Kurierek Nr 12- Arterapia

Niniejszy Kurierek Nowości poświęciłam zagadnieniom arteterapii. Wszystkie pozycje książkowe zaprezentowane przeze mnie znajdują się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach i są one dostępne dla naszych czytelników.
                                                                              Kształcenie - Przez - Sztukę, może być szczególnie ważne
                                                                              nawet nie dlatego, że przysparza artystów,
                                                                              ile, że przysparza lepszych ludzi
                                                                                                                        A. H. Maslow


1. Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka. Red. Małgorzata i Tomasz Siemież. Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2008 (sygn. 99649)
  
Terapia przez sztukę jest obecnie uznaną formą pomocy psychologicznej, wspomagającą proces leczenia, rehabilitacji, znajdującą zastosowanie w rewalidacji. Techniki pracy stosowane w arteterapii służą zarówno osobom, które ujawniają trudności w realizacji zadań życiowych oraz tym, którzy pragną doskonalić jakość własnego życia w relacjach z innymi, rozwijać zdolności twórcze, rozwijać własną osobowość. Publikacja ta służy zatem leczeniu, wspieraniu rozwoju i profilaktyce.
  
Autorzy tej książki omawiają zagadnienia arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii, dramatoterapii, biblioterapii w odniesieniu do osób chorych, niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Publikacja zawiera scenariusze zajęć arteterapeutycznych.

2. Arteterapia w medycynie i edukacji. Redakcja: Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008 (sygn. 94380)
  
Autorzy w niniejszej pracy próbują odpowiedzieć na następujące pytania:
 -
Czy można już mówić o ukształtowaniu się zawodu arteterapeuty w Polsce?;
 -
Jaki powinien być wzorzec (model) profesji arteterapeuty?;
 -
Na jakie podstawowe problemy napotykają w swojej pracy arteterapeuci, instytucje i osoby kształcące arteterapeutów?;
 -
Jakie metody pracy stosować w arteterapii?
  
Publikacja ta powstała na kanwie II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej "ARTETERAPIA w medycynie i edukacji". Przeznaczona jest dla psychoterapeutów, pedagogów, psychologów, nauczycieli i wszystkich osób zainteresowanych tym problemem.

3. Gilroy Andrea. Arteterapia - badania i praktyka. Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009 (sygn. 100159)
  
Autorka tej książki prezentuje w niej wykorzystanie arteterapii w badaniach i praktyce psychoterapeutycznej z pacjentami. Arteterapia jest nową dziedziną sztuki, obecnie coraz częściej wykorzystywaną podczas zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
  
Książka ta jest właściwym podręcznikiem dla tych, którzy na poważnie chcą zająć się tym zagadnieniem, pokazuje specyfikę oraz skuteczność oddziaływań terapeutycznych za pomocą sztuki.

4. Gładyszewska-Cylulko Joanna. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007 (sygn. 88989, 88990)
  
Publikacja ta zawiera i łączy ze sobą kilka zagadnień:
 -
pojęcie nieśmiałości u dzieci, genezę i wpływ na funkcjonowanie dziecka, formy terapii dzieci nieśmiałych;
 -
definicję wizualizacji, rodzaje i funkcje wizualizacji, zasady prowadzenia wizualizacji;
-
pojęcie arteterapii, funkcje i cele arteterapii, klasyfikację arteterapii, zagadnienie ekspresji twórczej i wyobraźni.
  
Praca ta może być przydatna osobom zajmującym się zarówno wychowaniem, jak i terapią dzieci nieśmiałych, czyli psychologom, pedagogom czy arteterapeutom. Zawiera przykładowe scenariusze zajęć możliwe do wykorzystania w pracy z dziećmi.

5. Handford Olga, Karolak Wiesław. Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007 (sygn. 90653, 91204)
  
Książka składa się z dwóch części:
 -
pierwsza to wstęp - rozważania teoretyczne na temat bajki, myślenia twórczego oraz form i sposobów zapisu procesu myślowego w postaci książkowej: książeczek, książki artystycznej;
-
część druga składa się z zestawu ćwiczeń wraz z dokumentacją z ich realizacji.
  
Ćwiczenia znajdujące się w książce przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W każdym z nich podany jest cel, polecenia, opis przebiegu realizacji, forma prezentacji, potrzebne materiały, fotografie ćwiczenia.
  
Praca ta jest ofertą dla nauczycieli, metodyków, arteterapeutów, studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii. Z książki tej, jak z przewodnika, korzystać mogą wszyscy, którzy poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy, dającej uczestnikom radość tworzenia i efektywność działań twórczych.

6. Handford Olga, Karolak Wiesław. Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008 (sygn. 95161)
  
Książka ta przenosi czytelnika w świat różnorodnych przedmiotów. Pokazuje, jak bawić się nimi, wykorzystywać je w celu własnego rozwoju i arteterapii. Publikacja ta składa się z dwóch części:
 -
pierwsza to rozważania teoretyczne na temat pracy w "obszarze przedmiot-podmiot", "myślenia twórczego związanego z kształtowaniem się istoty człowieka podmiotowego",
 -
druga część składa się z zestawu ćwiczeń wraz z dokumentacją z ich realizacji.

7. Opala-Wnuk Koryna. Sztuka, która pomaga dzieciom. Łódź : JK, 2009 (sygn. 100733)
Istotą tej książki jest edukacja i terapia dziecka poprzez sztukę. Dotyczy głównie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym.
Arteterapia posługuje się komunikatem niewerbalnym, co daje szansę na rozwój każdemu zdrowemu dziecku, ale również temu, które nie mówi, nie chodzi, nie widzi. Jest ukierunkowana na rozwój przez doświadczenie - manualne, kinestetyczne, sensoryczne, wyobrażeniowe, emocjonalne i podświadome.
Praca ta jest przeznaczona dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, psychologów, lekarzy, terapeutów.

8. Sztuka jako wsparcie rozwoju. Red. Wiesława A. Sacher, Mirosława Knapik. Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007 (sygn. 92925)
Wartość sztuki w procesach wychowawczych i edukacyjnych jest bardzo cenna. Odkrywając jej możliwość oddziaływania na psychikę dziecka, pedagodzy i badacze skupiają się na samym procesie powstawania wytworów artystycznych oraz na jego końcowym efekcie. Edukacja estetyczna nastawiona jest także na wspomaganie rozwoju dzieci przez różne formy działań i uczestnictwa w aktach artystycznych. Książka ta przeznaczona jest dla pedagogów, psychologów i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

                                                                        

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do 2010