Dyskryminacja - wieloaspektowość zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2013

KSIĄŻKI

1. Bluźnierstwo / Asia Bibi ; współpr. Anne-Isabelle Tollet ; przeł. Piotr Bachtin. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2012   

2. Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu / Karolina Kędziora, Krzysztof Śmiszek. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010        

3. Historia prześladowań religijnych / Jonathan Kirsch ; przeł z ang. Lech Niedzielski. - Warszawa : Bellona, cop. 2009

4. Korzenie totalitaryzmu / Hannah Arendt ; tł. cz. 1 i 3 Daniel Grinberg, cz. 2 Mariola Szawiel. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

5. Mobbing : aspekty prawno-organizacyjne / Maciej Chakowski. - Wyd. 2. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2011

6. Mobbing : patologia zarządzania personelem / Agata Bechowska-Gebhardt, Tadeusz Stalewski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004

7. Mobbing : rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie / Hans-Jürgen Kratz ; [tł. Juliusz Żuławski]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007

8. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : zasady przeciwdziałania / Jarosław Marciniak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

9. Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej : proces stawania się ofiarą / Piotr Chomczyński. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008

10. O jeden takson za dużo : rasa jako kategoria społecznie problematyczna / Radosław Tyrała. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005

11. Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce : mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy / red. Aleksandra Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009

12. Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu : jak w praktyce zwalczać mobbing i inne formy dyskryminacji / Jarosław Marciniak. - Ostrołęka : Alpha Pro, [2004] 

13. Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

14. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [et al.]. - Warszawa : Difin, 2010

15. Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce / [red. Greg Czarnecki]. - Warszawa : Kampania Przeciw Homofobii, 2009

16. Stygmat i dyskryminacja jako trzecia faza epidemii HIV/AIDS / Jolanta Wojciechowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004

17. Sytuacja prawna osób homoseksualnych a regulacja związków partnerskich na tle prawno-porównawczym / Magdalena Nowacka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004

18. Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy / Małgorzata Gawrycka, Julita Wasilczuk, Patrycja Zwiech. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, 2008

19. Tolerancja / red. Dagmara Sołdek. - Wyd. 2. - Nadarzyn : Lissner Studio, 2012

20. Tolerancja / red. Dariusz Piekut ; oprac. tekstu Dagmara Sołdek. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2009?]

21. Upośledzeni umysłowo : poza granicami człowieczeństwa / Elżbieta Zakrzewska-Manterys ; Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010

22. Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy / red. nauk. Teresa Wyka, Czesław Szmidt. - Warszawa : Poltext, 2012

23. Wytępić całe to bydło / Sven Lindqvist ; przeł. Milena Haykowska. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2009

24. Zachowania organizacyjne : aspekt międzykulturowy / Jolanta M. Szaban. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007

25. Zjawisko przemocy we współczesnym świecie : wybrane aspekty / pod red. Justyny Maciaszek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Instytut Socjologii. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek / Joanna Nicole-Urbanowicz // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 6-8

2. Asertywność w bibliotece / Lidia Bit-Nowak // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 6, s. 28-31

3. Asertywność w bibliotece : mobing. Cz. 2 / Lidia Teresa Nowak // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7/8, s. 43-46

4. Bullying uprzedzeniowy i jego rodzaje / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 16-21

5. Dręczyciel i ofiara - dwie strony świata przemocy / Monika Chorab // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 5-7

6. Dyskryminacja kobiet w pracy zawodowej czy wpływ obiektywnych czynników? / Zdzisław Czajka // Polityka Społeczna.- 2013, nr 8, s. 16-23

7. Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2009, nr 5/6, s. 2-6

8. Dyskryminacja osób niepełnosprawnych / Anna Nowak // Polityka Społeczna. - 2010, nr 10, s. 12-16

9. "Fala" wśród nauczycieli / Dariusz Skrzyński // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 8, s. 46-47

10. Fenomen mobbingu czyli przemoc psychiczna w środowisku pracy / Anna Brytek // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 25-27

11. Istota mobbingu - problemy związane z definiowaniem zjawiska przemocy psychicznej w miejscu pracy / Anna Skuzińska // Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 4, s. 47-63

12. Istota, zakres i skutki wypalenia zawodowego nauczycieli / Bogusław Śliwerski // Meritum. - 2012, nr 3 (26), s. 20-24

13. Jak przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość? : czyli o wprowadzaniu polityki równościowej do szkół / Ewa Pogorzała, Katarzyna Kubin // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 4,(14), s. 7-8

14. Jak przekonać szkoły do karty różnorodności / Dariusz Stankiewicz // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 9/10 , s. 70-73

15. Kolega gej, koleżanka lesbijka / Marzanna Pogorzelska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 47, s. 48-51

16. Lekcja języka - lekcją praw człowieka : stereotypy : rasizm / Marzanna Pogorzelska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 5, s. 132-136

17. Mobbing. Cz. 1 / Magda Mastalerz // Remedium. - 2010, nr 3, s. 22-23

18. Mobbing wśród nauczycieli / Ewa Grzesiak // Życie Szkoły. - 2011, nr 4, s. 14-22

19. Mowa nienawiści : zapobieganie zjawiskom motywowanym uprzedzeniami wśród dzieci i młodzieży / Bogumiła Bogacka-Osińska // Oświata Mazowiecka. - 2013, nr 1(15), s. 13-14

20. Na marginesie zarządzania - pogranicza kultury osobistej i mobbingu / Jadwiga Sadowska // Bibliotekarz. - 2010, nr 11, s. 11-14

21. Nauczyciele i mobbing / Aneta Zielińska-Sroka // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 13-15

22. Nie idę dziś do pracy! / Dariusz Skrzyński // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 38, s. 48-49

23. Ocena przygotowania nauczycieli szkół średnich Gdańska do prowadzenia zajęć na temat społecznych aspektów HIV/AIDS / Jolanta Wojciechowska // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 4, s. 105-124

24. Prawa społeczne Romów w świetle europejskiej procedury skarg zbiorowych / Andrzej Marian Świątkowski // Polityka Społeczna. - 2011, nr 2, s. 1-5

25. Problemy mobbingu w zawodowym życiu bibliotekarzy i ich organizaacyjnej działalności / Elżbieta Barbara Zybert // Przegląd Biblioteczny. - 2006, z. 1, s. 27-49

26. Przepisy prawa wobec osób niepełnosprawnych - w poszukiwaniu granicy między wsparciem a dyskryminacją / Mirosław Wątroba // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 7-12

27. Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy / Patrycja Zwiech // Polityka Społeczna. - 2011, nr 4, s. 17-20

28. Rycerz traci kopię / Beata Banasiak-Parzych // Charaktery. - 2013, nr 6, s. 36-39

29. Społeczno-kulturowe aspekty mobbingu / Brunon Hołyst // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 4/5, s. 11-15

30. Stereotyp homofobii - nowy element politycznej poprawności? / Andrzej Margasiński // Kultura i Edukacja. - 2012, nr 2, s. [169]-186

31. Szkoła jako miejsce (nie) dla każdego? : o dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną / Irena Sosnowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 4, s. 44-49

32. Szkoła z mobbingiem / Marta Ziemska // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 22, s. 10

33. Teoria empowerment, krytyczna teoria rasowa, latynoska krytyczna teoria rasowa i teoria LGBTjako odpowiedź na ryzyko marginalizacji społecznej / Ewa Bielska // Chowanna. - 2012, T. 1, s. 133-142

34. W tyglu szkolnej (nie)tolerancji / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 47, s. 9-11

35. Walka z dyskryminacją czeskich Romów w szkole / Jiří Prokop // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 33-37

36. Wspierające rozmowy // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 50, s. 15-18

37. Zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2008, nr 8, s. 4-8

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Asymetria funkcjonowania kobiet i mężczyzn w środowisku pracy / Agata Łukasik // W:  Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - S. 77-89

2. Homoseksualizm jako alternatywny styl życia : wybrane problemy i kontrowersje / Paulina Wierzba // W:  Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - S. 599-617

3. Migranci wobec wspólnoty zastanej : strategie radzenia sobie z dyskryminacją / Jolanta Miluska // W:  Procesy migracji w społeczeństwie otwartym : perspektywa edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza i Doroty Misiejuk. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009. - S. 115-133

4. Mobbing - zagrożenie dla rodziny - zagrożenie dla jakości życia / Monika Miedzik // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", cop. 2010. - S. 272-282

5. Mobbing wśród nauczycieli przyczyną przemocy wśród młodzieży. Wnioski z obserwacji w szkole / Bożena Katarzyna Ojrzyńska // W: Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. - S. 109-115

6. Nierówność zawodowa kobiet a doświadczanie zadowolenia i jakości życia w miejscu pracy : wybrane aspekty / Jan Rostowski // W :Jakość życia rodzinnego : wybrane zagadnienia / red. nauk. Teresa Rostowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2006. - S. 43-70

7. Współczesna tendencyjnosć rasowa / John F. Dovidio [et al.] // W: Dobro i zło : z perspektywy psychologii społecznej / oprac. Arthur G. Miller ; przekł. Violetta Reder. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - S. 183-215

 

Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do Psychologia