Resocjalizacja - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

KSIĄŻKI

1. Agresja i przemoc we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Mirosław Jan Dyrda, Andrzej Sędek. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2006

2. Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / pod red. Franciszka Kozaczuka, Mieczysława Radochońskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000

3. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T. 1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T. 2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / pod red. Doroty Rybczyńskiej ; aut. Henryk Machel [et al.]. - Kraków : Impuls, 2003

4. Barbara Stańdo-Kawecka.  Prawne podstawy resocjalizacji. - Kraków : Zakamycze, 2000

5. Bartkowicz Zdzisław. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. - Wyd. 2. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2001

6. Bielicki Eugeniusz. Z problematyki resocjalizacyjnej : patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara. - Bydgoszcz : Wydaw. KPSW, 2005

7. Borowski Ryszard, Wysoki Dariusz. Instytucje wychowania resocjalizującego. - Płock : Novum, 2001

8. Borowski Ryszard. Niedostosowanie społeczne : wybrane problemy - Płock : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2006

9. Czarnomski Michał. Elementy prawa dla pedagogów. - Kraków : UJ ; Częstochowa : WSP, 2003

10. Czesław Czapów 1925-1980 : świadectwa trzech pokoleń / teksty zebrała i oprac. oraz całość zred. Wanda Kaczyńska. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2003

11. Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich / red. nauk. Anna Sajdak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005

12. Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008

13. Frąckowiak Przemysław.  Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich. - Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza ; Środa Wielkopolska : Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 2006

14. Hillenbrand Clemens ; przekł. Cieślik Elżbieta.  Pedagogika zaburzeń zachowania. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

15. Irański Zbigniew St.. Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej. - Płock : Novum, 2003

16. Kalinowski Marian, Pełka Jerzy. Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003

17. Konopczyński Marek. Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium, 2006

18. Kontakty z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / pod red. Bogumiły Kosek-Nity i Danuty Raś. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000

19. Machel Henryk. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. - Gdańsk : Arche, 2003

20. Mity dzieciństwa - dramaty socjalizacji. Cz. 1 / pod. red. Tamary Zacharuk. - Siedlce : Wdaw. Akademii Podlaskiej, 2004*

21. Mity dzieciństwa - dramaty socjalizacji. Cz. 2 / pod red. Anny Klim-Klimaszewskiej. - Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2004*

22. Mity dzieciństwa - dramaty socjalizacji. Cz. 3 / pod. red. Tamary Zacharuk, Anny Klim-Klimaszewskie. Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2004*

23. Mudrecka Irena. Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2004

24. Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca incydent czy znak czasu? : materiały z Seminarium "Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizaji, kulturze, szkole, rodzinie" Warszawa 20-21 marca 2000 r. : praca zbiorowa / pod red. Lesława Pytki i Barbary Głowackiej. - Warszawa : Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2000

25. Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

26. Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska ; Katedra Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005

27. Paszkiewicz Angelika.  Wychowanie resocjalizujące w środowisku otwartym - zarys teorii : podręcznik dla studentów pedagogiki. - Wyd. 2. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2006

28. Pedagogika : subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. T. 3 / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

29. Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / Lesław Pytka ; temat "Resocjalizacja i profilaktyka w środowisku otwartym" w rozdz. IV napisał Marian Kalinowski. - Wyd. 6 popr. i rozsz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005

30. Pospiszyl Kazimierz.  Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

31. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004

32. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007

33. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007

34. Resocjalizacja instytucjonalna : perspektywy i zagrożenia / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004

35. Rola wartosci moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005

36. Rozwój osobowy a wybrane problemy profilaktyki : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mirosława Jana Dyrdy i  Andrzeja Świderskiego. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2005

37. Rozwój osobowy i jego zagrożenia / red. nauk. Mirosław Jana Dyrda, Andrzej Świderski. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2003

38. Sakowicz Tadeusz. Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji). - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

39. Sas-Nowosielski Krzysztof. O możliwościach wykorzystania kultury fizycznej w resocjalizacji nieletnich. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2002

40. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej / pod red. nauk. Zenona Jasińskiego i Ireny Mudreckiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2004

41. Szczęsny Wiesław Wojciech. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. - Warszawa : Żak, 2003

42. Szpringer Monika. Wybrane pozycje bibliograficzne z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej. - Kielcach. - Kielce : Stachurski, 2002

43. Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / pod red. Władysława Kubika i Bronisława Urbana. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki, 2005

44. Węgliński Marek. Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich : analiza pedagogiczna. - Lublin : AWH Antoni Dudek, 2004

45. Wolan Tadeusz. Resocjalizacja : uwarunkowania, doświadczenia, projekty zmian : (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - korektywną uczącą się organizacją). - Chorzów : Biuro Wydawnictw i Upowszechnień "Kontrakt", [2005]

46. Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

47. Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

48. Wyleżałek Jolanta. Problem efektywności resocjalizacji nieletnich w warunkach opieki całkowitej : stan obecny oraz nowa alternatywa rozwiązań. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2006

 

* BP w Siedlcach nie posiada aktualnie książki w swoich zbiorach

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1. Bałandynowicz Andrzej. Propozycja nowego systemu profilaktyki przestępczości nieletnich w Polsce // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 2, s. 20-32

2. Bałandynowicz Andrzej. Propozycja nowego systemu profilaktyki przestępczości nieletnich w Polsce  // Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 2, s. 9-12

3. Bałandynowicz Andrzej. Resocjalizacja skazanych w warunkach kurateli // Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 2, s. 28-38

4. Bałandynowicz Andrzej. Teaching Family Program w warunkach polskich // Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 2, s. 13-20

5. Bernasiewicz Maciej. Teoria interakcjonistyczna a metody pracy terapeutyczno-resocjalizacyjnej z dziećmi niedostosowanymi społecznie // Chowanna. - 2006, T. 2, s. 75-90

6. Bochno Ewa. RODK - czy i jak wspomaga rodzinę? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 44-49

7. Broniś Jadwiga. Program edukacyjny dla sprawców // Świat Problemów. - 2005, nr 2, s. 25-29

8. Czerkawski Andrzej. Możliwości wykorzystania dramatoterapii w resocjalizacji // Chowanna. - 2006, T. 2, s. 109-115

9. Dąbrowska Joanna. Próby humanizacji polskiej resocjalizacji // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 3, s. 38-43

10. Dąbrowska Joanna. Resocjalizacja w polskim instytucjonalnym środowisku penitencjarnym // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 29-35

11. Dopierała Alicja.  Zastosowanie metody dramy w procesie resocjalizacji na przykładzie zajęć z osadzonymi w warszawskim areszcie śledczym // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2003, nr 1, s. 107-115

12. Dopierała Alicja. Drama w wychowaniu resocjalizującym - na przykładzie zajęć z osadzonymi w warszawskim areszcie śledczym // Drama. - 2002/03, nr 42, s. 9-13

13. Drachalc  Halina. ...liczą się efekty // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 27, s. 7

14. Forma Paulina. O rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 32-36

15. Iwonicki Hubert. Rola, znaczenie i zadania szkolnictwa przywięziennego // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 26-31

16. Jaworska Anetta. Stymulowanie przemian osobowościowych poprzez aktywizację twórczą w zakładach karnych / // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 15-20

17. Jędrzejko Mariusz. Resocjalizacja przez edukację (wiedzę) // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 47-50

18. Karłyk-Ćwik Anna. Autopercepcja kompetencji zawodowych pedagogów resocjalizacyjnych // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 115-129

19. Katula Stanisław. Czy surwiwal stanie się metodą resocjalizacji nieletnich przestępców? // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 1, s. 13-19

20. Klimek Mateusz. Resocjalizacyjna rola kultury fizycznej  // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 3/4, s. 33-35

21. Kołak Wiesław. W trosce o „Dzieci ulicy" // Doradca. - 2000, nr 22, s. 48-49

22. Krella Stanisław, Panfil Irena. Wizja człowieczeństwa na podstawie wybranych utworów literackich / // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 5, s. 1-4

23. Kudzia Krzysztof.  Znaczenie duchowości w procesie terapii uzależnień oraz resocjalizacji // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 4, s. 77-81

24. Kwiatkowski Piotr. Nieletni wobec resocjalizacji. Diagnoza postaw i wybrane ich uwarunkowania // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2, s. 87-95

25. Laskowski Andrzej. Centralny system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 29-34

26. Linowski Krzysztof. Edukacja skazanych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s. 60-65

27. Makowski Ryszard.  Po co chodzisz po górach? // Wychowawca. - 2006, nr 6, s. 18-21

28. Malińska Karolina. Oddziaływanie kuratora jako rodzaj wsparcia udzielanego skazanym w toku procesu resocjalizacji // Nowiny Psychologiczne. - 2004, nr 4, s. 85-92

29. Mierzwa Anna. Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 32-35

30. Migała Paweł. Przyczyny ucieczek nieletnich przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych / // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. 83-117

31. Miszewski Kamil. Resocjalizacja : biadolenia ciąg dalszy // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 38-39

32. Moczydłowska Joanna. Praca w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 2/3, s. 15-20

33. Motow Marta. Wychowawcze aspekty kultury fizycznej i jej wykorzystanie w resocjalizacji nieletnich // Lider. - 2006, nr 3, s. 10-13

34. Obraniak Wojciech.  Pokonać agresję // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 5, s. 15-16

35. Obraniak Wojciech.  Ukształtować na nowo // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 4, s. 13-14

36. Obraniak Wojciech. W internacie schroniska dla nieletnich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 44-48

37. Olech-Klonecka Małgorzata. Wykorzystać ich czas // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000, nr 4, s. 57-63

38. Osuch Agnieszka. Resocjalizacja a społeczna rzeczywistość wirtualna XXI w. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 4, s. 30-33

39. Pachólska Barbara. Instytucja probacji jako alternatywna forma pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 42-44

40. Polkowski Tomasz. Przyszłość ośrodków resocjalizacyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s. 30-39

41. Polkowski Tomasz. Przyszłość ośrodków resocjalizacyjnych : nieufność czy optymizm? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 19-23, 59

42. Ptak Kazimierz, Ewa Ormianin-Sokół. Specyfika pracy resocjalizacyjnej w zakładzie poprawczym dla dziewcząt // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 3/4, s. 367-384

43. Pustkowiak Lidia.  Przestępczość osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz ich terapia w zakładzie karnym // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 30-39

44. Pytka Lesław. Kara, miłosierdzie, resocjalizacja : sakralizacja versus utylizacja "ludzkich odpadów"  // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 17-20

45. Pytka Lesław. Resocjalizacja - anachronizm czy nowe wyzwanie? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 1, s. 34-36

46. Raś Danuta. 20 lat studiów podyplomowych profilaktyka i resocjalizacja na Uniwersytecie Śląskim (1986-2006) : idee kształcenia Uniwersytetu w praktyce kształcenia pedagogów specjalnych  // Chowanna. - 2006, T. 2, s. 148-162

47. Rylke Hanna. Tworzenie systemów pomocy dzieciom i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 17-22

48. Sas-Nowosielski Krzysztof. Mity i fakty resocjalizacji poprzez kulturę fizyczną // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 11, s. 28-32

49. Sitarczyk Małgorzata. Przyszłość ośrodków resocjalizacyjnych : realizm czy utopia? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 16-18

50. Skręt Rafał. Obraz podkultury więziennej we współczesnym zakładzie penitencjarnym // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 143-152

51. Starek Jan. Opis i analiza funkcjonowania grupy wychowanków zakładu poprawczego jako grupy odniesienia dla nieletnich umieszczonych w schronisku w kontekście destrukcyjnego wpływu na kierowane wobec nich oddziaływania resocjalizacyjne // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 307-316

52. Szczepaniak Paweł. Indywidualizowanie oddziaływań resocjalizacyjnych formą realizacji odrębności // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, s. 39-45

53. Szczęsny Wiesław Wojciech.  Związki neurobiologii z reedukacją - implikacje dla teorii i praktyki wychowania resocjalizującego // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 21-27

54. Szecówka Adam. Problemy resocjalizującego kształcenia uczniów z obniżoną sprawnością umysłową  // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s. 204-214

55. Szklarski Władysław. Specyfika nauczania resocjalizującego w szkołach zakładu poprawczego o wzmożonym nadzorze wychowawczym // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 4, s. 25-28

56. Świeczek Andrzej. Relacje między kuratorem a nieletnim - dylematy sprawowania nadzoru // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 19-23

57. Urbaniak-Zając Danuta. Czy praca socjalna może/powinna zastąpić resocjalizację? : uwagi polemiczne // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 1, s. 22-28

58. Wachowicz  Janusz. "Ten jest dobry, kto chce być dobrym" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 23-26

59. Wolan Tadeusz. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu resocjalizacyjnego jako organizacja ucząca się przez doświadczenie (syndrom zmiennych badawczych sprawności organizacyjnej) // Chowanna. - 2004, T. 1, s. 164-188

60. Wolan Tadeusz. Placówki resocjalizacyjne w reformowanym systemie profilaktyki, opieki i wychowania w Polsce // Chowanna. - 2006, T. 2, s. 43-74

61. Wolan Tadeusz. Usamodzielnianie wychowanków placówek resocjalizacyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 6, s. 32-37

62. Zinkiewicz Beata. Instytucja kuratora sądowego w systemie opieki, profilaktyki i resocjalizacji // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 97-103

63. Zochniak Ida. Resocjalizacja poprzez działalność artystyczną. Z pogranicza teorii i praktyki  // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 2, s. 46-48

64. Zochniak Ida. Rola ekspresji i twórczości w procesie resocjalizacji // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 31

65. Zochniak Ida. Wychowawcze znaczenie sztuki w procesie resocjalizacji // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, s. 27-29

66. Żychowska Teresa, Sadowski Romuald. Preferencje muzyczne wychowanek przebywających w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 4, s. 41-48

                                                                                                           
Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Subkultury. Patologia społeczna. Uzależnienia. Przemoc.