Prawa człowieka - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020

KSIĄŻKI

1. Collective human rights in the first half of the 21st century / edited by Magdalena Sitek & Peter Terem & Marta Wójcicka. - Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2015

2. Czarna kobieta, biały kraj / Waris Dirie. - Warszawa : Świat Książki, 2012

3. Czarna księga kobiet / Christine Ockrent. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010

4. Dubaj : prawdziwe oblicze / Jacek Pałkiewicz. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2016

5. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z indeksem rzeczowym / Michał Balcerzak .  - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013

6. From human rights to essential rights / Magdalena Sitek. - Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2018

7. Godność - wolność - prawa człowieka : rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej : publikacja zawiera zapis wystąpień i dyskusji z konferencji w Krakowie 25-26 września 2015 r. - Gliwice : Wydawnictwo "Wokół Nas", 2016

8. Human rights : between needs and possibilities / Magdalena Sitek. - Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2017

9. I ty możesz zmienić świat : 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach / Karolina Grabarczyk. - Poznań : Media Rodzina, 2019

10. Kiedy będziemy wolne : moja walka o prawa człowieka / Szirin Ebadi. - Kraków : Wydawnictwo Znak Horyzont, 2017

11. Kultura pokoju - trójgłos edukacyjny / Fernando Barragán Medero. - Kraków : Impuls, 2016

12. Kwiat pustyni / Waris Dirie. - Warszawa : "Świat Książki", 2010

13. Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / Michał Balcerzak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010

14. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / Barbara Janusz-Pawletta. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013

15. Obywatel PL / Adam Bodnar. - Kraków : Mando, 2020

16. Polskie problemy ustrojowe : (konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka) / Andrzej Bałaban. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016

17. Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka / Elżbieta Ura. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2017

18. Prawa człowieka / Wojciech Brzozowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019

19. Prawa człowieka - prawa dziecka : podstawy filozoficzno-aksjologiczne i pedagogiczne / Renata Matysiuk. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

20. Prawa człowieka i ich granice / Wiktor Osiatyński. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011

21. Prawa człowieka i ich ochrona / Bożena Gronowska. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" , 2010

22. Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie / Magdalena Gawin. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016

23. Prawa człowieka i systemy ich ochrony : zarys wykładu / Mariusz Jabłoński. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010

24. Prawa człowieka w edukacji globalnej - źródła, wiedza, praktyka : materiały dla nauczycieli / Karolina Kudyba. - Kraków : Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, 2012

25. Prawa człowieka w polityce demokracji zachodnich wobec Polski w latach 1975-1981 / Wanda Jarząbek. - Warszawa : PWN, 2018

26. Prawa człowieka w świetle uwarunkowań kulturowych i prawnych / Robert Andrzejczuk. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,  2011

27. Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku / Krzysztof Motyka. - Lublin : Wydawnictwo KUL : Konrad Adenauer Stiftung, 2016

28. Prawo humanitarne a konflikt zbrojny : wybrane aspekty ochrony osób i dóbr kultury / Paweł Żarkowski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013

29. Prawo i bezprawie : Komitet Helsiński w Polsce (1982-1990) / Patryk Pleskot. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017

30. The rights of migrants between the needs and capabilities of the state and the international community / Magdalena Sitek. - Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2016

31. Supradyscyplinarna analiza praw człowieka / Aleksandra Brodecka. - Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016

32. Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / Janusz Symonides. - Warszawa : Scholar ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2010

33. Wolność człowieka i jej granice : antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. 1, Od Starożytności do Monteskiusza. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Dochód minimalny w europejskim filarze praw socjalnych i praktyce krajów członkowskich / Irena Topińska // Polityka Społeczna. - 2019, nr 4, s. 9-14

2. Edukacja w zakresie praw człowieka na poziomie wczesnoszkolnym / Katarzyna Żurawińska // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 131-145

3. Kreowanie kultury pedagogicznej opartej na prawach człowieka / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 27-36

4. Książka i Róża. Kreatywne warsztaty literackie z elementami biblioterapii realizowane w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich / Wanda Matras-Mastalerz // Biblioterapeuta. - 2017, nr 1, s. 33-37

5. Mam prawa : scenariusz zajęć / Małgorzata Wajnor // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s. 16-17

6. Maraton pisania listów / Beata Terlecka // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 3, s. 25

7. Orzecznictwo ETPC w sprawach nieletnich. Wybrane sprawy / Elżbieta Czyż // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 9, s.  18-32

8. Poziom respektowania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce według Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2019, nr 1, s. 66-75

9. Prawa człowieka : scenariusz zajęć / Agnieszka Mróz // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s. 18-19

10. Prawa człowieka a polityka narkotykowa / Piotr Jabłoński // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2014, nr 4, s. 5-7

11. Prawa człowieka, prawa dziecka / Eugenia Mathea // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 24-27

12. Prawa człowieka w Polsce i na świecie / Genowefa Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 7-8

13. Prawa człowieka wobec osób z niepełnosprawnościami. Analiza problemu w świetle Art. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności / Daria Bieńkowska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2018, nr 3, s. 12-18

14. Prawa osób żyjących z HIV/AIDS - zarys / Krzysztof Wilamowski // Remedium. - 2013, nr 12, s. 8-9

15. Prawa społeczne Romów w świetle europejskiej procedury skarg zbiorowych / Andrzej Marian Świątkowski // Polityka Społeczna. - 2011, nr 2, s. 1-5

16. Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnością intelektualną - sprzeczność Konstytucji RP z międzynarodowym standardem praw człowieka / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2015, nr 3, s. 223-228

17. Profilaktyka zakażeń wirusem HIV w kontekście prawa człowieka do wolności / Jolanta Górska // Lider. - 2010, nr 9, s. 28

18. Regulaminy ośrodków a prawa człowieka i pacjenta / Piotr Bakuła // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2012, nr 5, s. 28-31

19. Sztywno, równo i posłusznie... / Kacper Radzki // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 31-44

20. W obronie praw dziecka do życia i rozwoju / Regina Pawłowska // Wychowawca. - 2013, nr 3, s. 5-6

21. Wierzę w człowieka : projekt edukacyjny / Agnieszka Mróz, Małgorzata Wajnor // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s. 10-15

22. Zaangażowanie związków zawodowych w Polsce w prawa okołopracownicze - perspektywa związkowców / Janina Petelczyc, Kamil Matuszczyk // Polityka Społeczna. - 2019, nr 3, s. 20-24

23. Zrób akcję, edukuj! / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski Warszawa : RSW Prasa-Książka-Ruch, 1974- 2017, nr 48, s. 14

24. Źródła praw człowieka. Prawo naturalne a prawo stanowione / Wiktor Osiatyński // Lider. - 2014, nr 8, s. 28-33

 

Oprac.  Jolanta Stempień

 

 

 

 

 

Powrót do Inne