Kurierek Nr 1 - Podręczniki do nauki zawodu, ćwiczenia, testy i zadania

   Od kilku już lat, czytelnikami Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z myślą o nich oraz ich nauczycielach biblioteka gromadzi swoje zbiory. Do tego numeru Kurierka Nowości wybrane zostały   podręczniki do nauki zawodu, ćwiczenia, testy i zadania.

1. Borowska Grażyna, Chojnowska Ewa, Płatkowska Małgorzata. Egzamin zawodowy : technik ekonomista : testy i zadania z rozwiązaniami. Warszwa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2008 (sygn. 95020)
  
Zbiór zawiera 8 zestawów zadań testowych i praktycznych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista. Zadania opracowano zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz zgodnie z przyjętą strukturą egzaminu zawodowego. Do etapu pisemnego zostały przygotowane zadania zamknięte wielokrotnego wyboru (testy) sprawdzające. Do etapu praktycznego zostały opracowane zadania otwarte kształcące umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacjach typowych dla zawodu.

2. Caliński Jan. Egzamin zawodowy : technik agrobiznesu : testy i zadania z rozwiązaniami. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007 (sygn. 95025)  
   Zbiór zawiera pięć zestawów zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu. Każdy zestaw składa się z 70 zadań testowych oraz zadania praktycznego. Zadania przygotowano zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu zawodowego.

3. Garbacik Katarzyna, Żmiejko Magdalena. Czas na przedsiębiorczość : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy. Warszawa : Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008 (sygn. 94547)
  
Książka składa się z ośmiu działów ułożonych w takiej kolejności, aby można było krok po kroku zgłębić tajniki gospodarki. W pierwszym dziale można zdobyć podstawową wiedzę ekonomiczną i poznać stosowana terminologię. Czytelnicy mogą spojrzeć na gospodarkę jako całość działającą  na zasadzie naczyń połączonych. W dziale następnym zetkniemy się z zagadnieniem związanymi z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego jako najbliższego otoczenia ekonomicznego. W kolejnym, autorzy wychodzą poza obręb domu i dowiadujemy się jak poszukiwać pracy. Zdobędziemy praktyczne umiejętności konieczne przy przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Działy następne zapoznają nas z zasadami zakładania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w jego najprostszej formie, kierowaniem zespołem ludzi oraz umiejętnościami menedżerskimi.

4. Jóźwiak Jadwiga, Knap Monika. Egzamin zawodowy : technik handlowiec : testy i zadania z rozwiązaniamiWarszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2007 (sygn. 95023)
  
Zbiór zawiera 7 zestawów zadań egzaminacyjnych na I i II części etapu pisemnego. Do etapu pisemnego przygotowane są testy wielokrotnego wyboru. Do etapu praktycznego opracowane są zadania sprawdzające nabyte umiejętności. Treść zadań uwzględnia specyfikę i różnorodność działań przedsiębiorstw handlowych i usługowych. Uczeń ma możliwość rozwiązywania zadań bezpośrednio na dołączonych dokumentach. Na końcu zbioru zamieszczone są propozycje rozwiązań ze wskazówkami.

5. Konarzewska Małgorzata. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem : podręcznik do nauki zawodu kucharz w technikum i szkole policealnej. Warszawa : Wydawnictwo REA, 2007 (sygn. 94559)
  
Książka zawiera wiadomości o środkach spożywczych. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii, prawu żywnościowemu oraz wdrażaniu systemów GMP, GHP, HACCP. W dalszych częściach omówiono ocenę towaroznawczą tłuszczów, warzyw, ziemniaków, grzybów, owoców, mleka i jego przetworów oraz ich zastosowanie w produkcji potraw. Osobny rozdział poświęcono przyprawom.  Liczne zdjęcia, schematy, tabele oraz receptury ułatwiają przyswojenie wiedzy teoretycznej.

6. Orłowska Joanna, Tkaczyk Małgorzata. Organizacja pracy  w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa. Cz. 2. Warszawa: Wydawnictwo REA, 2008 (sygn. 94661)
  
Podręcznik ten przeznaczony jest dla uczniów techników i szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia i standardami wymagań egzaminacyjnych w tym zawodzie. Zaprezentowano w nim zasady organizacji i zarządzania zakładem hotelarskim, kładąc nacisk na właściwą organizację pracy na poszczególnych stanowiskach i stosowanie zasad ergonomii. Podkreślono znaczenie współpracy pomiędzy poszczególnymi działami, która zapewnia właściwe funkcjonowanie całego zakładu i wpływa na zadowolenie gości. W kolejnych rozdziałach przedstawiono działalność recepcji, działu utrzymania porządku i czystości oraz gastronomii hotelowej.

7. Steblik-Wlaźlak Barbara, Cymańska-Grabowska Barbara. Usługi turystyczne : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa. Warszawa : Wydawnictwo REA, 2008 (sygn. 94560)
  
Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów techników oraz słuchaczy szkół policealnych. Tematyka w książce dotyczy podstawowej terminologii z zakresu turystyki, czynników jej rozwoju, roli w życiu człowieka, zalet ale też destrukcyjnego oddziaływania ruchu turystycznego. Wiele miejsca poświęcono charakterystyce wybranych rodzajów turystyki uprawianych współcześnie. Zwrócono przy tym uwagę na obszar recepcji ruchu turystycznego, na cechy i umiejętności jego uczestników.

                                                   

                                                                     

Opracowała Jolanta Stempień

Powrót do 2009