Kurierek Nr 12 - Edukacja

   Poniższy Kurierek Nowości poświęciłam różnorodnym zagadnieniom z zakresu edukacji, pedagogiki, psychologii oraz wychowania i ekologii. Skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, studentów, a także rodziców. Wszystkie wymienione publikacje książkowe znajdują się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach.

1. Kalbarczyk Anna. Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci : rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na podstawie jego rysunków. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009 (sygn. 100169)
   Dziecko dwuletnie, kiedy tylko potrafi dobrze uchwycić ołówek, kredkę czy długopis zaczyna wypowiadać się za pomocą rysunku. Ponieważ nie potrafi wyrazić wszystkiego za pomocą słów, szuka innej formy ekspresji. Taką swobodę wypowiedzi daje mu rysowanie. Jest to mowa graficzna, związana z mową werbalną. Dorośli pozbawiając często dzieci możliwości posługiwania się mową graficzną, zubażają w znacznym stopniu rozwój jego osobowości.
   Najważniejsze w życiu człowieka są pierwsze lata jego życia tj. od 1 do 5-6 roku życia. Tych kilka lat „konstruuje" człowieka i z nich później czerpiemy siłę na przyszłość.
   Autorka w swojej książce prezentuje fazy rozwojowe dziecka i związane z tym zmiany w jego rysunku. Rysunki małych dzieci są dla niej mową, formą artykulacji i komunikacji, są wyrażaniem siebie i spontaniczną naturalną potrzebą.

2. Karczmarzyk Małgorzata Anna. Co znaczą rysunki dziecięce? : znaczenia i potencjał komunikacyjny rysunku dziecka sześcioletniego. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011 (sygn. 103939)
   „Po co dziecko rysuje? Co chce powiedzieć za pomocą obrazu? Dlaczego pierwsze myśli w postaci kolorowych linii przypominają znaczące mapy świata? Jak kształtuje się znaczeniowość rysunku dziecięcego i jak jest ona wykorzystywana przez dziecko w celach komunikacji z otoczeniem? Czy głos rysunkowy dziecka jest słyszalny? Kto tak naprawdę mówi rysunkiem, a kto wypowiedziami dorosłych, którzy nadają znaczenia temu komunikatowi?" Na te pytania próbuje odpowiedzieć autorka w swojej pracy. Książka składa się z dwóch części: pierwsza zawiera przemyślenia dotyczące komunikacji dziecka z otaczającym światem za pośrednictwem rysunku, a druga stanowi prezentację badań i ich wyniki.
   Współczesny świat, według autorki, w którym obraz spełnia ważną rolę komunikacyjną, powinien być otwarty na komunikat wizualny, jakim jest rysunek dziecka. Powinien być łatwiej przyswajalny i bardziej ceniony przez otoczenie dorosłych.

3. Pecyna Maria Bogumiła. Psychofizjologiczne diagnozy trudności w uczeniu się. Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2010 (sygn. 103950)
   Autorka w niniejszej książce zajmuje się wzrostem zaburzeń opozycyjno-buntowniczych u dzieci i młodzieży. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej uznaje dom rodzinny i szkołę za główne środowiska wychowawcze, wywierające decydujący wpływ na rozwój dziecka. Wierzy, że jeśli między tymi środowiskami istnieje harmonia oraz dążenie do identycznych celów moralnych, intelektualnych i narodowych, to osiąga się pożądane wyniki edukacyjne. W przeciwnym razie komplikuje się proces edukacyjny i jego rezultaty nie zawsze kończą się pomyślnie. Całościowo praca adresowana jest przede wszystkim do psychologów, nauczycieli i rodziców, gdyż przybliża zagadnienia dotyczące zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, a także próbuje podać praktyczne metody radzenia sobie z niektórymi przejawami dysleksji rozwojowej.

4. Skałbania Barbara. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009 (sygn. 100678)
   Książka ta podejmuje wybrane zagadnienia teoretyczne w ujęciu filozoficznym, psychologicznym, socjologicznym, pedagogicznym, podkreślając interdyscyplinarny charakter problematyki. Autorka starała się wnikliwie, a zarazem przystępnie, omówić zagadnienia związane z poradnictwem dydaktyczno-wychowawczym w kontekście pomocy ukierunkowanej na problem dojrzałości szkolnej, niepowodzeń szkolnych, trudności wychowawczych czy problematyki pomocowej w wypadku niepełnosprawności. Analizowane treści odnoszą się do obszaru pomocy, wspomagania i poradnictwa realizowanych w wymiarze edukacyjnym.  Autorka omówiła podstawowe rodzaje poradnictwa, których celem jest optymalizacja procesu wychowania dzieci i młodzieży, uwzględniając działania realizowane w układzie relacji międzyosobowej (nauczyciel - rodzic - uczeń - specjalista) oraz w ramach systemu instytucji wspomagających zadania i funkcje środowisk wychowujących (poradnie rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne).

5. Sosnowski Tomasz. Ojciec we współczesnej rodzinie : kontekst pedagogiczny. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011 (sygn. 104019)
   W rodzinie zachodzą najważniejsze w życiu człowieka relacje międzyludzkie, czyli małżeńskie, rodzicielskie, związane z procesem wychowania dziecka w rodzinie. Nieco odmienne role, aczkolwiek tak samo ważne w tym procesie, mają do spełnienia zarówno matka, jak i ojciec. W odczuciu społecznym stereotypowa rola mężczyzny ogranicza się do zapewnienia warunków materialnych rodzinie. W wyniku dokonujących się przemian społecznych, ekonomicznych, kulturowych rola ta staje się szczególnie istotna i wielopłaszczyznowa. Istnieje zatem potrzeba zaangażowania ojców w proces przezwyciężenia różnych problemów związanych z opieką nad dzieckiem, jego wychowaniem, a także organizowaniem i inspirowaniem do uczestnictwa w kulturze. Podjęte przez autora badania dotyczące problematyki ojcostwa wydają się zasadne ze względu na społeczne potrzeby określenia na nowo roli ojca, jaką powinien on spełniać w procesie wychowania dziecka w rodzinie, w zmieniających się warunkach społecznych.

6. Szkoła ekorozwoju : scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla nauczycieli wydane w ramach programu „Aktywni z natury. Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny". Red. Katarzyna Sułtan [et al.]. Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2008 (sygn. 103955)
   Powyższa publikacja powstała z myślą o uczniach i nauczycielach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Porusza takie tematy, jak: zmiany klimatyczne, odpowiedzialna konsumpcja, transport przyjazny ludziom i środowisku. Prezentowane tutaj scenariusze lekcji można wykorzystać na lekcjach różnych przedmiotów.

7. Szkoła pełna energii : zestaw scenariuszy zajęć do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Red. Katarzyna Michalska, Gabriela Lipska-Badoti, Małgorzata Rutkowska-Paszta. Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2011 (sygn. 103954)
   Publikacja ta ma pomagać uczniom w poznawaniu powiązań między eksploatowaniem zasobów paliw kopalnych a naszym stylem życia. Wprowadza nowe, aktualne treści, wskazuje zależności pomiędzy zmianami w gospodarce, środowiskiem i zużyciem zasobów energetycznych a codziennym życiem zwykłych ludzi. Dzięki scenariuszom zajęć i ciekawym materiałom dodatkowym uczniowie mogą dowiedzieć się, dlaczego tak istotna jest refleksja nad obecnym sposobem korzystania z bogactw Ziemi, dlaczego potrzebna jest zmiana zachowań i jakie rozwiązania powinniśmy zastosować.

8. Wyzwania edukacji w dobie ponowoczesności. Pod red. Jerzego Zielińskiego. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas. Wyższa Szkoła Humanitas, 2010 (sygn. 103953)
   Autorzy publikacji skoncentrowali swoje zainteresowania wokół: cech charakteryzujących edukację w dobie ponowoczesności, kompetencji nauczycieli w aspekcie wyzwań edukacyjnych w dobie ponowoczesności, różnorodnych wyzwań edukacyjnych w aspekcie efektywności wychowania i nauczania. Książka adresowana jest do nauczycieli i studentów kierunku pedagogika oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami szeroko rozumianej edukacji.

                                                        
                                                                                                                    

Oprac. Anna Stefaniak
 

Powrót do 2011