Kurierek Nowości Nr 8 (225) - Nowości pedagogiczne dla nauczycieli

1. Białek Kinga. Pedagog w klasie : scenariusze na różne okazje. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2020 (sygn. 121475)
     Pedagog w klasie - scenariusze zajęć na różne okazje" to zbiór scenariuszy zajęć prowadzonych przez pedagoga z uczniami w klasie. Książka zawiera również karty pracy, gotowe ankiety i formularze dla uczniów, dzięki którym pedagog będzie miał komplet narzędzi do przeprowadzenia ciekawych i wartościowych zajęć.
źródło opisu: https://www.medicon.pl/pedagog-w-klasie-scenariusze-zajec-na-rozne-okazje/30694

2. Buchnat Marzena. Percepcja klimatu szkoły przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach kształcenia a agresja i przemoc szkolna. - Wyd. I. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 (sygn. 121820)
     Problem tego, jak uczniowie ze specjalnymi potrzebami czują się w środowisku rówieśniczym, w szczególności w kontekście przemocy rówieśniczej, jest stosunkowo słabo rozpoznany empirycznie, szczególnie w naszym kraju. Jednocześnie wszystkie dostępne dane światowe wskazują, że zarówno wiktymizacja, jak i sprawstwo w tej grupie młodych ludzi uzyskują zwykle istotnie wyższe wskaźniki w zestawieniu z młodzieżą pełnosprawną. Autorka podjęła takie badanie, lokując klimat szkoły jako ważny czynnik wpływający na występowanie problemu przemocy.
źródło opisu: https://www.znak.com.pl/ksiazka/percepcja-klimatu-szkoly-przez-uczniow-z-lekka-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-trzech-formach-ksztalcenia-a-agresja-i-przemoc-szkolna-marzena-buchnat-172863

3. Celuch Małgorzata. Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku : pojęcie i umocowanie prawne, obowiązki i zasady współpracy z innymi nauczycielami, niezbędna dokumentacja, pytania i odpowiedzi ekspertów. - Stan prawny: wrzesień 2019. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop. 2019 (sygn. 121721)
     Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu i ośrodku. Pojęcie i umocowanie prawne. Obowiązki i zasady współpracy z innymi nauczycielami. Niezbędna dokumentacja. Pytania i odpowiedzi. Opisuje zadania i podstawy prawne zatrudniania nauczyciela wspomagającego, zasady współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami dzieci, podstawowe obowiązki, dokumentację prowadzoną przez nauczycieli.
źródło opisu: https://bonito.pl/k-90735709-nauczyciel-wspomagajacy-w-szkole-przedszkolu-i-osrodku

4. Dutka-Mucha Małgorzata, Gawroński Krzysztof, Wawrzyńczak-Jędryka Beata Komunikowanie w oświacie - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020 (sygn. 121444)
     W publikacji syntetycznie omówiono problematykę komunikowania się podmiotów systemu oświaty począwszy od komunikacji wewnątrzszkolnej, a kończąc na komunikacji organów zewnętrznych szkoły. Oryginalne omówienie zagadnień języka komunikacji, jego funkcji w planowaniu, realizacji i ewaluacji przedsięwzięć podejmowanych w systemie oświaty umocowanych w prawie - przedstawione w opracowaniu - pomoże czytelnikowi w nawiązywaniu kontaktów między podmiotami systemu, wymianę informacji, a nawet wypracowanie własnych form i sposobów komunikacji aż po wspólne rozwiązywanie problemów. W poradniku szczególną uwagę zwrócono m.in. na takie zagadnienia, jak:
- umiejętność skutecznego porozumiewania się dyrektora z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
- kanony przekazu informacji powszechnej i urzędowej; znaczenie wystąpień publicznych;
- nowoczesny model komunikacji poziomej i pionowej w oświacie.
źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl/Komunikowanie-w-oswiacie,826192977,p.html

 

5. Kordziński Jarosław. Autorytet nauczyciela czyli Jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020 (sygn. 121778)
     Książka opisuje źródła i sposoby kształtowania autorytetu nauczyciela oraz przedstawia pozycję nauczyciela w kontekście debaty nad znaczeniem współczesnej edukacji.
Książka pokazuje, że istnieje silna korelacja między osobą i zachowaniem uczącego, a sposobem organizacji szkoły. Czynniki te znajdują odzwierciedlenie w efektywności nauczania. Treści teoretyczne uzupełnione są szeregiem informacji oraz gotowych rozwiązań pozwalających wzmacniać samoocenę nauczyciela oraz przykładami pracy nauczycieli wyróżniających się w swoim środowisku.
źródło opisu: https://bonito.pl/k-536783672-autorytet-nauczyciela-czyli-jak-byc-skutecznym-i-zmotywowanym-wychowawca

6. Lato : vademecum przedszkolnych zabaw : gotowe elementy do kreowania atrakcyjnych zajęć : praca zbiorowa. Wyboru zabaw dokonała: Joanna Juszczak-Guca. - Kraków : CEBP, 2020 (sygn. 121636)
     Vademecum przedszkolnych zabaw to zbiór ponad 420 krótkich form literackich oraz propozycji zabaw wszelkiego rodzaju - w tym opowieści słowno-ruchowych, masażyków, zabaw logopedycznych, paluszkowych, poznawczych, muzyczno-ruchowych, zabaw w języku angielskim, zagadek, a ponadto 20 piosenek. Na podstawie tak bogatego zbioru propozycji każdy nauczyciel wychowania przedszkolnego jest w stanie przeprowadzić zajęcia o ciekawej i niepowtarzalnej treści.
źródło opisu: https://blizejprzedszkola.pl/sklep/propozycje-zajec-i-zabaw/398-196-vademecum-przedszkolnych-zabaw-wiosna.html

7. Lektury w ręku nauczyciela : perspektywa polska i zagraniczna. Red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019 (sygn. 121807)
     Autorzy artykułów zamieszczonych w tym tomie zakładają, że książka w ręku polonisty potrafi wpłynąć na postrzeganie literatury przez młodego człowieka albo w kategorii przymusu, albo ‒ świata odkryć i przyjemności. Przybliżają zatem te utwory, które mogą mieć siłę wzbudzania emocji i pobudzania myślenia o sobie, o „swoich" i „innych", jeśli tylko nie pozwoli im się pokryć się patyną „szkolnej lektury". Lektury w ręku nauczyciela. Perspektywa polska i zagraniczna to zbiór interesujących artykułów wybitnych badaczy i nauczycieli języka polskiego oraz kandydatów do tego zawodu. Wszyscy oni przyglądają się, jak uczą literatury inni, poszukują inspiracji do podejmowania nowych strategii czytania w rodzimych i zagranicznych pracach literaturoznawców i dydaktyków literatury. Uważnie śledzą wyniki najnowszych polskich i światowych badań, rozpoznających potrzeby i preferencje czytelnicze młodych ludzi.
źródło opisu: https://universitas.com.pl/produkt/3994/Lektury-w-reku-nauczyciela-Perspektywa-polska-i-zagraniczna/

8. Lussier Francine. 100 pomysłów jak lepiej radzić sobie z ADHD. - Wyd. I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia Uniwersalis, 2020 (sygn. 121657)
     ADHD - zaburzenie rozwojowe o podłożu neurologicznym, które pojawia się przed siódmym rokiem życia i objawia się niemal ustawicznymi deficytami uwagi bądź nadaktywnością i impulsywnością - stanowi jeden z najczęstszych powodów konsultacji klinicznych. Niniejszy poradnik jest skierowany do nauczycieli i rodziców dzieci z ADHD, a także do młodzieży zmagającej się z tym zaburzeniem. Autorka - doktor neuropsychologii z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i pedagogicznym - łączy podejście specjalistyczne z osobistymi spostrzeżeniami, gdyż sama mierzyła się z trudnościami związanymi z nadpobudliwością zarówno w dzieciństwie, jak i w późniejszym życiu. Dzięki temu porady przedstawione w książce są zarazem proste i rzeczowe.
źródło opisu: https://harmonia.edu.pl/pl/p/100-POMYSLOW%2C-JAK-LEPIEJ-RADZIC-SOBIE-Z-ADHD/1745

9. Ocenianie w szkole na cenzurowanym : badania - dylematy - inspiracje. Red. nauk. Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, 2020 (sygn. 121726)
     Dobre ocenianie oparte na solidnych podstawach stanowić powinno niezbywalną część edukacji na każdym etapie. Zamieszczone w niniejszym tomie teksty wpisują się w bardzo dziś potrzebną dyskusję o miejscu, roli, modelach i systemach szkolnego oceniania, o potrzebie weryfikacji stosowanych metod i narzędzi oceniania, o roli emocji i motywacji w tym procesie oraz wielu innych aspektach związanych z oceną i wartościowaniem różnych obszarów edukacji i jej uczestników. Głównym celem oddawanej do rąk czytelników publikacji jest zatem wzbogacenie wiedzy na temat wybranych zjawisk, które dotyczą współczesnych strategii szkolnego oceniania i wartościowania (na różnych etapach kształcenia ogólnego i przedmiotowego), związanych z tym treści, uwarunkowań, dylematów, pozytywnych i negatywnych sposobów postępowania, funkcjonalności i efektywności metod.
źródło opisu: https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5260/ocenianie-w-szkole-na-cenzurowanym-badania---dylematy---inspiracje

10. Saniewska Danuta. Vademecum nauczyciela bibliotekarza. - Wyd. IX. - Warszawa : Wydawnictwo Sukurs, 2020 (sygn. 121773)
     Nowe, zmienione i zaktualizowane wydanie najpopularniejszego kompendium dla nauczycieli bibliotekarzy. Zostało głęboko przebudowane i zaktualizowane. Uwzględnia współczesne potrzeby i wyzwania bibliotek, zmiany przepisów, nowe technologie, formy i metody pracy. To książka, która zmienia się wraz z bibliotekami i sama do tych zmian inspiruje.
źródło opisu: https://sklep.biblioteka.pl/vademecum-nauczyciela-bibliotekarza

11. Taraszkiewicz Małgorzata, Taraszkiewicz Zuzanna. Zrozum mnie : rozwój dziecka w wieku od 5 do 10 lat : przewodnik dla rodziców i nauczycieli. - Słupsk ; Warszawa : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2019 (sygn. 121852)
     Żadne dziecko nie planuje sprawiać kłopotów czy ponosić porażek w szkole! Zachowanie jest wypadkową wielu czynników, które trzeba zrozumieć... i o tym jest ten przewodnik.
Rozwój dziecka przebiega dynamicznie. Czasem jest harmonijny, podręcznikowy, a problemy niemal nie występują. Czasem jest inaczej. To kwestia bardzo indywidualna. W przypadku rozwoju nieharmonijnego i występowania problemów rozwojowych szczególne znaczenie mają uważna obserwacja funkcjonowania dziecka oraz jak najszybsze udzielenie mu odpowiedniej pomocy. Wczesna diagnoza to najlepsza profilaktyka trudności szkolnych i załamania się losów dzieci.
źródło opisu: https://bonito.pl/k-1013661-zrozum-mnie-rozwoj-dziecka-od-5-do-10-lat-przewodnik-dla-rodzicow-i-nauczycieli


Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Kurierek do pobrania

Powrót do 2020