Językowy obraz świata - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1964-2012

KSIĄŻKI

1. Chomsky / John Lyons. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975

2. Język narzędziem myślenia i działania : materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia "Poradnika Językowego" (Warszawa, 10-11 maja 2001 r.) / pod red. Włodzimierza Gruszczyńskiego ; Wydział Polonistyki UW, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Towarzystwo Kultury Języka. - Warszawa : Elipsa, 2002

3. Język polski w rozwoju jednostki : analiza tekstów dzieci, rozwój semantyczny, dyskusja nad teorią Chomskiego / Maria Zarębina. - Wyd. 2 zm. i popr. - Gdańsk : Glottispol, 1994

4. Język wartości / Jadwiga Puzynina. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992

5. Język, teoria, dydaktyka : materiały 21 konferencji językoznawczej zorganizowanej w Trzcinicy k. Jasła w dniach 27-29 maja 1998 roku / pod red. Barbary Greszczuk. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999

6. Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

7. Językowy obraz faz życia ludzkiego w utworach Mikołaja Reja / Dorota Kozaryn. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009

8. Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci / Bernadeta Niesporek-Szamburska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004

9. Językowy obraz świata / pod red. Jerzego Bartmińskiego. - Wyd. 2 popr. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1999

10. Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej. T. 1 / Wojciech Kajtoch. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008

11. Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej. T. 2 / Wojciech Kajtoch. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008

12. Językowy obraz wartości w wypowiedziach licealistów (przyjaźń-miłość-nienawiść) / Urszula Kopeć. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008

13. Językowy savoir-vivre / Halina i Tadeusz Zgółkowie. - Poznań : SAWW, cop. 1992

14. Językowy savoir-vivre : praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich / Halina i Tadeusz Zgółkowie. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2004

15. Kreowanie światów w języku mediów / pod red. Pawła Nowaka, Ryszarda Tokarskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

16. Mówi się : poradnik językowy profesora Bralczyka / [wybór, adapt. i red. Irena Sroczyńska-Niwicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2009]

17. Ogłoszenie jako akt mowy i gatunek tekstu : studium z semantyki i składni / Mariola Wołk. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2007

18. Określenia wymiarów w języku polskim / Jadwiga Linde-Usiekniewicz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 2000

19. Orientacja w miarach rzeczy (cech) i zdarzeń / Teresa Rzepa. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1986

20. Pamięć, uczenie się, język / Ida Kurcz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995

21. Polszczyzna na co dzień / pod red. Mirosława Bańko ; [aut. Jan Grzenia et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

22. Polszczyzna płata nam figle : poradnik językowy dla każdego / pod red. Jerzego Podrackiego ; aut. Tomasz Bereda [et al.]. - Warszawa : Medium, 1993

23. Semantyka : jednostki elementarne i uniwersalne / Anna Wierzbicka ; przekł. z jęz. ang. Adam Głaz, Krzysztof Korżyk, Ryszard Tokarski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006

24. Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie / Ryszard Tokarski. - Wyd. 2 rozsz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

25. Semantyka leksykalna : synonimiczne środki języka / Jurij D. Apresjan ; przeł. Zofia Kozłowska i Andrzej Markowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000

26. Słowo - wartość - kultura / Jadwiga Puzynina. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997

27. Struktura i funkcje pytań w języku polskim / Barbara Boniecka ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000

28. Struktura tekstu artystycznego / Jurij Łotman ; przeł. Anna Tanalska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984

29. Studia i rozprawy / Maria Renata Mayenowa ; wybór i oprac. Anna Axer i Teresa Dobrzyńska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1993

30. Studia nad współczesną polszczyzną : gramatyka, semantyka, pragmatyka / pod red. Adama Dobaczewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007

31. Studia z semantyki porównawczej / pod red. nauk. Renaty Grzegorczykowej i Krystyny Waszakowej. Cz.1, Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2000

32. Studia z semantyki porównawczej : nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne. Cz. 1 / pod red. nauk. Renaty Grzegorczykowej i Krystyny Waszakowej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2000

33. Studia z semantyki porównawczej : nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne. Cz. 2 / pod red. nauk. Renaty Grzegorczykowej i Krystyny Waszakowej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2003

34. Studium konstrukcji elektywnych we współczesnej polszczyźnie / Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2006

35. Teoria języka : o językowej funkcji przedstawiania / Karl Buhler ; tł. Jan Koźbiał. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004

36. Wiedza o kulturze. Cz. 2, Słowo w kulturze : zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Michał Boni, Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991

37. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej / Renata Grzegorczykowa. - Wyd. 4. rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

38. Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury / Urszula M. Żegleń. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cop. 2000

39. Znaczenie słowa w języku naturalnym / Eugeniusz Grodziński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Rano świeciło słońce - Rano była żarówa". Tendencje zmian w języku młodego pokolenia / Beata Wrona // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 4, s. 19-26

2. Awatar, pokój, centrum i inne : najnowsze zapożyczenia semantyczne w języku polskim / Marcin Zabawa ; tł. streszcz. A. Gierba // Poradnik Językowy. - 2010, nr 10, s. 80-90

3. Biblizmy i mitologizmy we współczesnej polszczyźnie - teoria i dydaktyka / Danuta Krzyżyk // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 44-60

4. Co mówimy, mówiąc "powiedzmy"? / Mariola Wołk // Poradnik Językowy. - 2007, z. 1, s. 5-19

5. Człowiek w językowym obrazie świata subkultury punków / Marcin Lewandowski // Poradnik Językowy. - 2005, nr 5, s. 68-80

6. Czy szkoła może zadbać o poprawność języka polskiego? Cz. 1 / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s. 4-12

7. Czy szkoła może zadbać o poprawność języka polskiego? Cz. 2 / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. - 2007, nr 5, s. 4-11

8. Deskryptywne konotacje zwierząt / Bartłomiej Maliszewski // Poradnik Językowy. - 2004, nr 10, s. 46-58

9. Dominanta semantyczna jako czynnik rozumienia wypowiedzi i tekstu / Alaksandr Kanstancinavic Kiklevic // Język Polski. - 2007, nr 1, s. 3-15

10. Funkcje mowy a intencjonalność wypowiedzi / Józef Porayski-Pomsta // Poradnik Językowy. - 2008, nr 7, s. 10-22

11. Język jaki jest, każdy widzi... i słyszy? / Feliks Krzywicki // Dydaktyczne Puzzle. - 2007, nr 2, s. 10-12

12. Językowy obraz "psa" : (badania porównawcze na materiale języka polskiego i niemieckiego) / Lisa Palmes // Poradnik Językowy. - 2006, nr 1, s. 42-56

13. Językowy obraz kobiety w tekstach publicystycznych ostatniej dekady XVIII wieku / Józef Jaworski // Język Polski. - 2005, z. 1, s. 43-50

14. Językowy obraz moralności / Anna Cegieła // Poradnik Językowy - 2011, z. 3, s. 44-57

15. Językowy obraz świata dziecka / Grzegorz Leszczyński // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 10, s. 4-7

16. Językowy obraz świata współczesnej młodzieży / Beata Prościak // Polonistyka. - 2012, nr 6, s. 58-62

17. Językowy obraz świętego Mikołaja w prasie śląskiej / Magdalena Stec // Poradnik Językowy. - 2004, nr 10, s. 21-33

18. Konwencjonalne użycie nazw kolorów w języku potocznym i polszczyźnie literackiej / Roxana Sinielnikoff ; tł. streszcz. A. Gierba // Poradnik Językowy. - 2010, nr 9, s. 21-33

19. Miejsce etykiety językowej w procesie dydaktycznym / Beata Jarosz // Polonistyka. - 2012, nr 6, s. 53-57

20. Nazwy barw w "Chłopach" Władysława Reymonta / Kamila Gendera // Język Polski. - 2005, nr 5, s. 328-336

21. Obraz "winy" w polskich pieśniach kościelnych okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy / Marta Falkowska // Poradnik Językowy. - 2007, z. 4, s. 25-35

22. Obraz świętego Józefa w kolędach polskich XVII i XVIII wieku : (na materiale tzw. "Kantyczek karmelitańskich") / Maria Borejszo // Poradnik Językowy. - 2010, z. 2, s. 5-16

23. Zmieniający się świat i jego językowy obraz w wypowiedziach dzieci / Maria Kielar-Turska, Katarzyna Czerniej // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, s. 5-13

24. Zróżnicowanie leksykalno-stylistyczne języka uczniów liceum / Maria Cyran // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 3, s. 27-39

 

                                                    
Oprac. Antoni Woźnica

 

 

 

 

Powrót do Inne