Demokracja - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1946-2015

KSIĄŻKI

1. Amerykańska demokracja w XXI wieku : zbiór referatów z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 9-11 grudnia 2005 roku / red. Andrzej Mania, Paweł Laidler. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006

2. Autorytaryzm a demokracja : przemiany ustrojowe w Polsce po roku 1989 / Paweł Czarnecki. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2009

3. Bez państwa : demokracja uczestnicząca w działaniu / Rafał Górski ; wstęp Jan Sowa. - Kraków : Wydawnictwo i Księgarnia Korporacja Halart, 2007

4. Bunt elit / Christopher Lasch ; tł. Dobrosław Rodziewicz. - Kraków : Wydawnictwo Platan, cop. 1997

5. Cele polityczne : demokracja, wolność, równość i sprawiedliwość, niepodległość i suwerenność / Marek Tarniewski. - Wrocław : Vist, 1987

6. Cnoty główne demokracji / Krzysztof Pałecki. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993

7. Democracy in Britain : a reader / ed. by Jack Lively and Adam Lively. - 1st. publ. 1994, repr. 1994, twice. - Oxford UK ; Cambridge, Mass. : Blackwell, 1994

8. Democratic politics and policy analysis / Hank C. Jenkins-Smith. - Pacific Grove ; California : Brooks/Cole Publishing Company, 1989

9. Demokracja / Adam Jamróz. - Białystok : Temida 2 - Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 1995

10. Demokracja / Charles Tilly ; przekł. Michał Szczubiałka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

11. Demokracja / Jacek Bartyzel. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne "Polwen", 2002

12. Demokracja / Michael Saward ; przeł. Aleksandra Burek. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008

13. Demokracja : o władzy iluzji w królestwie rozumu / Stanisław Filipowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007

14. Demokracja : studia z dziejów myśli w Polsce / Włodzimierz Kaczocha. - Poznań : Ars Nova, 1993

15. Demokracja : zasady, procedury, instytucje / Marek Bankowicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006

16. Demokracja angielska / Konstanty Grzybowski. - Kraków : Czytelnik, 1946

17. Demokracja ateńska / Kazimierz Kumaniecki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1948

18. Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej / Maria Marczewska-Rytko. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2001

19. Demokracja dla wszystkich / red. Janusz Pluta, Ewa Stawowy, Stefan Wilkanowicz. - [Kraków] : Znak, [1994?]

20. Demokracja ekonomiczna : alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania społecznego / Ladislau Dowbor ; przeł. Zbigniew Marcin Kowalewski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2009

21. Demokracja jako wyraz ludzkich postaw : spojrzenie na ustrojowy organizm państwa z perspektywy psychologicznej / Barbara Karolczak-Biernacka. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2010

22. Demokracja proceduralna oraz republikańska / Włodzimierz Kaczocha. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004

23. Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Jerzy Kuciński. - Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007

24. Demokracja u schyłku XX wieku / Władysław T. Kulesza, Piotr Winczorek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

25. Demokracja w Grecji klasycznej / John Kenyon Davies ; przeł. Grzegorz Muszyński. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2003

26. Demokracja w obliczu populizmu / red. Yves Mény, Yves Surel ; przekł. Anna Gąsior-Niemiec ; red. nauk. Jerzy Szacki. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2007

27. Demokracja w okowach totarientalności : współczesne ograniczenia implementacji zasad demokratycznych / Cezary J. Olbromski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011

28. Demokracja w państwie współczesnym / Leonard Łukaszuk. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza" : Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch", 1983

29. Demokracja w Polsce po 2005 roku / pod red. Danuty Karnowskiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008

30. Demokracja w teorii i praktyce / Władysław J. Stankiewicz ; przeł. Marta Hudak. - Wrocław : Zakład Narodowy im Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2010

31. Demokracja w XXI wieku / pod red. Marii Szyszkowskiej. - Warszawa : "tCHu", 2009

32. Demokracja współczesna : wprowadzenie / Adam Jamróz. - Wyd. 2. - Białystok : Temida 2 - Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 1993

33. Demokracja, decyzje, wybory / Jacek Haman. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003

34. Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie : doktryna i myśl polityczna / pod red. Wojciecha Kautego przy współpr. Piotra Świercza. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004

35. Demokracja, parlament i systemy wyborcze / pod red. M. A. Griffith-Traversy ; przeł. z jęz. ang. Marek Czekański. - Warszawa : Vizja Press&IT, 2007

36. Demokracja, przygodność, relatywizm / Janusz A. Majcherek. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007

37. Demokracje polskie : tradycje, współczesność, oczekiwania / Izabela Lewandowska-Malec. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013

38. Demokracje zachodnie : oczekiwania, dylematy, zwątpienia / Leonard Łukaszuk. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1987

39. Demokracje zachodnie : zasady, wartości, wizje / Grażyna Ulicka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992

40. Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza porównawcza / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997

41. Demokracja bez złudzeń i sentymentów / Stanisław Filipowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992

42. Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne / redakcja naukowa Justyna Grażyna Otto. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015

43. Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP / pod red. Bożeny Dziemidok-Olszewskiej i Tomasza Bichty. - Lublin : Wydawnictwo Uniwerystetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

44. Dżihad kontra McŚwiat / Benjamin R. Barber ; przeł. Hanna Jankowska. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2001

45. Elementarz demokracji : jak to działa? / Roksana Jędrzejewska-Wróbel. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2007

46. Eseje o demokracji / Tadeusz Kowalak. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2004

47. Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich / Sabina Grabowska. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009

48. Godne społeczeństwo : program troski o ludzkość / John Kenneth Galbraith ; [tł. Adam Szeworski]. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 1999

49. Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej / Bolesław Limanowski. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983

50. Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. Cz. 1 / B. Limanowski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Wiedza", 1946

51. Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. Cz. 2 / B. Limanowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Wiedza, 1946

52. Homo politicus : społeczne podstawy polityki / Seymour Martin Lipset ; przeł. Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998

53. Idee - instytucje - demokracja : instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Lecha Rubisza. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006

54. Idee patriotyzmu i demokracji w literaturze pozytywistycznej / Henryk Markiewicz. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział, 1969

55. Imperium strachu : wojna, terroryzm i demokracja / Benjamin R Barber ; przeł. Hanna Jankowska. - Warszawa : Muza, 2005

56. Internet i demokracja : ewolucja systemu politycznego / Przemysław Maj. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009

57. Kapitalizm, socjalizm, demokracja / Joseph A. Schumpeter ; przekł. Michał Rusiński. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995

58. Ken Wilber : pasja myślenia / Frank Visser ; z jęz. ang. przeł. Henryk Smagacz. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, cop. 2003

59. Klęska "Solidarności" : gniew i polityka w postkomunistycznej Europie / David Ost ; przeł. Hanna Jankowska. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2007

60. Konflikt i porozumienie : psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej / pod red. Janusza Reykowskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2007

61. Koniec demokracji ; The end of democracy / Marek Migalski ; [tł. Wojciech Kozłowski]. - Warszawa : The Facto, cop. 2015

62. Koniec historii / Francis Fukuyama ; przekł. Tomasz Bieroń, Marek Wichrowski. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009

63. Lud / Margaret Canovan ; przeł. Sebastian Szymański. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008

64. Mała książka o demokracji / Sassa Buregren ; tł. Iwona Jędrzejewska. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007

65. Mass media, polityka, demokracja / John Street ; przekł. Tadeusz D. Lubański. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006

66. Modele demokracji / David Held ; przekł. Wojciech Nowicki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

67. Naród, samorząd terytorialny, demokracja w III Rzeczypospolitej / Stanisław Wójcik. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2007

68. Nauka demokracji : praca zbiorowa / pod red. Juliana Radziewicza. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1993

69. Nowy Marsyliusz czyli społeczeństwo inteligentne / Stefan Bratkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981

70. O ewolucji idei demokracji / Teodor Filipiak. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1967

71. Obowiązek i odpowiedzialność / [red. Zbigniew Worwa ; tł. z ang. Małgorzata Jodczyk-Dudanowicz]. - Warszawa : Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 1993

72. Partie polityczne w państwie demokratycznym / Konstanty Adam Wojtaszczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

73. Partycypacja obywatelska : od teorii do praktyki społecznej / red. nauk. Anna Przybylska, Anna Giza. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014

74. Polska myśl demokratyczna w poezji : antologia polskiej poezji krajowej 1831-1863 / Stefan Kawyn [wybór]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1949

75. Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych : polski przykład / Pasquale Policastro. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2002

76. Problemy wolności i pluralizmu w III RP : materiały z konferencji Wrocław 12 grudnia 2003 / pod red. Wojciecha Sitka. - Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005

77. Problemy współczesnej demokracji w ujęciu socjotechnicznym : praca zbiorowa / pod red. Piotra Pawełczyka. - Poznań : Wydawnictwo naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005

78. Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej / red. nauk. Stanisław Michałowski, Katarzyna Kuć-Czajkowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

79. Pytając o cywilizację / Marcin Czerwiński. - Warszawa : W.A.B, 2000

80. Radny - sąsiad i polityk : reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym / Katarzyna Dzieniszewska-Naroska. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2004

81. Rozkosze demokracji / Philippe Braud ; przeł. Anna Matusiak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

82. Rozum i obywatel : idea rozumu publicznego oraz koncepcja jednostki we współczesnej filozofii polityki / Magdalena Żardecka-Nowak. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007

83. Różowy to kolor Persji : sen o islamskiej demokracji / Vanna Vannuccini ; przeł. Joanna Skoczylas. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2007

84. Słownik demokracji / Marcin Król. - Wyd. 4. - Warszawa : Res Publica, 1991

85. Socjologia życia publicznego / Edmund Wnuk-Lipiński. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2008

86. Społeczeństwo obywatelskie / pod red. Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001

87. Stan teorii demokracji / Ian Shapiro ; przeł. Izabela Kisilowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

88. Telewizja - zagrożenie dla demokracji / John Condry, Karl Popper ; przeł. Marcin Król. - Warszawa : Sic!, cop. 1996

89. Teoria demokracji / Giovanni Sartori ; przeł. Piotr Amsterdamski i Daniel Grinberg. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998

90. Transformacje demokracji : doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy / red. nauk. Lech W. Zacher. - Warszawa : Difin, 2011

91. Trzecia fala demokratyzacji / Samuel P. Huntington ; przeł. Andrzej Dziurdzik. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995

92. W poszukiwaniu modelu demokratycznego / pod red. Stanisława Zyborowicza. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

93. Wartości społeczne w służbie publicznej / pod red. Ludmiły Dziewięckiej-Bokun i Jolanty Kędzior. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wrocław : Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR", cop. 2009

94. Wybrane zagadnienia polskiej i europejskiej demokracji / pod red. Sylwestra Wróbla. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2008

95. Wzór demokraty : cnoty i wartości / Maria Ossowska. - Lublin : Daimonion, cop. 1992

96. Z zagadnień współczesnej demokracji politycznej / Jerzy Kuciński. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005

97. Zjawiska patologiczne w rozwoju demokracji na przełomie XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2008

98. Zrozumieć demokrację i obywatelskość : dziedzictwo grecko-rzymskie / Pierre Vidal-Naquet [et al. ; tł. Krzysztof Malaga]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

99. Żywność i demokracja : wprowadzenie do suwerenności żywnościowej / Marcin Gerwin. - Kraków : Polska Zielona Sieć, 2011

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Demokracja / Piotr Pacuła // Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 3/4, s. 90-98

2. Demokracja w ramach polis / Mariusz Ziółkowski ; tł. Magdalena Śnieć // Wiadomości Historyczne. - 2012, nr 4, s. 4-10

3. Dynamika zmian demograficznych ludności wiejskiej i jej zasobów pracy / Monika Stanny // Polityka Społeczna. - 2012, nr 7, s. 1-9

4. Koszty i korzyści z demokracji w kontekście prywatyzacji usług publicznych - przypadek SPEC / Dariusz Zalewski // Polityka Społeczna. - 2013, nr 9, s. 1-5

5. Kryzys konsocjonalnej demokracji : studium przypadku / Adam W. Jelonek // Studia Socjologiczne. - 2005, nr 1, s. 93-116

6. Obywatel w demokratycznym państwie prawa: ewolucja statusu jednostki z równością w tle / Arleta Hrehorowicz // Kultura i Edukacja. - 2014, nr 4, s. 120-133

7. Próżnia socjologiczna a demokracja - analizy empiryczne / Mikołaj Cześnik // Studia Socjologiczne. - 2008, nr 2, s. 5-28

8. Przeciw państwu czy razem z państwem czyli czym jest społeczeństwo obywatelskie? / Anna Klimowicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11/12, s. 152-157

9. Solidarnie i po partnersku: demokracja bez kobiet? / Grażyna Paturalska // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11/12, s. 100-103

10. Wpływ wartości na rozumienie pojęcia demokracji / Katarzyna Jaśko, Małgorzata Kossowska // Psychologia Społeczna. - 2008, T. 3, nr 3, s. 243-257

 

                                                                            Oprac. Anna Stefaniak

 

 

Powrót do Inne