Arteterapia - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010

KSIĄŻKI

1. Artediagnoza : psychologiczna specyfika twórczości plastycznej dzieci neurotycznych / Elżbieta Głowacka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006

2. Arteterapia / Ewa Grażyna Kwiatkowska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1991

3. Arteterapia : badania i praktyka / Andrea Gilroy ; [tł. Sebastian Sobczyński] . - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

4. Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka / red. Małgorzata i Tomasz Siemież. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2008

5. Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008

6. Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Impuls, 2004

7. Artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym : materiały pokonferencyjne. Cz. 1 / pod red. Barbary Sochal. - Warszawa : Fundacja Wspólna Droga- United Way Polska Organizacja Pożytku Publicznego, 2009.

8. Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007

9. Dylematy edukacji artystycznej. T. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

10. Dziecko i sztuka : recepcja, edukacja, wsparcie, terapia / pod red. Mirosławy Knapik ; przy współpr. Katarzyny Krasoń. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003

11. Echa ekspresji : kulturoterapia w andragogice specjalnej / Beata Borowska-Beszta. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

12. Edukacja artystyczna a metafora / red. Wiesława Limont i Bernadeta Didkowska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008

13. Ekspresja twórcza dziecka : konteksty - inspiracje - obszary realizacji / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały. - Katolice : Librus ; Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda, 2004

14. Europa, integracja, sztuka : tematyczna koncepcja pracy edukacyjno-terapeutycznej środkami artystycznymi / red. Mirosława Knapik, Wiesława A. Sacher ; Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Społecznych. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007

15. Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

16. Nikt nie powiedział, że ładnie rysuję / Sylwia Dobrzańska-Piętkowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006

17. Portrety i maski w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

18. Przestrzenie sztuki dziecka : strategia intersemiotycznego i polisensorycznego wsparcia jednostek o obniżonej sprawości intelektualnej / Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa-Domagała. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Librus, [2003]

19. Psychologia dla artystów. Część 2, Twórcza ekspresja w dialogu terapeutycznym / Krystyna Sztuka. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2003

20. Rysunek w arteterapii / Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005

21. Rysunek w psychoterapii / Gerald D. Oster, Patricia Gould ; przekł. Anna i Magdalena Kacmajor. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000

22. Szczęśliwy świat tworzenia czyli arteterapia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach / Alina Arciszewska-Binnebesel. - Toruń : Bea-Bleja, 2003

23. Sztuka jako wsparcie rozwoju / red. Wiesława A. Sacher, Mirosława Knapik ; Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Społecznych. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007

24. Sztuka w edukacji i terapii / pod red. Mirosławy Knapik i Wiesławy Aleksandry Sacher ; Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arteterapii. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004

25. Sztuka, która pomaga dzieciom / Koryna Opala-Wnuk. - Łódź : JK, 2009

26. Taniec i psychoterapia / Danuta Koziełło. - Wyd. 2 uzup. - Poznań : KMK Promotions, cop. 2002

27. Terapia spotkania w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki UMK / pod red. Andrzeja Wojciechowskiego. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004

28. Terapia sztuką : praktyczny poradnik / Susan I. Buchalter ; przeł. Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

29. Terapia sztuką w edukacji / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody) / Maria Piszczek. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 1997

30. Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania / Joanna Jakubik-Hajdukiewicz ; il. Katarzyna Stachowska-Mendyka. - Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2005

31. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

32. Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002

33. Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008

34. Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Poznajmy siebie" / Ewa Laskowska, Anna Zawadka-Kwaśny.// Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 12, s. 14-15

2. "Sztuka życia" : program profilaktyczno - rozwojowy dla dzieci z rodzin alkoholowych / Ewelina Sikora.// Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 2, dod. "Wychowanie w trzeźwości", s. I-III

3. Aktywność artystyczna niepełnosprawnych dzieci i młodzieży / Aneta Madziara, Marzena Mospinek.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 50-52

4. Arteterapeutyczne aspekty ekspresji plastycznej / Janina Florczykiewicz.// Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 5-8

5. Arteterapia - poza schematem szkolnej ławki / Koryna Opala-Wnuk.// Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 3-11

6. Arteterapia - problemy definicyjne / Barbara Trochimiak.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 376-379

7. Arteterapia / Maria Szymczyk.// Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 22-23

8. Arteterapia : wybór za lata 1996-2005 / Elżbieta Hajnisz.// Biblioterapeuta. - 2006, nr 1, s. 15-19

9. Arteterapia a literatura : związki i rozbieżności / Tomasz Kruszewski.// Biblioterapeuta. - 2007, nr 4, s. 1-2

10. Arteterapia a rozwój emocjonalny człowieka / Anita Stefańska.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 12, s. 16-18

11. Arteterapia inspiracją dla pedagogiki / Anna Olas.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 298-306

12. Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym / Ewa Grudziewska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194-200

13. Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację / Janina Florczykiewicz // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 1, s. 30-32

14. Arteterapia w procesie resocjalizacji młodzieży / Ewa Grudziewska.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 34-37

15. Diagnozowanie i interpretacja "dzieł sztuki" powstałych w procesie warsztatów arteterapeutycznych / Grażyna Jezierska.// Arteterapia. - 2008, nr 1, s. 8-9

16. Dramaterapia i gra / Magdalena Nowakowska.// Czasopismo Psychologiczne. - 2006, nr 1, s. 7-24

17. Edukacja arteterapeutów - historia i perspektywy / Wita Szulc.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 3, s. 3-10

18. Film jako narzędzie terapeutyczne w biblioterapii / Wiktor Czernianin.// Biblioterapeuta. - 2007, nr 1, s. 1-5

19. Historia arteterapeutyki / Wita Szulc.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 66-69

20. Mandala jako forma przezwyciężania zaburzeń emocjonalnych dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Anna Stawecka.// Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 62-67

21. O terapeutycznych relacjach sztuka - człowiek / Agnieszka Kiełkiewicz.// Arteterapia. - 2008, nr 1, s. 2-3

22. Ogród pełen kwiatów... z doświadczeń teatru młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / Kinga Krawiecka.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 221-225

23. Przykłady tworzenia mandali / Anna Stawecka.// Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 93-96

24. Psychokorekcyjne właściwości terapii przez sztukę / Janina Florczykiewicz.// Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2002, nr 5/6, s. 59-66

25. Rola ekspresji i twórczości w procesie resocjalizacji / Ida Zochniak.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 31

26. Rola twórczości i terapii przez sztukę w edukacji / Halina Szejak vel Żeak.// Dydaktyczne Puzzle. - 2006, nr 1, s. 10-15

27. Rozwijanie wyobraźni twórczej u dzieci w oparciu o edukację plastyczną / Katarzyna Ziołowicz.// Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 52-59

28. Stymulowanie przemian osobowościowych poprzez aktywizację twórczą w zakładach karnych / Anetta Jaworska.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 15-20

29. Stymulowanie rozwoju wyobraźni uczniów klas początkowych przez zajęcia plastyczne / Anna Stawecka.// Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 12-22

30. Sztuka układania kwiatów / Urszula Życińska.// Arteterapia. - 2008, nr 1, s. 10-13

31. Sztuka w psychiatrii : walor esteryczny i walor terapeutyczny : (z doświadczeń szpitala opolskiego) / Maria Waloszek-Brzozoń.// Biblioterapeuta. - 2006, nr 1, s. 5-10

32. Sztuka, wychowanie, terapia / Krystyna Nowak-Wolna.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 274-285

33. Teatr otwarty jako forma pracy z osobami po ciężkich kryzysach psychicznych / Barbara Czarnacka, Sebastian Szczypiński.// Gestalt. - 2006, nr 1, s. 29-33

34. Teatroterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą / Danuta Wosik-Kawala // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 38-40

35. Techniki arteterapeutyczne w praktyce szkoły specjalnej / Irena Wasyluk.// Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 214-219

36. Teoria arteterapii Tomasza Rudowskiego - implikacje do resocjalizacji przez sztukę / Janina Florczykiewicz.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 176-185

37. Terapia inaczej : arteterapia / Ewelina Sikora // Arka. - 2001, nr 1, s. 46-49

38. Terapia przez sztukę / Bożena Kuras.// Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 26-28

39. Twórcza terapia / Danuta Rajska.// Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 28-29

40. Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym / Dorota Otapowicz.// Edukacja. - 2009, nr 3, s. 104-109

41. W pustej przestrzeni czyli o wykorzystaniu metody stylizacji w pracy teatralnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Anita Stefańska.// Arteterapia. - 2008, nr 1, s. 20-23

42. Warsztat arteterapii : "Przez twórczość do samorozwoju i resocjalizacji - arteterapia w pracy z grupą" / Anna Glińska-Lachowicz.// Arteterapia. - 2009, nr 1, s. 10-14

43. Warsztaty arteterapeutyczne / Grażyna Jezierska.// Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 28-39

44. Wpływ arteterapii na osobowość i emocje ucznia szkoły ponadgimnazjalnej / Maria Łukaszewska.// Biblioterapeuta. - 2007, nr 1, s. 9-19

45. Wszystko jest możliwe! : (scenariusz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z elementami terapii przez sztukę dla uczniów klas 4 z obniżoną sprawnością grafomotoryczną) / Mirosława Kalicińska, Joanna Sinicka.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 18-19

46. Wycieczka do Włoch - terapia przez sztukę / Małgorzata Janowska.// Kultura Fizyczna. - 2007, nr 5/6, s. 29-32

47. Zabawa w czarno-białe / Agnieszka Kiełkiewicz.// Arteterapia. - 2009, nr 1, s. 15-17

48. Zajęcia ruchowe / Anna Scigała.// Gestalt. - 2007,nr 1/2, s. 2-68

49. Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii psychiatrycznej / Anna Marta Żukowska.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 4/5, s. 9-12

50. Zastosowanie wybranych technik biblioterapeutycznych i arteterapeutycznych w łagodzeniu następstw nerwic u dzieci i ludzi dorosłych : czym są nerwice? / Maria Widerowska // Biblioterapeuta. - 2002, nr 2, s. 8-10

 

                                 

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Psychologia