Kurierek Nr 4 - Wartości wychowawcze

    W edukacji istotna jest umiejętność kształtowania odpowiedniej postawy aksjologicznej. Jednym z naczelnych zadań edukacji jest wprowadzanie w świat wartości tak, by stały się one życiowym drogowskazem, decydującym o postępowaniu człowieka i ustalaniu jego życiowych celów. Szkoła winna kreować ideały, wzory osobowe i wartości, które będą przygotowywać do wyzwań cywilizacyjnych.
  
Poniżej przedstawiam najnowsze publikacje z zakresu wartości wychowawczych, jakie znajdują się w Bibliotece Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach, którymi chciałabym zainteresować naszych czytelników.

1. Bereźnicka Małgorzata. Wartości kształcenia we współczesnej szkole. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010 (sygn. 103157)
  
Autorka przeprowadziła badania, których celem było opracowanie diagnozy, a następnie wskazanie ewentualnych sposobów na poprawę efektywności realizacji wartości kształcenia w edukacji. Porównuje ona, jakie wartości wyróżnia się w teorii dydaktycznej, w oczekiwaniach społecznych i założeniach programowych. Praca może stać się inspiracją dla nauczycieli, przede wszystkim szkół gimnazjalnych, w jaki sposób udoskonalić proces kształcenia i wychowania przez szersze uwzględnienie problematyki wartości.

2. Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku. Red. nauk. Alina Rynio, Katarzyna Stępień. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010 (sygn. 103175)
  
Książka Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku dotyczy koniecznych wyznaczników kultury młodości pozwalających odkryć jej szczególny fenomen oraz czynników integralnego rozwoju młodzieży. Przedstawia również młodość w jej relacjach osobowych: dom rodzinny, religijność, miłość i przyjaźń tworzące niezmienny kontekst życia ludzkiego. Odrębnymi problemami są: wpływ tradycyjnych i nowych mediów na ludzi młodych, rola szkoły i nauczyciela w rozwijaniu uzdolnień młodzieży. Książką tą Autorzy i Redakcja włączają się w społeczny dyskurs o najważniejszych sprawach współczesnej młodzieży.

3. Edukacja domowa w Polsce : teoria i praktyka. Red. Marzena i Paweł Zakrzewscy. Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, 2009 (sygn. 103193; 103194)
  
Zjawisko edukacji poza zinstytucjonalizowanymi formami nauczania stało się przedmiotem refleksji autorów zamieszczonych w niniejszym zbiorze artykułów. Podjęli oni próbę opisania „edukacji domowej" tak poprzez osobiste świadectwo człowieka w nią zaangażowanego, jak i okiem zdystansowanego obserwatora. Tak szeroka perspektywa daje czytelnikowi możliwość obiektywnego zapoznania się z tą coraz popularniejszą ścieżką edukowania. Zamieszczone zostały opinie rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, historyków, psychologów, socjologów, prawników i teologów. Reprezentują oni różne środowiska, jednak zawsze w jakiś sposób powiązane z interesującym nas zjawiskiem występującym na terenie Polski.

4. Holtkamp Jurgen. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców. Kraków : Salwator, 2011 (sygn. 103094)
  
Najtroskliwsi rodzice i wychowawcy nie zdołają powstrzymać dzieci przed kontaktem z mediami. Telewizor, komputer, Internet czy telefon komórkowy towarzyszą młodym na co dzień. Podstawowym problemem jest dzisiaj nauczenie dzieci właściwego używania nowoczesnych mediów. Nasze dzieci są zdane na ludzi, którzy im przekażą kompetencje i strategie właściwego odnajdywania się w medialnym społeczeństwie.

5. Koźmińska Irena, Olszewska Elżbieta. Wychowanie przez czytanie. Warszawa : Świat Książki, 2011 (sygn. 103311)
  
Książka Wychowanie przez czytanie zawiera niezbędną wiedzę o roli, jaką czytanie dzieciom odgrywa w procesie ich rozwoju i edukacji.
W dobie mediów wychowanie dzieci na miłośników czytania wymaga zaangażowania dorosłych. Samo mechaniczne czytanie dziecku nie wystarczy - ważne jest, by wiedzieć, co, jak i komu czytać, i jak uczyć czytania. Czytanie dzieciom wartościowych książek, rozmowa o ich treści, kształtowanie potrzeby i nawyku czytania jest warunkiem rozwoju krytycznego myślenia, mądrości życiowej, wyobraźni i wrażliwości moralnej. Umiejętność korzystania z tekstów pozwala radzić sobie z koniecznością wielokrotnej zmiany naszych dróg zawodowych i życiowych.
  
Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci, napisany przez animatorki akcji „Cała Polska czyta dzieciom". Mądre, fachowe rady wychowawcze i konkretne wskazówki, dotyczące wspólnego czytania: „najskuteczniejszego i najtańszego sposobu budowania zasobów wewnętrznych dziecka".

6. Lipczyńska Anna. Wszyscy jesteśmy wychowawcami. Kraków : Rubikon, 2011 (sygn. 103310)
  
Każdy z nas jest wychowawcą kto wywiera jakikolwiek wpływ na formowanie osobowości młodego człowieka. Anna Lipczyńska jako pierwsza w XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu. placówki, będącej szkołą publiczną, zainicjowała autorski program wychowawczy, jednoznacznie akcentujący wartości chrześcijańskie. Po przejściu na emeryturę podjęła współpracę z poznańskim radiem diecezjalnym (Radio Emaus  Dobre Radio), przygotowując cotygodniowe felietony, zatytułowane „Wszyscy jesteśmy wychowawcami". Niniejsza publikacja jest zbiorem wybranych felietonów autorki z lat 2007-2010.

7. Media jako wyzwanie wychowawcze. Pod red. Jerzego Plisa i Artura Mamcarza. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010 (sygn. 103284)
  
W programie sympozjum znalazło się szereg zagadnień zarówno o charakterze ogólnym, jak też bardziej szczegółowym. Organizatorzy konferencji wyrażają przekonanie, iż spotkania dotyczące wychowania do odpowiedzialnego korzystania z mediów staną się coroczną praktyką. Uczestnicy konferencji próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy dorośli, rodzice, nauczyciele i wychowawcy są w stanie przygotować dzieci i młodzież do odpowiedzialnego, krytycznego a przede wszystkim roztropnego i umiarkowanego korzystania z mediów oraz w jakim kierunku powinna zmierzać edukacja medialna.

8. Wychowanie i nauczanie w społeczeństwie otwartym : wybrane zagadnienia. Red. nauk. Wanda Grelowska, Elżbieta Kielska. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010 (sygn. 103290)
  
Wymogi współczesności nakazują takie wychowanie współczesnego człowieka, by był skuteczny w działaniu, potrafił nawiązywać kontakty z ludźmi i umiał porozumiewać się także w językach obcych, by wykazywał się asertywnością, posiadał wiarę w siebie i poczucie własnej wartości, by był wytrwały i konsekwentny w działaniu, miał wysoką potrzebę osiągnięć, a jednocześnie, by cechował go optymizm i entuzjazm.. Problematyka podjęta w niniejszym zbiorze dotyczy istotnych kwestii wychowania i nauczania w społeczeństwie otwartym. Zaprezentowane artykuły mają swój kontekst teoretyczny
i empiryczny.

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do 2011