Kurierek Nr 9 – Nowości pedagogiczne

1. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1. Pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2012 (sygn. 105258)
   Zbiór artykułów, który wzbogaca wiedzę na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych, zaznajamia z wynikami badań diagnostycznych przeprowadzonych wśród uczniów, z opiniami nauczycieli oraz z badaniami procesu dydaktycznego. Autorzy dostarczają przykładów metod i form pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wzorów postępowania dydaktycznego (zarówno w klasie, jak i indywidualnego).

2. Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej : materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pod red. Tadeusza Lewowickiego i Jolanty Suchodolskiej. Kraków : Wydaw. Impuls, 2012 (sygn. 105255)
  
Publikacja jest uporządkowanym zestawem scenariuszy zajęć przeznaczonym dla zaangażowanych  w edukację nauczycieli. Popularyzuje wartościową dydaktycznie i wychowawczo ideę kształcenia wielostronnego, ukazuje różnorodne i atrakcyjne formy edukacji wielo- i międzykulturowej.

3. Jurek Anna. Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów. Gdańsk : Harmonia Uniwersalis, 2012 (sygn. 105249)
  
Autorka prezentuje wyniki badań nad dydaktycznymi przyczynami trudności uczniów w opanowaniu języka pisanego na etapie wczesnoszkolnym. Mogą one być przydatne przy opracowywaniu i wdrażaniu skutecznych i racjonalnych rozwiązań metodycznych, umożliwiających dzieciom osiągnięcie sukcesów w nauce czytania i pisania oraz zapewniającym im solidne podstawy do rozwoju i doskonalenia tych umiejętności na kolejnych etapach edukacyjnych.

4. Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie : dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Pod red. Joanny Kobosko. Warszawa : Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat", 2009 (sygn. 105265)
  
Jest to poradnik dla specjalistów pracujących z młodzieżą głuchą i słabosłyszącą. Stanowi kompendium wiedzy na ten temat, napisany przez psychologa klinicznego z wieloletnim doświadczeniem, a zarazem naukowca i badacza związanego z organizacjami polskimi i międzynarodowymi. Monografia porusza te zagadnienia w aspekcie psychologicznym, lingwistycznym i komunikacyjnym z uwzględnieniem kontekstu społecznego. Powstała z myślą o osobach potrzebujących lub niosących wsparcie młodzieży głuchej i słabosłyszącej wchodzącej w dorosłe życie.

5. Edukacja - wczoraj, dziś i jutro. T. 1. Wyzwania i realia edukacyjne w kontekście przemian społecznych. Pod red. Ewy Jagiełło, Renaty Matysiuk, Urszuli Tyluś. Siedlce : UPH, 2012 (sygn. 105274)
  
Trudna i złożona rzeczywistość polskiej edukacji jest obszarem dyskusji, refleksji, formułowania wniosków będących podstawą konkretnych zmian w zakresie doskonalenia procesu demokratyzacji kształcenia w globalizującym się świecie. Niniejsza książka porusza te tematy w czterech następujących rozdziałach: współczesne wyzwania edukacyjne, problemy edukacji szkolnej, edukacja w wymiarze społecznym i ekonomicznym, edukacja w praktyce.

6. Edukacja - wczoraj, dziś i jutro. T. 2. Tradycyjne i współczesne aspekty edukacyjne. Pod red. Ewy Jagiełło, Renaty Matysiuk, Urszuli Tyluś. Siedlce : UPH, 2012 (sygn. 103442)
  
Autorzy skupiają się wokół współczesnych wyzwań i zagrożeń procesu edukacyjnego. Odwołując się do bogatej literatury przedmiotu, zarówno do tradycji jak i współczesności, jak też prowadzonych przez siebie badań starają się wskazać te elementy, na których powinna się opierać współczesna edukacja jak i zagrożenia, które stwarza dzisiejszy świat. Na szczególną uwagę zasługuje ukazanie problematyki kształcenia integracyjnego, diagnostyki niepełnosprawności dzieci, a także edukacji w zakresie bezpieczeństwa i praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka. Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w UP-H w Siedlcach.

7. Rogulska Agnieszka. Media globalne - media lokalne : zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012 (sygn. 105284)
  
Książka opisuje zjawiska towarzyszące tworzeniu się społeczeństwa informacyjnego. Ukazuje rolę współczesnych mediów w wymiarze lokalnym i globalnym. Autorka przeanalizowała środowisko mediów i wskazała na ich pozytywne i negatywne działania edukacyjne. Szczególnie interesujący jest wątek funkcji pełnionych przez media w środowisku lokalnym. Pozwala to przybliżyć czytelnikowi znaczenie i rolę mediów lokalnych w procesie edukacji regionalnej.
(Sygn. 105284)

8. Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju : wrzesień 2008-sierpień 2012. Red. Agnieszka Roguska. Siedlce : UPH, 2012 (sygn. 105276, 105277)
  
Broszura jest relacją z realizacji ambitnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Wzięło w nim udział wielu nauczycieli środowisk wiejskich i małych miasteczek i ok. 5400 uczniów. Miał na celu podniesienie jakości i atrakcyjności edukacji w szkołach w miejscach znacznie oddalonych od centrów kulturalnych. Książka prezentuje metody pracy, narzędzia umożliwiające nauczycielom działania oraz wyniki ich pracy. Autorzy mają nadzieję, że zainspiruje ona do podejmowania działań na rzecz podnoszenia kompetencji uczniów metodami aktywizującymi ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu. 

                                                                                                                        
Opracowała Hanna Krasuska-Terka

 

 


Powrót do 2012