Starość, starzenie się - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1963-2016

KSIĄŻKI

1. 300 wiadomości o starości / Lucyna Frąckiewicz, Bogna Żakowska-Wachelko. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1987

2. Bariery ludzkich możliwości / Zbigniew Jethon. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1977

3. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006

4. Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Katowice : "Śląsk", 1999

5. Demograficzne i indywidualne starzenie się : wyzwania edukacyjne / pod red. Adama A. Zycha. - Kielce : Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 2001

6. Depresja wieku podeszłego / Jill Manthorpe, Steve Iliffe ; z jęz. ang. tł. Robert Andruszko. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010

7. Dlaczego się starzejemy? / Alex Comfort ; [tł. Józef Radzicki]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968

8. Dojrzewanie do pełni życia : starość w literaturze polskiej i obcej / pod red. Stefana Kruka, Elżbiety Flis-Czerniak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006

9. Dorosłość wobec starości : oczekiwania, radości, dylematy / red. nauk. Renata Konieczna-Woźniak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008

10. Druga i trzecia młodość kobiety / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981

11. Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008

12. Encyklopedia seniora / [kom. red. Irena Borsowa et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1986

13. Fizjologia starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja / red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

14. Formuła Matuzalema : klucz do wiecznej młodości / Johannes von Buttlar ; przeł. Roman Kazior. - Warszawa : Prokop, 1995

15. Genetyczne, epigenetyczne i bioenergetyczne mechanizmy starzenia się i nowotworów / Zbigniew Srebro, Henryk Lach. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000

16. Gerontologia : ludzie starsi jako jednostkowe siły społeczne / pod red. Elżbiety Woźnickiej. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2002

17. Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Zofia Szarota. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, cop. 2004

18. Granice życia ludzkiego / Alfred Sauvy ; [tł. Eugenia Łozińska]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963

19. Jak i dlaczego się starzejemy / Leonard Hayflick ; z ang. przeł. Małgorzata Symonides. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, cop. 1998

20. Jak oswoić się z myślą o starości, umieraniu i śmierci / Anna Grzywa. - Lublin : Wydawnictwo Słowa i Myśli, 2013

21. Jak się zdrowo zestarzeć? : poradnik na całe życie / Andrew Weil ; przekł. Beata Biały. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 2008

22. Jak żyć zdrowo : katechizm zdrowia / Stanisław Gołba. - Warszawa : Domena, cop. 2002

23. Jedz zdrowo, ćwicz z głową, żyj szczęśliwie / [Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier" ; red. Zofia Smuga]. - Warszawa : Burda Publishing Polska, cop. 2015

24. Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej / pod red. Brunona Synaka. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000

25. Medycyna w walce ze starością / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1972

26. Najlepsza reszta życia / Mark Victor Hansen, Art Linkletter ; przeł. Michał Filipczuk. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2007

27. Nowe życie po sześćdziesiątce / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1978

28. O starości ; O przyjaźni ; Topiki ; Fragmenty / Marcus Tulius Cicero ; koment. i posł. opatrzył Kazimierz Leśniak. - [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963

29. O starzeniu się : bunt i rezygnacja ; Podnieść na siebie rękę : dyskurs o dobrowolnej śmierci / Jean Améry ; przeł. i przedmową poprzedził Bogdan Baran. - Warszawa : Czytelnik, 2007

30. Oblicza starości : biografia jako źródło czynników adaptacyjnych / Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2009

31. Ograniczenia poznawcze : starzenie się i psychopatologia / red. nauk. Randall W. Engle [et al.] ; przeł. Ewa Czerniawska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Academica Wydawnictwo SWPS, 2013

32. Podstawy gerontologii społecznej / Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006

33. Polska a Europa : procesy demograficzne u progu XXI wieku : proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje : praca zbiorowa. T. 2A / pod red. Lucyna Frąckiewicz ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. - Katowice : Śląsk, 2002

34. Późna twórczość wielkich artystów / Mieczysław Wallis. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975

35. Przekraczając smugę cienia : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. - Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe 2009

36. Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009

37. Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe / Jerzy Stochmiałek. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009

38. Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009

39. Psychologia starzenia się / D. B. Bromley ; tł. Zofia Zakrzewska ; [red. nauk. Maria Susułowska]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969

40. Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton ; przekł. Aleksandra Błachnio. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

41. Psychologia starzenia się i starości / Maria Susułowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

42. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

43. Psychologia zachowania się kobiet w wieku starszym / Jadwiga Różycka. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1971

44. Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku / Ryszard Pichalski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014

45. Reintegracja - edukacja - adaptacja : aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem / red. Mirosław Kowalski, Anna Knocińska, Przemysław Frąckowiak. - Gniezno : Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, 2015

46. Rewitalizacja i długowieczność czyli odmłodzenie / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Poznań : Centrala Usługowo-Wytwórcza Różdżkarz, 1990

47. Rola aktywności kulturalno-oświatowej w adaptacji do starości : (w świetle badań seniorów z rodzin kieleckich) / Agata Chabior. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2000

48. Rozważania o życiu ludzkim / Stefan Kaczmarek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1979

49. Senior w przestrzeni społecznej / Norbert Pikuła. - Warszawa : Wydawnictwo Borgis, 2013

50. Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie : wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii / red. nauk. Artur Fabiś. - Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2005

51. Społeczne doświadczenie starości: stereotypy, postawy, wybory / Joanna Nawrocka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza " Impuls" , 2013

52. Starość jako zadanie / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1989

53. Starzenie się / Nicholas Coni, William Davison, Stephen Webster ; z ang. przeł. Joanna Lipka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994

54. Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2006

55. Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa / Zofia Szarota. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010

56. Starzenie się ludności Polski : między demografią a gerontologią społeczną / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego i Piotra Szukalskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008

57. Starzy ludzie w Polsce : społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa / pod red. Janusza Halika. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002

58. Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym / Sławomir Kurek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008

59. Wiek, płeć, zdrowie / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1976

60. Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości / red. nauk. Anna Brzezińska [et al.]. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2007

61. Zatrzymaj czas : poznaj pierwiastek wiecznej młodości, ciała i umysłu : młodość bez granic / Deepak Chopra ; [tł. Olaf Budek]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014

62. Zdrowi stulatkowie : naukowo potwierdzone sekrety najzdrowszych i najdłużej żyjących ludzi na świecie / John Robbins ; przeł. Iwona Szuwalska. - Wrocław : Wydawnictwo Purana, 2006

63. Zrozumieć starość : praca zbiorowa / pod red. Anny Panek i Zofii Szaroty. - Kraków : TEXT, 2000

64. Źródło wiecznej młodości : stara tajemnica klasztoru na stokach Himalajów pozwoli Ci odzyskać energię i młodość / Peter Kelder ; przekł. Zofia Kabiesz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Kleks, 1992

 
 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Aktywne starzenie się" jako paradygmat w polityce społecznej / Łukasz Jurek // Polityka Społeczna. - 2012, nr 3, s. 8-12

2. "Szkoła starości" - być, aby się uczyć / Agnieszka Stopińska-Pająk // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 11-23

3. Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek / Joanna Nicole-Urbanowicz // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 6-8

4. Aktywizacja zawodowa osób starszych na tle dokumentów UE / Marcin Podkański // Polityka Społeczna. - 2012, nr 5/6, s. 11-19

5. Aktywne obywatelstwo poprzez nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w każdym wieku : projekt activeICT (wprowadzenie do problematyki badań własnych) / Renata Ochoa-Dąderska, Mirosław Czapka , Luis Ochoa-Siguencia // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1.2, s. 143-149

6. Aktywne starzenie się - dlaczego nie / Waldemar Makuła // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 7, s. 4-11

7. Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenia się i śmierci / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 1, s. 48-59

8. Bezpieczeństwo społeczne ludzi trzeciego wieku w Polsce / Eugenia Anna Wesołowska // Edukacja Dorosłych. - 2006, nrn 1/2, s. 25-31

9. Budowanie więzi międzypokoleniowych / Maria Sokołowska // Remedium. - 2012, nr 5, s. 30-31

10. Człowiek starszy w społeczeństwie. Wychowanie do starości : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 2, s. 35-39

11. Demograficzne wyzwania dla rynków pracy, polityk społecznych i bezpieczeństwa Europy Środkowej / Krystyna Iglicka // Polityka Społeczna. - 2013, nr 1, s. 1-5

12. Dialogi pokoleń w "Mendlu Gdańskim" Marii Konopnickiej i "Drewnianej misce" Edmunda Morrisa / Renata Zając // Polonistyka. - 2014, nr 3, s. 42-44

13. Dlaczego się starzejemy? / Małgorzata Czernicka // Biologia w Szkole. - 2007, nr 2. s. 14-18

14. Dynamika zmian demograficznych ludności wiejskiej i jej zasobów pracy / Monika Stanny // Polityka Społeczna. - 2012, nr 7, s. 1-9

15. Edukacja (seniorów?) w procesie rewalidacji społecznej starzejącego się społeczeństwa / Agnieszka Majewska-Kafarowska // Chowanna. - 2010, T. 2, s. 213-224

16. Edukacja i samorealizacja w procesie przygotowania do starości i wizji starości osób w wieku średnim - sprawozdanie z badań / Dominika Skowrońska // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 63-75

17. Edukacja jako sposób przygotowania do starości / Małgorzata Dzięgielewska // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 49-62

18. Geragogika jako subdyscyplina pedagogiczna - założenia i formy realizacji / Anna Leszczyńska-Rejchert // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 225-233

19. Głowa siwieje, umysł młodnieje / Melissa Lee Phillips // Charaktery. - 2013, nr 1, s. 66-69

20. Innowacyjne sposoby wspierania i aktywizacji społeczno-ekonomicznej osób 60+ - nowe propozycje i dobre praktyki / Agata Chabior, Małgorzata Krawczyk-Blicharska // Edukacja Dorosłych. - 2014, nr 2, s. 245-254

21. Jak ograć starość / Kirsten Weir ; tł. Paulina Pająk // Charaktery. - 2014, nr 12, s. 78-81

22. Jak promować pomyślnie starzenie się? / Agata Andruszkiewicz, Agnieszka Bołdak // Kultura Fizyczna. - 2008, nr 3/4, s. 23-27

23. Jesień życia kobiety - aspekty edukacyjne / Monika Sulik // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 143-154

24. Kiedy życie wchodzi w jesień / Aleksandra Ćwięk // Charaktery. - 2016, nr 10, s. 52-55

25. Kultura fizyczna - słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Waldemar Makuła // Kultura Fizyczna. - 2011, nr 11, s. 29-33

26. Licealiści o osobach starszych / Małgorzata Brzezińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 26-31

27. Megatrendy zmian społecznych w rzeczywistości XXI wieku : problemy starzejącego się społeczeństwa z punktu widzenia rodziny / Kazimiera Atamańczuk // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3,s. [107]-114

28. Metafory starości - interpretacja tematu starości w dziełach malarstwa / Urszula Tabor // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 33-47

29. Mitochondrialna teoria starzenia / Aleksandra Sołyga-Żurek // Biologia w Szkole. - 2011, nr 6, s. 35-41

30. Młodość a wartość starości / Jadwiga Mizińska // Chowanna. - 2008, T. 1, s. 111-130

31. Nauczyciele kończący karierę zawodową / Bohumira Lazarová ; tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 14-18

32. O potrzebie kształcenia gerontologicznego wśród dzieci i młodzieży / Anna Zawada // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 8-11

33. O starości na łacinie / Karolina Ekes // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 5, s. 136-139

34. Oblicza starości / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 62-63

35. Obraz najstarszego pokolenia w percepcji małych dzieci / Paulina Sutor-Głodzik, Joanna A. Wnęk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 37-39

36. Ochrona ryzyka starości a odrzucone paradygmaty społecznego ubezpieczenia emerytalnego / Urszula Kalina-Prasznic // Polityka Społeczna. - 2011, nr 4, s. 7-11

37. Odwaga starości / Krzysztof Maliszewski // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 25-32

38. Organizacja opieki długoterminowej w Polsce - problemy i propozycje rozwiązań / Piotr Błędowski, Anna Wilmowska-Pietruszyńska // Polityka Społeczna. - 2009, nr 7, s. 9-13

39. Podglądając własny mózg / Elkhonon Goldberg ; tł. Małgorzata Guzowska // Charaktery. - 2014, nr 3, s. 76-79

40. Pokolenie powojennego wyżu demograficznego i echa wyżu demograficznego (baby boomers i pokolenie Y) - perspektywa starości / Zofia Szweda-Lewandowska // Polityka Społeczna. - 2014, nr 5/6, s. 18-21

41. Polityka imigracyjna w starzejącej się Europie : seminarium Instytutu Spraw Międzynarodowych / Elwira Anna Bonisławska // Polityka Społeczna. - 2011, nr 8, s. 34-36

42. Pomóc wyjść z cienia : uwagi o aktywności osób starszych / Hanna Dąbrowiecka // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 22-24

43. Postawy uczniów gimnazjum wobec ludzi starszych i starości : (wyniki sondażu diagnostycznego) / Ryszard Kalamarz // Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 3, s. 46-52

44. Postawy uczniów klas młodszych szkoły podstawowej wobec ludzi starszych i starości / Ryszard Kalamarz // Kwartalnik Edukacyjny. - 2009, nr 4, s. 13-21

45. Pozagenetyczne czynniki kształtujące proces korzystnego starzenia - spojrzenie geriatry / Anna Witiuk-Misztalska, Tomasz Misztalski // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 247-261

46. Progeria jako model procesu starzenia się ludzi = Progeria as a model of aging in humans / Zbigniew Tabarowski // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 1, s. 27-31

47. Przeciw ageizmowi : o potrzebie wzmacniania społecznej pozycji człowieka starego / Sabina Pawlas-Czyż // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7/8, s. 33-36

48. Przemiany cywilizacyjne a pamięć o starości / Jolanta Lenart // Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, nr 3, s. 68-76

49. Rola lamin w fizjologicznym i przedwczesnym starzeniu / Małgorzata Alicja Śliwińska // Biologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 19-27

50. Siwizna mózgu / Karolina Alichniewicz // Charaktery. - 2012, nr 12, s. 58-61

51. Solidarność międzypokoleniowa w polskiej i unijnej polityce społecznej / Gertruda Uścińska // Polityka Społeczna. - 2012, nr 4, s. 1-5

52. Społeczny wymiar kształcenia gerontologicznego - aspekt teoretyczno-praktyczny / Agata Chabior // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 235-246

53. Starość jako ostatni etap życia człowieka / Dorota Zawadzka, Dawid Misiak // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. [23]-33

54. Starość wyzwaniem dla wspołczesności / Paulina Kucimska // Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 6-7

55. Stary człowiek i co może? / Michał Harciarek // Charaktery. - 2013, nr 7, s. 78-81

56. Stary Poeta - mądrość i zachwyt / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 57-65

57. Starzenie się i przemijanie w literaturze dla dzieci / Elżbieta Szefler // Język Polski w Szkole 4-6. - 2014/2015, nr 3, s. 30-76

58. Starzenie się ludności - problem całego świata? / Agnieszka Zielińska // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s. 46-50

59. Starzenie się ludności jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej / Marek Bryła, Irena Maniecka-Bryła // Polityka Społeczna. - 2009, nr 8, s. 14-17

60. Starzenie się na Śląsku w perspektywie socjologicznej : problemy teoretyczne i potrzeby badań / Marek Niezabitowski // Studia Socjologiczne. - 2009, nr 4, s. 231-249

61. Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy? / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna. - 2012, nr 5/6, s. 6-10

62. Ważne rozmowy na trudne tematy. Cz. 2 / Justyna Szarzyńska-Głód, Alina Szulirz // Remedium. - 2010, nr 1, s. 6-7

63. Wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się / Iwona Otręba, Joanna Waleczek // Lider. - 2010, nr 7/8, s. 27--28

64. Wybrane aspekty socjologiczne wieku starszego / Tobiasz-Adamczyk, Monika Brzyska // Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 5-9

65. Wybrane witaminy, flawonoidy oraz karotenoidy pochodzenia naturalnego w walce z wolnymi rodnikami / Agnieszka Greń // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2010, nr 2, s. 22-25

66. Wygrać starość / Hanna Dąbrowiecka // Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 9-10

67. Wykluczenie, wycofanie czy współistnienie? : o miejscu starości we współczesnym świecie / Aldona Małyska // Edukacja Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 53-61

68. Wykształcenie a długość i jakość życia / Mirosław Szreder // Polityka Społeczna. - 2013, nr 7, s. 1-5

69. Wyłączanie się jako czynnik ryzyka niepomyślnego starzenia / Jerzy Halicki // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 15-22

70. Zasoby demograficzne wsi - kierunki reagowania na zmianę / Monika Stanny // Polityka Społeczna. - 2012, nr 8, s. 1-5

71. Zasoby pracy w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce / Halina Sobocka-Szczapa // Polityka Społeczna. - 2012, nr 8, s. 5-11

72. Zmiany systemu zabezpieczenia emerytalnego w dobie demograficznego starzenia / Łukasz Jurek // Polityka Społeczna. - 2011, nr 11/12, s. 4-9

73. Zróżnicowanie umiejętności poznawczych osób starszych i jego społeczno-demograficzne uwarunkowania / Marta Palczyńska, Maja Rynko // Polityka Społeczna. - 2016, nr 7, s. 22-27

74. Żyjemy dłużej - jak się zdrowo zestarzeć / Józef Sowa // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 8, s. 4-9

 

 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

1. A życie toczy się dalej [Film] // W: Było sobie życie / scen. i real. Albert Barillé. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200-?] (DVD 26 min)

2. Nocne zmiany i naprawy [Film] // W: Było sobie życie / scen. i real. Albert Barillé. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200-?] (DVD 26 min)

3. Jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje [Książka mówiona] / Elkhonon Goldberg ; przeł. Małgorzata Guzowska ; red. nauk. pol. wyd. Michał Harciarek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2014

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Inne