Białoruś - zestawinie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020

KSIĄŻKI

1. Biała Podlaska - Brześć : nieodkryty Wschód / Rafał Zubkowicz. - Kraków : Amistad - Program Polska Turystyczna ; Biała Podlaska : Urząd Miasta, 2008

2. Białoruskie ścieżki : gawędy kresowe / Katarzyna Węglicka. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, cop. 2006

3. Białoruś - kartofle i dżinsy / Małgorzata Nocuń, Andrzej Brzeziecki. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2007

4. Białoruś / Eugeniusz Mironowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2007

5. Białoruś : przeszłość i teraźniejszość : kultura, literatura, język / red. Ryszard Radzik, Michał Sajewicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

6. Białoruś dla początkujących / Igor Sokołowski. - [Warszawa] : MG, cop. 2014

7. Białoruś w XX stuleciu w kręgu kultury i polityki / red. Dorota Michaluk. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007

8. Byli, są. Czy będą...? / Teresa Siedlar-Kołyszko. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

9. Dwory i pałace na Kresach Wschodnich : między Niemnem a Bugiem / Katarzyna Samusik, Jerzy Samusik. - Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2012

10. Dzieci z Dworca Brześć / Marina Hulia, Monika Głuska-Durenkamp. - Warszawa : Kosmos Kosmos, 2019

11. Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie / red. Antoni Roman. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005

12. Europejskie dylematy Białorusi - polityczna gra czy iluzja? / Krzysztof Fedorowicz. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010

13. Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku / Marek Barwiński. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013

14. Gra pozorów : stosunki rosyjsko-białoruskie 1991-2008 / Adam Eberhardt. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2008

15. Granica : podróż wokół Rosji przez Koreę Północną, Chiny, Mongolię, Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzję, Ukrainę, Białoruś, Litwę, Polskę, Łotwę, Estonię, Finlandię i Norwegię oraz Przejście Północno-Wschodnie / Erika Fatland. - Katowice : Post Factum, 2019

16. Historia Białorusinów Podlasia / Piotr Chomik [et al.]. - Białystok : Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2016

17. Kościół katolicki na Wschodzie : w warunkach totalitaryzmu i posttotalitaryzmu / red. Witold Bobryk, Andrzej Gil. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ; Siedlce : Akademia Podlaska, 2010

18. Kresy : przewodnik : Litwa, Białoruś, Ukraina / Jakub Czarnowski. - Warszawa : Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe Arystoteles, 2011

19. Kresy Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939 : oblicze polityczne / Eleonora Kirwiel. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

20. Kresy Wschodnie czyli Białoruś Zachodnia : historia, współczesność, pamięć / Wojciech Śleszyński. - Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2013

21. Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Tadeusz Białek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008

22. Na szlakach Niepodległej : polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939 / red. Maciej Marszał, Mirosław Sadowski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009

23. Nauczyciel w sytuacji dialogu kultur / Irena Parfieniuk. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2006

24. Odwet : prawdziwa historia braci Bielskich / Piotr Głuchowski, Marcin Kowalski. - Warszawa : Agora, 2009

25. Ograbiony naród : rozmowy z intelektualistami białoruskimi / Małgorzata Nocuń, Andrzej Brzeziecki. - Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, cop. 2007

26. Ojczyzna dobrej jakości : reportaże z Białorusi / red. Małgorzata Nocuń. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2019

27. Ostatni świadkowie : utwory solowe na głos dziecięcy / Svâtlana Alâksandraŭna Aleksìevìč. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013

28. Oświata i szkolnictwo polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej i współczesnej Białorusi 1939-2001 / Agnieszka Grędzik-Radziak. - Toruń : Europejskie Centrum Edukacyjne, cop. 2007

29. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego / Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz. - Białystok : Białoruskie Zrzeszenie Studentów, 2007

30. Podróż na Wschód / Joanna Sypuła-Gliwa. - Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2011

31. Polityka Zagraniczna Federacji Rosyjskiej : wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią / red. Lubomir Zyblikiewicz, Marek Czajkowski, Piotr Bajor. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

32. Polska i Białoruś po rozszerzeniu Unii Europejskiej / red. Maciej Krzysztofowicz. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2005

33. Pomosty dobrosąsiedztwa = spotkania młodzieży na pograniczu kultur / Jan Sergiusz Gajek, Andrej Ablamejka, Janusz Kuśmierczyk. Kostomłoty, 2006

34. Rosja, Ukraina, Białoruś : wybrane dylematy rozwoju / red. Sylwester Gardocki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013

35. Stosunki polsko-białoruskie w województwie białostockim w latach 1939-1956 / red. Jan Jerzy Milewski, Anna Pyżewska. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005

36. Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski / Bogusław Jagusiak. - Warszawa : Difin, 2011

37. Szkice z dziejów społeczno-gospodarczych Podlasia i Grodzieńszczyzny od XV do XVI wieku / red. Józef Śliwiński. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005

38. Topielica ze Świtezi / Agnieszka Kaźmierczyk. - Warszawa : Wydawnictwo WasPos, cop. 2019

39. W cieniu przeszłości : stosunki polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie - stan obecny i perspektywy / Andrzej Gil. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010

40. Wędrówki kresowe : gawędy o ludziach, miejscach i zdarzeniach / Katarzyna Węglicka. - Warszawa : „Wydawnictwo Książka i Wiedza", cop. 2006

41. Wschodnie ścieżki : reportaże z dawnych rubieży Rzeczpospolitej / Katarzyna Węglicka. - Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2019

42. Wschód is good / Paweł Krysa. - [Warszawa] : MG, cop. 2020

43. Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji / Svetlana Vladimirovna Agievec. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bug - granicą Unii Europejskiej / Sebastian Bernat // Aura. - 2005, nr 9, s. 23-25

2. Edukacja historyczna w szkołach Białorusi / Małgorzata Ocytko // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 6, s. 30-39

3. Formowanie nowoczesnego narodu białoruskiego w XIX-pocz. XX stulecia /  Sârgej Mìhajlavìč  Tokc' // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 6, s. 14-20

4. Nauczanie języka polskiego i w języku polskim na Białorusi w latach 1989-2005 / Beata Pietrzyk // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 63-67

5. Niektóre aspekty rozwoju edukacji historycznej w Republice Białoruś / Ìryna Fedoroŭna  Kìturka // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 6, s. 24-29

6. Nobel literacki i reportaż 2015 : Swietłana Aleksiejewicz / Bogdan Klukowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 12, s. 23-24

7. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego : perspektywa edukacji międzykulturowej / Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz // Kultura i Edukacja. - 2006, nr 2/3, s. 130-147

8. Polonizacja elit ruskich w XVI-XVII w. a kształtowanie się narodu białoruskiego / Marzena Liedka // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 6, s. 5-11

9. Przystanek Hajnówka / Tomasz Tichoniuk // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 8, s. 17

10. Spod „Trikutnika" / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 29, s. 6

11. Wilno jako ośrodek kultury białoruskiej / Helena Głogowska // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 6, s. 40-44

12. Wychowanie fizyczne i sport w Rosji, na Ukrainie i Białorusi / Piotr Paluch // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 1/2, s. 25-29

13. Zróżnicowanie gwar polskich Grodzieńszczyzny, polszczyzna „szlachty zaindurskiej" / Katarzyna Konczewska // Język Polski. - 2016, nr 3, s. 43-57

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Inne