Kurierek Nr 3 - Nauczanie na odległość

   W związku z ogromnym tempem zmian, jakie następują w otaczającym nas świecie, wiedza wyniesiona ze szkoły (na różnych poziomach kształcenia) szybko ulega dezaktualizacji, więc aby utrzymać się w zawodzie lub zdobyć nową specjalizację, człowiek współczesny musi podlegać permanentnemu uczeniu się. Naprzeciw potrzebom ludzi chcących odnowić, poszerzyć i pogłębić swoje kwalifikacje wychodzi edukacja na odległość. Termin ten służy określeniu zjawiska prowadzenia edukacji za pośrednictwem środków technicznych. Istotną jego cechą jest brak fizycznego kontaktu nauczyciela i ucznia. Zamiennie używa się też terminów: distance learning, distance teaching, e-edukacja, edukacja wirtualna, e-kształcenie, e-learning, kształcenie przez Internet,  kształcenie zdalne, e-nauczanie, nauczanie na odległość, teaching by network, teleteaching i in.

1. Barczak Andrzej i in. Portal zdalnego nauczania e-geniusz : instrukcja użytkownikaSiedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, cop. 2005 (sygn. 88432)
  
Portal edukacyjny e-geniusz został opracowany w wyniku badań naukowych nad tematem „Zdalne nauczanie - koncepcja i realizacja portalu edukacyjnego dla potrzeb kształcenia studentów kierunku Informatyka". Niniejsze opracowanie ma charakter instrukcji użytkownika portalu, prowadząc czytelnika kolejno przez wszystkie jego funkcje.

2. Barczak Andrzej i in. Zdalna edukacja : potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia. Warszawa : Instytut Audytu i Ewaluacji : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006 (sygn. 88477, 88478)
  
Pozycja ta wychodzi naprzeciw potrzebie zebrania i przystępnej popularyzacji wiedzy na temat systemów zdalnej edukacji wykorzystujących technologie internetowe. Zawiera racjonalną ocenę istniejących i funkcjonujących już rozwiązań systemów zdalnej edukacji, powstających w tej dziedzinie standardów oraz wskazywania szczególnie ważnych momentów procesu projektowania, a także zagrożeń. Wskazuje również na szczególną, istotnie zmienioną rolę nauczyciela w takim systemie. Książka skierowana jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, a wśród nich: nauczycieli i innych uczestników nauczania na różnych poziomach, menedżerów systemów dydaktycznych i nie tylko.

3. Bednarek Jóżef, Lubina Ewa. Kształcenie na odległość : podstawy dydaktykiWarszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 (sygn. 94490)
  
Analiza problematyki uczestnictwa nauczycieli w edukacji na odległość wymaga uwzględnienia wielu aspektów: pedagogicznego, psychologicznego, społecznego, ale również technicznego. Bogactwo literatury w każdej z tych dziedzin zachęca do spojrzenia na to zjawisko z różnych punktów. Niniejsze opracowanie to próba dostrzeżenia i powiązania ze sobą mnogości zagadnień składających się na ten temat. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich i studentów kierunków pedagogicznych, humanistycznych, społecznych, informatycznych oraz dziennikarstwa, jak również nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej, a także innych osób zainteresowanych rozwojem i wykorzystaniem mediów cyfrowych oraz ich możliwościami.

4. Gocławska Barbara, Lojewski Zdzisław. Platformy edukacyjne : administrowanie i zarządzanieLublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 (sygn. 92179)
  
Opracowanie to pomaga w tworzeniu, instalowaniu i konfiguracji zyskującej coraz większą popularność platformy zdalnego nauczania - Moodle. Książka skierowana jest do nauczycieli wszystkich szczebli, którzy chcą wzbogacić swój warsztat o metody oparte na technikach komputerowych. W założeniach autorów podręcznik ma pomóc nauczycielowi w pokonaniu podstawowych problemów związanych ze startem do nowej techniki nauczania. Omówiono w nim również podstawowe zasady dotyczące metodyki kształcenia on-line.

5. Grzejszczyk Elżbieta. Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-EdukacjiWarszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007 (sygn. 90376)
  
Od współczesnego nauczyciela oczekuje się umiejętności reżyserowania procesu dydaktycznego w oparciu o najnowsze zdobycze technologii informatycznych dedykowanych edukacji. W wyniku kształcenia powinien on zatem opanować narzędzia informatyczne niezbędne do tworzenia i stymulowania zaawansowanych procesów kształcenia. Niniejsza publikacja ma za zadanie wspomóc nauczyciela w tej pracy.

6. Hyla Marek. Przewodnik po e-learningu. Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007 (sygn. 88248)
  
Publikacja w wyczerpujący sposób omawia tematykę szeroko rozumianego e-learningu, dlatego jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą poznać ten nowoczesny sposób edukacji. Czytelnik znajdzie w niej dużo informacji niezbędnych do zorganizowania systemu zdalnego nauczania oraz systemu nauczania wspomaganego informatycznie. Autor opisuje blaski i cienie e-learningu: dobre i złe praktyki, sukcesy i porażki w zastosowaniach technologii w procesach nauczania. Niewątpliwą zaletą książki jest jej struktura, która umożliwia czytanie wybiórcze, z pominięciem partii, które dla danego czytelnika są mniej interesujące.

7. Pedagogika @ środki informatyczne i media. Red. Maciej Tanaś. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005 (sygn. 88402, 88403)
   Praca ta podejmuje zagadnienie granic pedagogicznej użyteczności technologii informacyjnej. Mieści się ona w zakresie literatury przedmiotu do zajęć z technologii informacyjnej, edukacji informatycznej i medialnej, technologii kształcenia itp. na nauczycielskich i pedagogicznych kierunkach studiów. Dobór treści dokonany został na podstawie analizy kierunków dyskusji pedagogicznej nad rolą środków informatycznych w edukacji, zmianami, jakie inicjują, miejscem technologii informacyjnej i mediów w procesie kształcenia i zarządzania szkołą oraz nowymi perspektywami, jakie wyznacza ich racjonalne zastosowanie, respektujące myśl dydaktyczną i psychologiczną.

8. Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej. Red. Zbigniew Kramek. Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007 (sygn. 90814)
   W książce zamieszczono szerokie spektrum zagadnień, dotyczących uwarunkowań organizacyjno-prawnych, dydaktyczno-metodycznych i techniczno-technologicznych w stosowaniu innowacyjnych metod nauczania-uczenia się, wykorzystujących możliwości technologii informatycznych. Może być ona wykorzystana do pogłębienia wiedzy z zakresu badań nad rozwojem nowoczesnych technik w edukacji na odległość, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań stosowania w praktyce edukacyjnej technologii e-learning.

                                                                                                                    
                                                                           

Opracowała Agata Chodowiec

Powrót do 2009