Kurierek Nr 4 - Rodzina polska

   Każdy z nas pragnie być wychowywany w zdrowej i kochającej rodzinie, na którą będzie mógł liczyć w razie swoich niepowodzeń lub różnych innych życiowych problemów. W ostatnich latach w życiu rodziny nastąpiły poważne zmiany, spowodowane wieloma czynnikami m.in. takimi jak niepewność gospodarcza, nowe nośniki informacji, nowe obyczaje, moda oraz niestety, trzeba to przyznać, znaczny upadek autorytetów ludzi i instytucji odpowiedzialnych za wychowanie i kształtowanie młodego pokolenia. Poniżej pragnę przedstawić kilka najnowszych publikacji o polskiej rodzinie, jakie znajdują się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach.

1. Biała Jolanta. Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiejKielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2006 (sygn. 88476)
  
Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale I przedstawiono strukturę i funkcję rodziny, w kolejnym rozdziale - uwarunkowania realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Rozdział III przybliża rozumienie sytuacji zagrożenia, odnosząc ją do czynników wewnątrzrodzinnych, tj. zmian modelu i wzorów życia rodzinnego, obszarów przemocy rodzinnej, zaburzeń komunikacyjnych, konfliktów w rodzinie. W kolejnym rozdziale przedstawiono czynniki o charakterze zewnątrzrodzinnym, destabilizujące funkcjonowanie polskich rodzin, takie jak: wpływ mediów, przemiany społeczno-kulturowe, procesy globalizacji, trudności w adaptacji rodzin w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej. W ostatnim V rozdziale omówiono propozycje pomocy socjalnej rodzinom zagrożonym, którą dzieli się na działania profilaktyczne i interwencyjne, zakładając, że interwencja oraz jej strategie są elementem działań profilaktycznych.

2. Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Red. Leon Dyczewski. Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007 (sygn. 90722)
  
Publikacja powstała z zainteresowań rodziną, troski o nią jako o wspólnotę osób i instytucję oraz jej miejsce w społeczeństwie. Czy stanowi ona nadal podstawowe środowisko dla biologicznych i duchowych narodzin człowieka? Czy zapewnia bezpieczeństwo psychiczne i socjalne? Czy państwo, które w ostatnich dziesięcioleciach tak bardzo się rozwinęło, wystarczająco wspiera rodzinę? Treść zawartych w niniejszej publikacji artykułów nie daje wyczerpujących odpowiedzi na liczne pytania. Można jednak mieć nadzieję, że będą one stymulowały podjęcie dalszych analiz, poszukiwanie działań ułatwiających małżeństwu i rodzinie pełnienie ich funkcji.

3. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań. Red. Stanisław Tymosz. Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008 (sygn. 93134)
  
Książkę tworzą opracowania wielu autorów, przynoszące przegląd najnowszych badań i analiz z zakresu różnorodnych aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce. W perspektywie wyzwań współczesności wskazano na problemy i trudności doświadczane przez współczesną rodzinę.

4. Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse, zagrożenia i patologie. Red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008 (sygn. 96751)
  
Wielowątkowość i wielotematyczność tej publikacji odzwierciedla całe spektrum zmian, jakie dotykają współczesną rodzinę i problemów, które się z tymi przemianami nieuchronnie wiążą. Zamieszczone w opracowaniu prace mają charakter teoretyczny, jak również empiryczno-projektujący. Oparte są zarówno na głębokich refleksjach naukowych oraz wynikach badań empirycznych, przez co podejmowana w nich problematyka jest nie tylko nośna poznawczo, ale przede wszystkim ważna dla praktyki socjologii rodziny.

5. Ogrodowska Barbara. Polskie tradycje i obyczaje rodzinne. Barbara Ogrodowska. Warszawa : Sport i turystyka - Muza, 2007 (sygn. 90590)
  
Autorka, wybitny etnograf, z ogromną pasją i wiedzą zdobytą m.in. dzięki wieloletnim badaniom, przedstawia barwny, ciekawy i mądry świat polskich obyczajów. Książka prezentuje tradycyjne zwyczaje i obrzędy rodzinne, towarzyskie, sąsiedzkie i gospodarskie, które towarzyszyły ludziom od najdawniejszych czasów, regulowały życie rodzinne i społeczne: wprowadzały w nie ład i harmonię. Obyczaje były odbiciem przyjętych zasad, norm a nawet pewnych sankcji prawnych wynikających z niepisanego prawa zwyczajowego. Atrakcyjna forma publikacji sprawia, że z przyjemnością odkrywa się polską tradycję i historię.

6. Olearczyk Ewa Teresa. Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodzinyKraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2007 (sygn. 91713)
  
Autorka w swojej książce prezentuje stan zjawisk sieroctwa i osamotnienia oraz ich uwarunkowania i konsekwencje. Dokonuje również interpretacji sytuacji rodzinnych, prowadzących do kryzysu współczesnej rodziny. Zapoznaje czytelnika z rodzajami sieroctwa i zagrożeń tym problemem. Dużą wartością tej książki są konkretne wskazania profilaktyczne indywidualne i instytucjonalne - obejmujące m.in. Kościół i system szkolny. Praca ma dużą aktualność społeczną i znaczenie poznawcze w dziedzinie pedagogiki. Adresowana jest do pedagogów, katechetów, rodziców - wszystkich, którym zależy na dobru współczesnej rodziny.

7. Rostowska Teresa. Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życiaKraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008 (sygn. 96017)
  
Publikacja obejmuje siedem rozdziałów, w których przedstawione zostały następujące zagadnienia: psychospołeczne aspekty jakości życia rozpatrywane w kontekście najnowszych ujęć teoretycznych; rodzina jako grupa i system wsparcia; psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej; specyfika komunikacji małżeńskiej, rodzinnej i w środowisku pracy; role społeczne realizowane w okresie dorosłości; psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z pracy z odniesieniem do życia małżeńskiego, rodzinnego i jakości życia. Na szczególne podkreślenie zasługuje ostatni rozdział książki poświęcony znaczeniu równoważenia się ról małżeńskich i rodzinnych z rolami zawodowymi. Opracowanie to jest oparte na bogatej literaturze przedmiotu z ostatnich lat.

8. Szyszka Małgorzata. Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008 (sygn. 97378)
  
Praca ma charakter teoretyczny i jest syntezą dostępnej literatury przedmiotu. Zadaniem pracy jest prezentacja głównych problemów polskiej polityki rodzinnej w okresie transformacji systemowej w latach 1990-2004. W pracy przyjęto strukturę problemowo -opisującą i wyjaśniającą problemy społeczne polskich rodzin przez pryzmat procesów transformacji ustrojowej zachodzących w Polsce od 1989 r. i ich wpływu na polską politykę rodzinną. Celem pracy jest przedstawienie szczegółowych planów, rozwiązań, które mają na celu wsparcie rodziny w wypełnianiu jej zadań.

                                                                                                                            

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do 2009