Uchodźcy, cudzoziemcy, odmienność kulturowa - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1954-2015

KSIĄŻKI

1. "Obcy" w przestrzeni kulturowej współczesnej Europy / red. nauk. Dorota Angutek przy współpr. Magdy Pokrzyńskiej. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009

2. Appreciating diversity - cultural and gender issues / ed by. Aneta Chybicka and Maria Kaźmierczak. - Cracow : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

3. Blaski i cienie imigracji : problemy cudzoziemców w Polsce / red. nauk. Ewa Nowicka. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011

4. Cywilizacja Zachodu a problem postrzegania odmienności kulturowych w islamie i hinduizmie / Ewa Kopyt. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004

5. Dziecko czeczeńskie w Polsce : między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa / Edyta Januszewska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010

6. Dziecko wobec obcości kulturowej / Elżbieta Chromiec. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

7. Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990-2003 / Agnieszka Weinar. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006

8. Geografia myślenia / Richard E. Nisbett ; przekł. Ewa Wojtych. - Sopot : Smak Słowa, 2009

9. Imigranci w mojej klasie / Maciej Bohosiewicz [et al.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Vox Humana, cop. 2010

10. Inny - obcy - wróg : swoi i obcy w świadomości młodzieży szkolnej i studenckiej / red. nauk. Ewa Nowicka i Jan Nawrocki. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1996

11. Integracja cudzoziemców w Polsce : wybrane aspekty / Mirosław Bieniecki, Piotr Kaźmierkiewicz, Bartosz Smoter. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006

12. Interpersonalne stosunki międzykulturowe / Tadeusz Paleczny. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007

13. Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych : aspekty prawne i praktyka / Dorota Heidrich-Hamera. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005

14. Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2007

15. Migracje : wybrane zagadnienia / Zofia Kawczyńska-Butrym. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

16. Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie / Agnieszka Kosowicz, Agata Marek. - Warszawa : Stowarzyszenie Vox Humana, cop. 2008

17. Na chwałę i pożytek nasz wzajemny : złoty jubileusz Polonicum / rada red. Danuta Knysz-Tomaszewska, Józef Porayski-Pomsta, Krzysztof Wrocławski ; komitet red. Ewa Rohozińska, Marta Skura, Anna Piasecka ; Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2006

18. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - aspekty prawne i negocjacyjne / Cezary Herma [et al.]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002

19. Obcy - obecny : literatura, sztuka i kultura wobec inności / red. Paweł Cieliczko i Paweł Kuciński. - Warszawa : Fundacja na rzecz Badań Literackich : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo cop. 2008

20. Ostatnie dni Europy : epitafium dla Starego Kontynentu / Walter Laqueur ; przeł. Piotr Pawlaczek. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2008

21. Pasażerowie martwej wizy / Stefan Arski. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1954

22. Płynne czasy : życie w epoce niepewności / Zygmunt Bauman ; przeł. Maciek Żakowski. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2007

23. Podręcznik integracji dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie polityki / [oprac. przez Jana Niessena i Yongmiego Schibela]. - Wyd. 2. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2007

24. Spotkania z Innym / Aleksander Fiut. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006

25. Stereotyp uchodźcy / Elżbieta Czapka. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006

26. Swego nie znacie... czyli polska oczami obcokrajowców / Judyta Fibiger ; [zdjęcia Bart Pogoda, Silvia Sencekova]. - Warszawa : e1ementone, 2010

27. Swoistości cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne / pod red. Andrzeja Chodubskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 1999

28. Szok kulturowy : przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie / Monika Chutnik. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007

29. Światu nie mamy czego zazdrościć : zwyczajne losy mieszkańców Korei Północnej / Barbara Demick ; przeł. Agnieszka Nowakowska. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2011

30. Ten Inny / Ryszard Kapuściński. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2006

31. Uchodźcy w Polsce - teoria a rzeczywistość : na podstawie badań prowadzonych w Centralnym Ośrodku Recepcyjnym w Dębaku oraz w Urzędzie ds. Repatriacji i Cudzoziemców / Justyna Hryniewicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005

32. Uchodźcy w Polsce : między humanitaryzmem a pragmatyzmem / Agnieszka Florczak. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003

33. Uchodźcy w polskim społeczeństwie / Grzegorz Górski, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek. - Warszawa : Stowarzyszenie Vox Humana, [2010]

34. Uchodźcy w Unii Europejskiej : aspekty prawne i polityczne / Izabela Oleksiewicz. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006

35. Uchodźcy z Korei Północnej : relacje świadków / Juliette Morillot, Dorian Malovic ; przeł. Katarzyna Bartkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B, 2008

36. Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jolanty Muszyńskiej, Mirosława Sobeckiego. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009

37. Współpraca z cudzoziemcami w firmie / Anna Murdoch. - Warszawa : "Poltext", 1999

38. Wybrane zagadnienia : propozycje metodyczne / Stowarzyszenie Oświatowców Polskich ; Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Geografii w Toruniu. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2003

39. Wykluczeni : wymiar społeczny, materialny i etniczny / red. Maria Jarosz. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2008

40. Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach / pod red. Katarzyny Koszewskiej. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001

 

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Dylematy integracji dzieci czeczeńskich w kontekście sytuacji szkolnej / Anna Młynarczuk // W: Procesy migracji w społeczeństwie otwartym : perspektywa edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza i Doroty Misiejuk. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009 . - S. 390-401

2. Dzieci czeczeńskie w polskiej szkole / Edyta Januszewska // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. - S. 251-262 340-349

3. Nauczyciele wobec zachowań agresywnych uczniów "Swoich", "Obcych" i "Odmiennych" / Jolanta Szczurkowska // W: Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. - S. 59-74

4. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców czeczeńskich na przykładzie ośrodka dla uchodźców w Białymstoku / Magdalena Andryszewska // W: Procesy migracji w społeczeństwie otwartym : perspektywa edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza i Doroty Misiejuk. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009. - S. 382-389

5. Uchodźcy czeczeńscy wobec wspólnoty zastanej w Białymstoku - studium empiryczne / Agata Butarewicz // W: Procesy migracji w społeczeństwie otwartym : perspektywa edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza i Doroty Misiejuk. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009. - S. 236-247

6. Uczeń - uchodźca w szkole : wyzwanie dla edukacji wielokulturowej / Joanna Zienkiewicz // W : Edukacja kulturowa : oczekiwania i potrzeby = Cultural education : expectations and needs / red. nauk. Agnieszka Roguska, Małgorzata Danielak-Chomać, Mirosław Jan Dyrda. -  Siedlce : Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży "Szansa" : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012. - S. 145-160

7. Zjawisko sieroctwa w kontekście sytuacji dzieci uchodźców / Joanna Sacharczuk // W: Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jolanty Muszyńskiej, Mirosława Sobeckiego. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009 . - S. 92-103

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Co w prawie piszczy? : cudzoziemcy w szkole / Joanna Jałosińska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 32, 34-38

2. Cudzoziemcy w polskich szkołach / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11, s. 21-24

3. Cudzoziemiec w polskiej szkole / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 21, s. 4-9

4. Czy polska szkoła jest przyjazna dla obcokrajowców? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 28, 37

5. Dialog międzykulturowy / Magdalena Kapela // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 6, s. 22-25

6. Dzieci uchodźców / Joanna Żepielska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 30-32

7. Dzieci uchodźców i imigrantów w polskiej szkole / Agata Marek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 11-14

8. Dzieci w ośrodku dla uczodźców w Rixensart / Joanna Błogowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 6, s. 56-59

9. Dziecko odmienne kulturowo w szkole / Małgorzata Górska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 21-29

10. Edukacja początkowa wobec wielokulturowości i międzykulturowości / Joanna Karczewska, Katarzyna Kundera // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 3, s. 19-29

11. Elementy kognitywnej teorii metafory w nauczaniu słownictwa na poziomie zaawansowanym / Anna Seretny // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 43-49

12. Europejczycy wsiąkają szybciej / Wiesław Łuka // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 22, s. 6

13. Francja krajem tolerancji wobec cudzoziemców? / Magdalena Troc-Rezaiguia // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 3/4, s. 25-28

14. Geografia istnienia / Paweł Boski ; rozm. przepr. Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2012, nr 7, s. 54-57

15. Gila romane jako głos w dialogu międzykulturowym / Dorota Maćkula // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 60-63

16. Język jako podstawa dialogu międzykulturowego i tolerancji / Judyta Etmańska, Anna Szymczak // Nauczyciel i Szkoła. - 2009,nr 3/4, s. 85-89

17. Każdy z nas pięknie się różni : edukacja skierowana ku tolerancji i akceptacji na wszelką odmienność / Dorota Pakuła-Tamou // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 5, s. 52-54

18. Komunikacja werbalna i niewerbalna w porozumiewaniu się międzykulturowym / Ewa Kozak // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 4, s. 52-58

19. List Ajuba czyli poznać, zrozumieć, zaakceptować innych / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 13-16

20. Mali uchodźcy w Polsce - między opieką a wychowaniem komunistycznym / Edyta Januszewska // Ruch Pedagogiczny. - 2010, nr 5/6, s. 71-82

21. Migracje edukacyjne do Polski w kontekście zatrudniania cudzoziemców / Kamil Matuszczyk // Polityka Społeczna. - 2015, nr 9, s. 15-20

22. Nadanie statusu uchodźcy małoletniemu bez opieki / Sylwia Łakoma // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 4, s. 53-61

23. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk : propozycja przedmiotu "Kształtowanie kompetencji nauczyciela w środowisku wielokulturowym" / Barbara Grabowska // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 1/2, s. 17-20

24. Nauczyciel w szkole jako "culture broker" (pośrednik kulturowy) wobec uczniów obcokrajowców / Joanna Kapica-Curzytek // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 1, s. 95-107

25. O repatriantach osiedlonych w Polsce w latach 2008-2010 / Paweł Hut // Polityka Społeczna. - 2012, nr 2, s. 19-23

26. O stereotypach na temat "Obcych" w prozie dla młodzieży / Małgorzata Chrobak // Język Polski w Szkole 4-6. - 2010/2011, nr 2, s. 23-35

27. Obcokrajowiec uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 39, s. 20-24

28. Obszary znaczeniowe kultury i cywilizacji (czyli co powinniśmy wiedzieć zanim spotkamy się z kulturowo innymi) / Brunon Bartz // Drohiczyński Przegląd Naukowy. - 2009, nr 1, s. 15-31

29. Oni nie są z Marsa / Krzysztof Szymborski // Charaktery. - 2006, nr 12, s. 38-40

30. Podstawa prawna edukacji cudzoziemców / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11, s. 44, 46-48

31. Polska szkoła miejscem kształtowania mikrokultury w relacjach polsko-ukraińskich / Dariusz Stankiewicz // Edukacja i Dialog. - 2015, nr 5/6, s. 51-54

32. Praca z uchodźcami z perspektywy uczestnika programu Wolontariat Europejski / Daniel Eichner, Anna Młynarczuk-Sokołowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 10, s. 25-30

33. Problemy edukacyjne i wychowawcze w szkołach wielokulturowych / Urszula Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 7, s. 21-23

34. Program edukacyjny "Warszawa różnorodna" : komponent "Edukacja obcokrajowców w Warszawie" / Mirosław Sielatycki // Meritum. - 2007, nr 2/3, s. 21-26

35. Przygotować szkołę na dzieci uchodźców / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11, s. 17-20

36. Przyjmowanie uczniów przyjeżdżających z zagranicy do szkół publicznych / Joanna Jałosińska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 4(14), s. 14-15

37. Przyjmowanie uczniów z zagranicy / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 4, s. 46-48

38. Psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem - emigrantem. Cz. 2 / Katarzyna Baumann // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 1/2, s. 68-71

39. Psychologiczne aspekty pracy z uczniem-emigrantem / Katarzyna Baumann // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1/2, s. 38-41

40. Rodziny z pochodzeniem migracyjnym w Niemczech / Katarzyna Tomasik-Abdelsamie // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 11/12, s. 29-31

41. Różnorodność kultur na przykładzie szkoły / Urszula Michalik // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. 134-141

42. Różnorodność kulturowa jako wyzwanie dla polskiej szkoły / Monika Miczka-Pajestka // Nowa Szkoła. - 2015, nr 9, s. 21-31

43. Spotkanie z Innym : Inny jako nauczyciel / Kornelia Ćwiklak // Polonistyka. - 2009, nr 7, s. 11-17

44. Strategie i działania szerzące tolerancję wobec cudzoziemców : edukacja wielokulturowa / Ewa Sowa-Behtane // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 3/4, s. 13-16

45. Sytuacja dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 22-24

46. Szkoła - miejsce dla wielu kultur / Marie Rose Moro, Joanna Peiron // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 31-38

47. Szkoła a proces integracji uczniów cudzoziemców / Joanna Jałosińska // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 3 (8), s. 8-9

48. Tacy jak my, choć różni / Marek Drogosz // Charaktery. - 2015, nr 11, s. 72-75

49. Uchodźcy w szkole / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s. 12-14, 16-17

50. Ucieczka z folwarku / Jan A. Fazlagić // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 3, s. 17-19

51. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce a model australijski / Ewa Solecka-Drew // Forum Oświatowe.- 2009, nr 2, s. 5-15

52. Wielokulturowość szkoły i miasta : uczniowie cudzoziemscy w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej / Małgorzata Stępień-Przygoda, Elżbieta Mieszkowska // Oświata Mazowiecka. - 2013, nr 1(15), s. 23-24

 

 

FILMY

1. Migracje i wielokulturowość / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - [Piaseczno] : Tutto Arts & Media, 2014

2. Polacy z wyboru. Kas. 1 / scen. Ewa Nawój, Jan Strękowski. - Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998

3. Polacy z wyboru. Kas. 2/ scen. Ewa Nawój, Jan Strękowski. - Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998

 

 

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Inne