Kurierek Nr 10 - Wychowanie dzieci

   Bycie rodzicem i wychowawcą to niesłychanie trudne, ale jednocześnie wyjątkowo satysfakcjonujące wyzwanie. To żmudna praca, do której mało kto z nas jest przygotowany. Mam nadzieję, że zaproponowane Państwu książki okażą się pomocne w rozwijaniu umiejętności i pogłębianiu wiedzy na temat mądrego wychowania dzieci.

1. Brosche Heidemarie. Nie jest źle być słabym uczniem : jak sobie radzić ze szkolnymi problemami dzieci. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2011 (sygn. 103379)
  
Heidemarie Brosche przełamuje negatywne podejście do słabych ocen. Pokazuje, jak nabrać dystansu do trudności szkolnych. Optymistycznie pisze o tym, że dzieci, które mają problemy z nauką, mogą w życiu wiele osiągnąć.
Publikacja skierowana jest do  rodziców mających dzieci w wieku szkolnym, do uczniów i nauczycieli. Pozwala ona nabrać dystansu do niepowodzeń szkolnych dzieci. Ponadto autorka udziela praktycznych rad, jak przestać demonizować słabe oceny oraz uwierzyć w dziecko.

2. Bryńska Anita. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców.
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010 (sygn. 102175)
  
Publikacja dostarcza uporządkowanej wiedzy na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, stwierdzenia przyczyn i mechanizmu jej powstawania. Autorzy książki uświadamiają równocześnie, jak różnego rodzaju działania wychowawcze, często stosowane w dobrej wierze, mogą wzmacniać objawy zaburzenia oraz wskazują, jak temu zapobiegać w przyszłości.
  
Obok opisu stosowanych metod edukacyjnych, psycho-terapeutycznych i farmakologicznych, książka zawiera także wiele cennych i praktycz­nych uwag, między innymi, kiedy i jak chwalić dziecko oraz za co. Te praktyczne wskazówki, które mają pomagać rodzicom w radzeniu sobie z trudem wychowania dzieci nadpobudliwych ruchowo i mających problemy
z utrzymaniem uwagi, są na tyle ogólne, że mogą z nich skorzystać wszyscy rodzice przeżywający trudności wychowawcze lub po prostu niepewni, jak postępować z dziećmi.

3. Mehringer Andreas. Jak wychowywać trudne dzieci
. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010 (sygn. 102479)
  
Autorka prezentowanej publikacji, przez wiele lat dyrektor jednego
z domów dziecka w Monachium, dzieli się z czytelnikami swym długoletnim doświadczeniem. Podaje i w przystępny sposób omawia reguły, które powinny być brane pod uwagę w pracy z dziećmi wymagającymi szczegól­nej troski:
- traktuj dziecko poważnie;
- zaakceptuj je takie, jakie jest;
- pomóż mu się odnaleźć w grupie;
- przekonaj je, że potrafi wykonać coś, co jest przydatne;
- zaangażuj je w pracę o charakterze twórczym;
- kontroluj swoje postawy.
Książka ta jest klasyczną pozycją z zakresu pedagogiki specjalnej. Mądre, sprawdzone i praktyczne porady znajdą w niej rodzice, opiekunowie
w domach dziecka, pracownicy socjalni i wszyscy, którzy coraz częściej napotykają w swej pracy dzieci sprawiające poważne trudności wychowawcze.

4. Sikora Dorota. Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum.
 Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010 (sygn. 102483)
  
Prezentowana publikacja wnosi wartościowy wkład do wiedzy pedagogicznej dotyczącej roli nagród i kar w procesie wychowania
w rodzinie, a także jego wpływu na sytuację szkolną dziecka we wczesnej fazie okresu dorastania. Niniejsza problematyka zawsze wzbudzała wiele kontrowersji. W literaturze przedmiotu, zarówno tej starszej, jak i nowszej, odnaleźć można różne poglądy na ten temat. Niezależnie jednak od przyjętych stano­wisk na temat zasadności i słuszności stosowania nagród
i kar codzienna rzeczywistości ukazuje, że są to najpopularniejsze rodzaje oddziaływań rodzicielskich.
  
Książka składa się z sześciu rozdziałów. Trzy pierwsze mają charakter teoretyczny, rozdział czwarty prezentuje podstawy metodologiczne badań własnych, natomiast piąty i szósty - wyniki badań będące rezultatem dokonanych analiz empirycznych.

5. Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych.
Red. nauk. Danuta Borecka-Biernat. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011 (sygn. 103756)
   Książka jest zbiorem artykułów o charakterze refleksji teoretycznej i doniesień z badań. Ich tematyka koncentruje się wokół zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście ich uwarunkowań oraz dziaąłń zmierzających do ich zapobiegania i ograniczenia.
   Całość książki podzielona jest na dwie części. Część pierwsza, zatytułowana „Czynniki biologiczne, osobowościowe i społeczne jako predyktory zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży" obejmuje osiem tekstów.
          Na część drugą, zatytułowaną „Formy pomocy dzieciom i młodzieży w zapobieganiu i redukowaniu zaburzeń w zachowaniu", składają się cztery artykuły. Jeden z nich podejmuje refleksję nad planowaniem i realizowaniem działań profilaktycznych oraz interwencyjnych zmierzających do redukowania agresji. W kolejnym artykule Agata Woźniak-Krakowian i Katarzyna Pieńkowska referują wyniki badań dotyczących przyczyn niskiej frekwencji młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i pokazują możliwość ich wykorzystania do odpowiednich działań profilaktycznych, interwencyjnych i terapeutycznych w celu zaradzenia problemowi wagarów i zachęcenia ucznia do uczęszczania na zajęcia szkolne. W następnym rozdziale autorka formułuje podstawowe założenia autorskiego programu przezwyciężania nieśmiałości u dzieci, charakteryzuje specyfikę zajęć inspirowanych tym programem oraz prezentuje jego skuteczność. Część ostatnią kończy tekst Agnieszki i Dariusza Rosińskich, którzy poruszyli kwestię warunków dokonywaniadiagnozy zaburzeń socjalizacji w środowisku szkolny.
  
Wiedza, jaką dostarcza książka, może wydatnie pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji w sprawie działań pomocowych ukierunkowanych na poprawę sytuacji opiekuńczo-wychowawczej i społecznej uczniów, nieradzących sobie z wyzwaniami stawianymi przez współczesną szkołę.

6. Zattoni Maria Teresa. Rady praktyczne dla rodziców i wychowawców. Kraków : Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew, cop. 2010 (sygn. 101164)
  
Okres młodzieńczy u dzieci, to czas burzliwy nie tylko dla samego nastolatka, ale również, a może przede wszystkim dla jego rodziców. Trudno nam zrozumieć, dlaczego nasze dziecko - dla którego zrobiliśmy tak wiele, które zawsze było najważniejsze i o którym wiedzieliśmy prawie wszystko nagle przestaje liczyć się z naszym zdaniem i zaczyna stanowić odrębną istotę? Dlatego pozycję tą szczególnie polecam wychowawcom i rodzicom wychowującym nastolatków.
  
Dzięki lekturze książki zainteresowane osoby dowiedzą się: Jak to się dzieje, że dzieci w młodzieńczym wieku zaczynają gwałtownie się zmieniać? Co jest przyczyną tych zmian? Jak wtedy traktować nastolatków? Czy w relacjach między rodzicami powinno nastąpić jakieś przeobrażenie? Jaką rolę ma do odegrania ojciec? Co w sytuacji, jeśli nie jesteśmy rodzicami biologicznymi, lub samotnie wychowujemy dzieci? Czy należy ograniczać wpływ grupy rówieśniczej? W jaki sposób rodzic, który nie czuł się kochany, może przekazać miłość swoim dzieciom?

7. Zawadzka Dorota. Moje dziecko : jak mądrze kochać i dobrze wychowywać swoje dziecko. Cz. 1. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2010 (sygn. 102508) 
   W prezentowanej książce Dorota Zawadzka, znana specjalistka od wychowania dzieci, odpowiada na najczęściej zadawane przez rodziców pytania. Z lektury można dowiedzieć się, co można zrobić, jeśli dziecko: nie chce jeść, wszystkiego się boi, nie słucha starszych... Każdy rozdział zawiera szczegółową analizę tego, co można, powinno się lub trzeba zrobić, aby ułatwić prawidłowy rozwój dziecku. Autorka pisze też jak czerpać radość z macierzyństwa i jak przez pierwsze lata życia dziecka pielęgnować i rozwijać relacje matka-dziecko. Uczy jak uzgadniać istotne sprawy z małym człowiekiem i porozumieć się na jego poziomie.

8. Zawadzka Dorota. Moje dziecko : jak mądrze kochać i dobrze wychowywać swoje dziecko. Cz. 2. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2010 (sygn.102259)
   W drugiej części swojej książki Dorota Zawadzka podpowiada, jak radzić sobie z problemami dzieci w wieku 6-12 lat. Porusza tematy, z którymi najczęściej borykają się rodzice - zarówno te, związane ze sferą emocjonalną jak i fizyczną. Mówi o dojrzewaniu, okazywaniu uczuć, podejmowaniu samodzielnych decyzji, uzależnieniu od Internetu, o tym jak roz­wijać w dziecku pasje, jakie stosować wobec niego kary i nagrody i jak być dla niego autorytetem. Sporo miejsca poświęca szkole, której początek jest dla dziecka najczęściej bardzo trudny.

                                                        
Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor

 

Powrót do 2011