Kurierek Nr 6 - Gotowość szkolna dzieci

   Od roku szkolnego 2009/2010 obniżono wiek rozpoczęcia nauki w szkole o jeden rok, co oznacza, że uczniem klasy 1 może już zostać  dziecko sześcioletnie. Zaistnienie 6-latka w roli pierwszoklasisty wymusza potrzebę wielostronnych zmian w pracy nauczycieli, którzy zostali postawieni w sytuacji konieczności poszerzenia swoich kompetencji zawodowych. Zapewne świadomi odmienności pomiędzy dobrze znanym im dotychczas 7-latkiem a oczekiwanym „młodszym pierwszakiem" poszukują źródeł informacyjnych wskazujących na właściwości funkcjonowania dziecka 6-letniego w szkole. Prezentowane pozycje z pewnością okażą się dla nich pomocne. Mogą też stanowić źródło wiedzy dla rodziców.

1. Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa. Pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009 (sygn. 99591, 99592)
  
Książka zawiera kompleksowe ujęcie edukacji sześciolatka w nowych warunkach. Znajdują się w niej opracowania z zakresu pedagogiki porównawczej, psychologii, biomedyki, metodyki. Szczegółowo potraktowane zostały charakterystyczne cechy rozwojowe dziecka sześcioletniego, metody i formy pracy z nim oraz właściwe dla tego wieku przejawy aktywności. Podjęto też tematykę dotyczącą diagnozowania rozwoju dziecka oraz zawarto klasyfikację najczęściej występujących zaburzeń rozwojowych.

2. Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu. Pod red. Andreasa Neidera. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009 (sygn. 98469)
  
Tematyka książki obraca się wokół kwestii, jak należy przeorganizować proces przechodzenia dziecka z przedszkola do szkoły. Zawiera wypowiedzi skoncentrowane wokół znaczenia dzieciństwa, dróg rozwoju małego dziecka, zadań wychowawcy w okresie wkraczania dziecka w wiek szkolny, przejścia z przedszkola do szkoły z perspektywy nauczyciela wychowawcy, kształcenia metakompetencji i funkcji ludzkiego Ja, zmienionej konstrukcji organizmu i „nowych" chorób dziecięcych oraz pedagogiki waldorfskiej.

3. Czech Ewa. Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 : materiały dla nauczyciela. Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009 (sygn. 98863)
  
Diagnoza pomoże nauczycielowi sprawdzić stopień gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie 1 szkoły podstawowej. Uzyskane wyniki będą przydatne do zaplanowania indywidualnej pracy z uczniem. Materiały obejmują zadania sprawdzające: zasób słownictwa i umiejętność porozumiewania się, poziom artykulacji, sprawność analizatora wzrokowego i słuchowego, poziom sprawności grafomotorycznej, umiejętności matematyczne, rozwój społeczno-emocjonalny, zachowanie dziecka podczas badania. 

4. Góralczyk Ewa. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008 (sygn. 96177)
  
Poradnik, który ma za zadanie pomóc rodzicom i wychowawcom w przygotowaniu dziecka do pełnienia roli ucznia, a także ułatwić mu funkcjonowanie w szkole oraz w kontaktach z innymi dziećmi. Rodzice, a także zainteresowani nauczyciele znajdą w nim wsparcie dla swych wychowawczych starań, a także propozycje działań sprzyjających tworzeniu odpowiednich warunków do rozwoju i wzrastania swojego dziecka oraz budowaniu przyjaznej, bezpiecznej szkoły, w której znajdzie ono dla siebie miejsce.

5. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności. Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, cop. 2009 (sygn. 97188, 98037)
  
Publikacja adresowana do nauczycieli, którzy zajmują się przygotowaniem dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole, z powodzeniem mogąca służyć również rodzicom, którzy chcą zapewnić dziecku większe szanse edukacyjne. Źródło wiedzy przydatnej do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi, które nie osiągnęły jeszcze pełnej gotowości do podjęcia nauki w klasie 1. Książka ma charakter podręcznika. Proponowane przez autorki zajęcia można realizować w domu, w przedszkolu i w szkole. 

6. Meinders-Lucking Frauke, Susanne Loy. Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? : zawiera praktyczne testy. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009 (sygn. 96670, 96671)
  
Książka adresowana do rodziców przedszkolaków zastanawiających się nad tym, czy ich dziecko jest odpowiednio przygotowane do pójścia do szkoły. Powinno ono bowiem posiadać pewne umiejętności, które pozwalają na efektywne wykorzystanie nauki w szkole i nabycie poczucia pewności siebie. Dojrzałość szkolna obejmuje kompetencje społeczne i emocjonalne, a także odpowiedni poziom wrażliwości, umiejętności motoryczne i rozwój intelektualny. Książka zawiera konkretne opisy umiejętności, które się za tym kryją. Można w niej znaleźć wiele wskazówek, gier, zabaw oraz testy diagnozujące stopień dojrzałości szkolnej.

7. Nadolna Beata. Przygotowanie przedszkolaka do szkoły : rady dla rodziców i wychowawców. Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2009 (sygn. 98888, 98889)
  
Praktyczne rady dla rodziców i wychowawców, jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną,  co zrobić, by potrafiło odnaleźć się w nowym środowisku, by poradziło sobie w różnych sytuacjach, by wykorzystało zapał i motywację do nauki, by umiało wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami, by znalazło przyjaciół. Jak określa autorka, nie jest to typowy poradnik pedagogiczny czy z zakresu psychologii, uwzględnia jednak wszystkie aspekty rozwoju dziecka, dzięki czemu stanowi praktyczny i konkretny drogowskaz oraz pomoc w wychowaniu przedszkolaka. 

8. Rokicińska Małgorzata. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010 (sygn. 101289)
  
Jest to „narzędzie badawcze przygotowane z myślą o nauczycielach przedszkola, klas pierwszych i nauczycielach prowadzących zajęcia terapii pedagogicznej. Zebrane tu zadania i kryteria oceny umożliwiają zdiagnozowanie rozwoju dziecka w określonych obszarach funkcjonowania. Komplet materiałów zebranych w teczce składa się z: charakterystyki narzędzia diagnozy, instrukcji dla badającego, kryteriów oceny, arkusza badania, kart pracy dla dziecka, pomocy dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia badania". 

 

Oprac. Agata Chodowiec

 

Powrót do 2010