Wybrane problemy profilaktyki. Cz. 1 - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980-2002

Bogactwo literatury na temat profilaktyki uzależnień pozwala korzystać z doświadczeń i dorobku innych - sprawdzonych, wypróbowanych metod terapii czy programów profilaktycznych. Pedagodzy szkolni, wychowawcy czy pracownicy samorządowi zajmujący się tą problematyką mają możliwość wyboru już funkcjonujących i opisanych programów bądź też kierując się konkretnymi zagrożeniami wychowawczymi przygotowują własne.


Autorki opracowania przy wyborze literatury kierowały się nie tylko potrzebami środowiska szkolnego i akademickiego, ale także samorządowego. Zdają sobie bowiem sprawę, że coraz trudniej zorientować się w narastającej ilości publikacji i wybrać te, które są najbardziej odpowiednie bez żmudnego przedzierania się przez katalogi biblioteczne.

Wychodząc więc naprzeciw tym potrzebom przedstawiamy zestawienie bibliograficzne na temat profilaktyki uzależnień umieszczając w nim publikacje i prace, w których omawiane są programy profilaktyczne, ich budowa, propozycje scenariuszy zajęć, doświadczenia osób zajmujących się profilaktyką. Mamy nadzieję, że proponowana literatura będzie pomocna w pracy wychowawczej i terapeutycznej.


Bibliografia została podzielona na dwie części. Pierwsza podaje opisy artykułów z czasopism, II - zbiory zwarte w układzie alfabetycznym tytułów. Pozycje oznaczone gwiazdką znajdują się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach. Pozostałe opisy zostały przejęte z Bibliografii Zawartości Czasopism i Przewodnika Bibliograficznego Biblioteki Narodowej.

Spis czasopism uwzględnionych w bibliografii i skróty ich tytułów:

Alkohol. i Narkom. - Alkoholizm i Narkomania

Arka

Auxil. Soc - Auxilium Sociale.

Biblioterapeuta

Charaktery

Człowiek i Przyr.- Człowiek i Przyroda

Doradca

Dyr. Szk.- Dyrektor Szkoły

Eduk. dla Bezp. - Edukacja dla Bezpieczeństwa

Eduk. Dorosł. - Edukacja Dorosłych

Eduk. i Dial. - Edukacja i Dialog

Edukacja

Forum Human - Forum Humanistów.

Gaz. Wyb.- Gazeta Wyborcza

Głos

Głos Naucz. - Głos Nauczycielski

Katecheta

Kult. i Eduk. - Kultura i Edukacja

Kwart. Edukac. - Kwartalnik Edukacyjny

Lider

Naucz. Pocz. Kształc. Zint - Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane.

Niedziela

Nowa Szk. - Nowa Szkoła

Nowe Państw. - Nowe Państwo

Polityka

Pr. Nauk., Kult. Fiz - Prace Naukowe. Kultura Fizyczna.

Pr. Nauk.Pedag. / WSP Częstochowa - Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa

Pr. Psychol. - Prace Psychologicze

Pr. Soc. - Praca Socjalna

Prawo i Życie

Probl. Alkohol.- Problemu Alkoholizmu

Probl. Narkom. - Problemy Narkomanii

Probl. Opiek.-Wychow. - Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Probl. Poradn. Psychol.- Problemy Poradnictwa Psychologicznego

Promyk

Prz. Polic - Przegląd Policyjny.

Prz. Tyg. - Przegląd Tygodniowy

Przegląd

Remedium

Rocz. Nauk. WSS Suw. - Roczniki Naukowe WSS Suwałki

Roczn. Otwocki - Rocznik Otwocki

Rzeczpospolita

Serw.Infor.Narkom - Serwis Informacyjny. Narkomania

Stud. Sand. - Studia Sandomierskie

Stud. Theol.Vars. - Studia Theologica Varsaviensia

Studia Psych./UKSW - Studia Psychologiczne

Szk. Specj. - Szkoła Specjalna

Szk. Zawod. - Szkoła Zawodowa

Świat Nauki

Świat Probl. - Świat Problemów

W Drodze

Wychow. Fiz. i Zdr. - Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Wychow. na co Dzień - Wychowanie na co Dzień

Wychow. w Przedszk..- Wychowanie w Przedszkolu

Wychowawca

Zesz. Nauk. PBiał.,Ekonom. - Zeszyty Naukowe Polit. Białostockiej. Ekonomia.

Zesz. Nauk. WSP Olsztyn - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Olsztyn

Zesz. Nauk., Psych. /USzczec. - Zeszyty Naukowe. Psychologia / Uniwersytet Szczeciński

Znak

 

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. A TY jak zwykle upalony / Wiktor Świetlik // Nowe Państ. - 2001, nr 6, s. 20-21.

2. ABSTYNENCI integrują działania / Janina Majer // Probl. Alkohol. - 1996, nr 6, s. 15-16

*3. ABSTYNENCJA ? Ależ tak! / Krzysztof A. Wojcieszek // Świat Probl. - 2001, nr 10, s. 4-8

4. ADEKWATNOŚĆ programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach używania alkoholu przez młodzież / Jolanta Jarczyńska // Wychow. na co Dzień. - 2001, nr 10, s. 23-27.

*5. ALKOHOL a młodzież / Jędrzej Majka // Wychowawca. - 2001, nr 7/8, s. 24-26

6. ALKOHOL przed sądem / Hanna Gajowniczek, Lidia Dybciak // Forum Hum. - 2001, nr 2, s. 31-34

7. ALKOHOL wciąż najgroźniejszy: raport ekspertów WHO ; oprac. z ang. Kazimierz Godorowski // Probl. Alkoh. - 2001, nr 4, s. 39

8. ALKOHOLIZM godzi w honor Polaków : [wyw.] / Antoni Dydycz // Głos. - 2001, nr 33, s. 9

9. ALKOHOLIZM i narkomania a praca socjalna / Jacek Szczepkowski // Zesz. Nauk. WSHE. - T. 3 (1998), s. 175-188

10. ALKOHOLIZM i narkomania jako przyczyny powstawania marginesu społecznego / Andrej Solov´ev, Pavel I. Sidorov // Człow. i Przyr. - Nr 5 (1996), s. 141-143

11. ALKOHOLIZM i narkomania w Internecie / Wojciech Kosmowski // Alkoh. i Nark. - 1999, nr 4, s. 625-627

12. ALKOHOLIZM i narkomania w Internecie / Wojciech Kosmowski // Alkoh. i Nark. - 1999, nr 3, s. 455-459

13. ALKOHOLIZM i narkomania w Internecie / Wojciech Kosmowski // Alkoh. i Nark. - 1999, nr 2, s. 307-312

14. ALKOHOLIZM i przemoc przenoszone z pokolenia na pokolenie / Jan Śledzianowski // Probl. Alk. - 2000, nr 4, s. 19-21

15. ALKOHOLIZM jako przejaw niedostosowania społecznego młodzieży / Elżbieta Łuczak. - Streszcz. w jęz. ang. // Prz. Polic. - 1988, nr 2, s. 5-11

16. ALKOHOLIZM ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci / Marian Ochmański. - Lub. , 1997. - Rec. Arkadiusz Wąsiński. - Wyd. 2 // Auxil Soc. - 1997, nr 3/4, s. 288-292

*17. ALKOHOLIZM rodziców a adaptacja dzieci w szkole / Małgorzata Sfora // Probl. Alkoh. - 1999, nr 2, dod. s. I-IV

*18. ALKOHOLIZM wśród dzieci i młodzieży wezwaniem dla rodziców i wychowawców / Jan Śledzianowski - (Z prac trzeźwoś-ciowych Kościoła rzymskokatolic-kiego. - Streszcz. w jęz. ang. // Probl. Alkoh. - 1998, nr 2, s. 13-16

*19. ALKOHOLIZOWANIE się młodzieży szkolnej na tle oddziaływań prewencyjnych / Maria Gacek // Wychow. Fiz. i Zdr. - 1998, nr 3, s. 109-112

*20. ALKOHOLIZOWANIE się nieletnich i jego konsekwencje / Agata Tyburska // Probl. Opiek.-Wych. - 1998, nr 9, s. 15-17

21. ANALIZA procesu uzależnienia się od narkotyków na tle relacji w rodzinie : historia Mateusza / Alina Czapiga // Auxil. Soc. - 2000, nr 3/4, s. 217-220

*22. BADANIE postaw i zachowań młodzieży wobec uzależnień i zagrożeń społecznych w Siedlcach / Bolesław Białas // Doradca. - 2000, nr 22, s. 44-45

23. BADANIE wykorzystania pakietu prewencyjnego dotyczącego zapobiegania narkomanii "Odlot" / Katarzyna Dąbrowska // Alkoh. i Narkom. - 2001, nr 3, s. 421-432

*24. BEZRADNOŚĆ i bezsilność w uzależnieniu / Roman Pomianowski // Świat Probl. - 1998, nr 10, s. 36-41

*25. BIBLIOTERAPIA w środowisku osób współuzależnionych : współuzależnienie - charakterystyka ogólna / Bronisława Woźniczka-Paruzel. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2000, nr 1, s. 2-5

*26. BIBLIOTERAPIA w środowisku współuzależnionych : aspekty biblioterapeutyczne w aktywności Grup Rodzinnych Al-Anon na tle ogólnych zasad ruchu / Bronisława Woźniczka-Paruzel. - Bibliogr. //Biblioterapeuta. - 2000, nr 2, s. 1-4

*27. BIBLIOTERAPIA w środowisku współuzależnionych : projektowanie działań biblioterapeutycznych w grupach rodzinnych Al.-Anon / Bronisława Woźniczka-Paruzel. - Bibliogr. // Biblioterapeuta . - 2000, nr 3, s. 5-8

28. BIOMEDYCZNE i społeczno-prawne aspekty uzależnienia nikotynowego / Bożena Maksimowska . - Streszcz. w jęz. ang. // Pr. Nauk., Kult. Fiz. / WSP Częstochowa. - Z. 4(2001), s. 225-236

*29. BITWA na krawędzi życia i śmierci / Krzysztof Jedliński // Charaktery. - 2001, nr 9, s. 50-53

30. BROMMA Kursen : profilaktyka za Bałtykiem / Kazimierz Godorowski // Probl. Alkoh. - 1997, nr 7, s. 26

*31. CO NAS trzyma w pętli uzależnień? / Ewa Woydyłło // Charaktery . - 2001, nr 9, s. 12-18

*32. CO TRZEBA i warto robić w pierwszym kontakcie / Halina Ginowicz // Świat Probl. - 2001, nr 9, s. 15-17

33. BROWN sugar na całe zło / Łucja Łuczywo // Gaz. Wyb. - 2000, nr 46, s. 12-13, 15-16

34. CHARAKTERYSTYKA lokalnej społeczności a strategia działań zapobiegawczych : prawdo-podobieństwo podjęcia w społeczności działań przeciwko problemom związanym z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi / Thomas K. Greenfield, Rhonda J. Jones // Alkoh. i Narkom. - 2000, nr 2, s. 289-298

35. CHMIELNIK chce być trzeźwą gminą / Janina Majer // Probl. Alkoh. - 1996, nr 7, s. 5-6

36. CHODNIKOWA terapia / Joanna Kosmalska // Prawo i Życie. - 1997, nr 44, s. 6

37. "CHYBA jestem czegoś wart" - analiza przypadku wspierania rodziny z problemem alkoholowym / Elżbieta Bielcka, Krzysztof Sawicki // Opieka Wychow. Ter. - 2000, nr 3, s. 41-45

38. CORAZ częściej problem alkoholu dotyka młodsze dzieci ... / Małgorzata Pobłocka, Katarzyna Półczyńska // Wychow. na co Dzień. - 2001, nr 10/11, dod. s. IV-VI

39. CZYNNIKI wpływające na powstawanie i rozwój choroby alkoholowej / Halina Natora // Probl. Alkoh. - 1997, nr 10/12, s. 11-12

40. ĆPAM, więc jestem / Katarzyna Zawiślak // Prz. Tyg. - 1998, nr 31, s. 5

41. DAŁ wytrwać : rozmowa z Piotrem, człowiekiem, który się przestał bać , i z jego żoną, która wytrzymała / rozm. przepr. Ewa Milewicz // Gaz. Wybor. - 2001, Nr 33, dod. s. 6-10

42. DAR WOLNOŚCI / Stanisław Wielgus. - (Z prac trzeźwościowych Kościoła rzymskokatolickiego) // Probl. Alkoh. - 1997, nr 1, s. 13-14

*43. DEBATA : propozycja scenariusza zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych dla klas VI-VIII / Krzysztof Wojcieszek // Remedium. - 1998, nr 3, s. 18-24

44. DIAGNOZA i pomoc dla uczniów zagrożonych uzależnieniem : raport z badań / Bożena Kamińska-Buśko // Probl. Poradn. Psychol. - 2000, nr 2, s. 40-57

45. DIAGNOZA potrzeb w zakresie pomocy narkomanom w Poznaniu : badania metodami jakościowymi / Janusz Sierosławski // Alkohol. i Narkom. - 1999, nr 2, s. 209-224

46. DOŻYWOCIE narkomana / Joanna Kosmalska // Przegląd. - 2000, nr 19, s. 13

*47. DUCHOWOŚĆ a terapia i profilaktyki uzależnień / Marek Dziewiecki // Arka . - 1999, nr 28, s. 42-54

*48. DUCHOWOŚĆ i religijność a profilaktyka uzależnień / Marek Dziewiecki // Świat Probl. - 1998, nr 5, s. 41-44

49. DZIAŁALNOŚĆ Kościoła katolickiego w Polsce w dziedzinie trzeźwości / Józef Krasiński // Stud. Theol. Vars . - 1998, nr 2, s. 145-167

50. DZIAŁALNOŚĆ profilaktyczna w zakresie narkomanii / Anna Muszyńska // Eduk. Doros. (Radom). - 1997, nr 4, s. 52-57

51. DZIAŁALNOŚĆ trzeźwościowa ks. Franciszka Blachnickiego i jej realizacja w ruchu Światło-Życie / Stanisława Orzeł // Rocz. Nauk. WSSS Suw. - R. 3 (1995/96), s. 132-145

*52. DZIECI i tytoń : zagrożenia i następstwa zdrowotne biernego palenia / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychow. w Przedszk. - 1999, nr 8, s. 577-579

*53. DZIEWIĘĆ Kroków - propozycja profilaktyki domowej / Agnieszka Arendarska // Remedium. - 2001, nr 11, s. VI-VII

54. DZIŚ zdążyłam : narkomania to nie zawsze jest coś, co się może zdarzyć tylko obok nas / Teresa Ginalska // Przegląd. - 2000, nr 11, s. 11

55. EUROPA a alkohol : [organizacje pozarządowe w działaniu, tł.] / Kazimierz Godorowski // Probl. Alkohol. - 1996, nr 5, s. 16-17

56. EUROPEJSKI plan działania w sprawie alkoholu 2000-2005 / tł. K. Godorowski // Probl. Alkohol. - 2000, nr 1, s. 3-7

57. EUROPEJSKIE programy profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży - treści i ewaluacja / Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Alkohol. i Narkom. - 1996, nr 4, s. 423-434

58. FENOMEN polskiej religijności w obliczu społecznej klęski alkoholizmu : wkład kościoła w dzieło ratowania narodu /Józef Krasiński // Stud. Sand. - T. 6 (1990/1996), s. 137-160

*59. FUNDAMENTY profilaktyki / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. - 2002, nr 12, s. 12-13

60. FUNKCJE ewaluacji programów profilaktyki alkoholowej na przykładzie wyników badań programu "Noe + Elementarz" / Krzysztof Bobrowski, Krzysztof Ostaszewski // Alkohol. i Narkom. - 1999, nr 1, s. 43-54

*61. GIMNAZJALIŚCI o programach profilaktycznych / Jolanta Rogala-Obłękowska // Remedium. -2002, nr 12, s. 28-31

62. GMINA tworzy obyczaje / Janina Majer // Probl. Alkohol. - 1996, nr 7, s. 4-5

63. GMINNA profilaktyka alkoholowa - założenia i rzeczywistość / Zofia Feliks //. Probl. Alkohol. - 2000, nr 4, s. 10-11

64. GMINNA terapia szokowa / Wiktor Cerklewicz // Prawo i Życie. - 1998, nr 13, s. 32-33

65. GRUPY samopomocowe w systemie pomocy osobom uzależnionym / Eugeniusz Moczuk // Probl. Alkohol. - 1996, nr 4, s. 7-10

66. IMMUNOTERAPIA uzależnienia od kokainy / Donald W. Landry ; tł. Z ang. Nadzieja Drela // Świat Nauki. - 1997, nr 4, s. 46-49

*67. INTEGRALNA profilaktyka uzależnień / Marek Dziewiecki // Remedium. - 2001, nr 6, s. 8-11

*68 ISTOTA i mechanizm powstawania uzależnień oraz ich rodzaje : konspekt lekcji wychowawczych w Bibliotece Peagogicznej / Marta Galos // Wychowawca. - 2001, nr 6, s. 22-23

*69. JAK rodzina przyczynia się do brania narkotyków przez młodzież / Jolanta Rogala-Obłękowska // Probl. Narkom. - 2001, nr 2, s. 12-21

70. JAK rozwija się uzależnienie od narkotyków, czyli objawy i fazy narkomanii / Jacek Szczepkowski // Wychow. na co Dzień. - 1997, nr 3, s. 19-20

*71. JAKA profilaktyka w nadchodzącym wieku? / Jolanta Koczurowska // Świat Probl. - 1999, nr 12, s. 24-27

72. JEŚLI nie świetlice, to co? ... / Marian Marchow // Probl. Alkohol. - 1997, nr 5, s. 8-10

*73. KIERUNKI pracy z rodzicami / Ola Karasowska // Remedium. - 1999, nr 5, s. 24-27

74. "KONAR" - program profilaktyki uzależnień alkoholowych / Anna KOWAL, Daria Zielińska // Probl. Opiek.-Wych. - 2000, nr 1,. s. 28-30

*75. KONCEPCJA programu profilaktyki uzależnień w szkole podstawowej / Jadwiga Baranowska, Janina Florczykiewicz. - Bibliogr. // Doradca. - 2001, nr 24, s. 31-33

76. KONFERENCJA "Jednolite strategie profilaktyczne", Ostrowiec Świętokrzyski 7-8 grudnia 1998 r. / Stanisław Orłowski // Probl. Porad. Psychol. - 1999, nr 1, s. 106-113

*77. KOSZYKÓWKA przeciw narkotykom? / Walerian Więch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 25-26

78. LECZENIE uzależnienia od alkoholu w ośrodku pomocy społecznej / Sławomir Śląski // Probl. Alkohol. - 2001, nr 3, s. 16-18

79. MĘTNE argumenty : ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii / Krzysztof Krajewski // Rzeczpospolita. - 1998, n r 288, s. 16

80. MĘTNE kryteria : ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii / Zbigniew Ziobro // Rzeczpospolita. - 1998, nr 275, s. 15

*81. MIEJSCE profilaktyki w szkole / Danuta Czarnecka // Remedium. - 2002, nr 12, s. 14-15

*82. MITY i zasady profilaktyki uzależnień / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. - 2002, nr 5, s. 16-17

83. MŁODZIEŻ (nie tak) musi się wyszumieć / Witold Bugajny // Probl. Alkohol. - 1997, nr 2/3, dod. s. IV-V

*84. MOJA sfera psychiczna / Janusz A. Lutek // Arka. - 2000, nr 31, s. 17-21

*85. MONAR jako system resocjalizacji narkomanów i "Ruch Czystych Serc" jako system profilaktyki uzależnień wśród młodzieży / Marek Kotański // Probl. Narkom. - 2002, nr 2, s. 62-67

86. MONITOROWANIE rutynowych realizacji programu profilaktyki alkoholowej "Program Domowych detektywów" / Krzysztof Bobrowski // Alkohol. i Narkom. - 2001, nr 4. s. 535-552

*87. MORALNY i pastoralny problem alkoholizmu / Marian P. Lisowski // Probl. Alkohol. - 2001, nr 3, s. 21-22

*88. MOŻLIWOŚCI biohipnoterapii w leczeniu uzależnień / Michaił Połykowski / Probl. Narkom. - 2001, nr 4, s. 54-59

*89. MOŻLIWOŚCI wykorzystania metod NLP w profilaktyce i leczeniu uzależnień / Hanna Berg // Probl. Narkom. - 1998, nr 3, s. 43-48

90. NA PRZYKŁAD Kalisz Pomorski / Joanna Stylska ; rozm. przepr. Marian Marchow // Probl. Alkohol. - 1999, nr 1, s. 10-11

91. NADZIEJA i drogowskaz : [fragm. przem.] / Jan Paweł II (papież) // Probl. Alkohol. 1998, nr 3, s. 13-15

92. "NADZIEJA" uzależnionych : jubileusz katolickiego ośrodka w Bielsku Białej / Czesław Cekiera // Probl. Alkohol. - 1997, nr 5, s. 15-16

93. NARKOMAN czy kryminalista? / Tomasz Jastrzębowski // W Drodze. - 2000. [nr] 11, s. 45-47

*94. NARKOMANIA - przyczyny, symptomy, pomoc / Maria Łukaszek // Kwart. Edukac. - 2002, nr 2, s. 36-46

*95. NASTOLATKI i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" / Mira Prajsner // Remedium. -1999, nr 11, s. 3-5

96. NARKOMANIA wśród uczniów klas terapeutycznych - stan zagrożenia i sposoby przeciwdziałania / Elwira Czapiewska // Kult. i Eduk. - 1999, nr 2/3, s. 134-140

*97. NAWROTY w uzależnieniach - teoria i praktyka : relacja z panelu / Mira Prajsner // Remedium. -1998, nr 6, s. 1-4

*98. NIE MOŻEMY zamknąć dzieciom oczu / Marta Bratkowska ; rozm. przepr. Joanna Łaska // Świat Probl. - 1998, nr 4, s. 32-36

99. NIEDOCENIANIE wagi problemu / Witold Bugajny // Probl. Alkohol. - 1997, nr 10/12, s. 20-21

*100. NIKOTYNIZM wśród dzieci i młodzieży (przyczyny, skutki, profilaktyka) / Barbara Przygoda // Szk. Specj. - 1999, nr 4, s. 199-203

101. "NOE + Drugi elementarz" : ewaluacja programu profilaktyki alkoholowej / Krzysztof Bobrowski, Krzysztof Ostaszewski // Alkohol. i Narkom. - 1997, nr 1, s. 67-88

102. NOWE wymiary zapobiegania narkomanii / Czesław Cekiera // Probl. Alkoh. - 1999, nr 2, s. 17-20

103. O POTRZEBIE trzeźwości : lisy pasterski Episkopatu Polski // Niedziela. - 2001, nr 31, s. 14

104. O PRACY wychowawczej z dziećmi zagrożonymi alkoholizmem / Helena Adamczewska // Wychow. na co Dzień. - 1997, nr 3, s. 21-23

105. OCENA programu, którego celem była zmiana stanu wiedzy, postaw, zamierzeń i zachowań związanych z alkoholem wśród pierwszorocznych studentów uniwersytetu : [tł.] / Jeff Cameron., Paul C. Whitehead, Michael J. Hayes // Alkohol i Narkom. - 2000, nr 4, s. 533-539

106. OCENA programu profilaktyki przeciwalkoholowej : "Elementarz 1" / Maria Gacek // Wychow. Fiz. i Zdr. - 1997, nr 2, s. 65-71

107. OCENA skuteczności programu wczesnej profilaktyki alkoholowej "Program Domowych Detektywów" / Krzysztof Ostaszewski [ et al.] // Alkohol. i Narkom. - 2000, nr 1, s. 83-103

*108. ODETCHNIJ pełną piersią / Elżbieta Sońta // Świat Probl. - 1998, nr 4, s. 12-17

*109. ODNALEŹĆ siebie / Jolanta Koczurowska / Świat Probl. - 1999, nr 7/8, s. 41-44

110. ODZYSKAĆ odwagę, by czuć / Wiktor Osiatyński ; rozm. przepr. Wojciech Bonowicz, Łukasz Tischner // Znak. - 1999, nr 9, s. 37-53

111. OGRANICZENIE popytu na substancje psychoaktywne : program regionalny PHARE / Wojciech Kosikowski // Prob. Alkohol. - 1997, nr 4, s. 15-17

112. OPTYMIZM i spostrzeganie zagrożeń związanych z piciem przez młodzież pijącą alkohol i palącą papierosy / Anna Bokszczanin // Alkohol .i Narkom. - 1998, nr 2, s. 219-228

*113 ORGANIZOWANIE pomocy interdyscyplinarnej / Jolanta Zamarzlik // Świat Probl. - 2001, nr 7/8, s. 13-14.

114. OSOBOWOŚCIOWE uwarunkowania konsumpcji alkoholu przez młodzież akademicką / Jadwiga Wabia // Zesz. Nauk., Psych / USzczec. - Nr 1 (1997), s. 109-121

115. OTWOCKI Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Otwocku // Rocz. Otwocki. - 1996, s. 59-68

*116. "PALENIE tytoniu, zdrowie albo życie - wybór należy do ciebie" : program zajęć profilaktyczno-wychowawczych / Walerian Więch // Lider, nr 2000, nr 7/8 s. 15-16

*117. PARĘ refleksji na temat profilaktyki / Marzena Pasek // Remedium. - 2002, nr 11, s. 16-17

*118. PEDAGOG szkolny w systemie działań profilaktycznych i opiekuńczych / Izabela Aldona Trzpil // Doradca. - 1998, nr 8, s. 49-50

*119. PIERWSZE doświadczenia związane z wprowadzaniem szkolnej metody interwencji wobec uczniów używających substancji psychoaktywnych / Agnieszka Pisarska // Probl. Narkom. - 2002, nr 2, s. 18-26

*120. PIERWSZY próg leczenia / Katarzyna Brzezińska // Świat Probl. - 1999, nr 7/8, s. 45-46

*121. PILIŚMY dla szczęścia, a staliśmy się nieszczęśliwi / Danuta Gadziomska // Wychow. na co Dzień. - 1998, nr 10/11, s. 33-35

*122. PODSTAWOWE kierunki w edukacyjnej oraz terapeutycznej pracy z rodzinami młodzieży uzależnionej / Paweł Karpowicz // Probl. Narkom. - 2002, nr 1, s. 5-11

123. POLSKA szkoła odwyku / Marcin Kołodziejczyk // Polityka. - 2000, nr 28, s. 3-6, 8-9

124. POLSKI monopol odwykowy / Wiktor Osiatyński // Polityka. -2000, nr 35, s. 28-29, 31

*125. "POMÓŻ sobie - od ciebie zależy najwięcej" : program profilaktyczny dla młodzieży / Elżbieta Bernacik, Dorota Nowak // Wychow, na co Dzień. - 2000, nr 10/11, dod. s.VIII-IX

126. POPRAWNOŚĆ realizacji Programu Domowych Detektywów a jego skuteczność / Katarzyna Okulicz-Kozaryn [et al.] // Alkohol. i Narkom. - 2000, nr 2, s. 235-254

127. PORADNICTWO i działalność terapeutyczna w chorobie alkoholowej / Władysław Niedźwiecki // Probl. Alkohol. - 2001, nr 3, dod. s. III-V

*128. PRACOWNICY świetlic socjoterapeutycznych / Sabina Nikodemska // Świat Probl. - 2001, nr 7/8, s. 41-43

129. PRAKTYCZNE zastosowanie metody "studium przypadku" w odniesieniu do osób uzależnionych od alkoholu / Sławomir Śląski // Stud. Psychol. / UKSW. - Nr 1 (2000), s. 81-96

*130. PROBLEMY z oceną skuteczności programów terapii uzależnień / Jolanta Rogala-Obłękowska // Remedium. - 2002, nr 10, s. 16-17

*131. PROBLEMY związane z dostępnością alkoholu - środowis-kowe metody zapobiegania / oprac. Olga Dziewałtowska // Świat Probl. - 2001, nr 4, s. 20-23

132. PREKURSORZY tak jak w Unii : projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii / Agata Wiśniewska // Rzeczpospolita. - 2001, nr 61, s. C5

*133. PROFILAKTYCY pod lupą / Marcin J. Sochacki // Remedium. - 2001, nr 10, s. 16-17

*134. PROFILAKTYCZNE bariery przed uzależnieniem młodzieży / Jacek Morawski // Probl. Alkohol. - 1998, nr 2, s. 20-22

*135. PROFILAKTYKA antyni-kotynowa / Bronisława Wilczyńska // Wychow. w Przedszk. - 2001, nr 3, s. 164-165

136. PROFILAKTYKA gminami silna / Janina Majer // Probl. Alkohol. - 1996, nr 5, s. 6-7

*137. PROFILAKTYKA HIV/AIDS w nauczaniu szkolnym / Teresa Król // Wychowawca. - 2001, nr 12, s. 26

*138. PROFILAKTYKA potrzebuje szkoły / Andrzej Podlewski // Świat Probl. - 1998, nr 8/9, s. 46-48

*139. PROFILAKTYKA pozytywna / Ewa Woydyłło // Arka. - 2001, nr 1, s. 24-29

140. PROFILAKTYKA przeciw-alkoholowa w Otwocku / Agnieszka Przybylska // Rocz. Otwoc. - T. 4 (1999), s. 121-126

*141. PROFILAKTYKA uzależnień dzieci i młodzieży / Alicja Kuć // Promyk. -1996, nr 4, s. 8-10

*142. PROFILAKTYKA uzależnień na uczelniach świata - wybrane przykłady : ( streszczenie wykładu wygłoszonego na konferencji inaugurującej program " Uczelnie wolne od narkotyków " 11 listopada 2001 w Warszawie) / Robert Porzak // Probl. Narkom. - 2002, nr 1, s. 12-19

*143. PROFILAKTYKA uzależnień w szkole / Beata Krajewska // Wychow. na co Dzień. - 1999, nr 7/8, s. 38-40

*144. PROFILAKTYKA uzależnień w szkole / Elżbieta Rajwa // Wychowawca. - 1998, nr 5, s. 22-23

145. PROFILAKTYKA uzależnień w szkołach / Tadeusz Borowski // Wychow. na co Dzień. - 1997, nr 9, s. 29-30

*146. PROFILAKTYKA w szkole / Joanna Szymańska // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 9-11

*147. PROFILAKTYKA w szkolnictwie specjalnym / Joanna Sikora // Remedium. - 2002, nr 6, s. 8-9

*148 PROFILAKTYKA w zreformowanej szkole / Elżbieta Górecka // Świat Probl. - 2002, nr 6, s. 36-37

*149. PROGRAM "Bez ryzyka" / Grażyna Węglarczyk // Wychowawca. - 2001, nr 12, s. 20

*150. PROGRAM Domowych Detektywów : "Jaś i Małgosia na tropie" / Krzysztof Ostaszewski [et al.] // Świat Probl. - 2000, nr 9, s. 23-26

*151. PROGRAM edukacji antynikotynowej dla uczniów klas III i przykłady jego realizacji / Grażyna Owierczuk // Naucz. Pocz. - Kształc. Zint. - 2001/2002, nr 1, s. 46-55

152. "PROGRAM pracy MOPS w Łodzi z podopiecznymi naduży-wającymi alkoholu" jako przykład współpracy publicznej i pozarządowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym / Jerzy Krzyszkowski // Pr. Soc. - 2000, nr 4, s. 65-81

*153. PROGRAM profilaktyki w zakresie uzależnień do realizacji w ramach lekcji wychowawczych w klasach gimnazjalnych / Elżbieta Rosińska, Lidia Szczęsna // Wychowawca. -2001, nr 7/8, s. 36

*154. PROGRAM zajęć profilaktyczno-wychowawczych / Walerian Więch // Lider. - 2000, nr 11, s. 6-7

*155. PROGRAM zajęć profilaktyczno-wychowawczych "Życie bez nałogów" / Helena Pacyna // Lider . - 2001, nr 6, s. 6-7

156. PROGRAM zapobiegania narkomanii w Polsce "Odlot" : [fragm.] / Jacek Moskalewicz , Janusz Sierosławski, Grażyna Świątkiewicz // Alkohol. i Narkom. -1997, nr 2, s. 197-230

*157. PROGRAM "Zintegrowany system środowiskowej profilaktyki uzależnień" - podstawowe założenia, dotychczasowe efekty / Janusz Gabrysiak, Magdalena Pych // Probl. Narkom. - 2001, nr 1, s. 7- 40

*158. PROGRAMY profilaktyczne / Walerian Więch / Eduk. i Dial. - 1999, nr 8, s. 47-53

159. PROJEKTOWANIE, wdrażanie i ocena programu aktywizacji społeczności lokalnej dla zapobiegania problemom alkoholowym w Sztokholmie : doświadczenia wstępne : [tł.] Anders Romesljö, Anders Anden, Stefan Borg // Alkohol. i Narkom. - 2000, nr 1, s. 105-112

160. PROPOZYCJE zmian w ustawie "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" / Kazimierz Sujka // Probl. Alkohol. - 2000, nr 2, s. 21-22

161. PRZECIWDZIAŁANIE nar-komanii w częstochowskich szkołach średnich / Krzysztof Piotr Badora // Pr. Nauk., Pedag. / WSP Częstochowa. - Z. 8/10 (1999/2001, s. 451-461

*162. PRZYCZYNY powstawania uzależnień u młodzieży / Marta Stolarska // Eduk. i Dial. - 2000, nr 8, s. 52-55

*163. PRZYCZYNY uzależnień / Magdalena Butyńska // Eduk. i Dial. - 1998, nr 9, s. 63-65

*164. PRZYGOTOWYWANIE pedagogów do profilaktyki uzależnień / Maria Deptuła // Remedium. - 2002, nr 12, s. 32-34

165. PSYCHOLOGICZNA koncepcja mechanizmów uzależnień / Jerzy Mellibruda // Wychow. na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 6-11

*166. PSYCHOLOGICZNO-ETYCZNE aspekty nikotynizmu wśród młodzieży / Czesław Cekiera // Probl. Alkohol. - 2000, nr 4, s. 12-15

*167. PSYCHOLOGICZNY model uzależnień - źródła teoretyczne / Sławomir Śląski // Probl. Alkohol. - 2000, nr 2, s. 11-13

*168. PSYCHOPROFILAKTYKA : procedury konstruowania programu wczesnej interwencji / Zbigniew B. Gaś . - Lublin, 1998. - Rec. Małgorzata Sitarczyk // Dyr. Szk. - 1998, nr 5, s. 36-37

*169. REALIZACJA programu NOE / Małgorzata Esmund, Kazimierz Esmund // Prob. Opiek.-Wychow. - 1998, nr 9, s. 17-24

*170. REDUKCJA szkód a profilaktyka uzależnień / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 32-33

*171. RODZINA w profilaktyce narkomanii / Magda Wójcik // Remedium. - 2001, nr 9, s. 4-7

*172. ROLA narkotyków w kształtowaniu systemu wartości i budowaniu tożsamości / Robert Rejniak / Probl. Narkom. - 2002, nr 2, s. 52-57

173. ROLA rodziny w profilaktyce uzależnień / Helena Keller , Jagoda Latkowska ; rozm przepr. Anna Marczak-Krupa, Wojciech Kosikowski // Prob. Alkohol. - 1997, nr 6, dod. s. III-IV

*174. Rola bajek terapeutycznych w redukcji lęku u dzieci u dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi / Maria Molicka // Biblioterapeuta. - 2000, nr 3, s. 8-10

*175. ROZPOZNAWANIE początków / Jacek Kasprzak // Świat Probl. - 1999, nr 6, s. 23-31

176. ROZWÓJ duchowy osób uzależnionych : program 12 Kroków Anonimowych Alkoholików / Andrzej Kędzierski // Zeszyty Nauk. WSP Olszt. , Pr. Psychol. - Z. 1 (1996), s. 133-138

*177. SĄD nad alkoholem (scenariusz inscenizacji dla gimnazjum i LO) / Renata Kraska, Agnieszka Łopata // Wychowawca. - 2001, nr 7/8, s. 42

178. SĄD nad plecakiem / Halina Bortnowska [et al.] ; rozm przepr. Teresa Torańska // Gaz. Wybor. - 2000, nr 23, s. 18-20

179. SEMINARIUM "Rozpozna-wanie kontaktów ucznia ze środkami psychoaktywnymi i diagnozowanie problemów ucznia zagrożonego uzależnieniem" : 23-24 października 1997r. Konstancin / Bożenna Kamińska-Buśko, Joanna Szymańska // Prob. Porad. Psychol. 1998, nr 1, s. 135-141

*180. SPECYFIKA komunikacji w metodzie Synanonu / Małgorzata Michel // Opieka Wychow. Ter. - 1999, nr 1, s. 19-24

*181. SPECYFIKA terapii uzależnień / Jolanta Rogala-Obłękowska // Remedium. - 2002, nr 9, s. 18-19

*182. SPOŁECZNE przyczyny uzależnień / Tomasz Dudek // Eduk. i Dial. - 2001, nr 3, s. 40-45

183. SPOŁECZNO-EKOLOGICZ-NA metoda rozwiązywania środowiskowych problemów zwią-zanych z alkoholem : San Daniele (Włochy), marzec 1998 r. / Jacek Morawski // Alkohol. i Narkom. - 1998, nr 1, s. 133-137

184. SPOSOBY zapobiegania problemom alkoholowym / Bohdan Tadeusz Woronowicz // Wychow. na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 305

*185. STANDARDY jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych (projekt) / Krzysztof Wojcieszek, Joanna Szymańska // Wychowawca. - 2002, nr 10, s. 14-18

*186. SYSTEM terapeutyczny w jednostkach penitencjarnych / Tomasz Głowik // Świat Probl. - 2002, nr 5, s. 8-11

187. SZKOLNA edukacja zdrowotna a narkotyki / Monika Michalska // Wychow. Fiz. i Zdr. - 2001, nr 3, s. 37-39

188. SZKOŁA jako środowisko zapobiegania narkomanii / Elżbieta Łuczak // Edukacja. - 1999, nr 2, s. 71-80

189. SZTOKHOLMSKI sposób na trzeźwość / Tadeusz Bielecki ; rozm. przepr. Anna Sadowska // Probl. Alkohol. - 1996, nr 11, s. 7/8

190. "ŚNIEŻNA kula" / Ewa Falgowska, Sylwia Nowakowska // Wychow. na co Dzień. - 1998, nr 10/11, s. 30

*191. TERAPIA poznawcza uzależnienia / Jacek Świst // Probl. Alkohol. - 1999, nr 4, s. 11-13

192. TERENOWE komisje w działaniu / Monika Krawczuk // Probl. Alkohol. - 1999, nr 3, s. 10

193. TORUŃ, Getynga i Lejda przeciw alkoholizmowi i narkomanii / Jan Adam Malinowski // Wychow. na co Dzień. - 1999, nr 10/11, s. 7-10

194. TORUŃSKIE inicjatywy na rzecz trzeźwości / Zbigniew Fiderewicz ; rozm. przepr. Jan Adam Malinowski, Paweł Soberajski // Wychow. na co Dzień . - 2000, nr 10/11, s. 3-5

*195. TRUDNE zadania- profilaktyki uzależnień w szkole podstawowej / Danuta Waligóra // Eduk. dla Bezpiecz. - 2002, nr 4/5, s. 10-15

*196. TRUDNOŚCI specyficzne dla terapii uzależnienia / Zofia Sobolewska ; rozm. przepr. Anna Dodziuk // Świat Probl. - 2001, nr 9, s. 7-11

197. UDZIAŁ organizacji lokalnych w programie zapobiegania narkomanii "Odlot" na terenie Starachowic i Malczyc / Antoni Zieliński // Alkohol. i Narkom. - 1996, nr 4, s. 445-458

198. URUCHAMIAĆ wyobraźnię / Stanisław Turowski // Prob. Alkohol. - 1997, nr 4, dod. s. VI-VII

*199. UWARUNKOWANIA i skutki uzależnień (scenariusz dla uczniów gimnazjum lub szkól ponadgimnazjalnych) / Małgorzata Grodowska, Maria Kowalska // Wychowawca. - 2002, nr 10, s. 24

*200. UZALEŻNIENIA : w mózgu czy w psychice / Bogusław Habrat // Charaktery. - 2001, nr 9, s. 54-56

201. UZALEŻNIENIA : alkohol, narkotyki, papierosy / Barbara Jaworska - Dębska . - (Kompetencje : co w gminie, co w powiecie, co w województwie) // Rzeczpospolita. - 1998, nr 234, nr 235, s.18, dod. s. I

*202. UZALEŻNIENIA : konspekt lekcji wychowawczych w gimnazjum / Lidia Szczęsna // Wychowawca. - 2001, nr 7/8, s.36-37

*203. UZALEŻNIENIE - zagrożeniem wolności człowieka / Tadeusz Jakubowski // Katecheta. - 1999, nr 9, s. 22-32

*204. UZALEŻNIENIOM - nie!!! / Jadwiga Matys // Biblioterapeuta . - 2002, nr 2, s. 12-13

*205. W POSZUKIWANIU rozwiązań / Agnieszka Arendarska // Remedium. - 2001, nr 1, dod. s. VI-VII

*206. Wczesna profilaktyka / Jacek Świst // Probl. Alkohol. - 199, nr 2, s. 3-5

*207. WSPÓLNE działanie na rzecz zapobiegania FAS - wskazania dla projektów lokalnych // Świat Probl. - 2002, nr 3, s. 42

208. WYBRANE aspekty problematyki narkomanii w krajach Unii Europejskiej/ Magdalena Ickiewicz-Sawicka // Zesz. Nauk. PBiałost., Ekonom. - Z.4 (1999), s. 197-207

209. WYBRANE etyczne aspekty leczenia narkomanów w Polsce / Katarzyna Przymuszewska // Alkohol. i Narkom. - 2000, nr 1, s. 59-73

*210. WYBRANE zagadnienia terapii uzależnień od środków psychoaktywnych / Teresa Wereżyńska-Bolińska // Serw. Infor. Narkom. - 1998, nr 1, s. 13-23

*211. WYCHOWANIE i profilaktyka uzależnień mają wspólne podstawy / Mieczysław Wojciechowski // Nowa Szk. - 1999, nr 6, s. 38-43

*212. WYCHOWAWCA, guru czy terapeuta - o filozofii pracy z młodzieżą uzależnioną / Tomasz Kołodziejczyk // Probl. Narkom. - 2002, nr 2, s. 58-61

*213. WYCHOWAWCA wobec uzależnień / Iwona Szewczyk, Joanna Hodun-Wąsowska , Ewa Król // Doradca. - 2002, nr 28, s. 16-17

*214. ZAGROŻENI uzależnieniem / Elżbieta Czarnota // Prob. Rodz. - 2000, nr 6, s. 41-43

*215. ZAGROŻENIA XXI wieku : scenariusz / Anna i Piotr Jabłońscy // Lider. - 2001, nr 12, s. 30

*216. ZAJĘCIA z zakresu profilaktyki antyalkoholowej w liceum / Ewa Górcka, Janina Malinowska // Wychow. na co Dzień. - 2000, nr 10/11, dod. s. IX-XI

*217. "ZANIM spróbujesz" : w stronę profilaktyki alkoholowej / Paweł Nowak // Remedium. - 1999, nr 12, s. 15-17

*218. ZAPEWNIĆ dzieciom bezpieczne dorastanie / Kazimierz Walijewski // Świat Probl. - 2002, nr 4, s. 39-40

*219. ZAPOBIEGANIE ryzykow-nym zachowaniom dzieci i młodzieży - elementarz zasad profilaktyki naukowej / Joanna Szymańska // Szkoła Zawod. - 1998, nr 6, s. 19-27

*220. ZAPOBIEGANIE uzależ-nieniom uczniów / Bożenna Kamińska -Buśko // Szkoła Zawod. - 1998, nr 6, s. 12-14

*221. ZASADY pomocy socjalnej dla pacjenta z HIV/AIDS uzależnionego od dożylnych środków odurzających / Grażyna Cholewińska // Serwis Inform. Narkom. - 2002, nr 2, s. 39-42

*222. ZASTOSOWANIE i efektywność metody dramy w terapii uzależnień / Justyna Żulewska // Op. Wychow. Ter. - 2001, nr 4, s. 20-28

*223. ZATRZYMAJMY to! // Głos Naucz. - 2001, nr 25, dod. s. 1-8

*224. ZDROWIE od przedszkola / Marcin J. Sochacki // Remedium . - 2001, nr 9, s. 18-19

*225. ZNACZENIE dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Nowa Szk. - 1999, nr 5, s. 61-62

*226. "ŻYJĘ bez ryzyka AIDS" (2000-2001) : Ogólnopolskie Kam-panie Profilaktyczno-Edukacyjne / Beata Helizanowicz // Wycho-wawca. - 2001, nr 12, s. 21-23

*227. 6 ZADAŃ dyrektora szkoły / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 36-37

 

 

ZBIORY ZWARTE

1. ABY NASZE dzieci nie musiały wybierać "innej drogi" / Marek Kotański ; Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii "Monar". - Wyd. 2 i.e. wyd. 1 całości. - Warszawa : Państw. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984

2. ALKOHOL a zdrowie i kultura człowieka / Jerzy Lisiewicz; PAN. Oddział w Krakowie. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986

3. ALKOHOL i mózg / tł. Andrzej Bidziński, Magdalena Wójcik. - Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1996

4. ALKOHOL jadem (przede wszystkim) systemu nerwowego i grabarzem szans życiowych człowieka / Tadeusz Jan Krzyszowski. - Zakroczym : Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, 1983

5. ALKOHOL a psychika / Daniela Soszyńska. - Wyd. 3. - Warszawa : Państw. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980

6. ALKOHOLIZM : (duchowe samoleczenie) / Krystyna Alagor [pseud]. - Radom : W.A. Alagor, [1999]

7. ANALIZA związków między wybranymi cechami osobowości studentów a ryzykiem uzależnienia od alkoholu / Jadwiga Bałabuszko-Sławińska. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990

8. AUTENTYCZNY postęp czy zacofane uzależnienie : przewodnik abstynenta i działacza trzeźwości / Tadeusz J. Krzyszowski. - Wyd. 2 popr. i rozszerz. - Zakroczym : Dom Rekolekcyjny Duszpasterstwa Trzeźwości przy Klasztorze Ojców Kapucynów, 1980

9. BADANIA i ewaluacja / pod red. Jacka Moskalewicza. - Warszawa Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1996
(Program zapobiegania narkomanii "Odlot" : pakiet prewencyjny ; z. 2)

10. BEZPIECZEŃSTWO w rodzinie : program przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : "Toret", 1999

*11. BUDOWANIE szkolnego programu profilaktyki / Małgorzata Simn, Ewa Węgrzyn-Jonek. - Kraków : Rubikon, 2002

12. CHROŃMY młodość : kampania profilaktyczna / Krzysztof A. Wojcieszek. - Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1997

*13. CZAS uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen Cermak, L. Rutzky. - Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998

14. CZY rodzice są bezsilni? : czy można ustrzec dzieci przed pokusą brania środków uzależniających i uzależnieniem / [tł. z niem. Urszula Żok-Jaroszewska]. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1990

15. CZY TO TWÓJ problem? : poradnik dla gminnych animatorów / Krzysztof Wojcieszek. - [Wyd. 2 popr.]. - Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1996

*16. DRUGI elementarz czyli Program Siedmiu Kroków : program profilaktyki dla młodzieży, nauczycieli i rodziców. - Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1994

*17. DZIECI, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell ; przeł. Jadwiga Węgrodzka . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1994

18. DZIECI alkoholików : jak je rozumieć, jak im pomagać : [profilaktyka uzależnień] / wybór i oprac. Alicja Pacewicz ; Polska Liga Trzeźwość. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej "Bivar", 1994

*19. DZIECIAKI + narkotyki : praktyczny poradnik dla rodziców / Paula Goodyer. - Warszawa : "MADA", 1999

20. EDUKACJA zdrowotna w rodzinie i w szkole / Teresa Bernadetta Kulik. - Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 1997

21. EUROPEJSKI plan działań dotyczących alkoholu ; Założenia Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : PARPA, 1995

22. GDZIE szukać pomocy : informator / Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Warszawa : TZN, 1990

23. IMPREZY kulturalno-oświatowe w profilaktyce alkoholowej : na przykładzie województwa zielonogórskiego / Henryk Kowalski. - Warszawa : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, 1987

24. INSTYTUCJE i organizacje społeczne zajmujące się zwalczaniem pijaństwa i alkoholizmu na terenie województwa miejskiego łódzkiego / Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, Oddział Wojewódzki. - Łódź, SKP OW, 1980

25. INSTYTUCJE zwalczania alkoholizmu w Płocku : założone i zrealizowane cele / Iwona Paradowska. - Warszawa : IPiSS, 1991

26. JAK MÓWIĆ "nie" : przewodnik do samodzielnej pracy według procedury Treningu Asertywnych Zachowań Abstynenckich / Elżbieta Królak. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1992

27. JAK POMÓC dziecku nie pić / Alicja Pacewicz. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1997

28. JAK WYCHOWAĆ dziecko, które mówi - Nie!!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002

*29. JAK ZOSTAĆ narkomanem : z psychologii uzależnień / Mieczysław Wojciechowski. - Warszawa , [s.n] 1993

30. JAK ZWALCZAĆ pijaństwo i alkoholizm w osiedlu / Wacław Sasin. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1979

*31. KIERUNKI działań profilaktycznych "1993". - Lublin : Pracownia Wydawnicza "Masz Szansę", 1994

32. KLUBY abstynenckie stowarzyszone w federacji a problemy alkoholizmu / Zdzisław Kutymski. - Warszawa : Federacja Klubów Abstynentów w Polsce, 1990

*33. KONCEPCJA własnej osobowości u osób uzależnionych od środków odurzających / Barbara Pilecka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. - Rzeszów : Wydaw. WSP, 1991

34. KONSTRUOWANIE programu, koordynacja, promocja / aut. Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski, Grażyna Świątkiewicz ; pod red. J. Moskalewicz. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii [etc.], 1996

35. KRÓTKI podręcznik alkohologii dla pedagogów szkolnych i prelegentów / Włodzimierz Marcinkowski. - Kraków : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy : Dwutygodnik "Krak", [1986]

36. LECZENIE alkoholików : rozwojowy model powrotu do zdrowia / Stephanie Brown : tł. Ewa Woydyłło. - Warszawa Państw. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990

37. LOKALNE działania dotyczące problemów alkoholowych / Bruce Ritson, tl. Mira Prajsner. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1997

38. LUDZIE pomagający ludziom z problemami alkoholowymi : diagnozy i pierwsze próby zmian / Jerzy Mellibruda. - Warszawa : IPZ, [1999]

39. MAŁA książeczka Anonimowych Alkoholików. - [Konin] : Intergrupa Staropolska, 1994

40. MATEIAŁY szkoleniowe dla terapeutów uzależnień. Cz. 2, Motywowanie do terapii / Wiliam R. Miller [et al. : tł. z ang. Helena Grzegołowska-Klarkowska]. - Warszawa, Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995

41. MATERIAŁY szkoleniowe dla terapeutów uzależnień. Cz. 1, Przygotowanie do Programu Dwunastu Kroków / Joseph Nowiński, Stuart Baker, Kathleen Carroll ; [tł. z ang. Łukasz Święcicki]. - Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995

42. MATERIAŁY do programu przeciwdziałania alkoholizmowi / Instytut Psychoneurologiczny.- Warszawa : IP, 1982

*43. MĄDRZE i skutecznie. Zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego / Ewa Kosińska. - Kraków : Rubikon, 2002

44. MIŁOŚĆ bez marginesu : grupa Ojca Ryszarda w służbie uzależnionym / rozm. i oprac. Ewa Babuchowska . - Wyd. 2 popr. - Katowice : Księgarnia Św. Jacka, 1995

45. MIŁOŚĆ, przyjaźń, agresja, alkoholizm : problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko) : poradnik bibliograficzny : praca zbior. / pod red. Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1999

46. MŁODOŚĆ - trzeźwość : scenariusze audycji i programów scenicznych. - Warszawa Ministerstwo Edukacji Narodowej :"Bivar", 1992

47. NADZEJA dla alkoholików : o roli wiary w leczeniu z nałogu. - Częstochowa : Wydaw. Misjonarzy Krwi Chrystusa, 1995

48. NARKOMANIA : interpretacje problemu społecznego / Kazimierz Frieske, Robert Sobiech. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987

*49. NARKOMANIA : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2002

50. NARKOMANIA a środowisko : diagnoza, profilaktyka, percepcja / Elżbieta Łuczak. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, 1998

51. NARKOMANIA jako problem społeczny / Elżbieta Łuczak ; Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie. - Olsztyn : Wydaw. AR-T, 1995

*52. NARKOTYKI i alkohol : przewodnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli; Zagrożenia. Wskazówki / Aleksander Markiewicz, Izabela Przybysz. - Koszalin Zakład "Wiem wszystko", 1999

*53. NARKOTYKI w szkole i w domu : zagrożenie / Maria Moneta-Malewska. - Warszawa "PAX", 2000

54. NARKOTYKI - wiedzieć więcej : praktyczny przewodnik dla zaniepokojonych rodziców / Melanie McFadyen ; przekł. Michał Lipszyc. - Warszawa : "Emblemat", 2000

55. NARKOTYKI : zażywasz - przegrywasz : problematyka narkotyków i narkomanii : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Płock : Wydział Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Płocka, 2000

56. NARODOWY Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - program działań administracji rządowej na lata 1997-1999 : dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 sierpnia 1996 roku. - Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1996

*57. NASTOLATKI i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" / Rotger E. Voglerm Wayne R. Bartz. - Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999

58. NASZE dziecko a uzależnienia : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ryszard Majer. - Częstochowa. -"Communio in Christo", 1997

59. NAŚLADOWNICTWO wskazane : wzory i pomysły dla realizatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. - Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1997

60. NOE - program profilaktyczny dla młodzieży / Krzysztof Wojcieszek. -Warszawa : PARPA, 1995

61. NOWE tendencje w leczeniu alkoholizmu a problematyka osobowości / Wiesława Marcinkowska, Tadeusz Marcinkowski. - Goleniów : staraniem własnym autorów : "Bios", 1998

62. Nowoczesna profilaktyka uzależnień / Marek Dziewiecki. - Wyd. 2. - Kielce : „Jedność", 2001

63. O NARODOWY plan trzeźwości i trzeźwy, bezpieczny świat / Mikołaj Tołkan. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1979

64. OD JUTRA nie piję : praktyczne uwagi na temat leczenia uzależnienia od alkoholu / Vernon E. Jonson ; [przeł. z ang. Jolanta Kozak; słowo wstępne Jerzy Mellibruda]. - Warszawa : SPP PTP, 1987

65. OFERTA pomocy dla osób uzależnionych / Janusz Sierosławski. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1996

66. OŚWIATA przeciw alkoholizmowi / Kazimierz Letowt ; Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988

67. PIJAŃSTWO : interpretacje problemu społecznego / Kazimierz Frieske, Robert Sobiech. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984

68. PO DESZCZU jest słońce : poradnik terapeutyczny dla dorosłych dzieci alkoholików / Patty McConnel ; przeł. Ewa Oświęcimska ; red. Zofia Sobolewska. - Gdańsk, "Eko-Kapio", 1996

*69. POKOLENIE zmian : czego boją się dorośli? / Hanna Rylke. - Warszawa : WSiP, 1999

70. POLITYKA wobec alkoholu i dobro publiczne / Griffith Edwards [et al. ; tł. z ang.]. - Warszawa Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995

71. POMIĘDZY medycyną a religią : ruchy religijne i parareligijne w profilaktyce i terapii uzależnień / Tadeusz Doktór. - Warszawa : "Pusty Obłok", 1994

72. PRACA trzeźwościowa w parafii / Bożena Kolisko. - Zakroczym : Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, [1990]

73. PROBLEMY narkomanii : materiały pomocnicze dla dowódców i wychowawców / Olaf Mejer-Zahorowski, Janusz Zimak. - Warszawa ; Pruszków : "Ulmak", 1998

74. PROBLEMY przeciwdziałania alkoholizmowi nieletnich / Jerzy Migdał. - Kraków : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, [1988]

75. PROBLEMY wychowawcze w oświacie : materiały dla dyrektorów i wychowawców. - Rzeszów : Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 1997

76. PROFILAKTYKA alkoholowa / Mieczysław Rudnik. - Kraków : SKP, [1995]

77. PROFILAKTYKA alkoholowa i leczenie alkoholowe / Urszula Kolegowicz. - Kraków : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, [1988]

78. PROFILAKTYKA i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 1993 roku / oprac. Bogusław Prajsner. - Warszawa : Państw Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1994

79. PROFILAKTYKA przeciwalkoholowa w praktyce dydaktyczno-wychowawczej szkół podstawowych : (konspekty lekcyjne) / Helena Bar. - Kraków : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, 1987

80. PROFILAKTYKA przeciwalkoholowa wśród młodzieży / Władysław Sawicki. - Warszawa : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, 1979

*81. PROFILAKTYKA uzależnień : program edukacyjny. - Warszawa : MEN, 1991

*82. PROFILAKTYKA w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Świątkiewicz. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002

83. PRZESŁANIE nadziei : przewodnik dla duszpasterstwa trzeźwości : praca zbior. / pod red. Marka Dziewieckiego.- Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania problemów Alkoholowych, [1994]

84. PRZYDATNOŚĆ badań neuropsychologicznych i tomokomputerowych mózgowia w zespole uzależnienia od alkoholu / Sławomir Sidorowicz ; Akademia Medyczna we Wrocławiu. - Wrocław : AM, 1991

85. PRZYGOTOWANIE do profilaktyki domowej : zajęcia opracowane jako projekt uniwersalnego programu profilaktyki dla rodziców, dostosowane do "Programu Siedmiu Kroków" / Agnieszka Arendarska, Krzysztof Wojcieszek ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : PARPA, 1995

86. PSYCHOLOGIA narkomanii czyli Jak do tego dochodzi, że ktoś się uzależnia / Mieczysław Wojciechowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Laboratorium Psychologii Stosowanej, 1993

*87. PSYCHOPROFILAKTYKA uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera. - Lublin : Tow. Naukowe KUL, 1993

88. RAZEM łatwiej, czyli Co zrobić aby dzieci i młodzież nie używały narkotyków / [kom. red. Cezary Kociński, Waldemar Pajor, Dorota Piątek]. - Wrocław : Urząd Wojewódzki. Wydział Organizacji i Nadzoru, [1997]

89. RODZINA z problemem alkoholowym : pomoc, profilaktyka : praca zbior. / pod red. Ireny Lepalczyk i Ewy Marynowicz-Hetki. - Wrocław : Łódź [etc.] Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989

90. ROLA i zadania terenowych komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi / Andrzej Cieślak. - Karków : SKP, [1984]

91. RUCH samopomocy dla osób uzależnionych : (Stany Zjednoczone, Polska i województwo warmińsko-mazurskie) / Dorota Zaworska-Nikoniuk. - Olsztyn : "Glob" Studium Kształcenia Ustawicznego, 2001

92. SAMONISZCZENIE : samobójstwo, alkoholizm, narkomania / Maria Jarosz; PAN, Instytut Filozofii i Socjologii. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980

*93. SAPER : czyli jak rozminować agresję program profilaktyczno-wychowawczy dla kl. 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. - Kraków : Rubikon, 2002

*94. STRUKTURA "ja" a motywy podejmowania leczenia odwykowego / Ryszard Cibor. - Katowice : Wydaw. UŚ, 1994

*95. STRUKTURA samooceny w procesie resocjalizacji osób uzależnionych od środków odurzających / Halina Misiewicz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 1999

96. SZKOLENIE dla realizatorów programu / pod red. Barbary Wolniewicz-Grzelak ; aut. Krzysztof Bobrowski [et al.]. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1996

*97. SZKOŁA, która ochrania : szkolny program profilaktyki / Barbara i Grzegorz Paziowie. - Kraków : Rubikon, 2002

98. ŚMIESZNE scenariusze poważnych imprez szkolnych dla klas IV-VI : (ekologia, podstawy antyalkoholowe) / Wiesława Bancarzewska. - Toruń : "Temat" , 1999

99. ŚRODOWISKO społeczne jako czynnik alkoholizacji młodzieży a profilaktyka pedagogiczna / Henryk Smarzyński . - Kraków : SKP, [1984]

100. TEZY wykładów i prelekcji o tematyce przeciwalkoholowej / oprac. Bronisław Zając ; przy współudz. Mieczysława Rudnika. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Oddział Wojewódzki, [1987]

101. USTAWA o przeciwdziałaniu narkomanii : komentarz / Tadeusz Lesław Chruściel, Marta Preiss-Mysłowska. - Warszawa : C.H.Beck, 2000

102. UZALEŻNIENIE od alkoholu : próby przeciwdziałania podejmowane przez Ruch Anonimowych Alkoholików / Leszek Zwierzyński. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988

*103. WSPÓLNOTA terapeutyczna w leczeniu uzależnień / Zbigniew B. Gaś. - Lublin : Fundacja "Masz Szansę", 1993

104. WYBIERAM wolność... czyli Rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień / Ewa Woydyłło. - Wyd. 4. -Warszawa : "Akuracik", 1998

105. WYCHODZENIE z mgły : poradnik na pierwsze 90 dni trzeźwienia / John M. Kelly. - Warszawa : "Akuracik", 1997

*106 WYGRAĆ życie : szkolny program profilaktyki / Krzysztof Wojcieszek. - Kraków : Rubikon, 2002

107. WYJŚĆ z matni : proste rozmowy o zgubnym nałogu / Anna Dodziuk, Włodzimierz Kamecki. - Warszawa : Prószyński i S-ka , 1994

108. Z DOŚWIADCZEŃ "Poradni młodzieżowej" / pod red. Zbigniewa B. Gasia. - Lublin : Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, 1986

109. ZANIM spróbujesz : program profilaktyki uzależnień dla uczniów / [aut. Barbara Jakubowska et al. ; oprac. całości Alicja Pacewicz]. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : PARPA, 1994

110. ZAPOBIEGANIE narkomanii w świetle polskiego prawa : przepisy i objaśnienia / Tadeusz L. Chruściel, Łucja Korózs. - Warszawa : Wydaw. Prawn. , 1988

111. ZAPOBIEGANIE uzależnieniom uczniów : publikacja dla pracowników oświaty / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko. - Warszawa. - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, cop. 1997

112. ZGODA na siebie : psycholog o uzależnieniach / Ewa Woydyłło. - Warszawa : "Świat Książki", 1999

113. ZINTERGROWANY system dydaktyczno-wychowawczy dla młodzieży nieprzystosowanej, zagrożonej uzależnieniem lekowym : koncepcja i program eksperymentu społeczno-pedagogicznego w Szkolnym Ośrodku Socjoterapii w Warszawie / oprac. zespół psychologów i nauczycieli SOS pod kier. Jacka Jakubowskiego i przy współpr. Danieli Rusakowskiej. - Warszawa : IBP, 1982

                                                                          

Oprac.: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska

 

Powrót do Subkultury. Patologia społeczna. Uzależnienia. Przemoc.