Empatia i altruizm jako postawy prospołeczne u dzieci i dorosłych - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1976-2014

KSIĄŻKI, ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Altruizm a wychowanie / Mieczysław Łobocki. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998

2. Altruizm i kolektywizm dziecięcy / Łucja Muszyńska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

3. Dobro i zło : z perspektywy psychologii społecznej / oprac. Arthur G. Miller ; przekł. Violetta Reder. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008

4. Empatia : co potrafią lustrzane neurony / Joachim Bauer ; przekł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

5. Empatia : najpiękniejszy rozkwit miłości / Osho ; przekł. z jęz. ang. Magdalena Stefańczuk. - Wyd. 2. - Warszawa : Nowy Horyzont, 2009

6. Empatia : o umiejętności współodczuwania / Mark H. Davis ; tł. Jolanta Kubiak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999

7. Empatia : studium psychologiczne / Józef Rembowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

8. Empatia a zachowania przywódcze młodzieży z rodzin o zróżnicowanej strukturze / Katarzyna Walęcka-Matyja // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. - s. 111-122

9. Empatia dzieci i młodzieży : komponenty informacyjne, decyzyjne i emocjonalne / Wojciech Gulin. - Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994

10. Empatia i jej rozwój u osób pomagających / Ewa Wilczek-Rużyczka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002

11. Empatia i rozwój moralny / Martin L. Hoffman ; przekł. Olena Waśkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

12. Grupa bez przemocy : 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczące empatii i współpracy / Charles A. Smith ; il. Nancy L. Downing ; [przekł. Joanna Sabbo-Gołębiowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

13. Korzyści i problemy związane z altruizmem wzbudzonym przez empatię / C. Daniel Batson, Nadia Ahmad, E. L. Stocks // W: Dobro i zło : z perspektywy psychologii społecznej / oprac. Arthur G. Miller ; przekł. Violetta Reder. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - s. 447-479

14. Kształtowanie wrażliwości empatycznej u młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim / Maria Kościółek // W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 2 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2000 . t. 2. - s. 238-252

15. Lekcje empatii : czytanie poezji dwudziestowiecznej w liceum : literatura, psychologia, dydaktyka / Elżbieta Mikoś. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

16. Nauczyciel wobec zaburzeń procesu socjalizacji u uczniów / Dariusz Rosiński. - Poznań : Fundacja Humaniora, 2003

17. Nie widzę, nie słyszę i milczę...: o psychologii świadków przemocy / Dorota Kubacka-Jasiecka // W: Przemoc i marginalizacja  : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. - Warszawa : Żak, 2004 . - s. 183-221

18. O różnych obliczach altruizmu / pod red. Doroty Rutkowskiej i Anny Szuster. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008

19. Oblicza empatii w relacjach małżeńskich : perspektywa psychologiczna / Maria Kaźmierczak. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

20. Osobowościowe uwarunkowania kodów etycznych / Mirosława Czerniawska // W: Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008. - s. 386-395

21. Percepcja relacji małżeńskich i poziom empatii partnerów a jakość życia / Maria Kaźmierczak, Teresa Rostowska // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", cop. 2010 . - s. 110-124

22. Podstawowe potrzeby ludzkie , altruizm i agresja / Erwin Straub // W: Dobro i zło : z perspektywy psychologii społecznej / oprac. Arthur G. Miller ; przekł. Violetta Reder. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - s. 74-114

23. Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem / Marek Hebanowski, Joanna Kliszcz, Barbara Trzeciak. - Wyd. 2 poszerz., dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005

24. Psychologia porozumiewania się / Marek Dziewiecki. - Kielce : Jedność, 2000

25. Reakcje pokrewne empatii : korelaty moralne, społeczne i socjalizacyjne / Nancy Eisenberg, Carlos Valiente, Claire Champion // W: Dobro i zło : z perspektywy psychologii społecznej / oprac. Arthur G. Miller ; przekł. Violetta Reder. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008 . - s. 480-516

26. Redukcja wrogości i budowanie współczucia : nauka płynąca z klasy o strukturze puzzli / Elliot Aronson // W: Dobro i zło : z perspektywy psychologii społecznej / oprac. Arthur G. Miller ; przekł. Violetta Reder. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - s. 581-605

27. Rola więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii / Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Magdalena Błażek // W: Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009. - s. 216-235

28. Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy / Marshall B. Rosenberg w rozmowie z Gabriele Seils ; przeł. Barbara Wyczesany. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008

29. Rozwijanie empatii u studentów pedagogiki specjalnej / Agnieszka Lewicka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006

30. Rozwijanie empatii uczniów / Agnieszka Lewicka, Ewelina Tymoszuk // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - s. 165-173

31. Rozwój empatii i kompetencji społecznych : program wychowawczo-terapeutyczny / Elżbieta Potempska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2003

32. Samobójstwa altruistyczne : formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska / Adam Czabański. - Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2009

33. Społeczna empatia a ludzie starsi : materiały z konferencji naukowej "Psychologiczno-społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach" / pod red. nauk. Stanisława Rogali ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2009

34. Stałe cechy osobowości nauczyciela determinantami jakości jego pracy zawodowej / Beata Pituła. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

35. Wczuwanie się czyli inteligencja serca / Jirina Prekop ; przeł. Marianna Świętek. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2003

36. Wrażliwość empatyczna dzieci z dysfunkcją narządu ruchu a ich środowisko rodzinne / Anna Gasiulowa. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993

37. Współcierpienie jako chrześcijańska postawa wobec człowieka cierpiącego / Albert Ch. Dorociak // W: Problemy zdrowia psychicznego : ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych / pod red. Małgorzaty Wojciechowskiej. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010. - s. 9-18

38. Wychowanie w duchu empatii : rodzicielstwo według Porozumienia bez Przemocy / Marshall B. Rosenberg ; [przekł. Dariusz Syska]. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, 2012

39. Wypalenie zawodowe a empatia u lekarzy i pielęgniarek / Ewa Wilczek-Rużyczka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008

40. Znaczenie empatii partnerów i ich zachowań interpersonalnych dla jakości życia małżeńskiego / Maria Kaźmierczak // W: Jakość życia rodzinnego : wybrane zagadnienia / red. nauk. Teresa Rostowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2006. - s. 127-144

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "E" jak Empatia i Edukacja / Maria Kuźmierczak // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 96-103

2. Agresja a empatia wśród studentów / Sławomir Ślaski, Iwona Puławska, Joanna Szwarc // Remedium. - 2010, nr 12, s. 4-5

3. Altruizm dziecięcy - utopia czy wyzwanie dla edukacji / Ilona Lasota // Życie Szkoły. - 2008, nr 10, s. 5-9

4. Czuję twój ból / Clare Allely // Charaktery. - 2012, nr 3, s. 46-49

5. Czy warto być altruistą / Marzanna Farnicka // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 89-94

6. Czynniki stymulujące rozwój empatii / Joanna Matejczuk // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 77-87

7. Czytnik intencji / Christian Wolf // Charaktery. - 2014, nr 1, s. 76-79

8. Doktor Dolittle i empatia : scenariusz konkursu / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 11, s. 14

9. Drzewko światła : scenariusz zajęć służących rozwijaniu szlachetnych postaw, kształtujących kulturę osobistą i uwrażliwiających na drugiego człowieka / Adam Szafraniec // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 12, s. 74-76

10. Dylemat altruizmu czyli o zagadce ludzkiej bezinteresowności / Anna Szuster-Kowalewicz // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 87-97

11. Emocjonalny bystrzak : rozwój empatii u dziecka przedszkolnego / Agnieszka Pasternak // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 32-34

12. Empatia - czy rzeczywiście jest potrzebna w terapii odwykowej / Katarzyna Dauter-Żaczek // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 6, s. 31-33

13. Empatia - sztuka słuchania / Katarzyna Wojewódzka // Lider. - 2010, nr 6, s. 17-18

14. Empatia / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2007, nr 6, s. 22-23

15. Empatia czyli kwestia przetrwania / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 37-42

16. Empatia drogą do innego i do siebie / Ewa Trzebińska // Charaktery. - 2006, nr 1, s. 8-13

17. Empatia drogą do sukcesu / Katarzyna Stępień // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 25-30

18. Empatia w pracy nauczyciela / Ewa Noemi Orłowska // Meritum. - 2010, nr 3, s. 28-30

19. Empatyczny mediator efektywnym "rozjemcą"? / Agnieszka Lewicka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 32-33

20. Historia empatii w zarysie / Anna Szuster-Kowalewicz // Charaktery. - 2006, nr 1, s. 10-13

21. I jak tu (nie) być altruistą / Justyna Szymańczyk, Marcin Chrzanowski // Charaktery. - 2014, nr 4, s. 74-77

22. Inercja wspaniałomyślności w procesie wychowania dzieci i młodzieży a dezyderat komunikacyjnej asertywności / Alicja Żywczok // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 3, s. 15-30

23. Integracja środowiska nauczycielskiego / Janusz Mastalski // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 29-34

24. Komunikowanie się ludzi dorosłych / Beata Boczukowa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 44-51

25. Między egoizmem a altruizmem / Anna Szuster-Kowalewicz // Charaktery. - 2006, nr 1, s. 14-15

26. Miłuj... siebie samego / Kirsten Weir // Charaktery. - 2013, nr 10, s. 36-39

27. Motywacja egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej w świetle zjawiska płci / Grzegorz Piekarski // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 24-38

28. Nabywanie umiejętności altruistycznych / Dariusz Horbaczewski // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 37-42

29. Nastawienia empatyczne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich / Renata Biernat // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 109-124

30. O sztuce towarzyszenia dziecku / Marcin Jaroszewski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 50-52

31. Po co komu altruizm / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 43-47

32. Po pierwsze - empatia / Janina Janowska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 109-116

33. Pomagając innym, pomagasz również sobie : scenariusz apelu / Barbara Mizerska, Piotr Piotrowski // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 20-22

34. Porozumienie bez Przemocy - w stronę dobrej komunikacji / Magdalena Staniek // Świat Problemów. - 2012, nr 7, s. 25-28

35. Relacje z innymi / Dorota Duda // Eko Świat. - 2006, nr 7/8, s. 46-47

36. Rozwijanie empatii jako profilaktyka zachowań ryzykownych / Maja Łoś // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10/11, s. I-VI

37. Samolubny opiekun / Mateusz Hohol, Łukasz Kwiatek // Charaktery. - 2014, nr 1, s. 80-85

38. Z natury wrażliwi / Tomasz Kozłowski // Charaktery. - 2011, nr 12, s. 24-27

39. Zatrzymaj się na chwilę... / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s. 38-50

40. Zdolność współodczuwania / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Przegląd Oświatowy. - 2009, nr 14, s. 16

 

 Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Psychologia