Kurierek Nr 10 - Rodzinna opieka zastępcza

   Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej. Podkreślił potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego w Polsce.
Niniejszy Kurierek Nowości poświęciłam zagadnieniom adopcji i opieki zastępczej. Wybrane pozycje książkowe są dostępne dla czytelników w wypożyczalni Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

1. Gutowska Antonina. Rodzicielstwo adopcyjne : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008 (sygn. 96793, 96794)
  
Adopcja uważana jest za najbardziej wartościową formę kompensacji sieroctwa społecznego ze względu na to, że umożliwia dziecku wychowanie w środowisku najbardziej zbliżonym do rodziny biologicznej. Jest to środowisko znacznie korzystniejsze dla osieroconego dziecka niż inne formy opieki, na przykład rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze czy placówki opiekuńcze.
Autorka w swojej pracy badała różne aspekty funkcjonowania rodziny, wiążące się z faktem adopcji: zachowania problemowe adoptowanego dziecka, wiązanie problemów rodzinnych z faktem adopcji, wsparcie społeczne odczuwane przez matki, komunikacja między członkami rodziny, empatia wobec dziecka adoptowanego oraz otwartość na rodzinę biologiczną dziecka.
Książka przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką.

2. Joachimowska Magdalena. Rodzicielstwo zastępcze : idea - problemy - analizy - kompetencje. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008 (sygn. 97812)
  
Prezentowana powyżej publikacja ma służyć idei ochrony dziecka, z różnych przyczyn pozbawionego opieki rodzicielskiej, jego praw do bezpiecznego dzieciństwa, bez zrywania więzi z rodziną pochodzenia, w poczuciu tożsamości oraz w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego środowisk lokalnych zaangażowanych w dobro dziecka. Książka jest adresowana do studentów pedagogiki społecznej, pracy socjalnej, polityki społecznej, jak i pedagogów społecznych, pracowników socjalnych, sędziów sądów rodzinnych, psychologów i innych osób zainteresowanych tym problemem.


3. Ładyżyński Andrzej. Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w PolsceKraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009 (sygn. 96034)
  
W powyższej publikacji autor stawia sobie zadanie zaprezentowania adopcji jako istotnego zjawiska społecznego i kulturowego. Znajdujemy tu prezentację omawianej problematyki, opracowanie kwestii przyczyn ubiegania się o adopcję, charakterystykę kandydatów na rodziców adopcyjnych, zmian ich postaw w toku przygotowania do oczekujących ich zadań, czy nawet relacje rodziców adopcyjnych, wyróżnienie typów rodzin adopcyjnych.

4. Łuczyński Andrzej. Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnychLublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2008 (sygn. 92896, 98080)
  
Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwsze trzy mają charakter teoretyczny i w nich autor dokonał refleksji nad rodziną jako środowiskiem wychowawczym, stymulującym optymalny rozwój dziecka. Wyjaśnił podstawowe pojęcia dotyczące rodziny i wychowującego się w niej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska dysfunkcji i patologii życia rodzinnego. Zanalizował problem rozwoju emocjonalnego dziecka w kontekście zaspokajania jego podstawowych potrzeb w środowisku rodzinnym. W dalszej części - badawczej - autor poddał analizie wyniki badań dotyczących realizacji potrzeb fizycznych i psychicznych dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i dysfunkcjonalnych w środowisku rodzinnym, szkolnym i koleżeńskim. W końcowej części książki dokonano podsumowania oraz sformułowano wnioski.

5. Matejek Józefa. Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008 (sygn. 96432, 96699)
  
Autorka charakteryzuje funkcje i zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych jako instytucji koordynujących tworzenie zastępczych środowisk rodzinnych. Szczegółowo przedstawia takie problemy, jak: założenia prawne dotyczące dziecka i rodziny zastępczej, diagnozowanie kandydatów na rodziców zastępczych, przygotowanie kandydatów do pełnienia roli opiekunów zastępczych, etapy postępowania w trakcie przygotowania i kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych oraz formy pomocy i wspierania tych rodzin. Opisuje pracę ośrodków oraz kierunki zmian w ich działalności w związku z reformą systemu opieki. Publikacja ta przeznaczona jest dla pedagogów, psychologów, socjologów zajmujących się zawodowo dzieckiem, rodziną i instytucjonalnymi formami pomocy dziecku i rodzinie.

6. Wilgocki Jennifer, Wright Marcia Kahn. Czas niepewności : o dzieciach w rodzinach zastępczych. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2007] (sygn. 86751, 86752)
  
Autorki w powyższej książeczce poruszają wiele problemów, jakie mają dzieci w rodzinach zastępczych. Mówią o uczuciach i zmartwieniach tych dzieci oraz o pytaniach, które je nurtują. Publikacja ma przynieść dzieciom wiedzę i wsparcie w tym trudnym dla nich czasie. Pomaga im zachować radość dzieciństwa i mimo napotykanych trudności, żyć pełnią życia.
  
W uwagach dla rodziców zastępczych i innych dorosłych omówione zostały złożone przeżycia dziecka. Autorki podkreślają znaczenie otwartej komunikacji, pokazują też, jak udzielać dziecku pomocy, aby mogło przystosować się do nowej sytuacji i prawidłowo rozwijać.

7. Winogrodzka Lidia. Rodziny zastępcze i ich dzieci. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007 (sygn. 89305, 89306)
  
Rodziny zastępcze stanowią obecnie jedną z istotnych form kompensacji sieroctwa naturalnego i społecznego. W polskim systemie opieki nad dzieckiem i rodziną najczęściej występującym typem opieki są rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, tj. dziadkowie, starsze rodzeństwo lub krewni. W swojej książce autorka dąży do rozpoznania sytuacji domowej i szkolnej młodzieży gimnazjalnej pozostającej pod opieką tychże rodzin. Publikacja jest skierowana do osób, które zawodowo zajmują się pomocą dziecku i rodzinie: do pracowników socjalnych, pedagogów, nauczycieli i wychowawców, prawników, pracowników ośrodków adopcyjnych. Służyć może również wiedzą samym opiekunom zastępczym, kandydatom na opiekunów, studentom nauk społecznych oraz wszystkim zainteresowanym.

8. Wolfe Jamie Stuart. Adopcja : czy jesteście gotowi? Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2008 (sygn. 91402, 91403)
  
Książka powstała z myślą, by podzielić się własnym doświadczeniem autorki z adopcji oraz aby dodać odwagi osobom zainteresowanym tym wyzwaniem. Autorka rozpoczyna każdy rozdział od zaczerpniętej z własnego życia historii, po której następuje rozważanie dotyczące praktycznej i duchowej sfery życia. Książka ma formę pamiętnika i jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców.

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do 2009