Wielokulturowość - zestawienia bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2007

KSIĄŻKI

1. Babiński Grzegorz. Metodologia a rzeczywistość społeczna : dylematy badań etnicznych. - Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2004 

2. Błuszkowski Jan. Stereotypy a tożsamość narodowa. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2005

3. Bokszański Zbigniew. Tożsamości zbiorowe. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 

4. Bolten Jurgen. Interkulturowa kompetencja / przekł. i wprowadzenie Bolesław Andrzejewski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006   

5. Chromiec Elżbieta. Dziecko wobec obcości kulturowej. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

6. Chromiec Elżbieta. Edukacja w kontekście różnicy i różnorodności kulturowej : z inspiracji naukowych obszaru niemieckojęzycznego . - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 

7. Dialog europejski Zachód -Wschód : polityka, gospodarka, społeczeństwo / pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej i Tadeusza Jałmużny ; Uniwersytet Łódzki. Oddział Łódzki PTNP. Komisja Badań nad Pokojem Oddziału Łódzkiego PAN. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

8. Dudek Zenon Waldemar, Pankalla  Andrzej. Psychologia kultury : doświadczenia graniczne i transkulturowe. - Warszawa : Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, 2005

9. Edukacja - różnica i tożsamość / pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Iwony Wagner. - Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2005 

10. Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie : bogactwo, różnorodność, doświadczenie / red.: Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Staszewicz ; [tł. z jęz. ang. Filip Nalaskowski, Anna Walicka, tł. z jęz. niem. Agnieszka Nalaskowska]. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005 

11. Edukacja międzykulturowa : poradnik dla nauczyciela : praca zbiorowa / pod red. Anny Klimowicz. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2004 

12. Edukacja międzykulturowa jako wyzwanie XXI wieku / wstep, oprac. i red. nauk. Teresa Zaniewska ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2005 

13. Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym / pod red. Jerzego Nikitorowicza i Mirosława Sobeckiego. - Białystok : Trans Humana, 1999 

14. Edukacja regionalna / red. nauk. Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

15. Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : Żak, cop. 2002 

16. Fenton Steve. Etniczność / przeł. Ewa Chomicka. - Warszawa : Wydaw. Sic!, 2007

17. Fundamenty edukacyjnej wspólnoty / red. nauk. Joanna Danilewska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005 

18. Furdal Antoni. Jak być Polakiem w Unii Europejskiej. - Wrocław : Atla 2, 2003

19. Giddens Anthony. Nowoczesność i tożsamość : "ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności / przeł. Alina Szulżycka. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006

20. Goffman Erving. Piętno : rozważania o zranionej tożsamości / przekł. Aleksandra Dzierżyńska, Joanna Tokarska-Bakir ; wstęp do wyd. polskiego Joanna Tokarska-Bakir. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

21. Hill Richard. My Europejczycy / przeł. Wika Sobiegraj. - Warszawa : Wydaw. Jacek Santorski & Co, 2004 

22. Hofstede Geert, Hofstede Gert Jan. Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu /,; przekł. Małgorzata Durska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007

23. Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci /. - Kraków : Znak, 2005 

24. Kamińska Krystyna. W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005

25. Kapralska Łucja. Pluralizm kulturowy i etniczny a odrębność regionalna Kresów południowo-wschodnich w latach 1918-1939. - Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2000 

26. Klimkiewicz Beata. Mniejszości narodowe w sferze publicznej : reprezentacje, praktyki i regulacje medialne. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2003 

27. Konstruowanie jaźni i społeczeństwa : europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego / pod red. Elżbiety Hałas i Krzysztofa Tomasza Koneckiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005

28. Koralewicz Jadwiga, Ziółkowski Marek. Mentalność Polaków : sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988-2000. - Wyd. nowe zm. - Warszawa : Scholar : Collegium Civitas Press, 2003 

29. Kotowicz-Borowy Irena. Honor to nie tylko słowo : studium tożsamości kulturowej drobnej szlachty północnego Mazowsza. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2005 

30. Kowalski Krzysztof. Europa : mity, modele, symbole . - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2002 

31. Kultura dominująca jako kultura obca : mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce / red. nauk. Janusz Mucha. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1999

32. Kultura i edukacja wobec idei europejskości / pod red. Andrzeja Pluty. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2003 

33. Kultura jako fundament wspólnoty edukacyjnej / red. nauk. Anna Sajdak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005 

34. Kultura w procesie zmiany : z badań nad kulturą w Polsce lat dziewięćdziesiątych / pod red. Aldony Jawłowskiej i Grażyny Woronieckiej. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2003 

35. Kultura współczesna a wychowanie człowieka : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Człowiek w świecie kultury - kultura w życiu człowieka" (Zwierzyniec, 7-9 czerwca 2005 roku) / pod red. Dariusza Kubinowskiego. - Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba, 2006 

36. Kultury narodowe na pograniczach / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jerzego Halickiego, Jolanty Muszyńskiej. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2006 

37. Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji międzykulturowej. T. 1 / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk. - Białystok : Trans Humana, 2001 

38. Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji międzykulturowej. T. 2 / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk. - Białystok : Trans Humana, 2001 

39. Lisowski  Krzysztof. Orientacje aksjologiczne młodzieży miasta przygranicznego / Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 

40. Lubeka Anna. Tożsamość kulturowa Bergitka Roma. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005 

41. Majka-Rostek Dorota. Mniejszość kulturowa w warunkach pluralizacji : socjologiczna analiza sytuacji homoseksualistów polskich. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2002

42. Mamzer Hanna. Tożsamość w podróży : wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2003

43. Media, ciało, pamięć : o współczesnych tożsamościach kulturowych / pod red. Andrzeja Gwóździa i Agnieszki Nierackiej-Ćwikiel. - Warszawa : Instytut im. Adama Mickiewicza, 2006 

44. Między Polską a Rusią / pod red. Marii Starnawskiej ; Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii, 2004

45. Mikułowski-Pomorski Jerzy. Komunikacja międzykulturowa : wprowadzenie. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003 

46. Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości / red. nauk. Roman Leppert, Zbyszko Melosik, Bożena Wojtasik. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005 

47. Muggleton Dawid. Wewnątrz subkultury : ponowoczesne znaczenie stylu / przekł. Agata Sadza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2004

48. Myrdzik Barbara. Zrozumieć siebie i świat : szkice i studia o edukacji polonistycznej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006

49. Niedźwiedzki Dariusz. Odzyskiwanie miasta : władza i tożsamość społeczna. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2000 

50. Nijakowski Lech M. Domeny symboliczne : konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2006 

51. Nikitorowicz  Jerzy. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa. - Wyd. 2. - Białystok : Trans Humana, 2001

52. Nikitorowicz  Jerzy. Problemy edukacji regionalnej i międzykulturowej w pedagogice społecznej // W: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka : stan i perspektywy / red. Ewa Marynowicz-Hetka, Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998. - S. 436-443

53. Nikitorowicz Jerzy. Kreowanie tożsamości dziecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

54. O  potrzebie dialogu kultur i ludzi / pod red. Tadeusza Pilcha. - Warszawa : Żak, 2000 

55. Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna : problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Aliny Szczurek-Boruty, Barbary Grabowskiej ; Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

56. Rabczuk Wiktor. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002 

57. Region, tożsamość, edukacja / red. nauk Jerzy Nikitorowicz, Dorota Misiejuk, Mirosław Sobecki. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005 

58. Regionalne i lokalne media w społeczeństwie wielokulturowym / pod red. Joachima Glenska i Marii Kalczyńskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2004

59. Siegień-Matyjewicz Alicja Joanna. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego. - Białystok : Białoruskie Zrzeszenie Studentów, 2007 

60. Skrzypińska Katarzyna. Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenie z życia. - Kraków : Impuls, 2002 

61. Spendel Zbigniew. Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005

62. Stephan Walter G., Stephan Cookie W. Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji / przekł. Magdalena Kacmajor. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

63. Szahaj Andrzej. E pluribus unum? : dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności . - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2004

64. Szerląg Alicja. Ku wielokulturowości : aksjologiczny sens wychowania w rodzinie na litewskim pograniczu kulturowym /. - Kraków : Impuls, 2001 

65. Szpakowska Małgorzata. Chcieć i mieć : samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian . - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2003

66. Szwed Robert. Tożsamość a obcość kulturowa : studium empiryczne na temat związków pomiędzy tożsamością społeczno-kulturalną a stosunkiem do obcych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2003 

67. Tazbir Janusz. Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. - Warszawa : Twój Styl, 2004 

68. Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych / pod red. Aleksandra Posern-Zielińskiego. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie : Komitet Nauk Etnologicznych PAN , 2004

69. Tolerancja i wielokulturowość - wyzwania XXI wieku / red. nauk. Agnieszka Borowiak i Piotr Szarota. - Warszawa : Academica, 2004 

70. Tożsamość kulturowa regionu w warunkach integracji europejskiej - przykład Mazowsza / pod red. nauk. Adama Koseskiego i Andrzeja Stawarza ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta [et al.]. - Warszawa : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 2003 

71. Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / pod red. Tomasza Bajkowskiego i Krzysztofa Sawickiego ; Uniwersytet Białostocki. Wydział Pedagogiki i Psychologii ; Mazurska Wszechnica Nauczycielska w Olecku. Wydział Pedagogiczny. - Białystok : Trans Humana, 2001

72. Weiler J. H. H.  Chrześcijańska Europa : konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość? - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W Drodze, 2003

73. Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / pod red. nauk. Alicji Szerląg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005 

74. Wielokulturowość w nauczaniu historii / red. nauk. Bogumiła Burda, Bohdan Halczak. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 

75. Wojakowski Dariusz. Polacy i Ukraińcy : rzecz o pluralizmie i tożsamości na pograniczu. - Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2002

76. Wspólnota dziedzictwa kulturowego / [red. Bronisława Dymara et al.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004

77. Wśród "swoich" i "obcych" : rola eduakcji w społeczeństwach wielokulturowych Europy Środkowej (XVIII-XX wiek) / pod red. nauk. Stefanii Walasek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 

78. Wychowanie a polityka : cele polityczne jako czynnik determinujący oddziaływanie wychowawcze / pod red. Grzegorza Radomskiego i Katarzyny Kalinowskiej. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004 

79. Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie / pod red. Karoliny Golemo, Tadeusza Palecznego, Elżbiety Wiącek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Awramiuk Alina. Szkolnictwo dla mniejszości narodowych i etnicznych w roku szkolnym 2004/2005 // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 5, s. 47-55

2. Bąbel Przemysław, Trusz Sławomir. Polak czy Europejczyk? : edukacja w zjednoczonej Europie // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 7-16

3. Błeszyńska Krystyna M. Uczniowie odmienni kulturowo jako zadanie i wyzwanie // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 8-11  

4. Cieślarczyk Marian. Po co nam kultura bezpieczeństwa? // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 10, s. 50-63  

5. Czerniejewska Izabela. Barwny świat mniejszości kulturowych // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 44-49

6. Dembiński  Mariusz. O  tożsamościach w klasie szkolnej // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 45-51

7. Dobrowolska Barbara. "Młodzież w budowie mostów między kulturami" - projekt edukacji międzykulturowej w gimnazjum : implikacje pedagogiczne // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, Wkładka Metodyczna, s. IV-VIII  

8. Duboniewicz  Marta. Wzajemne przenikanie się kultur // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 53-56

9. Dudziak Bronisław. Kierunki badań w dobie globalizacji i wielokulturowości // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, nr 2, s. 3-8

10. Dyba Krystyna. Szukać podobieństw, rozumieć różnice - edukacja międzykulturowa w szkole : jakiej edukacji nam potrzeba? // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 11-13

11. Ferenz Krystyna. Drogi kształtowania się kompetencji kulturowej // Edukacja. - 2003, nr 4, s. 26-38

12. Gabriela Kapica. Przygotowanie do partnerstwa kulturowego // Życie Szkoły. - 2004, nr 5, s. 3-10

13. Gajda Janusz. Europejskość i polskość jako kategoria wspólnotowych wartości transmisji dziedzictwa kulturowego jednoczącej się Europy // Chowanna. - 2003, nr 1, s. 38-49

14. Gozdecka Renata. Pokój jako przedmiot międzykulturowej edukacji artystycznej : Międzynarodowa konferencja naukowa, Słupsk 7-8 września 2005 // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 60-64

15. Grodzka-Mazur Ewa. Świadomość językowa i komunikacyjna jednostki w sytuacji pogranicza kulturowego // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 1/2, s. 28-38

16. Idzik Izabela. Stereotyp kulturowy w edukacji // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 20-22

17. Igielska Beata. Trudna europejskość // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 2, s. 10

18. Jastrzębska  Elżbieta. Metoda projektu w edukacji interkulturowej przyszłych nauczycieli języka francuskiego // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 68-74

19. Kamińska Krystyna. Zainteresowanie światem innych kultur // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 10-14  

20. Karwowski Krzysztof. Jedność w różnorodności // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 38-43

21. Kąkol  Anna. Mniejszości narodowe czyli Lekcja tolerancji : scenariusz zajęć wiedzy o społeczeństwie dla kasy pierwszej gimnazjum // Klanza w Szkole. - 2005, nr 1, s. 8-10

22. Kąkol Anna. Mniejszości narodowe czyli Lekcje tolerancji : scenariusz zajęć wiedzy o społeczeństwie dla klasy pierwszej gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 13-14

23. Kołodziejczyk Małgorzata. Edukacja międzykulturowa - poznawanie otaczającego świata // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 33-35

24. Kubiak Mariusz. O bezpieczeństwie i zagrożeniach oraz kulturze i bezpieczeństwie kulturowym // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004,  nr 10, s. 65-81

25. Kuziak Katarzyna. Edukacja międzykulturowa - sposób jednoczenia Europy // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s. 175-181

26. Lachowicz-Tabaczek Kinga. Jak Polak z rodakiem // Charaktery. - 2007, nr 3, s. 40-41

27. Leszniewski  Tomasz. Siła "międzyludzkich" relacji czyli O tożsamość w ujęciu interakcyjnym // Kultura i Edukacja. - 2006, nr 2/3, s. 7-28

28. Lewicki Czesław. Edukacja wielokulturowa w okresie globalizacji - powinności szkoły a kształcenie nauczycieli // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 3, s. 37-46

29. Lewowicki Tadeusz. Uniwersalne idee humanizmu a edukacja - szkic historyczny i współczesny casus edukacji międzykulturowej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 7-12

30. Mazurowska Karolina, Cieślikowska Dominika. Uczeń z innego świata // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 67-75

31. Michalin Urszula. Kształtowanie świadomości kulturowej oraz poprawianie komunikacji międzykulturowej jako niezbędny element edukacji w dobie globalizacji // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. 25-39

32. Mizgier Anna. My - różnice i podobieństwa // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 7-8

33. Nikitorowicz Jerzy. Edukacja międzykulturowa : założenia i realizacja // Rocznik Pedagogiczny. - 2004, T. 27, s. 129-144

34. Nikitorowicz Jerzy. Koncepcja tożsamości wielokulturowej jako wartości edukacyjnej społeczeństwa wielokulturowego // Rocznik Pedagogiczny. - 2001, T. 24, s. 83-100

35. Nikitorowicz Jerzy. Ku tożsamości międzykulturowej // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 8-14

36. Nikitorowicz Jerzy. Mikroświat dziecka w ustawicznym procesie kreowania tożsamości // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2005, nr 2, s. 23-30

37. Ogrodzka-Mazur Ewa. Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa : Ustroń - Cieszyn, 10-12 października 2005 roku // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 1/2, s. 103-108

38. Okła Grażyna, Centkowski  Jerzy. Wielokulturowość a mniejszości narodowe w nauczaniu historii w Polsce // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 20-29

39. Pająk Ewa. Edukacja międzykulturowa w procesie nauczania języka angielskiego przez "native speakers" // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 78-83

40. Paweł Boski. Nie tylko polskie jest dobre / rozm. przepr. Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 31, s. 5  

41. Pędzisz Joanna.  Muzyka i teksty piosenek - drogą do rozwoju kompetencji interkulturowej // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 42-51

42. Pieloch Dominika. W szkole Lauder-Morasha // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 63-65

43. Płoszajska Grażyna. Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w polskim systemie oświaty // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 5, s. 45-47

44. Rakowska Bożena. Z tolerancją na ty // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 29-36

45. Romanowicz Wiesław. Wielokulturowość - nowoczesny kierunek wychowania // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 35-37

46. Rusaczyk  Janusz. Wielokulturowość w edukacji // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 4-8

47. Ryś Sabina. Dzień świętego Marcina : zwyczaje i tradycje krajów niemieckojęzycznych na lekcji języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 103-107

48. Sadecka  Sabina M. Dwujęzyczni uczniowie // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 50-53

49. Schmidt Joanna. Dialog w edukacji międzykulturowej // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s. 40-47

50. Schmidt-Behlau Beate. Europejska Sieć Międzykulturowej Edukacji Dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 44-50

51. Sieczczyńska Danuta. Każdy z nas jest inny, dlatego świat jest ciekawy : scenariusz lekcji wychowawczej w klasie 4 zintegrowanej // Korepetytor. - 2005, nr 1, s. 7-9

52. Siegień Alicja Joanna. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego : perspektywa edukacji międzykulturowej // Kultura i Edukacja. - 2006, nr 2/3, s. 130-147

53. Skrabacz Aleksandra. Podstawy historyczne i charakterologiczne bezpieczeństwa narodowego // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 2-8

54. Słowikowska Teresa. Ważne słowo: tolerancja : (scenariusz zajęć wychowawczych dla gimnazjum)  // Nowa Szkoła. - 2005, nr 10, s. 37-40

55. Sobecki Mirosław. Preferencje imion na tle kulturowych identyfikacji jako przejaw dynamiki świadomości narodowej młodych Polaków mieszkających na Białorusi // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 1/2, s. 39-47

56. Stańkowski Bogdan. Nauczanie religii w środowisku wielokulturowym : wyniki badań empirycznych w katolickich szkołach gimnazjalnych w Rzymie // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 1, s. 187-201

57. Stępień Ryszard. Edukacja wielokulturowa a bezpieczeństwo // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 2-6

58. Suchodolska Jolanta. Dziedzictwo kulturowe regionu a kwestia poczucia odrębności kulturowej : szkic do problematyki świadomości młodzieży na Pograniczu // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 1/2 s. 21-27

59. Szewetowska Katarzyna. Tolerancja - zjawisko społeczne czy postawa? // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 50-53  

60. Wiącek Krystyna. Wielokulturowość w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 9, s. 13-14

61. Wróblewska Urszula. Edukacja pogranicza kulturowego // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 16-19

62. Wróblewska Urszula. Kultura romska - lekcja modyfikacji stereotypów i uprzedzeń // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 61-66

63. Wyszyńska Natalia. Otwarcie się na odmienność // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 13-16

 

                                                                                                            

Oprac. Wanda Golec
 

 

Powrót do Inne