Cyprian Kamil Norwid - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1951-2013

KSIĄŻKI

1. "Gorzki to chleb jest polskość" : wybór myśli politycznych i społecznych / Cyprian Kamil Norwid ; wybrał i wstępem opatrzył Jerzy Robert Nowak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984

2. Album Norwidowskie / wybór i oprac. Anna Artwińska, Zbigniew Przychodniak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007

3. Białe kwiaty / Cyprian Norwid ; oprac. tekstu i studium wstępne Juliusz W. Gomulicki. - Wyd. 3 przejrz. i uzup. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977

4. Biografia i tekst : studia o Mickiewiczu i Norwidzie / Sławomir Rzepczyński. - Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2004

5. Cyprian Norwid - poeta, dramaturg, myśliciel / Marek Adamiec. - Gdańsk : M. Rożak, 1994

6. Cyprian Norwid - w setną rocznicę śmierci poety : materiały z sesji poświęconej życiu i twórczości C. Norwida (27-29 października 1983) / red. nauk. Stanisław Burkot. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1991

7. Cyprian Norwid / Janusz Maciejewski. - Warszawa : Wydawnictwo Polska Encyklopedia Niezależna : Wydawnictwo Społeczne KOS, 1992

8. Cyprian Norwid / Mieczysław Inglot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991

9. Cyprian Norwid : interpretacje / pod red. Stanisława Makowskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

10. Cyprian Norwid : osoby i listy / Elżbieta Dąbrowicz. - Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997

11. Cyprian Norwid : przewodnik po życiu i twórczości / Juliusz Wiktor Gomulicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 1976

12. Cyprian Norwid : studia, artykuły, recenzje / Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989

13. Cyprian Norwid w nowej szkole / pod red. Romana Doktóra ; Fundacja Norwidowska. - Wyd. 2 popr. - Lublin : Norbertinum, 2005

14. Cyprian Norwid Wybrane wiersze : W Weronie, Moja piosnka II, Pielgrzym, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Bema pamięci żałobny rapsod, Klaskaniem mając obrzękłe prawice, Fortepian Szopena / oprac. Marta Kordys-Tomaszewska. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2009

15. Cypriana Norwida "Czarne kwiaty" i "Białe kwiaty" : konteksty, poetyka, idee / Adela Kuik-Kalinowska. - Słupsk : Pomorska Akademia Pedagogiczna, 2002

16. Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości : analizy i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Makowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986

17. Cypriana Norwida teatr bez teatru / Kazimierz Braun. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

18. Cywilizacja : legenda / Cyprian Norwid ; [wstępem opatrzyła Maria Janion]. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1978

19. Czarne kwiaty / Cyprian Norwid ; [zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki ; oprac. graf. Andrzej Heidrich]. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : Czytelnik, 1983

20. Czarne kwiaty : z dodaniem kilku fragmentów lirycznych / Cyprian Kamil Norwid ; projekt graf., wybór, posł. Michał Noszczyk. - Sosnowiec : OFFMAX, 1992

21. Czarne kwiaty ; Białe kwiaty : (wydanie krytyczne) / Cyprian Norwid ; oprac. Adela Kuik-Kalinowska. - Słupsk : Pomorska Akademia Pedagogiczna, 2002

22. Człowiek wobec Boga i świata w poezji : antropologiczne motywy w twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej / Kazimierz Świegocki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2006

23. Czytanie Norwida : próby / Jacek Trznadel. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

24. Dialogi romantyczne : filozofia : teoria i historia, komparatystyka / red. nauk. Edward Kasperski, Tomasz Mackiewicz. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2008

25. Dramaty / Cyprian Norwid ; wybrał i objaśnił Juliusz W. Gomulicki. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983

26. Drogami pielgrzyma : studia i artykuły o twórczości "czwartego wieszcza" / Mieczysław Inglot. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007

27. Epopeja w twórczości Cypriana Norwida / Krzysztof Trybuś. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1993

28. Genologia Cypriana Norwida / pod red. Adeli Kuik-Kalinowskiej. - Słupsk : Wydawnictwo Uczelniane Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2005

29. Gwiaździsty diament / Mieczysław Jastrun. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

30. Historia, poezja, los : o nowej poezji polskiej na przykładzie Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Juliana Przybosia, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mirona Białoszewskiego / Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. - Kielce i Oficyna Wydawnicza Ston 2, 2005

31. Jak czytać Norwida? : postawy badawcze, metody, weryfikacje / pod red. Bernadetty Kuczery-Chachulskiej, Joanny Trzcionki. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008

32. Jak współżyć z socrealizmem : szkice nie na temat / Zdzisław Łapiński. - Łódź : "Fakt", 1988

33. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1, 1821-1860 / Zofia Trojanowiczowa, Zofia Dambek przy współudziale Jolanty Czarnomorskiej. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2007

34. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 2, 1861-1883 / Zofia Trojanowiczowa, Elżbieta Lijewska przy współudziale Małgorzaty Pluty. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2007

35. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 3, Aneks, bibliografia, indeksy / Zofia Trojanowiczowa, Zofia Dambek, Iwona Grzeszczak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2007

36. Kobieto! Boski diable / Mickiewicz, Słowacki, Norwid ; wybór i wstęp Maria Józefacka; [il. Stanisław Bałdyga, Zofia Kopel-Szulc, Jerzy Kostka]. - Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987

37. Lecz ty spomnisz, wnuku / Cyprian Kamil Norwid ; wybór i posł. Małgorzaty Baranowskiej ; grafiki Leszka Rózgi. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1985

38. Liryka Cypriana Norwida / red. Piotr Chlebowski, Włodzimierz Toruń. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2003

39. Liryki najpiękniejsze / Cyprian Kamil Norwid. - Toruń : Algo, 2004

40. Listy / Cyprian Norwid ; wybrał i objaśnił Juliusz W. Gomulicki. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983

41. Mallarmé - Norwid : milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce / Piotr Śniedziewski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008

42. Mickiewicz, Słowacki, Norwid : studia nad językiem i stylem / Teresa Skubalanka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1997

43. Między obrazem i słowem / Dariusz Pniewski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005

44. Miniatury dramatyczne / Cyprian Norwid ; oprac. i wstępem poprzedził Juliusz W. Gomulicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968

45. Muzyka w poezji wieszczów / Irena Chyła-Szypułowa. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2000

46. Myśli o Polsce i Polakach / Cyprian Kamil Norwid ; wybór Marian Dobrosielski. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985

47. Norwid - artysta : w 125. rocznicę śmierci poety / pod red. Krzysztofa Trybusia, Wiesława Ratajczaka, Zofii Dambek. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2008

48. Norwid : świat wartości / Marta Krupska. - Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2002

49. Norwid : z dziejów recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Mieczysław Inglot. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983

50. Norwid a chrześcijaństwo / red. Józef Fert, Piotr Chlebowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2002

51. Norwid a romantyzm polski / Wiesław Rzońca. - Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2005

52. Norwid bezdomny : w 180 rocznicę urodzin poety / pod red. Jacka Kopcińskiego. - Warszawa : Instytut Dziedzictwa Narodowego, 2002

53. Norwid do pań na Korczewie / Cyprian Kamil Norwid ; oprac. i red. Adam Buszko. - Korczew : Towarzystwo Przyjaciół Korczewa, 1999

54. Norwid i poeci Powstania Warszawskiego / Kazimierz Świegocki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007

55. Norwid poeta dialogu / Józef Franciszek Fert. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1982

56. Norwid w Krakowie / Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967

57. Norwid wraca do Paryża / Tomasz Łubieński. - Warszawa : Słowo, 1993

58. Norwid z perspektywy początku XXI wieku / pod red. Janusza Rohozińskiego. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2003.

59. Norwida walka z formą / Stefan Sawicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986

60. Norwidowski teatr świata / Sławomir Świontek. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1983

61. Norwidyści : Miriam, Cywiński, Borowy, Makowiecki, Wyka : konteksty / Marek Buś. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008

62. Norwidzie : rozprawy i notatki / Wacław Borowy. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960

63. Nowe studia o Norwidzie / [pod red. J. W. Gomulickiego i J. Z. Jakubowskiego]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961

64. Nowy wybór poezji : wiersze : utwory cykliczne : poematy / Cyprian Kamil Norwid ; wybrał i oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 1996

65. Okruchy poetyckie i dramatyczne / Cyprian Norwid ; zebrał i oprac. Juliusz W. Gomulicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

66. Pamiętnik artysty / Cyprian Kamil Norwid ; wybrał i wstępem poprzedził Mieczysław Jastrun. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959

67. Perspektywiczność sacrum : szkice o norwidowskim romantyzmie / Arent van Nieukerken. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2007

68. Pióro / Cyprian Kamil Norwid ; [wyboru dokonał Bohdan Drozdowski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1990

69. Pisma wierszem i prozą / Cyprian Norwid ; wybrał i wstępem opatrzył Juliusz W. Gomulicki. - Wyd. 3 poszerz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984

70. Pisma wierszem i prozą / Cyprian Norwid ; wybrał i wstępem opatrzył Juliusz W. Gomulicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970

71. Pisma wszystkie. T. 1 cz. 1, Wiersze / Cyprian Norwid ; zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki. - Warszawa : Państwowy Instytu Wydawniczy, 1971

72. Pisma wszystkie. T. 2 cz. 2, Wiersze / Cyprian Norwid ; zebrał, tekst ustalił, wstępem i krytycznymi uwagami opatrzył Juliusz W. Gomulicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

73. Pisma wszystkie. T. 3, Poematy / Cyprian Norwid ; zebrał, tekst ustalił, wstępem i krytycznymi uwagami opatrzył Juliusz W. Gomulicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

74. Pisma wszystkie. T. 4, Dramaty. Cz. 1 / Cyprian Norwid ; zebrał, tekst ustalił, wstępem i krytycznymi uwagami opatrzył Juliusz W. Gomulicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

75. Pisma wszystkie. T. 5, Dramaty. Cz. 2 / Cyprian Norwid ; zebrał, tekst ustalił, wstępem i krytycznymi uwagami opatrzył Juliusz W. Gomulicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

76. Pisma wszystkie. T. 8, Listy 1839-1861. [Cz. 1] / Cyprian Norwid ; zebrał, tekst ustalił, wstępem i krytycznymi uwagami opatrzył Juliusz W. Gomulicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

77. Pisma wszystkie. T. 9, Listy. [Cz. 2], 1862-1972 / Cyprian Norwid ; zebrał, tekst ustalił, wstępem i krytycznymi uwagami opatrzył W. Gomulicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

78. Poematy / Cyprian Norwid ; wybrał i objaśnił Juliusz W. Gomulicki. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983

79. Poezja i dobroć : wybór z utworów / Cyprian Norwid ; oprac. Marian Piechal. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977

80. Poezja i dobroć : wybór z utworów / Cyprian Norwid. - Warszawa : Mea, 2000

81. Poezje / Cyprian Norwid ; wybrał i wstępem poprzedził Juliusz W. Gomulicki. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1986

82. Poezje = Poems / Cyprian Kamil Norwid ; wybrał, przełożył na jęz. ang. i posłowiem opatrzył Adam Czerniawski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986

83. Poezje Cypriana Kamila Norwida / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2001

84. Poezje Cypriana Kamila Norwida / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2007

85. Poezje wybrane / Cyprian Kamil Norwid ; oprac. Mieczysław Jastrun ; przejrzał, tekst i chronologię ustalił Juliusz W. Gomulicki. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1951

86. Promethidion : rzecz w dwóch dialogach z epilogiem / Cyprian Norwid ; wstęp i oprac. Stefan Sawicki. - Kraków : TAiWPN "Universitas", cop. 1997

87. Proza / Cyprian Norwid ; wybrał i objaśnił Juliusz W. Gomulicki. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983

88. Rok Norwidowski 2001 na Mazowszu / oprac. Grzegorz Wiśniewski. - Warszawa : Komitet Inicjatywny Obchodów Roku Norwidowskiego : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2003

89. Romantyczne konteksty twórczości Witolda Gombrowicza / Mieczysław Inglot. - Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych : Agencja Artystyczna PARA, 2006

90. Rzecz o młodości Norwida / Zofia Trojanowicz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1968

91. Słownik rymów Cypriana Norwida / Marian Jeżowski. - Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998

92. Słowo poety / Jadwiga Puzynina. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2006

93. Sokrates Norwida : kontekst, recepcja, kontynuacja / Tomasz Mackiewicz. - Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2009

94. Studia i portrety / Zofia Szmydtowa ; [indeks oprac. Anna Lisowska]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969

95. Studia Norwidiana / kom. red. Jadwiga Kaliszuk [et al.]. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1990

96. Sumienie słowa : wybór myśli z listów i rozpraw / Cyprian Kamil Norwid. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004

97. Świat wartości Norwida / Edward Kasperski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

98. Trylogia włoska / Cyprian Norwid ; oprac. tekstu, studium wstępne oraz wybór rysunków Juliusz W. Gomulicki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979

99. Vade-mecum / Cyprian Norwid ; oprac. Józef Fert. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2004

100. Wam ja, z góry samemu siebie ruin, mówię... : wybór poezji / Cyprian Norwid ; wybór, wstęp i komentarz Barbara Stelmaszczyk-Świontek. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1988.

101. Wielcy romantycy : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid. T. 1 / Jan Marx. - Warszawa : Alfa-Wero, 1999

102. Wielcy romantycy : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid. T. 2 / Jan Marx. - Warszawa : Alfa-Wero, 1999

103. Wielcy romantycy polscy : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid / Alina Witkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1980

104. Wiersze / Cyprian Kamil Norwid ; rys. i grafiki C. K. Norwida ; wybór Marian Dobrosielski. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985

105. Wiersze / Cyprian Norwid ; wybrał i objaśnił Juliusz W. Gomulicki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980

106. Wiersze Cypriana Kamila Norwida / Aniela Kowalska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983

107. Wiersze wybrane / Cyprian Norwid ; wybór i oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000

108. Wiersze wybrane / Cyprian Norwid ; wybór, wstęp i przypisy Mieczysław Inglot. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1991

109. Witkacy - Norwid : projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej / Wiesław Rzońca. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, cop. 1998

110. Wizje człowieka i świata w poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana / Kazimierz Świegocki. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2013

111. Wybór poezji = Choix de poemes / Cyprian Kamil Norwid ; przeł. na jęz. fr. Feliks Konopka ; wstępem opatrzył Kazimierz Wyka. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984

112. Wybór wierszy / Cyprian Kamil Norwid ; [wyboru dokonał Andrzej Fabianowski]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989

113. Wyobraźnia poetycka Norwida / Mieczysław Inglot. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988

114. Zbiór opracowań lektur szkolnych : liceum. Cz. 1, Cyprian Norwid, Jan Twardowski, Stanisław Wyspiański, Julian Stryjkowski, Joseph Conrad, Stefan Żeromski, Fiodor Dostojewski, Sofokles, Sławomir Mrożek, J.W. Goethe, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Witold Gombrowicz, Władysław Reymont, Zygmunt Krasiński / [red. Iwona Misiak]. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Adam Krafft" Cypriana Norwida / Marian Tatara // RUCH LITERACKI. - 1983, z. 6, s. 469-478

2. "Bema pamięci żłobny rapsod " CK. Norwida / Ireneusz Opacki // POLONISTYKA. - 1983, nr 8, s. 698-711

3. Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku..." czyli Norwid o Chopinie : montaż słowno-muzyczny do realizacji w szkole średniej / Barbara Wanda Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 6, s. 26-27

4. "Do kraju tego (...) Tęskno mi, Panie...'' C. K. Norwid ,"Moja piosenka (II)'' / Alicja Pruszkowska // DRAMA. - 1997, nr 21, s. 16-17

5. "Fortepian Szopena" Cypriana Norwida - to nie musi być trudne! / Katarzyna Cedro // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2004/2005, nr 1, s. 44-58

6. Krakus" Norwida - misterium narodowe / Julian Maślanka // RUCH LITERACKI. - 1989, z. 6, s. 453-467

7. "Moja piosenka" (II) CK. Norwida - próba interpretacji / Marek Buś, Bogusław Gryszkiewicz // RUCH LITERACKI. - 1978, z. 2, s. 129-138

8. "Obywatel rzymski" Cyprian Norwid i "polski" papież Pius IX / Bogusław Mucha // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 2001, nr 4, s. 1-10

9. "Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej" Cyprian Norwid / Barbara Jachimczk // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1993, nr 1/2, s. 48-51

10. "Sfinks" [I] Cypriana Norwida- niepojęte wyzwanie / Marek Adamiec // RUCH LITERACKI. - 1983, z. 6, s. 479-489

11. "Tam, gdzie jest Nikt i jest Osobą" : [o wierszu C. Norwida "Do zeszłej...] / Stefan Sawicki // RUCH LITERACKI. - 1985, z. 4, s. 295-302

12. Biblijny genetivus partitivus czy forma superlatywu w poezji Norwida? / Dorota Szogun // JĘZYK POLSKI. - 2002, nr 1, s. 17-20

13. Cyprian Kamil Norwid - test wiedzy / Edyta Magdalena Lachowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 2, s. 46-47

14. Cyprian Kamil Norwid - mistrz słowa i obrazu : (na przykładzie "Mojej piosenki [I]") / Jolanta Baranowska // DRAMA. - 2002/2003, nr 41, s. 25-27

15. Cyprian Kamil Norwid o języku polskim / Bogdan Walczak // PORADNIK JĘZYKOWY. - 2010, nr 1, s. 18-23

16. Cyprian Kamil Norwid w szkole / Zbigniew Książczak // OJCZYZNA POLSZCZYZNA. - 1997, nr 3, s. 44-45

17. Cyprian Norwid - poeta prawdy / Kazimierz Świegocki // ZESZYTY NAUKOWE WSRP . -1997, nr 50, s. 109-123

18. Cypriana Norwida spór z Zygmuntem Krasińskim / Andrzej Mierzejewski // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 1981, nr 1/2, s. 15-22

19. Człowiek według Norwida (propozycja cyklu lekcji) / Iwona Morawska // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2002/2003, nr 1, s. 61-69

20. Człowiek według Norwida. Propozycja cyklu lekcji dla gimnazjum / Iwona Morawska // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2006/2007, nr 2, s. 56-66

21. Dlaczego Norwid nie lubił wsi? / Wiesław Rzońca // OJCZYZNA POLSZCZYZNA. - 1997, nr 3, s. 15-19

22. Fert o Norwidzie - człowieku dialogu i człowieku sumienia / Jacek Leociak // NOWE KSIĄŻKI. - 1993, nr 8, s. 27-28

23. Filozofia konfliktu i walki. Cyprian Norwid i August Cieszkowski / Edward Kasperski // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 1995, nr 2, s. 69-89

24. Funkcje wyrażeń parenetycznych w listach C. K. Norwida / Anna Ciołek // JĘZYK POLSKI. - 2008, nr 2, s. 116-121

25. Gdzie "Ewangelia"? : komentarz do wiersza Norwida "koncert a Ewangela" / Stefan Sawicki // RUCH LITERACKI. - 1978, z. 2, s. 125-128

26. Ideowo-artystyczne konstrukcje obrazowe Norwida na bazie lauru i korony cierniowej / Stefania Skwarczyńska // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 1986, nr 3/4, s. 17-45

27. Jak sprawić, by poezja Cypriana Kamila Norwida była zrozumiała dla uczniów? (Klasa VIII) / J. Smętek // JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV-VIII . - 1987/88, nr 3, s. 351-354

28. Jaki romantyk ma szansę ocalić siebie? - egzystencjalny wydźwięk wiersza "Fatum'' / Girl Lee Yong // OJCZYZNA  POLSZCZYZNA . - 1997, nr 3, s. 29-31

29. Język Cypriana Norwida / Jadwiga Puzynina // POLONISTYKA. - 1991, nr 5, s. 266-283

30. Kilka uwag o definicjach poetyckich Cypriana Norwida (na przykładzie "Sfinksa" [II]) / Tomasz Korpysz // PORADNIK JĘZYKOWY. - 2006, z. 10, s. 77-85

31. Legendy czy antylegendy - szkic o "Bransoletce" i "Cywilizacji" Norwida / Joanna Dziwiszek // OJCZYZNA  POLSZCZYZNA. - 1997, nr 3, s. 31-35

32. Literatura i historia w norwidowskiej teorii słowa / Paweł Siekierski // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 1983, nr 8, s. 131-145

33. Mężowie biblijni w liryce Norwida / Mariola Wiater // RUCH LITERACKI. - 1996, z. 4, s. 405-416

34. Montaż słowno-muzyczny z okazji 180 rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida / Agnieszka Steć, Beata Sawosz // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2001, nr 10, s. 29-33

35. Motywy horacjańskie w wierszu Norwida "Do obywatela Johna Brown" / Anna Gurowska // OJCZYZNA POLSZCZYZNA. - 1997, nr 3, s. 24-31

36. Najogólniejsze prawdy o sztuce słowa / Stanisław Makowski // POLONISTYKA. - 1983, nr 9, s. 787-788

37. Naród, Ojczyzna, Europa w refleksji Cypriana Norwida / Joanna Wosińska // POLONISTYKA. - 2009, nr 3, s. 11-16

38. Noc i ciemność w twórczości Norwida / Barbara Bubula // RUCH LITERACKI. - 1988, z. 4-5, s. 317-336

39. Norwid - arystokrata czy jałmużnik? / Kazimierz Świegocki // POLONISTYKA. - 2003 nr 1 s. 16-20

40. Norwid - szkic do portretu / Wiesław Rzońca // OJCZYZNA POLSZCZYZNA. - 1997, nr 3, s. 5-12

41. Norwid a Mickiewicz : próba reinterpretacji wiersza "Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie / Wiesław Rzońca // OJCZYZNA POLSZCZYZNA. - 1997, nr 3, s. 36-43

42. Norwid czytany w gimnazjum / Wioletta Żórawska // POLONISTYKA. - 2011, nr 9, s. 51-57

43. Norwid i sprawa Sfinksa w 3 gimnazjalnej / Paweł Sporek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2005, nr 2, s. 9-16

44. Norwid i wieczna starość / Jerzy Fiećko // POLONISTYKA. - 2001, nr 5, s. 310-312

45. Norwid - on drwi / Jan Zieliński // NOWE KSIĄŻKI. - 1979, nr 6, s. 33-34

46. Norwid prowincjonalny i ludowy / Andrzej Łopata // POLONISTYKA. - 1998, nr 10, s. 667-670

47. Norwid w audycji biograficznej i przezroczach / Wojciech Pelczar // POLONISTYKA. - 1994, nr 6, s. 353-355

48. Norwid w szkole podstawowej / Wojciech Wodniak // POLONISTYKA. - 1983, nr 8, s. 742-727

49. Norwid wobec Dantego / Agnieszka Kuciak // PAMIĘTNIK LITERACKI. - 1996 z. 3 s. 33-59

50. Norwid wobec prawdy i mądrości / Kazimierz Świegocki // POLONISTYKA. - 2001 nr 8 s. 460-467

51. Norwid współczesny / Elżbieta Wawrzoła // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2004/2005, nr 1, s. 59-69

52. Norwid, a tu wakacje / Jerzy Korkozowicz // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2001, nr 24, s. 12

53. Norwid, czyli starość sztuki / Krzysztof Trybuś // POLONISTYKA. - 1999, nr 10, s. 596-601

54. Norwida królestwo literatury (panorama zagadnień) / Edward Kasperski // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 1980, nr 6, s. 137-151

55. Norwida spojrzenie na śmierć i w wieczność : "Bema pamięci żałobny rapsod" / Dariusz Tomasz Lebioda // POLONISTYKA. - 1999, nr 10, s. 612-616

56. Norwidowski Chopin jako znak "Doskonałego-wypełnienia'' : (o "Fortepianie Szopena") / S. Makowski // POLONISTYKA . - 1983, nr 8, s. 691-698

57. Nowe odcienie patriotyzmu (w związku z wierszem C. K. Norwida "Moja piosenka II") / Bernard Najdek // JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV-VIII. -  1992/93, nr 4, s. 5-10

58. Nowe spojrzenie na "Vade-Mecum" Norwida / Aniela Kowalska // POLONISTYKA. - 1978, nr 3, s. 159-162

59. O dialogowości "Vade-mecum" Cypriana Kamila Norwida / Elżbieta Nowicka // RUCH LITERACKI. -1979, z. 5, s. 313-328

60. O szkolnym czytaniu Norwida - raz jeszcze / Barbara Kryda // POLONISTYKA. - 1998, nr 10, s. 657-662

61. Odnaleźć w sobie cień boskości / Eligiusz Szymanis // OJCZYZNA POLSZCZYZNA. - 1997, nr 3, s. 12-15

62. Paryskie rysunki i rękopisy Norwida / Stanisław Makowski // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 1988, nr 8/9, s. 195

63. Poetyka przestrzeni w Assuncie Cypriana Norwida / Paweł Siekierski // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 1983, nr 7, s. 111-128

64. Próba interpretacji arcyliryku CK. Norwida "W Weronie" / Zbigniew Lisowski // ZESZYTY NAUKOWE WSRP. - 1991, nr 26, s. 201-218

65. Przybliżyć Norwida młodzieży szkół zawodowych / Halina Czajkowska- Kilianek // POLONISTYKA. -1983, nr 8, s. 722-724

66. Przypowieść o Pielgrzymie Cypriana Kamila Norwida - propozycja interpretacyjna dla klasy II liceum / Feliks Tomaszewski // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. - 1992/93, nr 1, s.41-49

67. Quidam jako tekst o zagubieniu / Piotr Śniedziewski // POLONISTYKA. - 2004, nr 9, s. 50-54

68. Retoryka w twórczości Cypriana Kamila Norwida / Mirosław Koronko // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 1987, nr 3, s. 1-13

69. Rock Norwidowski, czyli Cyprian Kamil tekściarzem / Krzysztof Gajda // POLONISTYKA. - 2002, nr 1 s. 21-27

70. Romantyczna Europa - rodzinna i obca / Krzysztof Trybuś // POLONISTYKA. - 2006, nr 6, s. 6-10

71. Różnić się godziwie : Norwid, Mickiewicz i Słowacki o parlamencie / Monika Murawska // SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE. - 1997, nr 7/8, s. 22-28

72. Rytm wewnątrzlogiczny liryków Norwida / Roman Jaskierny // RUCH LITERACKI. - 1980, z. 6, s. 427-437

73. Rzekomo normańskie nazwisko Norwida / Witold Mańczak // JĘZYK POLSKI. - 2007, nr 1, s. 70-71

74. Sąd nad życiem i twórczością Cypriana Kamila Norwida / Anna Szczygieł // KOREPETYTOR. - 2006, nr 5, s. 16-19

75. Synkretyzm religijno-filozoficzny Norwida / Marian Śliwiński // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 1997, nr 4, s. 53-64

76. Tassa "Goffred albo Jeruzalem wyzwolona" jako lektura Norwida / Jadwiga Rudnicka // ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ. - R. 37/38 (2006), s. 325-332

77. Teatr na świecie i świat w teatrze (z problemów dramaturgii CK. Norwida) : "Aktor"-"Za kulisami" / Sławomir Świątek // POLONISTYKA. - 1983, nr 8, s. 712-721

78. Tezy o Norwidzie / Stanisław Falkowski // POLONISTYKA. - 1998, nr 10, s. 663-666

79. Uwagi o komizmie stylistycznym w pismach Cypriana Norwida / Tomasz Korpysz ; tł. M. Kołodzińska // PORADNIK JĘZYKOWY. - 2008, nr 9, s. 7-17

80. W każdym z utworów Norwida pomimo ich dokładnego omówienia mieści się jakaś indywidualna wartość poetycka, która nie podda się analizie /  Juliusz Wiktor Gomulicki  ; rozm. przepr. Paweł Bagiński // POLONISTYKA. - 1983, nr 8, s. 743-747

81. W kręgu myśli pragmatycznej Norwida / Edward Kasperski // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 1973, nr 3, s. 1-18

82. W kręgu nawiązań do Norwida : "Moja piosnka" (II) C. Norwida i wiersz bez tytułu Jacka Podsiadły / Mieczysław Inglot // POLONISTYKA. - 1998, nr 10, s. 652-656

83. W kręgu norwidowskiego kółka : analiza intertek-stualna / Mieczysław Inglot // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. - 1997/98, nr 4, s. 23-29

84. W uścisku ideologii : jak czytano Norwida w PRL-u? / Wioletta Żórawska // Polonistyka. - 2014, nr 7, s. 41-43

85. Z podwójnego tworzywa! : o niektórych listach Norwida / Joanna Piątek // POLONISTYKA. - 1998, nr 10, s. 670-673

 

FILMY

1. Antologia literatury emigracyjnej / real. Tomasz Kamiński [et al.]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2010?]

2. Literackie inspiracje filmu. - Warszawa : Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, [1991?]

3. Spotkania z literaturą. Cz. 1 Kas. 2 / scen. Barbara Hanna Kuligowska ; reż. Barbara Hanna Kuligowska, Waldemar Stroński, Henryk Talar. - Warszawa : Telewizja Polska - Telewizja Edukacyjna : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995

4. Twórcy naszej tradycji / scen. i real. Andrzej Titkow. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

1. Lektury szkolne. Cz. 2. - Warszawa : Play, [2005?]

  

DOKUMENTY DŹWIĘKOWE

1. Bohater w utworach Adama Mickiewicza ; Romantyczna liryka miłosna. - Warszawa : Dydakta, [199-?]

 

Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor

 

Powrót do Bibliografie osobowe