Kurierek Nr 2 - Gry, zabawy, ćwiczenia edukacyjne

   Efektywność zabaw wspierających nauczanie - uczenie się oraz rozwijających umiejętność myślenia została wielokrotnie udowodniona. Zabawa umożliwia proces nauczania - uczenia się. Łączy naukę opartą o reguły z tą odwołującą się do wyobraźni. Dzięki niej zbieramy nowe doświadczenia, odreagowujemy napięcie, by skutecznie pracować.
   W zabawie wyzwalana jest kreatywność, odkrywamy własne możliwości. Eksperymentujemy bez obaw przed błędami. Doświadczeniom, zdobywaniu wiedzy zawsze towarzyszy przyjemność.

1. Jąder Mariola. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009 (sygn. 98517)
  
Powyższe opracowanie, oparte na najnowszych zasobach wiedzy pedagogiczno-psychologicznej, zawiera nowe rozwiązania teoretyczno-metodyczne powstałe na gruncie nowoczesnych koncepcji kształcenia: nauczania kreatywnego, dramy, pedagogiki zabawy, treningu myślenia twórczego, kształcenia wielostronnego oraz koncepcji efektywnego uczenia się.
  
Autorskie pomysły zawarte w opracowaniu są interesującą propozycją praktycznego zastosowania w edukacji małego dziecka takich metod aktywizujących jak: projekt, projektowanie okazji edukacyjnych, twórcze rozwiązywanie problemów, techniki dyskusyjne, mapy mentalne czy techniki przyspieszonego uczenia się.
  
Publikacja jest adresowana do nauczycieli przedszkoli, nauczycieli edukacji zintegrowanej, wychowawców i opiekunów.

2. Księga zabaw i aktywności : leksykon rozwoju dziecka. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009 (sygn. 97915)
  
„Księga zabaw i aktywności" stwarza wiele możliwości rozwoju młodego człowieka w sferze psychicznej oraz fizycznej. Prezentuje nowe metody kreatywnych zajęć w różnych grupach wiekowych (od 0-10 lat). Książka inspiruje dziecko do samodzielnej pracy, pomaga mu w osiąganiu celów. Uczy aktywności, kreatywności, współdziałania oraz pokazuje nowe formy zachowania.
  
Wśród wskazanych tu zajęć znalazły się ćwiczenia gimnastyczne, strategiczne, zręcznościowe oraz na koncentrację. Nie zapomniano również o formach wyciszenia.

3. Ligęza Adam. Vademecum wychowawcy kolonijnegoKraków : Wydawnictwo eSPe, 2010 (sygn. 101659)
  
Poradnik jest zbiorem praktycznych rad i wskazówek zaczerpniętych z doświadczeń autora i innych wychowawców. Składa się z trzech części. Pierwsza - opisuje sposób organizacji i specyfikę życia na kolonii, przedstawia różne sytuacje i problemy, z jakimi wychowawca może się spotkać podczas pracy z dziećmi. Część druga to zbiór 35 atrakcyjnych zabaw integracyjnych, ruchowych, terenowych.
   Trzecia część zawiera porady praktyczne, jak wzory prawidłowo wypełnionych dokumentów związanych z kolonią oraz spis aktów prawnych, znajomość których jest obowiązkiem wychowawcy kolonijnego.

4. Łuksik Joanna Małgorzata. Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009 (sygn. 100447, 100448)
  
Proponowane przez autora gry, zabawy, ćwiczenia zostały podzielone na cztery grupy:
-
gry i zabawy wprowadzające do tematu lekcji (motywują ucznia do pełnego zaangażowania się w pracę),
-
gry i zabawy na opracowanie nowego materiału (12 sposobów ułatwiającym uczniom zrozumienie, zapamiętanie nowych treści oraz zastosowanie ich w praktycznym działaniu),
-
gry i zabawy na podsumowanie i sprawdzenie wiedzy uczniów (autorefleksja nad efektami własnej pracy oraz obiektywna samoocena),
-
gry i zabawy na koncentrację, wyciszenie, rozluźnienie (stosowanie ich pozwala uczniom na pokonanie lęku, stresu skoncentrowanie się na zadaniu i efektywnym angażowaniu się w proces nauczania - uczenia się).

5. Mitros Katarzyna. Urodzony matematyk. Poznań : Wydawnictwo Publikat S.A., 2010 (sygn. 100794)
  
Książka nie stanowi podręcznika z ćwiczeniami, jakie należy wykonać, aby rozwinąć umiejętności matematyczne dziecka. Pokazuje, że w każdej zabawie i codziennej czynności występują elementy matematyki. Uczy na konkretnych przykładach, jak je dostrzec i wykorzystać do rozwijania zdolności dziecka. Zawiera również wskazówki jak motywować do samodzielności, pobudzać kreatywność i myślenie, ale bez nadmiernej ingerencji.

6. Smith Charles A. Grupa bez przemocy : 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczące empatii i współpracy. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009 (sygn. 100125)
  
„Poradnik i zarazem podręczny zbiór zabaw powstał po to, by przemoc w grupie została zastąpiona współpracą, by gniew wyparło uczucie empatii, by wrogość została pokonana przez przyjaźń i wzajemne zrozumienie".
  
Proponowane zabawy i ćwiczenia mogą być przeprowadzone w grupach dzieci od trzech do ośmiu lat. Uporządkowane są w czterech rozdziałach pod hasłami: Przyjaźń (relacje, porozumiewanie się, przynależność do grupy), współczucie (zdolność rozpoznawania i nazywania emocji, sztuka rozwiązywania problemów, wyrażanie uczuć),  współpraca (wrażliwość na potrzeby innych ludzi, umiejętność prowadzenia negocjacji) oraz wrażliwość (troska o innych, delikatność, gotowość niesienia pomocy, hojność, opiekuńczość, wsparcie i szacunek dla innych).
Każdy z tematów przygotowuje grunt dla następnych. Wszystkie zabawy w pewien sposób się uzupełniają.
Cztery zagadnienia mogą być dowolnie zestawiane w celu realizacji niemal każdego tematu dotyczącego zagadnień społecznych, które nauczyciel lub rodzice uważają za ważne.

7. Vopel Klaus W. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009 (sygn.: Cz. 1 - 99903, Cz. 2 - 99904, Cz. 3 - 99905, Cz. 4 - 99906)
  
„Interakcja to współdziałanie i współpraca, to bycie razem! Całe nasze życie polega nadym, że jesteśmy z kimś, że od kogoś zależymy i że także nasze działanie wpływa na inne osoby. Tak jest w dzieciństwie, w domu rodzinnym, w szkole, potem w pracy, we wszelkich związkach i relacjach..."
  
W odróżnieniu od konwencjonalnych metod uczenia odnoszących się przede wszystkim do intelektualnego zrozumienia, gry interakcyjne uwzględniają całego uczącego się, jego myśli i uczucia, oddziałują na jego wiedzę, a szczególnie stymulują jego chęć do zabawy.
  
Gry i zabawy dają prowadzącemu możliwość wykorzystania psychologicznej energii gry do zaplanowanych procesów uczenia. Są czynnikiem wspierającym w procesach socjalizacji i rozwoju osobowościowym dzieci. Dają możliwość sprawdzenia rozwoju i integracji posiadanych już zdolności i umiejętności.
  
Książka jest wydana w czterech częściach. W pierwszej uczymy się kontaktów, postrzegania i tożsamości. Drugiej - pracujemy nad uczuciami, rodziną i przyjaciółmi. Trzecia mówi o komunikacji i zaufaniu, czwarta natomiast o zagadnieniach związanych ze szkołą, wpływem i współpracą

 

Oprac. Wanda Golec

 

Powrót do 2011