artystą / Katarzyna Żelichowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s. 285-287

24. Dziecko i sztuka / Magdalena Bielak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 10, s. 605-608

25. Dziecko w świecie roślin, barw i faktur - wybrane zagadnienia twórczości plastycznej / Anna Piechal // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 6, s. 22-25

26. Dzień twórczej aktywności / Maria Rudnicka, Ewa Wawrzyniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 8, s. 478-479

27. Edukacja dla twórczości / Edward Nęcka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 8, s. 451-454

28. Edukacja twórcza : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Renata Buczyńska // Doradca. - 2001, nr 26, s. 34-36

29. Istota i mechanizmy aktywności twórczej / Renata Stawnicka // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 73-80

30. Jak nauczyciele rozwijają twórczą aktywność uczniów / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2004, nr 9, s. 49-54

31. Jak rozpoznać twórcze dzieci w przedszkolu? / Jolanta Bukowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 5, s. 274-276

32. Jak rozwijam twórczą aktywność dziecka? / Elżbieta Głaz // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 46-53

33. Jak stymulować twórczą aktywność dziecka? / Danuta Masna // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 32-35

34. Jak stymulować twórczość ucznia? / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2003, nr 7/8, s. 32- 33

35. Język rysunkowy dziecka / Małgorzata Karczmarzyk // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 50-53

36. Językowa twórczość dziecka a nauka czytania / Hanna Krauze-Sikorska // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 34-37

37. Kategoria: orientacja na wynik / Agnieszka Grudzień // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 44-49

38. Kształtowanie postawy twórczej / Danuta Czelakowska // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 402-406

39. Kształtowanie postawy twórczej w procesie edukacji jako element rozwoju osobowego ucznia / Jolanta Stypułkowska // Doradca. - 2003, nr 35, s. 12

40. Mali artyści / Danuta Waloszek // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s. 3-10

41. Malowanie rękami - naturalna i twórcza wypowiedź dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Beata Bielska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 12, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-II

42. Materia ; Chemia i ja / Jakub Kowalczyk // Chemia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 47

43. Między twórczością a naśladownictwem / Ewa Szadzińska // Chowanna. - 2003, nr 2, s. 37-43

44. Na zajęciach plastycznych... / Anna Sznajder // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 29-33

45. Niebieska buzia i zielone włosy mamy / Aneta Łosiewicz // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 54-59

46. O kreatywności uczniów / Danuta Czelakowska // Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s. 530-534

47. O twórczy rozwój ucznia i nauczyciela / Irena Pufal-Struzik // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 7-11

48. Opowiadanie jako jedna z twórczych form aktywności językowej dziecka / Katarzyna Borawska // Rocznik Pedagogiczny. - 2000, s. 161-175

49. Plastyka a twórcza aktywność dziecka / Małgorzata Maga // Wychowawca. - 1999, nr 5, s. 16-17

50. Pobudzanie aktywności i inwencji twórczej uczniów w nauczaniu elementarnym / Iwona Dziuba // Nauczanie Początkowe. - 1999/2000, nr 3, s. 104-105

51. Pobudzanie dyspozycji twórczych dzieci / Barbara Bilewicz-Kuźnia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 8, s. 455-459

52. Pobudzanie rozwoju dyspozycji twórczych dzieci w wieku przedszkolnym / Barbara Bilewicz-Kuźnia // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2003, T. 23, s. 95-107

53. Podróżujemy - scenariusz zajęć twórczych / Marzena Bartosik, Katarzyna Piaskowska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 3, s. 1-4

54. Potrzeby estetyczne dziecka i ich wartość w procesach komunikowania się / Urszula Szuścik // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 1/2, s. 76-86

55. Pozwólmy dziecku tworzyć swobodnie / Małgorzata Więczkowska // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 10, s. 11

56. Profile aktywności twórczej : intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych / Michał H. Chruszczewski // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 3/4, s. 27-40

57. Projekt zajęć wspierających zdolności twórcze uczniów w klasie trzeciej (edukacja polonistyczna, plastyczna, zdrowotna - scenariusz zajęć na cały dzień) / Małgorzata Piotrowska // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 56-60

58. Przestrzeń socjalizacyjna i edukacyjna a postawy twórcze młodzieży / Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 5/6, s. 55-78

59. Przygoda ze sztuką / Bronisława Michalska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 5, s. 280-283

60. Radość tworzenia / Ewa Synak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 8, s. 471-472

61. Razem z Guziolkiem / Kinga Tokarska, Karolina Wioska // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 30-32

62. Rola dramy w twórczej, przyspieszonej edukacji lingwistycznej / Alicja Gałązka // Chowanna. - 2003, nr 2, s. 70-86

63. Rola nauczyciela i szkoły w rozwijaniu postaw twórczych wychowanków / Marzenna Remiszewska // Doradca. - 2004, nr 40, s. 17-23

64. Rozwijajmy umiejętności językowe dzieci / Danuta Czelakowska // Życie Szkoły. - 2004, nr 9, s. 3-7

65. Rozwijam aktywność twórczą / Elżbieta Lachiewicz // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 33-35

66. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci w młodszym wieku szkolnym / Joanna Sinicka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 4-6

67. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów na poziomie wczesnej edukacji : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Aldona Grądzka-Tys, Małgorzata Lipińska-Rzeszutek // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2003, nr 7, s. 161-165

68. Rozwijanie i wspomaganie twórczego rozwoju dzieci w procesie edukacji / Irena Pufal-Struzik // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 23-27

69. Rozwijanie twórczej aktywności dziecka na zajęciach pozalekcyjnych / Katarzyna Kłopotowska, Agata Sosnowska // Grupa i Zabawa. - 2000, nr 3, s. 40-43

70. Rozwijanie twórczej aktywności uczniów w autorskiej klasie dziennikarskiej / Dorota Jarząb // Kwartalnik Edukacyjny. - 1999, nr 3, s. 16-26

71. Rysunek dziecka, etapy rozwoju, znaczenie, aspekt psychologiczny twórczości plastycznej dziecka : (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980-2002) / Agnieszka Opała // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. [25]

72. Rysunek w diagnostyce dziecka / Monika Modrzejewska-Świgulska // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 42-43

73. Rysunek w diagnostyce problemów dziecka. Cz. 2 / Monika Modrzejewska-Świgulska // Remedium. - 2005, nr 9, s. 22-23

74. Samorzutna działalność sytuacyjna ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym : pożądana metoda oddziaływania pedagogicznego, czy niekorzystny pajdocentryzm? / Kazimierz Ostrowski // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. 158-167

75. Struktura dydaktyczna dnia aktywności dziecka / Gustaw Treliński // Nauczanie Początkowe. - 1999/2000, nr 1, s. 6-8

76. Stymulowanie twórczej aktywności językowej dziecka w młodszym wieku szkolnym - przykład rozwiązania praktycznego / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 41-46

77. Sztuka kształtuje umiejętności i charakter / Bożena Kuras // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 58-60

78. Świat w rysunkach dzieci a malarstwo staroegipskie / Małgorzata Niwińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 9, s. 5-13

79. Terapia przez sztukę / Bożena Kuras // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 26-28

80. Twórcza aktywność dzieci - jak ją rozwijać? / Lucyna Zielińska // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 1, s. 105-110

81. Twórcza aktywność dzieci / Lucyna Zielińska // Życie Szkoły. - 2000, nr 10, s. 645

82. Twórcza aktywność dziecka / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 2-4

83. Twórcza aktywność dziecka / Patrycja Łuczak // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 10-11

84. Twórcza postawa intelektualna a osiągnięcia szkolne młodzieży w starszym wieku szkolnym / Magdalena Bober // Chowanna. - 2003, nr 2, s. 109-132

85. Twórcze czy nie? : kontrowersje wokół kreatywności dzieci / Krzysztof J. Szmidt // Meritum. - 2006, nr 1, s. 4-8

86. Twórczość budująca / Grażyna M. Dzierżanowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 49-53

87. Twórczość graficzna dziecka stymulowana muzyką / Marlena Rybka // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s. 346-349

88. Twórczość i jej wymiary / Katarzyna Pankow // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 6, s. 18-19

89. Twórczość jako element w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Chotnicka // Doradca. - 2002, nr 31, s. 8-9

90. Twórczość plastyczna dziecka / Urszula Szuścik // Życie Szkoły. - 2005, nr 3, s. 9-12

91. Twórczość plastyczna dziecka i jej znaczenie dla rozwoju - cele i funkcje / Marzena Pawlak // Mazowiecki Biuletyn Informacyjny. - 2004, nr 5, s. 20-22

92. Twórczość plastyczna w kompensacji dzieci przewlekle chorych / Anna Stawecka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 2, s. 13-16

93. Twórczość przedszkolaka w teorii i praktyce edukacyjnej / Małgorzata Suświłło // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 5-10

94. Twórczość rysunkowa dziecka / Sonia Wawrzyniak // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 18-21

95. Twórczość w rozwoju człowieka / Krzysztof J. Szmidt // Remedium. - 2004, nr 4, s. 10-11

96. Twórczy nauczyciel promotorem twórczych postaw uczniów / Bogumiła Stokłosa // Kwartalnik Edukacyjny. - 1999, nr 1/2, s. 3-8

97. Twórczy rozwój uczniów / Grażyna Potoczek // Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s. 555-557

98. Wychowanie do twórczości / Dorota Galej // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 3, s. 85-87

99. Wydajemy szkolną gazetkę czyli jak pracuje zespół redakcyjny "Gimzetki" / Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 18-21

100. Wyobraźnia i jej rola w rozwoju twórczości dzieci / Paweł Biłous // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 33-41

101. Wyzwalanie twórczych dyspozycji dziecka poprzez integrację plastyki i techniki / Danuta Stępińska-Sobolewska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002, nr 3, s. 30-33

102. Zabawa zwiastunem kreatywności / Gabriela Kapica // Życie Szkoły. - 2003, nr 4, s. 195-201

103. Zabawy rozwijające aktywność twórczą dzieci : (zajęcia otwarte dla wychowawców świetlic szkół podstawowych) / Joanna Sinicka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 7-8

104. Zabawy twórcze / Anna Szal // Życie Szkoły. - 2004, nr 9, s. 37-48

105. Zaczarowany pędzelek / Agnieszka Bukowińska, Justyna Chłopek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 27-34

106. Zajęcia plastyczne i techniczne : pokarmowy ludek, jeżyki... i inne cudaki / Barbara Jaskulska, Ewa Wszędyrówny // Życie Szkoły. - 2005, nr 3, s. 23-27

107. Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym / Wiesława Limont // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 8, s. 451-454

 

Oprac. Anna Stefaniak

 

 

 

Powrót do Psychologia