Kurierek Nr 8 - Sytuacje szkolne uczniów

1. Bębas Sylwester. Program resocjalizacyjny wynikający z nauczania Jana Pawła II. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010 (sygn. 103287)
  
Niniejszy program, wynikający z nauczania Jana Pawła II, stanowi materiał dydaktyczny dla procesu formacyjnego i wychowawczego osadzonych, przebywających w zakładach karnych i placówkach resocjalizacyjnych. Jego zadaniem jest analiza myśli społecznej Jana Pawła II oraz dostosowanie jej do sytuacji więźniów, ich odpowiedzialności za siebie, innych i za dokonane czyny, a także skłonienie wychowanków do refleksji nad własną postawą i możliwością jej modyfikacji. Program ten ma na celu wesprzeć kadrę resocjalizacyjną wspomnianych jednostek w przekazywaniu osadzonym i wychowankom podstawowych wartości, jakie w swoim nauczaniu zawarł Jan Paweł II.

2. Cęcelek Grażyna. Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011 (sygn. 103309)
  
Książka przedstawia następujące zagadnienia: Rola rodziny w wychowaniu młodego pokolenia; Zmieniające się konteksty współczesnej rodziny polskiej; Problematyka i wymiar społeczny ubóstwa; Uwarunkowania dostępu młodego pokolenia do edukacji; Sytuacja szkolna ucznia z rodziny z problemem ubóstwa materialnego niezawinionego i zawinionego; Profilaktyka i kompensacja skutków socjalizacji dziecka w rodzinie z problemem ubóstwa materialnego.

3. Jegier Aneta, Kosowska Magdalena.  Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole. Warszawa : Difin, 2011 (sygn. 103259)
   Książka polecana jest wszystkim osobom zainteresowanym wzmacnianiem środowiska szkolnego oraz wspoma­ganiem funkcjonowania w szkole dzieci niepełnosprawnych.
W rozdziale pierwszym zamieszczono informacje dotyczące niepełnosprawności, jaką jest wada słuchu. W rozdziale drugim przedstawiono definicyjne ujęcia integracji, a także podstawy prawne dotyczące uczęszczania dzieci z wadą słuchu do szkół integracyjnych. W rozdziale trzecim scharakteryzowano ogólne zagadnienia relacji społecznych zachodzących w rodzinie oraz w klasie szkolnej, a także potrzeby dziecka, które są zaspakajane przez oba te środowiska w celu jego optymalnego rozwoju. Rozdział czwarty przedstawia ocenę relacji zachodzących w klasie pomiędzy uczniami z wadą słuchu i ich rówieśnikami, dokonaną zarówno przez nauczycieli wiodących, jak i wspomagających w klasie integracyjnej. Rozdział piąty opisuje relacje pomiędzy uczniami w świetle wyników badań socjometrycznych klas integracyjnych. W rozdziale szóstym zamieszczono wskazówki do udoskonalania, monitorowania i ewaluacji pracy nauczyciela w klasie, w której uczniami są zarówno dzieci sprawne, jak i dzieci z trudnościami rozwojowymi.

4. Kopciewicz Lucyna. Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt. Warszawa : Difin, 2011 (sygn. 103252)
  
Proponowana praca wpisuje się bardzo wyraźnie w nurt socjologii ciała oraz w nurt pedagogicznych analiz kultury szkoły. Podstawowym przedmiotem zainteresowania są relacje (wspomnienia) absolwentek różnych typów szkół, dotyczące represyjnego wymiaru pedagogicznej pracy szkoły, represjonowania wyglądu fizycznego (strój, fryzura, makijaż). Badania empiryczne w których brało udział ok. 200 kobiet (absolwentek) wskazują na powszechność tego typu przemocy (zazwyczaj za przemoc nieuważanej), podobną strukturę doświadczenia przemocy oraz konsekwencje w postaci specyficznych kobiecych dyspozycji kształtowanych w szkole (siedzieć cicho).

5. Oleszkowicz Anna, Bąk Olga, Cieślik Anna. Sposób na wagary : jak radzić sobie z absencją uczniów? Warszawa : Difin, 2010 (sygn. 101515)
  
Wiele osób: uczniów, nauczycieli i rodziców uważa, że wagary są zjawiskiem tak starym jak szkoła i nie można im zapobiec. Z pewnością w każdej szkole mogą zdarzyć się uczniowie, którzy z jakichś powodów opuszczają lekcje. Absencja szkolna jest jednak zjawiskiem, które nie bierze się znikąd, jest zawsze objawem tego, jak uczeń czuje się w szkole, na lekcjach, w grupie rówieśników, w domu rodzinnym, w innych relacjach pozaszkolnych oraz jak radzi sobie z obowiązkami edukacyjnymi. Ważne, aby nauczyciel trafnie rozpoznawał powody unikania szkoły i podejmował działania, które ograniczą skalę tego zjawiska u konkretnego ucznia. Przyjęcie pesymistycznej wizji - że wagary są i nic nie da się z tym zrobić, jest usprawiedliwieniem własnej bierności. Zaproponowane w książce metody diagnozy i postępowania z uczniem wagarującym, wymagają od nauczyciela otwartości na pracę niekonwencjonalnymi metodami i wyjścia poza schemat stereotypowych zachowań nadal dość często spotykanych w naszych szkołach.

6. Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1. Red. Ewa Przygońska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011 (sygn. 103383)
  
Z rozmów z rodzicami uczniów, kolegami i koleżankami nauczycielami, jak również z własnych nauczycielskich doświadczeń zrodziła się idea stworzenia książki o charakterze poradnika opisującego sposoby pracy z dziećmi wymagającymi. Dziecko wymagające tonie tylko dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wynikających z jego deficytów i zaburzeń osobowościowych czy środowiskowych, ale także dziecko o potrzebach specyficznych, związanych z jego rozwojem osobniczym, cechami czy potrzebami. Umiejętność współpracy z nim daje możliwość przełamywania barier i ograniczeń, rozwija i pobudza do działania, a w efekcie prowadzi do zwiększenia efektywności pracy opiekuńczo-wychowawczej.

7. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży. Red. nauk. Krzysztof Hirszel i in. Warszawa : Difin, 2010 (sygn. 102407)
  
Książka powstała jako jeden z rezultatów działań naukowych i edukacyjnych realizowanych w ramach międzynarodowego projektu europejskiego JUDGE. Celem projektu było opracowanie metod oddziaływań wychowawczych kierowanych do młodzieży de faworyzowanej społecznie, a także zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń dla trenerów pracujących z tą młodzieżą w ośrodkach wychowawczych. W publikacji zostało zaprezentowane wieloaspektowe podejście do zjawiska defaworyzacji, obejmujące zarówno wybrane wymiary społeczne oddziaływań defaworyzujących, jak również uwarunkowania podmiotowe oraz interakcje szeroko rozumianych czynników psychospołecznych. Autorzy wskazują, iż istotą defaworyzacji jest obniżanie pozycji jednostek i grup w określonym porządku społecznym, a także umniejszanie ich szans na korzystanie z należnych im praw określonych normami (formalnymi lub nieformalnymi) danej struktury społecznej. Całość publikacji ma układ problemowy złożony z trzech części. Ponadto został zaprezentowany system pomocy ofiarom grup destruktywnych jako osobom uwikłanym w wielokierunkowe relacje defaworyzujące.

8. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej. Red. Eliza Chodkowska, Marta Uberman.  Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011 (sygn. 103185)
  
Książka zawiera następujące zagadnienia: Wspieranie rozwoju dzieci przejawiających uzdolnienia i zainteresowania; Diagnoza i wspieranie rozwoju z problemami zdrowotnymi; Diagnoza i wspieranie rozwoju uczniów z obciążeniami środowiskowymi; Warunki i środki wspierające rozwój uczniów. Redaktorzy i autorzy tekstów kierują tę książkę przede wszystkim do pedagogów i studentów pedagogiki.

 

 

Opracowała Jolanta Stempień

Powrót do 2011