Kurierek Nr 10 - Wychowanie przedszkolne

   Edukacja przedszkolna jest w Polsce pierwszym etapem systemu kształcenia. Jego głównym zadaniem jest nie tylko pomoc rodzicom  w sprawowaniu nad dziećmi opieki wychowawczej ale przede wszystkim stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do szkoły. Dlatego też celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie  i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.
  
To wymaga od nauczycieli przedszkoli rozległej wiedzy o dziecku,  wysokich umiejętności organizatorskich oraz twórczej postawy. Sprostać temu może tylko dobrze wykształcony pedagog. Poniżej przedstawiam  najnowsze publikacje z zakresu wychowania przedszkolnego jakie znajdują się w Bibliotece Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach, którymi chciałabym zainteresować naszych czytelników.

1. Broda Iwona. Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnegoWarszawa : WSiP, 2010 (sygn. 102102)
  
Program „Od przedszkolaka do pierwszaka" precyzuje organizację procesu wychowawczo - dydaktycznego. Zwraca się w nim uwagę na celowość działań nauczyciela i dziecka. Program jest uporządkowanym zbiorem celów ogólnych, czyli tych adresowanych do nauczyciela, określających jego zmysł, zamiar, strategię pracy  i celów operacyjnych, zwanych też szczegółowymi, określających konkretne osiągnięcia, umiejętności dziecka. Program zawiera także wiadomości, treści, które dziecko opanuje i zdobędzie w wyniku planowanych działań wychowawczo - dydaktycznych. Taki układ treści w znacznym stopniu ułatwia opracowywanie narzędzi badawczych, niezbędnych do diagnozowania osiągnięć wychowanków.

2. Fiutowska Teresa, Rumińska Anna. Dziecko w domu  i przedszkolu. Vademecum dla rodziców i nauczycieli. Warszawa : Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna „Adam", 2010 (sygn. 102101)
  
Książka ta stanowi poradnik dla rodziców, których dzieci wkraczają na drogę edukacji przedszkolnej. Jest to też przewodnik dla ich opiekunów, jak z dzieckiem świadomie i efektywnie postępować. Jakie wybrać przedszkole - publiczne, społeczne czy może prywatne ? jakich formalności trzeba dopełnić, aby zapisać dziecko do przedszkola, jakie są prawa i obowiązki rodziców a jakie pracowników placówki, jak wreszcie wprowadzić bezstresowo dziecko w tę nową dla niego społeczność przedszkolną i jak mu pomóc przystosować się do nowych warunków - to niektóre  z problemów w rozwiązywaniu, których ta książka może być pomocna.

3. Janiszewska Bożena. Mam 6 lat i idę do szkoły. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa : Wydawnictwo Seventh Sea, 2010 (sygn. 102103)
  
Od roku 2012 dzieci sześcioletnie (te, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat) objęte będą obowiązkiem szkolnym - rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej. Aby były one dobrze do szkoły przygotowane, od 2011 roku wprowadza się także obowiązek przedszkolny dla dzieci pięcioletnich. Nowa reforma oświaty budzi wiele kontrowersji, obaw i niepokoju wśród rodziców przyszłych pierwszoklasistów. Intencją reformy jest pragnienie, aby wszystkie dzieci przed rozpoczęciem poważnej nauki (od ok. II klasy) w łagodny sposób przywykły do reguł współżycia  z rówieśnikami, nabrały cech samodzielności, spotkały się ze wspólnymi zabawami itp.

4. Klim-Klimaszewska Anna. Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowaWarszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010 (sygn. 101178)
  
Książka jest próbą dostosowania do dokonujących się w Polsce reform oświatowych oraz do wymagań wynikających z dopasowania systemu oświaty do standardów w Unii Europejskiej. W książce przedstawiono najważniejsze problemy i teorie wychowania przedszkolnego a także scenariusze praktycznych zajęć, których celem jest prawidłowe wychowanie dzieci.  Książka składa się z 10 rozdziałów. W pierwszych dziewięciu przedstawione są teoretyczne podstawy edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Zawierają one najważniejsze zagadnienia i problemy wychowania przedszkolnego oraz dostarczają podstawowych wiadomości niezbędnych do podejmowania praktycznych działań w przedszkolu. Stanowią one podstawę oddziaływań metodycznych

5. Klim-Klimaszewska Anna. Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego.  Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010 (sygn. 101936)
  
Wiek przedszkolny traktuje się jako niezwykle ważny okres w życiu człowieka. Ważny z tego względu, iż uważany bywa za okres istotny dla kształtowania się ludzkiej osobowości, dla nabywania pierwszych ważnych i dlatego niezwykle mocno utrwalonych doświadczeń. Najistotniejszym przemianom w tym wieku podlega relacja dziecka z otoczeniem w zakresie uczenia się.  Aby przebieg socjalizacji dziecka w środowisku przedszkolnym był prawidłowy i aby przedszkole mogło dobrze wypełniać swoje funkcje i zadania, konieczna jest dobra adaptacja dziecka do tego środowiska. Książka jest polecana zarówno dla przyszłych nauczycieli jak i pedagogów praktykujących a także dla rodziców i wszystkich zainteresowanych problemami edukacji przedszkolnej.

6. Pisula Ewa. Autyzm przyczyny, symptomy terapia. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010 (sygn. 101772)
  
W ostatnich latach znacznie wzrosła częstość występowania zaburzeń rozwoju  należących do tzw. autystycznego spektrum,  a termin „autyzm" stał się dość znany. Typowe dla autyzmu problemy dotyczą przede wszystkim trudności w budowaniu relacji z innymi ludźmi oraz porozumiewaniu się z nimi. Książka ta jest adresowana przede wszystkim do rodziców małych dzieci niepokojących się o ich rozwój oraz osób, które już znają diagnozę  i chciałyby  w związku z tym dowiedzieć się więcej o autyzmie.

7. Sikorska Iwona. Rozwój dziecka w przedszkoluKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010 (sygn. 101934)
  
Rozwój dziecka w przedszkolu to książka, która przybliża, jak  ważną rolę w rozwoju dziecka odgrywa wybrany system edukacyjny. Autorka porównuje interakcje trzech różniących się ideologią  i prezentujących odmienne modele wychowania systemów, takich jak  : montessoriański, waldorfski i standardowy, z procesem rozwoju dziecka w okresie średniego dzieciństwa.
Autorka pokazuje procesy rozwojowe pobudzane przez oddziaływania edukacyjne w poszczególnych systemach pracy  z dzieckiem. Okazuje się, że kompetencje rozwijane  w poszczególnych systemach edukacyjnych wpływają na występowanie zmian także w zakresie innych umiejętności.

 

Opracowała Anna Mirońska

Powrót do 2010