Ocenianie i egzaminowanie - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1975-2005

KSIĄŻKI

1. Abc testów osiągnięć szkolnych / pod red. Bolesława Niemierki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

2. Arkusz obserwacji osiągnięć edukacyjnych uczniów : klasa 1 / Jolanta Kamińska. - Gdańsk : Harmonia, 1999 

3. Arkusz obserwacji osiągnięć edukacyjnych uczniów : klasa 2 / Jolanta Kamińska. - Gdańsk : Harmonia, 1999

4. Arkusz obserwacji osiągnięć edukacyjnych uczniów : klasa 3 / Jolanta Kamińska. -      Gdańsk : Harmonia, 1994 

5. Biologiczne  i pedagogiczne podstawy oceny ucznia z wychowania fizycznego / Andrzej Malinowski, Zdzisław Chromiński ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Instytut Badań Pedagogicznych, Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986  

6. Chemia : sprawdziany osiągnięć : książka nauczyciela gimnazjum / Jarosław W. Dymara. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000      

7. Dlaczego edukacja bez stopni? / Zuzanna Oleszkiewicz. - Jelenia Góra : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej / Danuta Sołtys, Maria Krystyna Szmigel. - Kraków : Zamiast Korepetycji, 1997 

9. Dydaktyczne testy różnicujące i sprawdzające / Bożena Kiełtyka-Zając, Antoni Zając ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Przemyślu. - Przemyśl : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1994 

10. Dzienniczek ucznia kl. 1 / Dorota Szczęsna, Katarzyna Wrońska. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2003 

11. Dzienniczek ucznia kl. 3 / Dorota Szczęsna, Katarzyna Wrońska. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2003 

12. Dziennik zajęć zintegrowanych klasa 1... szkoła podstawowa. - Kielce : Mac Edukacja, 2000 

13. Dziennik zajęć zintegrowanych klasa 2... szkoła podstawowa. - Kielce : Mac Edukacja, 2000 

14. Dziennik zajęć zintegrowanych klasa 3... szkoła podstawowa. - Kielce : Mac Edukacja, 2000

15. Egzamin dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących : klasa trzecia gimnazjum 2002 rok : informator / oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000 

16. Egzamin dla uczniów z trudnościami w uczeniu się : klasa 3 gimnazjum 2002 rok : informator / oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000 

17. Egzamin dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się : klasa trzecia gimnazjum 2002 rok : aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym / oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000

18. Egzamin z matematyki w gimnazjum : kurs przygotowawczy / Cezary Sosnowski. - Opole : Nowik, 2001 

19. Egzamin zewnętrzny sukcesem ucznia i nauczyciela / Elżbieta Czapnik. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

20. Egzaminy zewnętrzne : podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania zewnętrznego / Henryk Szaleniec, Maria Krystyna Szmigel. - Kraków : Zamiast Korepetycji, 2001 

21. Ewaluacja osiągnięć uczniów z techniki i informatyki / Ewa Gałązka, Elżbieta Mastalerz. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2002 

22. Fizyka i astronomia : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie rozszerzonym : Przedmiotowy System Oceniania (PSO). Cz. 3 / Jan Gaj [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

23. Historia : wymagania na stopnie szkolne : klasa 1 średnich szkół zawodowych / pod red. Danuty Kalisz. - Rzeszów : Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 1998

24. Informacja zwrotna dla szkół o wynikach pilotażu testu : Badania Umiejętności Uczniów / Ireneusz Białecki [et al.]. - Warszawa : Tepis, 1999  

25. Jak komunikować uczniom wyniki egzaminów / Henryk Szaleniec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004  

26. Jak oceniać i uczyć samooceny / Klemens Stróżyński, Elżbieta Stawiarska, Marzena Zmysłowska. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 2000

27. Jak oceniać ucznia? : teoria i praktyka / Wojciech Walczak. - Łódź : Galaktyka, cop. 2001 

28. Jak oceniać? / Klemens Stróżyński, Marian Giermakowski. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1999 

29. Jak oceniać? : kryteria ocen z przedmiotów nauczania i zachowania oraz ewaluacja systemu : zagadnienia teoretyczne oraz propozycje wymagań na oceny z przedmiotów nauczania i zachowania dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i średnich oraz ewaluacja systemu / Henryk Składanowski. - Wyd. 2. - Toruń : Bea-Bleja, 2001 

30. Jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych / Henryk Szaleniec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

31. Jaki jestem? Jak się uczę? : dzienniczek oceny opisowej dla klas 1-3 / Bogusława Izbaner-Bohdanowicz, Zenona Orzechowska, Halina Kitlińska-Pięta. - Warszawa : Żak - Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 1999 

32. Kontrola i ocena wiedzy i umiejętności ucznia z fizyki : bardzo dobry a może celujący / Marian Krakowski. - Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996 

33. Mały leksykon oceny szkolnej / Bogdan Czabański. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003  

34. Matematyka : wymagania na stopień mierny : zadania sprawdzające / pod red. Andrzeja Drożdża. - Rzeszów : Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 1997

35. Matematyka : wymagania na stopień mierny : zadania sprawdzające / pod red. Andrzeja Drożdża. - Rzeszów : Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 1997

36. Mierzenie jakości wybranych obszarów pracy szkoły : szkolny program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania / Małgorzata Jaśkiewicz, Zbigniew Jędras, Jadwiga Urszula Wudarska. - Toruń : Bea-Bleja, 2001 

37. Między oceną szkolną a dydaktyką : bliżej dydaktyki / Bolesław Niemierko. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

38. Ministerstwo Edukacji Narodowej o ocenianiu / oprac. Grażyna Gałka-Ziółkowska, Sławomir Ziemicki. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 1999

39. Moja szkoła - moje sukcesy : dzienniczek ucznia klasy drugiej / Małgorzata Obara. - Kielce : Mac, cop. 2000 

40. Moja szkoła - moje sukcesy : dzienniczek ucznia klasy pierwszej / Małgorzata Obara. - Kielce : Mac, cop. 2000 

41. Moja szkoła - moje sukcesy : dzienniczek ucznia klasy trzeciej / Małgorzata Obara. - Kielce : Mac, cop. 2000 

42. Nauczycielskie kryteria oceniania uczniów / Krystyna Liszka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001

43. O! słoń przed stopniami, osłoń przed stopniami! : o szkolnym ocenianiu / Wiga Bednarkowa. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2000 

44. Ocena opisowa rozwoju ucznia : ćwiczenia wspomagające i sprawdziany : kształcenie zintegrowane w klasach 1-3 / Jadwiga Hanisz, Elżbieta Grzegorzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

45. Ocenianie : program "Nowa Szkoła" : materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych / Jerzy Chodnicki [et al.]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1999 

46. Ocenianie opisowe - diagnoza i motywacja / Magdalena Roszkowska-Przetacznik, Longina Wtorkiewicz. - Kraków : Superstudium Magdalena Przetacznik, 2000 

47. Ocenianie opisowe a rozwój dziecka / Krystyna Rau, Irena Chodoń. - Poznań : G&P, 1999 

48. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Żmijewska. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002

49. Ocenianie osiągnięć uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Jolanta Kamińska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Harmonia, 2000 

50. Ocenianie szkolne bez tajemnic / Bolesław Niemierko. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

51. Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia / Iwona Kopaczyńska ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Impuls, 2004 

52. Ocenianie wewnątrzszkolne a egzaminy zewnętrzne : materiały szkoleniowe dla nauczycieli / [oprac. merytor. Elżbieta Goźlińska ; oprac. red. Hanna Ochinowska]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2003 

53. Od standardu wymagań egzaminacyjnych do oceniania na egzaminie / Elżbieta Czapnik. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

54. Opisywanie osiągnięć ucznia : poradnik / oprac. i red. Maria Borzęcka. - Warszawa : Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, cop. 2000

55. Osiągnięcia uczniów - jak je badać? : plany wynikowe i sprawdziany kompetencji : kształcenie zintegrowane w klasach 1-3 / Marzena Kołaczyńska, Jolanta Dymarska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

56. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Wyd. 2 rozsz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001

57. Plan rozwoju szkoły oraz ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania : zagadnienia teoretyczne i praktyczne wraz z przykładowym planem rozwoju szkoły oraz ankietami ewaluacyjnymi wewnątrzszkolnego systemu oceniania / Jolanta Łoś, Elżbieta Rodzińska, Henryk Składanowski. - Toruń : Bea-Bleja, 2001 

58. Polonisto, znajdź miarę... : próby obiektywizacji oceny kompetencji polonistycznych / Anna Bojanowicz-Pollakowa, Krystyna Cembrzyńska, Alina Zarzycka. - Goleszów : "Innowacje", 1998 

59. Pomiar dydaktyczny : kurs dla doradców metodycznych i konsultantów Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Siedlcach. Wilga 1997. Cz. 1 / oprac. Krystyna Gadomska, Grażyna Binduła. - Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997 

60. Pomiar wyników a jakość kształcenia zawodowego / Urszula Jeruszka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000 

61. Problemy oceny szkolnej / Saturnin Racinowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1996  

62. Progi szkolne : praca zbiorowa / pod red. Juliana Radziewicza. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000   

63. Program kształcenia zintegrowanego "abc" : I etap edukacji : zestaw kart kontrolnych, przewodnik dla nauczyciela / Janina Korzańska, Renata Mreńca. - Wyd. 2. - Warszawa : Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 1998

64. Przedmiotowy system oceniania : język polski - liceum / Maria Cyganowicz, Hanna Szypryt-Nowicka, Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

65. Przedmiotowy system oceniania geografii w gimnazjum : propozycja metodyczna / Zdzisława Czaińska, Zofia Wojtkowicz ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2001

66. Przyjazny dzienniczek ucznia dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Bogusława Izbaner-Bohdanowicz. - Warszawa : Żak - Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 1999

67. Repetytorium z matematyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia / Danuta i Marek Zakrzewscy. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2000 

68. Słowa i świat. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004 

69. Sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową w 2002 roku : informator / oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku [et al.] ; Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. - Warszawa : Tutor, 2000  

70. Sprawdzian dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących kończących szkołę podstawową w 2002 roku : informator / oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000

71. Standardy wymagań egzaminacyjnych : projekt do konsultacji społecznej / Centralna Komisja Edukacyjna pod kier. Grażyny Gałka-Ziółkowskiej. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999

72. Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem / Scott G.Paris, Linda R. Ayres ; tł. Maciej Janowski i Magdalena Micińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

73. Szansa na sukces egzaminacyjny : ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne z przedmiotów humanistycznych w gimnazjum / Zofia Lisiecka, Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

74. Szkolny system oceniania : klasa 1 / Beata Jasińska, Iwona Jóźwik. - Warszawa : Juka, 2000 

75. Szkolny system oceniania : oparty na pomiarze dydaktycznym / Krystyna Wojciechowska, Elżbieta Kowalik. - Gdańsk : Podkowa Bis, 2000 

76. Szkolny system oceniania : praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli / Jerzy Chodnicki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000 

77. Szkolny system oceniania : wskazówki dla rad pedagogicznych / Iwona Hudańska. - Poznań : G&P, cop. 1999

78. Testy kompetencji dla uczniów 1 i 2 klasy gimnazjum : przedmioty humanistyczne / Jolanta Bilkiewicz [et al.]. - Wałbrzych : Bimart, 2000

79. Testy szyte na miarę : sprawdziany z języka polskiego dla gimnazjum / Maria Cyganowicz, Hanna Szypryt-Nowicka. - Warszawa : Stentor, 2002 

80. Trafność pomiaru jako podstawa obiektywizacji egzaminów szkolnych / red. Bolesław Niemierko ; współred. Janina Sygniewicz, Wojciech Walczak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, cop. 2003

81. Uzupełnienie do syllabusów z 2002 roku : [matura 2003-2004] / oprac. Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Łomży, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2001 

82. Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasach 1-3 : ocena opisowa i sprawdzian osiągnięć ucznia : klasa 3 / Jadwiga Hanisz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

83. Wesoła szkoła. Dzienniczek ucznia / Jadwiga Hanisz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002 

84. Z badań nad ocenianiem profesjonalnym czyli Jak mierzona jest niewymierna wartość szkolnych wypracowań? / Maria Materska. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Psychologii i Socjologii, 1994 

85. Z badań nad ocenianiem uczniów szkół podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Iwona Chrzanowska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1997

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Aspekty oceny szkolnej / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2004,  nr 12,  s. 37-39

2. Assessment center - alternatywna  metoda oceniania / Bohdana Sherehity // Kwartalnik Edukacyjny. -  2002,  nr 1,  s. 29-38

3. Badanie kompetencji w edukacji wczesnoszkolnej / Grażyna Tkocz // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 213-218

4. Badanie osiągnięć szkolnych uczniów / Rafał Piwowarski // Edukacja. - 2005, nr 3, s. 11-28

5. Badanie umiejętności / Marek Durda // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 4, s. 7-8

6. Bardzo dobry brak, czyli dylematy oceniania / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2001, nr 5, s. 32-33

7. Biblia pauperum czyli jak rada pedagogiczna może wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych / Izabela Leszczyna // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 12-13

8. Bibliografia poświęcona problematyce oceniania osiągnięć szkolnych dzieci i młodzieży / Oprac. H. Kilianek, J. Kilianek // Nowa Szkoła. - 2000, nr 3, s. 57-58

9. Było łatwiej / Joanna Gajkowska // Przegląd Oświatowy. - 2000, nr 17, s. 9

10. Centralna Komisja Egzaminacyjna  :  informacja o stanie przygotowań i egzaminów w 2002 roku : sprawdzian i egzaminy w zreformowanym systemie kształcenia i oceniania / Grażyna Gałka-Ziółkowska // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 2, s. 4-9

11. Chłodne oblicze egzaminu zewnętrznego / Bolesław Niemierko // Edukacja. - 2001, nr 3, s. 11-21

12. Co można znaleźć w niektórych „czarnych skrzynkach" / Lesław Otręba // Biuletyn Informacyjny. Informatyka dla Szkoły. - 2001, nr 1 s. 25-29

13. Co wiedzieć by oceniać / Klemens Stróżyński // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 3, s. 58-69

14. Czy egzaminy zewnętrzne spełniły swoje zadanie? / Anita Famuła, Krzysztof Wąż // Nowa Szkoła. - 2002, nr 8, s. 10-15

15. Czy nauczyciele umieją oceniać? / Aleksandra Janik // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 47-52

16. Diagnostyka edukacyjna / Bolesław Niemierko // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 6-9

17. Diagnoza / Monika Bolanowska, Stanisława Socha // Matematyka. - 2004, nr 5, dod. s. 2-16

18. Dialogiczny proces oceniania / Katarzyna Koziatek // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 38-40

19. Dlaczego diagnozować? / Małgorzata Oleksiuk // Doradca. - 2001, nr 27, s. 3-4

20. Dlaczego standaryzować ocenianie? / Julian P. Sawiński // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 2, s. 3-5

21. Dlaczego warto stosować ocenę opisową? / Beata Roicka, Marzena Wicher // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 5, s. 37-40

22. Dojrzałość na punkty / Bolesław Niemierko // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 9, s. 1, 6, 7

23. Doświadczenia w ocenianiu punktowym / Zbigniew Jaros // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 9, s. 38-41

24. Droga przez punkty, czyli o ocenianiu w zreformowanej szkole / Elżbieta Zakrzewska // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 19-21

25. Duch reformy w polu standardów egzaminacyjnych / Bogdan Czeżyk // Doradca. - 2000, nr 18, s. 3-5

26. Dwa rodzaje oceniania szkolnego : ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne a jakość pracy szkoły / Sabina Furgoł, Marek Szafraniec // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 30-34

27. Dwa typy oceniania szkolnego / Bolesław Niemierko // Klocki Autonomiczne w Szkole. Ocenianie. - 2001, nr 9, s. 2-4

28. Dydaktyka i ocenianie / Klemens Stróżyński // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2003/2004, nr 1, s. 9-24

29. Dylematy oceniania / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 1, s. 31-41

30. Dylematy oceniania / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s. 22-31

31. Edukacja geograficzna w gimnazjum  :  standardy wymagań na poszczególne oceny szkolne / Alicja Piegoń // Geografia w Szkole. - 2002, nr 1, s. 15-16

32. Edukacja postaw : manowce wychowania / Jerzy Szopa // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 94-95

33. Egzamin i co dalej / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 5, s. 13-23

34. Egzamin 2002 : rzetelność i trafność testu matematyczno-przyrodniczego / Krzysztof Konarzewski // Edukacja. - 2003, nr 3, s. 30-42

35. Egzaminacyjne emocje / Mariola Groenwald // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 29-33

36. Egzaminy pożądane  i niechciane / Bolesław Niemierko // Edukacja. - 2004, nr 4, s. 7-26

37. Egzaminy zewnętrzne - szansa czy zagrożenie / Danuta Czarnecka // Remedium. - 2005, nr 6, s. 12

38. Egzaminy zewnętrzne - szansa czy zagrożenie. Cz. 2 / Danuta Czarnecka // Remedium. - 2005, nr 9, s. 12

39. Eksperyment w ocenianiu / Anna Janczewska-Połap // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 21-22

40. Ewaluacja osiągnięć uczniów w procesie wychowania fizycznego / Kazimierz Denek, Danuta Hyżak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 6/7, s. 5-10

41. Ewaluacja szkolnego systemu oceniania / Hanna Szypryt-Nowicka // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 86-91 

42. Ewaluacja w zreformowanej szkole - nowe obszary i techniki oceniania / Iwona Górka // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 21-23

43. Ewaluacja wewnętrznego systemu oceniania / Janusz Staszek // Nowe w Szkole. - 1999/2000 nr 8, s. 17-19

44. Funkcje oceny szkolnej / Maria Talik // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 23-25

45. Globalizacja jako wyzwanie dla edukacji a problem unifikacji wymagań dydaktycznych nauczycieli / Astrid Męczkowska // Kultura i Edukacja. - 2002, nr 1, s. 52-62

46. Głos w dyskusji o ocenianiu / Lidia Konieczna-Mazur // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 11, s. 23-24

47. Inny sposób oceniania z wychowania fizycznego / Zbigniew Buczek // Lider. - 2001, nr 4, s. 25

48. Jak cię widzą  - tak cię piszą! / Danuta Dzido // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 11, s. 4

49. Jak nie dać się zwariować? / Stefan Turnau // Matematyka. - 2003, nr 4, s. 209-210

50. Jak oceniać efektywnie? Ocenianie szkolne dzisiaj. Poradnik dla nauczycieli / Klemens Stróżyński. - Poznań, 2003. - Rec. Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8,  s. 49-52

51. Jak oceniać uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją lub innymi zaburzeniami? / Urszula Wiercioch // Nowa Szkoła. - 2003, nr 2, s. 26-29

52. Jak oceniać z wf? / Agata Rostkowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 4, dod. s. 14-16

53. Jak oceniam moich uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej? /  Joanna Wiszniewska // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 61-65

54. Jak oceniam wypracowania : fragment przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego w gimnazjum / Renata Jakubiak // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 1, s. 82-86

55. Jak oceniamy na lekcjach przysposobienia obronnego / Bogusława Breitkopf // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 2, s. 32-40

56. Jak oceniamy naszych uczniów / Iwona Osiecka, Jolanta Potapowicz // Matematyka. - 2003, nr 4, s. 211-212

57. Jak radzić sobie z ocenianiem? / Katarzyna Hall // Klocki Autonomiczne w Szkole. Ocenianie. - 2001, nr 9, s. 6-19

58. Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację? / Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch-Zielińska // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 2, s. 65-77

59. Jak to z ocenianiem bywa / Anna Narowska // Klocki Autonomiczne w Szkole. Ocenianie. - 2000, nr 4, s. 26-28

60. Jej Wysokość Niekompetencja / Klemens Stróżyński // Matematyka. - 2005, nr 3, s. 17-22

61. Kilka refleksji na temat oceny szkolnej / Urszula Guja // Biuletyn Informacyjny. Informatyka dla Szkoły. - 2001, nr 2, s. 28-32

62. Kilka uwag o szkolnym, w tym także polonistycznym ocenianiu / Stanisława Kozieł // Forum Humanistów. - 2001, nr 1, s. 37-40

63. Kłopoty z ocenianiem / Ewa Wańska // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 17-18

64. Kompetencje nauczyciela a ocenianie / Danuta Moroz // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 5, s. 51-53

65. Konstruowanie oceny opisowej w klasie przysposabiającej do zawodu / Barbara Zielińska, Mirosław Korzycki, Urszula Wasiluk // Doradca. - 2002, nr 29, s. 47-50

66. Kontrola i ocena prac uczniów z dysfunkcjami / Teodora Boryca, Anna Wiertel-Kitlińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 1, s. 54-61

67. Kontrola i ocena umiejętności czytania u uczniów klas I-III / Wanda Grelowska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2002/2003, nr 4, s. 36-40

68. Kontrola, ocena i diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów w LO / Tomasz Otręba, Jolanta Otręba // Biologia w Szkole. - 20020, nr 2/3, s. 100-125

69. Kryptonim ocenianie : ocenianie szkolne bez tajemnic / Bolesław Niemierko. - Warszawa, 2002. - Rec. Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2002, nr 9, s. 58-59

70. Kryteria oceniania prac pisemnych w szkołach podstawowych / Krystyna Krawczuk // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2001/2002, nr 4, s. 74-92

71. Kryteria oceny osiągnięć szkolnych / Bogumiła Przysiężna, Andrzej Chys // Klocki Autonomiczne w Szkole. Ocenianie. - 2001, nr 9, s. 23-24

72. Kryteria oceny ucznia z wf / Grzegorz Bober // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 4, dod. s. 12-14

73. Kryteria oceny umiejętności / Halina Przyrowska // Lider. - 2004, nr 11, s. 17

74. Liczenie punktów / Halina Kocerka // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 7, s. 12-14

75. Materiał pomocniczy przy konstruowaniu oceny opisowej uczniów klas I-III / Katarzyna Pankow // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 11, s. [25]

76. Matura jako pomiar dydaktyczny / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. - 2004, nr 10, s. 10-16

77. Meandry klasyfikacji / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 51-52, 54-55

78. Metodologiczne aspekty diagnozy i ewaluacji edukacyjnej / Kazimierz Denek // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 5, s. 3-10

79. Metody badania osiągnięć uczniów / Aniela Dec // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 5, s. 24-30

80. Miejsce oceniania w programie nauczania / Bożena Żuk / Forum Humanistów. - 2001, nr 4, s. 36-44

81. Między uczniem a wynikiem egzaminu / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. - 2002, nr 4, s. 4-10

82. Monolog i dialog pedagogiczny / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. - 2003,  nr 4, s. 10-14

83. Najnowsze tendencje w ocenianiu szkolnym / Klemens Stróżyński // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2003/2004, nr 2, s. 86-93

84. Najpospolitsze błędy w ocenianiu uczniów / Halina Czajkowska-Kilianek, Józef Kilianek // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 19-23

85. Nauczyciel a sprawdzanie wiedzy ucznia / Joanna Berdzik // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 5, s. 10-11

86. Nauczyciel - adwokat czy sędzia? (obszary niepewności w ocenianiu) / Grażyna Szyling // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 11-14

87. Nauczyciel jako egzaminator wewnętrzny / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 9-15

88. Nie dajmy się zwariować... / Anna i Dariusz Kuziorowie // Matematyka. - 2003, nr 4, s. 205-208

89. Nie - dla kryteriów ocen na poszczególne stopnie z przedmiotów / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 1, s. 15-18

90. Nie nauczyłeś? Czy twoja wina / Ewa Grodzka // Matematyka. - 2004, nr 6, s. 350-351

91. Nowy egzamin zawodowy - refleksje i obawy / Andrzej Aftański // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 31-34

92. Nowy system oceniania / Barbara Ellwart // Przegląd Oświatowy. - 2000, nr 4, s. 4

93. O ocenianiu opisowym słów kilka / Krzysztof Kruszko // Życie Szkoły. - 2002, nr 8, s. 468-470

94. O ocenianiu ucznia na wychowaniu fizycznym / Danuta Dąbrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 4, s. 32-33

95. „O ocenianiu w edukacji wczesnoszkolnej raz jeszcze" / Urszula Stępień // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 3/4, s. 322-333

96. O ocenianiu w nauczaniu zintegrowanym / Ewa Kaczyńska // Nowa Szkoła. - 2001, nr 5, s. 25-27

97. O tym jak uczyć czytania i jak czytanie oceniać / Wiga Bednarkowa // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 3, s. 38-44

98. O systemie oceniania w szkołach z programem międzynarodowym / Agata Wójtowicz // Polonistyka. - 2005, nr 7, s. 27-32

99. O wynikach oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego / Zofia Lisiecka // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2001/2002, nr 3, s. 71-78

100. Ocena efektów kształcenia zawodowego / Urszula Jeruszka // Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s. 4-12

101. Ocena opisowa pomaga poznać dziecko / Danuta Moroz // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 59-62

102. Ocena opisowa w klasach I-III / Honorata Kryszewska // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 3, s. 8-10

103. Ocena opisowa w nauczaniu zintegrowanym - po roku jej stosowania / Danuta Moroz // Nowa Szkoła. - 2000, nr 7, s. 29-30

104. Ocena opisowa w odczuciu rodziców / Marzenna Majchrzak // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 153-160

105. Ocena opisowa w praktyce szkolnej / Aleksandra Szyszka // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 9, s. 42-45

106. Ocena osiągnięć uczniów na lekcjach plastyki / Ewa Rabo // Doradca. - 2003, nr 33, s. 24-26

107. Ocena poziomu umiejętności ortograficznych uczniów klas II-III / Iwona Dziuba // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2002/2003, nr 4, s. 73-74  

108. Ocena pracy ucznia : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2001 / Iwona Bartczak // Wszystko Dla Szkoły. - 2001, nr 11, s. 3 okładki

109. Ocena ucznia / Rada Pedagogiczna SP nr 33 w Kielcach // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2000/2001, nr 2, s. 54-68

110. Ocena z języka angielskiego a szkolny system oceniania / Anna Małek // Klocki Autonomiczne w Szkole. Ocenianie. - 2001, nr 9, s. 24-27

111. Ocena z wychowania fizycznego / Hanna Maksimiak, Marzena Toczyska // Doradca. - 2004, nr 39, s. 37-38

112. Ocena z wychowania fizycznego - teoria i praktyka / Aneta Tywoniuk-Małysz // Lider. - 2000, nr 12, s. 27-30

113. Ocena z wychowania fizycznego w obliczu przemian edukacyjnych / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 10, s. 19-24

114. Ocena z wychowania fizycznego / Bogumiła Przysiężna // Klocki Autonomiczne w Szkole. Ocenianie. - 2000, nr 4, s. 7-9

115. Oceniać działanie a nie osobę / Jolanta Dobrzańska // Przegląd Oświatowy. - 2000, nr 17,  s. 8

116. Oceniając wspierać / Zofia Lisiecka // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2003/2004, nr 3, s. 89-95

117. Oceniajmy - ale jak / Krzysztof Zajdel // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 4, s. 5-6

118. Ocenianie dla leniwych / Wojciech Babiański // Klocki Autonomiczne w Szkole. Ocenianie. - 2000, nr 4, s. 26-28

119. Ocenianie - dylematy i wątpliwości / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 14-16

120. Ocenianie i technologia informacyjna / Klemens Stróżyński // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 3, s. 77-90

121. Ocenianie i technologia informacyjna część IV : koniec epoki Gutenberga, czyli krótki kurs hipertekstu / Klemens Stróżyński // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 2, s. 78-90

122. Ocenianie i wymagania zaliczeniowe / Marek Grzegorz Nowak // Edukacja Dla Bezpieczeństwa. - 2004, nr 2, s. 10-13

123. Ocenianie jako wspomaganie rozwoju / Elżbieta Misiorna // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 202-205

124. Ocenianie kształtujące / Danuta Sterna // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 22-23 

125. Ocenianie kształtujące / Danuta Sterna // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 38-41

126. Ocenianie, mierzenie, ketchup i struktura / Klemens Stróżynski // Język Polski w Szkole. Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s. 10-17

127. Ocenianie na matematyce / Małgorzata Dziadosz // Matematyka w szkole : czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. - 2002, nr 16, s. 32-34

128. Ocenianie nie jest nauką łatwą ani małą / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 75-83

129. Ocenianie opisowe - dobre czy złe? / Danuta Moroz // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 5, s. 31-37

130. Ocenianie ortografii u dyslektyka / Lidia Górniak // Nowe w Szkole. - 2003, nr 3, s. 8-9

131. Ocenianie osiągnięć uczniów w edukacji zintegrowanej / Gustaw Treliński // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2001/2002, nr 5/6, s. 72-77

132. Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego w szkole specjalnej / Katarzyna Muszkieta, Radosław Muszkieta // Szkola Specjalna. - 2004, nr 2, s. 102-115

133. Ocenianie osiągnięć uczniów z wf w zreformowanej szkole / Ewa Lach // Lider. - 2001, nr 1, s. 9-10

134. Ocenianie po nowemu - jak tworzyć przedmiotowy system oceniania / Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch-Zielińska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 1, s. 45-48

135. Ocenianie pracy domowej / Anna Benedykt // Nowe w Szkole. -  2001/2002, nr 3, s. 7-12

136. Ocenianie punktowe  z wychowania fizycznego / Anna Majer // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 5, dod. s. 2-6

137. Ocenianie słowne i opisowe / Marek Czarnecki // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 3-7

138. Ocenianie, sprawdzanie - testy sprawdzające wielostopniowe. Cz. II / Iwona Strachanowska // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr  4, s. 22-26

139. Ocenianie szkolne / Leokadia Ewa Wojciechowska // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 5-6

140. Ocenianie szkolne bez tajemnic / Bolesław Niemierko. - Warszawa, 2002. - Rec. Klemens Stróżyński // Nowe w Szkole. - 2002,  nr 12, s. 25

141. Ocenianie szkolne dzisiaj : poradnik dla nauczyciela / Klemens Stróżyński. - Warszawa, 2003. - Rec. Ewa Korulska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 52-53

142. Ocenianie szkolne małych dzieci : mój świat. Jak oceniać w kształceniu zintegrowanym / Irena Chodoń, Ewa Ziętkiewicz. - Warszawa, 2002. - Rec. Bożena M. Skierska // Nowa Szkoła. - 2002, nr 4, s. 56-57

143. Ocenianie szkolne na co dzień / Leszek Wawelski // Nowa Szkoła. - 2000, nr 7, s. 22-25

144. Ocenianie szkolnych osiągnięć ucznia / Eliza Wesołowska // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 155

145. Ocenianie - trudna sztuka? / Paweł Jakubczyk // Lider. - 2004, nr 12, s. 12-14

146. Ocenianie uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Nowicka // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. 193-197

147. Ocenianie uczniów w kształceniu zintegrowanym : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Aldona Grądzka-Tys, Małgorzata Lipińska-Rzeszutek // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2001,  nr 3, s. 249-250

148. Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami / Urszula Wiercioch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003,  nr 3, s. 29-33

149. Ocenianie umiejętności polonistycznych : podejście analityczne i holistyczne / Klemens Stróżyński // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 1, s. 65-70

150. Ocenianie umiejętności polonistycznych : podejście analityczne i holistyczne / Klemens Stróżynski // Forum Humanistów. - 2000, nr 3, s. 9-13

151. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej / Magdalena Roszkowska-Przetacznik, Longina Wtorkiewicz // Życie Szkoły. - 2000, nr 8, s. 475-478

152. Ocenianie w szkole / Janina Dretkiewicz-Więch // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 1, s. 43-44

153. Ocenianie w szkole / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 46-48

154. Ocenianie w wychowaniu fizycznym / Halina Kwaśnicka, Jan Kwaśnicki // Lider. - 2004, nr 6,  s. 22-23

155.  Ocenianie według wymagań : podstawowe pojęcia / Bolesław Niemierko // Klocki Autonomiczne w Szkole. Ocenianie. - 2000, nr 4, s. 5-7

156. Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne - podobieństwa i różnice / Zofia Lisiecka // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 3, s. 64-73

157. Ocenianie wewnętrzne - szkolne // Klocki Autonomiczne w Szkole. Ocenianie. - 2001, nr 9, s. 19-20

158. Ocenianie wspierające / Alicja Zielińska, Janusz Zieliński // Matematyka. - 2004, nr 2, s. 123-124

159. Ocenianie z plastyki / Barbara Bolinger // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002, nr 5, s. 41-44

160. Ocenianie za zamkniętymi drzwiami / Grażyna Szyling // Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s. 16-20

161. Oceny innych to potężne źródło formowania osobowości / Henryka Olszak // Lider. - 2004, nr 3, s. 17-19

162. Oceńmy ocenianie / Jerzy Janowicz // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 16-18 

163. Od oceny do kabały. Egzaminy masowe / Klemens Stróżyński // Forum Humanistów. - 2001, nr 1, s. 23-31

164. Od sprawdzianu do nowej matury czyli Jak razem z uczniem zdać egzamin zewnętrzny? / Urszula Grygier, Beata Jancarz // Biologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 29-32

165. Od tygodniówki do sprawdzianu miesięcznego i tekstówki : system weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów na lekcjach języka polskiego / Mariusz Solecki // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 1, s. 69-78

166. Opinie uczniów liceum ogólnokształcącego o przedmiocie i kryteriach oceny szkolnej z wf / Roman Sibik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 8/9, s. 25-29

167. Osłoń przed stopniami / Wiga Bednarkowa // Polonistyka. - 2000, nr 5, s. 273-278

168. Pańskie oko... / Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 25, s. 12

169. Pisemna samoocena ucznia kończącego szkołę, jako podsumowanie efektów pracy nauczyciela wychowania fizycznego / Agata Wasicka // Lider. - 2004, nr 6, s. 24-25

170. Plan wynikowy z przedmiotu elektrotechnika i elektronika / Regina Ciborowska, Stanisława Czygier // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 4, s. 8-11

171. Po egzaminie maturalnym : o odpowiedzialności egzaminatora za ocenianie / Wioletta Kozak // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 1, s. 54-60

172. Po roku doświadczeń / Lilianna Smetek, Kornela Maternicka // Przegląd Oświatowy. - 2000, nr 17, s. 6-7

173. Pomiar dydaktyczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2001 / Iwona Bartczak // Wszystko Dla Szkoły. - 2001, nr 11, s. 21

174. Pomiar zewnętrzny w wychowaniu fizycznym jako element nadzoru / Henryk Papiernik // Lider. - 2004, nr 10, s. 12-15

175. Pomiarowa inwestycja w człowieka? / Anna Jabłońska // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 4, s. 4-5

176. Porównawcza klasyfikacja błędów językowych / Irena Karolczak // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2000/2001, nr 3, s. 80-88

177. Portretowanie uczniów przez pryzmat pojęć „konformizm" i „nonkonformizm" / Ryszarda Ewa Bernacka // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 3, s. 55-58

178. Postęp i wysiłek, czyli moja propozycja oceniania chłopców z wychowania fizycznego w klasach gimnazjalnych / Jan Karpowicz // Lider. - 2003, nr 3, s. 27-30

179. Powinności oceniających / Maria Groenwald // Nowa Szkoła. - 2001, nr 5, s. 13-18

180. Poznaj opinie uczniów / Klemens Stróżyński // Język Polski w Szkole. Gimnazjum. - 2000/2001, nr 1, s. 65-74 

181. Problemy oceniania szkolnego / Małgorzata  Żytko // Psychologia Wychowawcza. - 2000, nr 2/3, s. 149-156

182. Procedury sprawdzania - procesy oceniania ucznia z wychowania fizycznego / Radosław Muszkieta // Lider. - 2004, nr 2, s. 13-15

183. Proces kontroli i oceny osiągnięć ucznia (propozycja systemu ocenowo-punktowego) / Agnieszka Wesołowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 1, s. 29-31

184. Program autorski do blokowego nauczania techniki, fizyki i informatyki w gimnazjum / Dorota Szczot // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 5, s. 37-39

185. Projekt nowej oceny ucznia / Ewa Afteni-Zdrzalik // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 14-16

186. Projekt oceniany przez Internet / Klemens Stróżyński // Polonistyka. - 2005, nr 2, s. 47-51

187. Projekt przedmiotowego systemu oceniania / Magdalena Ankiewicz-Kopicka, Joanna Wieczorek, Monika Kulesza-Cisiak // Chemia w Szkole. - 2002, nr  4, s. 198-200

188. Projekt przedmiotowego systemu oceniania / Joanna Wieczorek, Monika Kulesza-Cisiak, Magdalena Ankiewicz-Kopicka // Biologia w Szkole. - 2003, nr 2, s. 90-91

189. Projekt ustalenia oceny z wychowania fizycznego / Waldemar Popek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 4, s. 6-7 wkładki

190. Propozycja oceniania z wf w klasach IV-VI / Urszula Kierczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 4, s. 2-4 wkładki

191. Propozycja oceny opisowej / Katarzyna Witkowska // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 47-51

192. Propozycja oceny z wychowania fizycznego / Renata Patalas // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 11, s. 41-42

193. Propozycja oceny z wychowania fizycznego w klasie I gimnazjum / Katarzyna Dziuba [et al.]  // Doradca. - 2004, nr 39, s. 38-39

194. Propozycja oceny z wychowania fizycznego w ZSP nr 3 w Siedlcach / Maciej Anusiewicz [et al.] // Doradca. - 2004, nr 39, s. 39-40

195. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego w gimnazjum / Małgorzata Górzyca, Elżbieta Wawrzoła, Anna Wileczek // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 1, s. 71-92

196. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z techniki-informatyki w klasach IV, V i VI szkoły podstawowej / Tatiana Buras // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 2, s. 29-33

197. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego realizowanego w gimnazjum / Jadwiga Cyganiuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 1, s. 8-16 wkładki

198. Propozycja regulaminu oceniania z wychowania fizycznego / Stanisław Tyła // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 4, s. 39-40

199. Propozycja szczegółowych kryteriów ocen z języka polskiego dla uczniów klas IV-V / Alicja Szepeluk, Anna Krupa // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2000/2001, nr 4, s. 91-100

200. Propozycja wykorzystania systemu punktowego na zajęciach z wychowania fizycznego / Danuta Jurczyk // Lider. - 2001, nr 4, s. 22

201. Propozycje oceny z wychowania fizycznego / Aneta Tywoniuk-Małysz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 5, s. 38-41

202. Przedmiotowy (nauczycielski) system oceniania osiągnięć szkolnych uczniów z techniki-informatyki. Cz. 1 / Ewa Filinowicz // Edukacja Ogólnotechniczna. - 2000, nr 23, s. 20-23

203. Przedmiotowy system oceniania / Marian Giermakowski // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 4, s. 2-9

204. Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne z chemii / Krystyna Matejek // Chemia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 172-189

205. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach biologii w liceum - propozycja / Małgorzata Kubiak // Biologia w  Szkole. - 2000, nr 1, s. 23-25

206. Przedmiotowy system oceniania z automatyki i robotyki / Małgorzata Kiebała // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 5/6, s. 24-27

207. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego / Małgorzata Rauch, Bogumiła Stec-Świderska // Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 5, s. 17-22

208. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w liceum / Anna Waśkiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 4, s. 74-88

209. Przedmiotowy system oceniania z matematyki / Agnieszka Mitak // Matematyka. - 2000, nr 6, s. 360-363

210. Przedmiotowy system oceniania z matematyki - gimnazjum / Marianna Kosobucka, Grażyna Pietruszczak, Bożena Staszkiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 3, s. III-VIII wkładki

211. Przedmiotowy system oceniania z techniki w Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim / Henryka Kowalska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 17-20

212. Przegląd literatury oraz charakterystyka wybranych pozycji zwartych i programów komputerowych dotyczących oceniania / Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2002/2003, nr 4, s. 97-108

213. Przykład przedmiotowego oceniania w nauczaniu języka polskiego w gimnazjum / Marian Łukowski // Język Polski w Szkole. Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s. 39-54

214. Psychologiczne skutki oceniania / Przemysław Bąbel // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2002/2003, nr 4, s. 7-12

215. Pułapki oceniania / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 10-16

216. Punktowy system oceny zachowania uczniów - strzał w dziesiątkę / Bożena Karasińska // Wychowawca.  - 2005, nr 2, s. 26-27

217. Raz jeszcze nie dla kryteriów ocen na poszczególne stopnie / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 11, s. 30-31

218. Refleksje nad uczniem, nauczycielem i oceną // Maria Rydwelska // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 3, s. 3-4

219. Regulamin ustalania ocen z zachowania / Andrzej Tonicki // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2004, nr 5, s. 6-10

220. Rozważania nad oceną szkolną z wychowania fizycznego / Eligiusz Madejski / Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 4, s. 17-20

221. Samoocena pracy nauczyciela w aspekcie przedmiotowego systemu oceniania / Krystyna Sowa // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 1, s. 25-27

222. Samoocena w wychowaniu fizycznym / Jan Rutkowski // Lider. - 2004, nr 1, s. 28

223. Skuteczne komunikowanie ocen / Klemens Stróżyński // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 563-565

224. Sposoby oceniania pracy dzieci uczestniczących w zajęciach terapii pedagogicznej / Małgorzata Kurys // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2002/2003, nr 4, s. 52-56

225. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć dydaktycznych : wybrane problemy teoretyczne i praktyczne / Kazimierz Żegnałek // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2001, nr 4, s. 55-69

226. Sprawdzian 2002 - w szkole podstawowej / Małgorzata Jagodzińska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2002, nr 3/4, s. 80-86

227. Sprawność fizyczna i umiejętności ucznia w świetle oceny z wychowania fizycznego / Marcin Lorych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 12, s. 31-32

228. Stawiać stopnie czy oceniać? / Jerzy Nowacki // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 8, 9, 10

229. Stopnie rzetelne i wiarygodne?! A dlaczego nie? / Aleksander Janik // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 17-19

230. Strefa zagrożenia / Maciej Osuch // Ergo. - 2005, nr 6/7, s. 50

231. System oceniania a nie regulamin oceniania / Anna Michalak, Beata Wrońska // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 1, s. 19-22

232. System oceniania z matematyki dla klasy IV / Przemysław Filipek // Klocki Autonomiczne w Szkole. Ocenianie. - 2001, nr 9, s. 27-33

233. System wychowawczy ks. Bosko jako podstawa wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć uczniów / Leokadia Ewa Wojciechowska // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 10-13

234. Szkolne przygotowanie uczniów do egzaminu / Zofia Lisiecka, Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2001, nr 5, s. 19-24

235. Szkolny system oceniania : praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli / J. Chodnicki [et al.]. - Warszawa, 2000. - Rec. Dorota Śliwińska // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 26 wkładki

236. Szóstka po reformie / Zofia Lisiecka // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 3, s. 39-42

237. Tak - dla kryteriów ocen na poszczególne stopnie z przedmiotów / Izabela Leszczyna // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 4, s. 36-37

238. Teoretyczne podstawy pracy nauczycieli / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 195-201

239. Trudna sztuka oceniania... / Marzenna Nalazek, Iwona Kasprzyk // Edukacja. - 2001, nr 1, dod. s. 10-12

240. Uczeń ma prawo do sukcesu / Małgorzata Fortuna // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 3, s. 11-12

241. Walory oceniania w edukacji wczesnoszkolnej / Jadwiga Kania-Pastuszka // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2002/2003, nr 4, s. 48-51

242. Wdzięk punktu / Barbara Gronek // Polonistyka. - 2000, nr 10, s. 600-604

243. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć ucznia / Kazimierz Denek // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 8-13

244. Wewnątrzszkolny system oceniania / Henryk Rospond // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, nr 2, s. 65-72

245. Wewnętrze i zewnętrzne ocenianie / Kazmierz Denek  // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 4/5, s. 3-7

246. Wpływ oceny z wychowania fizycznego na kształtowanie postaw uczniów / Renata Malka // Doradca. - 2004, nr 40, s. 33

247. Wychowanie czy tresura? / Urszula Szymańska // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 1, s. 4-5

248. Wymagania a stopnie szkolne / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 3, s. 35-38

249. Wymagania edukacyjne a ocenianie osiągnięć uczniów / Zofia Lisiecka // Język Polski w Gimnazjum. - 2003.2004, nr 1, s. 63-70

250. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych a podnoszenie jakości pracy szkoły / Adam Brożek // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2001/2002, nr 3, s. 79-85

251. Wzorowy uczeń "instant" / Sylwia Klichowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 10, s. 16-19

252. Za co ocenia nauczyciel wychowania fizycznego / Agnieszka Kurek-Paszczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 6/7, s. 16-18

253. Zacznij od dziś : egzaminy zewnętrzne w pigułce / Elżbieta Goźlińska, Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko. - Warszawa, 1999. - Rec. Małgorzata Koroś // Nowa  Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 3, s. [41]

254. Zasady oceniania w szkole / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog . - 2005, nr 3, s. 54-61

255. Zasady pomocy i oceniana ucznia dyslektycznego / Monika Poświatowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 2, s. 20-21

256. Zdobywanie zaufania do egzaminów zewnętrznych / Maria Krystyna Szmigiel // Nowa Szkoła. - 2001, nr 5, s. 8-12

257. Zewnętrzny system oceniania // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 7, s. 9-13

258. Zewnętrzny system oceniania // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 8, s. 5-7

259. Zmagania z wymaganiami. Propozycja zapisu wymagań na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie czwartej szkoły podstawowej / Aldona Leszczyńska // Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 5, s. 27-33

260. Zmagania z wymaganiami (2). Propozycja zapisu wymagań na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie piątej szkoły podstawowej / Aldona Leszczyńska // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 1, s. 7-15

261. Zmagania z wymaganiami (3). Propozycja zapisu wymagań na poszczególne oceny z języka polskiego w klasieszóstej szkoły podstawowej / Aldona Leszczyńska // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 2, s. 17-27

 

Oprac. Wanda Golec, Anna Korzeniewska

 

Powrót do Szkolnictwo i Oświata