Mózgowe porażenie dziecięce – zestawienia bibliograficzne w wyborze za lata 1985-2016

KSIĄŻKI

1. Dziecko niepełnosprawne ruchowo : praca zbiorowa. Cz. 3, Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / pod red. Ewy Mazanek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

2. Dziecko z porażeniem mózgowym : przewodnik dla rodziców i opiekunów / Marek Synder, Michał Słomczykowski, Andrzej Grzegorzewski ; pod red. Marka Syndera. - Częstochowa : Święty Paweł, cop. 2002

3. Mieć dziecko z porażeniem mózgowym : pamiętniki matek / wybór i oprac. pamiętników oraz przedmowa Maria Chodkowska. - Lublin : Pracownia Wydawnicza Fundacji "Masz Szansę", 1995

4. Mózgowe porażenie dziecięce / Maria Borkowska // W: Dziecko z niepełnosprawnością ruchową : jak wspomagać rozwój psychoruchowy / red. nauk. Maria Borkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. - S. 109-117

5. Mózgowe porażenie dziecięce / Marek Kaciński // W: Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - S. 123-135

6. Mózgowe porażenie dziecięce : aspekty medyczne, pedagogiczne i socjalne : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Łosiowskiego i Jerzego Serejskiego. - Warszawa : Ośrodek Badawczo Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego, 1985

7. Mózgowe porażenie dziecięce : wskazówki dla rodziców / Roman Michałowicz [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 1997

8. Mózgowe porażenie dziecięce / Maria Król. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

9. Mózgowe porażenie dziecięce / pod red. Romana Michałowicza. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2001

10. Mózgowe porażenie dziecięce i zaburzenia współwystępujące / Agnieszka Drzazga // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - S. 269-290

11. Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej / Mirosław Michalik. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

12. Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 1998

13. Muzyczna zabawa / Mirosław Zalewski. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2008

14. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 164-166: Mózgowe porażenie ruchowe

15. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 221-224: Przykład orzeczenia ucznia z porażeniem mózgowym

16. Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym o różnym zakresie niepełnosprawności / Dominika Kurpiel. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011

17. Ratowanie dzieci z uszkodzeniem mózgu : porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe, opóźnienie psychoruchowe, nadpobudliwość, zespół Downa, padaczka, autyzm] / Keith Pennock ; przekł. z ang. Piotr Falkiewicz ; ze wstępem autorstwa Księżnej Yorku. - Toruń : Bookinista, 1992

18. Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu / Sophie Levitt ; z jęz. ang. tł. Andrzej Cedro. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2000

19. Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych / Monika Parchomiuk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

20. Rola treningu fizycznego w czynnościowym usprawnianiu młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym / Ewa Klimek-Piskorz, Czesław Piskorz. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2007

21. Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym : osiągnięcia edukacyjne / Magdalena Loska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

22. Wczesna interwencja terapeutyczna u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym za pomocą systemu nauczania kierowanego Petö / Agnieszka Drzazga // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - S. 363-371

23. Wsparcie społeczne, radzenie sobie ze stresem osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym o różnym zakresie niepełnosprawności / Dominika Kurpiel // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", cop. 2010. - S. 177-190

24. Wspomaganie rozwoju kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej jako sposób wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Aneta Jegier // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 21-27

25. Współczesne tendencje w rehabilitacji / pod red. Ewy Tomasik i Ewy Mazanek ; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. - Warszawa : Żak, 1998

26. Zaburzenia emocjonalne dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jako pierwotne i wtórne skutki uszkodzenia mózgu / Agnieszka Drzazga // W: Dziecko chore / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. - S. 275-283

 

FILMY

1. Chce się żyć / scen. i reż. Maciej Pieprzyca. - Warszawa : Kino Świat, [2014]
(DVD 94 min)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Dogoterapia jako forma wspierająca rehabilitację dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (studium przypadku) / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, s. 20-21

2. Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w przedszkolu masowym / Joanna Czapla // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 25, s. 52-55

3. Jakość życia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Magdalena Wędzińska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 2, s. 121-143

4. Komputer i dziecko z porażeniem mózgowym / Jolanta Ostrowska // Matematyka. - 2006, nr 9, s. 59-60

5. Mózgowe porażenie dziecięce / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 13-18

6. Mózgowe porażenie dziecięce - wybrane metody usprawniania / Karolina Bagnowska, Maciej Falkowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 8, s. 28-32

7. Nauczanie kierowane jako metoda łącząca pedagogikę i fizjoterapię w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym : doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 w Warszawie / Katarzyna Cichowska-Segiet, Sławomira Sadowska // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 206-214

8. Ocena postępów rozwoju dziecka z zaburzeniami psychoruchowymi usprawnianego metodą neurorozwojową NDT-Bobath / Małgorzata Sekułowicz, Barbara Stonoga-Karpa // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 2, s. 85-95

9. Pedagogiczno-terapeutyczne postępowanie w pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym / Beata Szluz // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 3, s. 47-55

10. Praca z dzieckiem z porażeniem mózgowym / Aldona Kotkowska-Szulżyk // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 35-41

11. Sytuacja socjalno-ekonomiczna rodzin z dorosłym chorym na mózgowe porażenie dziecięce - doniesienia wstępne / Krystyna Zeńczak-Praga, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Kinga Cesar // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 3, s. 164-177

12. Udział rodziców w procesie usprawniania dziecka z porażeniem mózgowym / Monika Parchomiuk // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2003, T. 23, s.157-162

13. Zastosowanie Makatonu w terapii dziecka niewerbalnego z mózgowym porażeniem dziecięcym / Aleksandra Scheller // Forum Logopedy. - 2015, nr 7 (maj/czerwiec),
s. 17-22

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

 

Powrót do Psychologia