Kurierek Nr 7 - Czas wolny ucznia

   Zarządzanie czasem jest narzędziem, które służy do budowy wspaniałego życia, zorganizowanego, wypełnionego tym, co jest dla nas ważne. Zarządzanie czasem służy zwiększeniu efektywności, poprawie skuteczności, zwiększeniu ilości wykonanej pracy. Każdy z nas ma go tyle samo : 24 godziny na dobę. Tylko od nas zależy jak go wykorzystamy. W każdej chwili decydujemy, co będziemy robić i dlaczego. W czasie przerwy wakacyjnej proponujemy kilka publikacji na temat organizacji czasu pracy, a także czasu wolnego. Mamy nadzieję, że pozwolą one świadomie, efektywnie i ciekawie zorganizować czas wolny od nauki oraz lepiej wykorzystywać ten poświęcony na pracę.

1. „Cudne manowce?" : kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie. Red. Wojciech Muszyński. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008 (sygn. 96713)
  
Celem książki jest próba zdefiniowania kultury czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie, rozważenie tej problematyki z uwzględnieniem twórców i odbiorców, analiza aktywnych i biernych form wypoczynku oraz uczestnictwa w kulturze, ustalenia miejsc oraz roli zabawy i rozrywki w życiu jednostek, grup i społeczeństw.  Sygn. 96713

2. „Czas ukoi nas" : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie. Red. Wojciech Muszyński. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008 (sygn. 96518)
  
Zbiór artykułów na temat kultury czasu wolnego i jakości życia we współczesnym społeczeństwie. Autorzy analizują różnorodne aspekty procesów społecznych związanych z czasem wolnym jako wartością dla różnych grup społecznych, podkreślają doniosłość tych zagadnień w społeczeństwie konsumpcyjnym.    


3. Dworakowska Barbara. Jak wykorzystać czas? Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008 (sygn. 95068, 95069)
   Książka, która przekazuje nauczycielom inspiracje do rozmów z młodzieżą na temat zarządzania czasem. Oprócz opisów różnych zagadnień z tym związanych, autorka proponuje zestaw ćwiczeń dla lepszego zrozumienia tematu. Materiał można dostosować do potrzeb konkretnej klasy i wykorzystać na kilku lekcjach wychowawczych.

4. Eckert Andrea. Lekcje już się skończyły : gry i zabawy dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Kielce : Jedność, 2007 (sygn. 89336)
  
Propozycje zabaw, które są niezbędne w całodziennej opiece nad dziećmi. Zabawy te wspierają dziecięcy rozwój, zdolności komunikacji, współczucia, poczucie przynależności, koncentrację, zapamiętywanie, rozwijają motorykę, wyobraźnię, kreatywność, poczucie rytmu, wzmacniają wiarę w siebie. Według autorki ustalone reguły porządkujące cały dzień zapewniają harmonijny rozwój dziecka i poczucie bezpieczeństwa. 

5. Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej z elementami fizjologii ogólnej człowieka. Red. Andrzej Eberhard. Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008 (sygn. 95527)
  
Podręcznik dla studentów turystyki i rekreacji ruchowej. Zawiera szerokie omówienie zagadnień związanych z wypoczynkiem, rytmami biologicznymi człowieka, rekreacją ruchową kobiet, dzieci i młodzieży, osób starszych. Szczególnie ciekawe są dwa rozdziały poświęcone wpływowi podróży na fizjologię oraz następstw fizjologicznych ograniczonej aktywności ruchowej. Jest to szczególnie ważne, gdyż jest to jeden ze skutków rozwoju cywilizacyjnego współczesnych społeczeństw. 

6. Nawara Henryk, Cooper Agata. Kolonie i obozy  : zdrowe, radosne, bezpieczne. Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2007 (sygn. 91625)
  
Publikacja przeznaczona dla osób podejmujących pracę wychowawcy kolonijnego, instruktora, trenera. W kolejnych rozdziałach omówione są takie zagadnienia jak: specyfika i różnorodność najczęściej realizowanych form wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży, podstawowe zadania i cele, obowiązki osób zatrudnionych, wskazówki dotyczące realizacji zadań programowych (charakterystyka wybranych gier rekreacyjno-sportowych, przepisy), przykłady zajęć kulturalno-rozrywkowych (gry integracyjne, zajęcia plastyczne, muzyczne, fotograficzne).  Podano kilka przykładowych scenariuszy imprez kulturalno-rozrywkowych, które zostały sprawdzone w praktyce z dziećmi i młodzieżą. Problem bezpieczeństwa uczestników kolonii i obozów jest jednym z najważniejszych zagadnień tej książki : oprócz opisów najbardziej typowych zagrożeń, przedstawione zostały sposoby udzielania pierwszej pomocy.                                                

7. Pięta Jan. Pedagogika czasu wolnego. Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008 (sygn. 94974)
  
Podręcznik akademicki dla studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji, który m.in. zawiera tematykę naturalnych środowisk wychowawczych, edukacji ustawicznej, rekreacji, współczesne problemy związane z racjonalnym wykorzystaniem czasu wolnego, znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze czasu wolnego. Na szczególną uwagę zasługują te części, które opisują przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego i związane z tym zagrożenia rozwoju młodego pokolenia. Autor przedstawił różne sposoby organizacji czasu wolnego w ciągu 20 w., które kształtowały wzorce zachowań  człowieka. 

8. Strugarek Jan. Organizacja i prowadzenie imprez, rekreacyjnych i turystycznych. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006 (sygn. 85918, 86457, 86601)
  
W książce zawarta jest wiedza potrzebna organizatorom i osobom prowadzącym różne imprezy sportowe i rekreacyjne : podstawy prawne, zasady planowania i programowania imprez, zagadnienia ekonomiczne, rodzaje i zasady organizowania i prowadzenia form aktywności służących zdrowiu człowieka. Szeroko przedstawiona wiedza teoretyczna jest wsparta przykładami gier rekreacyjnych i sportowych.

9. Truskolaska Justyna. Wychować miłośnika książki. Tychy : Maternus Media, 2007 (sygn. 87682)
  
Publikacja podejmuje tematykę czasu wolnego z perspektywy pedagogiki, zwłaszcza opiekuńczo-wychowawczej i kulturalno-oświatowej. Jeden z jej działów zwany animacją kultury zwraca uwagę na spędzanie wolnego czasu w placówkach upowszechniania bądź animacji kultury : domach i centrach kultury, bibliotekach, muzeach itp. Czytanie jest tym sposobem spędzania wolnego czasu, który uważany jest za bardziej wartościowy i pożądany przez pedagogów. Jego funkcje są różnorakie: samokształcenie, rozrywka, odpoczynek, rozwój osobowości, profilaktyka i inne.

                                                                   

    

Opracowała Hanna Krasuska-Terka   

                                                                                      

Powrót do 2009