Kurierek Nr 12 - Wychowanie przedszkolne

   „Wiek XX nie był - wbrew przewidywaniom i intencjom niektórych pedagogów - stuleciem dziecka. Może wiek XXI przyniesie realne możliwości urzeczywistniania pięknych idei edukacji przyjaznej dzieciom, dającej szanse ich szczęśliwego rozwoju."  Tadeusz Lewowicki 

Rok szkolny 2008/2009 uznany został przez resort edukacji w Polsce „Rokiem Przedszkolaka".

   Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach posiada duży zbiór pozycji dotyczących wychowania  przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Pragnąc również włączyć się do akcji ministerstwa chcę zaprezentować Państwu, w ramach „Kurierka Nowości", kilka publikacji książkowych mówiących o adaptacji dziecka w przedszkolu, rozwoju psychofizycznym przedszkolaka, kształceniu nauczycieli przedszkoli, plany pracy i scenariusze zajęć w przedszkolu. Przedstawione poniżej publikacje są dostępne dla zainteresowanych czytelników w wypożyczalni biblioteki.

1. Aves Corinne. Zrozum swojego przedszkolaka. Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007 (sygn. 88555, 88556)
   Powyższa książka zawiera wiele cennych informacji dla rodziców, nauczycieli i opiekunów, pomagając im w relacjach z dziećmi na tym tak ważnym etapie rozwoju. Autorka porusza szeroki zakres zagadnień, od rywalizacji między rodzeństwem lub uczniami, do lęków u dzieci. Uczy czytelników, w jaki sposób wspomagać rozwój dziecka i wspierać je w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Omawia konflikty i wewnętrzne zmagania doświadczane przez dzieci i udziela wskazówek dotyczących budowania w malcach zrozumienia takich zagadnień, jak moralność i dyscyplina. 

2. Dmochowska Halina. Współczesne modele kształcenia nauczycieli przedszkolaKraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2007 (sygn. 90236)
   Według autorki „nauczycielowi, jako jednemu z podmiotów procesu edukacji, została powierzona misja wspomagania innych ludzi w rozwoju, poczynając od najmłodszych". Aby podjąć się odpowiedzialnej pracy z najmłodszymi dziećmi musi być do tego odpowiednio przygotowany. Autorka, w swojej książce, przedstawia m. in.: różne modele kształcenia nauczycieli przedszkoli, start zawodowy nauczycieli, motywy dalszej nauki, pożądany obraz nauczyciela przedszkola. Książka ta jest skierowana głównie do nauczycieli przedszkoli i studentów wychowania przedszkolnego. (sygn. 90236)

3. Dziecko : sukcesy i porażki. Pod red. Rafała Piwowarskiego. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007 (sygn. 87962)
   Autorzy, zapowiedziane w tytule sukcesy i porażki, rozpatrują  przede wszystkim z perspektywy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Poza zagadnieniami ogólnymi oraz refleksjami, doświadczeniami i propozycjami praktycznych rozwiązań, na książkę tę składają się jeszcze: analiza przeprowadzonych badań, wychowanie przedszkolne, edukacja w społeczeństwie informacyjnym oraz dziecko niepełnosprawne.

4. Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci. Pod red. Eugenii Iwony Laski. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007 (sygn. 90740)
   Problematyka zawarta w niniejszej publikacji jest propozycją przedstawienia wielu zagadnień łączących się w obszarze dziecko, nauczyciel, edukacja, rodzice. Słowa te są kluczem do analiz teoretycznych, badań empirycznych, rozwoju, wspomagania, edukacji dziecka. Stanowią przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, szczególnie psychologii, pedagogiki, socjologii, medycyny i in. Książka ta skierowana jest do studentów i nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.

5. Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci. Red. nauk. Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Nowak-Łojewska. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 (sygn. 92271)
   Książka ta powstała z myślą o wspieraniu, stymulowaniu i wyzwalaniu rozwoju dziecka, intencją jej autorów jest bowiem wskazanie na pewne obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci. Należy opracować strategię wspierającą dziecko w jego własnych wysiłkach związanych z uczeniem się. Pozycja ta skierowana jest do nauczycieli przedszkoli i nauczania początkowego.

6. Pedagogika małego dziecka : wybrane zagadnienia. Pod red. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Ewy Słodownik-Rycaj. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych : Wydział Pedagogiczny UW, 2007 (sygn. 89260, 89261)
   Publikacja powyższa ukazuje różne obszary edukacji małego dziecka, podstawy rozwoju dziecka, samodzielność poznawczą i społeczną dziecka we wczesnym okresie rozwojowym. Książka ta zalecana jest studentom pedagogiki, nauczycielom, logopedom, psychologom, rodzicom i innym osobom zainteresowanym.

7. Rzeźnicka-Krupa Jolanta. Komunikacja - edukacja - społeczeństwo : o dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007 (sygn. 90709)
   Autorka tej pracy wzbogaca naszą wiedzę o sposobie funkcjonowania, komunikacji międzyludzkiej i możliwościach uczenia się osób niepełnosprawnych. Zwraca uwagę na to, co społeczeństwo nowoczesne może im zaoferować, czyli - wsparcie i pomoc.

8. Smith Charles A. Grupa bez przemocy : 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczące empatii i współpracy. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007 (sygn. 91281, 91283) 
   Książka zawiera atrakcyjne zabawy i ćwiczenia, które uczą najmłodszych, jak znaleźć przyjaciół, jak współpracować z innymi oraz jak szanować uczucia i potrzeby innych. A wszystko to dzięki wykorzystaniu różnorodnych metod: muzyki, ruchu, elementów dramy, pracy w ogródku itp. Dzięki wykorzystaniu zaprezentowanych w książce zabaw i ćwiczeń dzieci nauczą się wielu umiejętności: współpracy, identyfikowania emocji własnych i innych ludzi, rozwiązywania problemów, szacunku dla innych, hojności i wspaniałomyślności, gotowości niesienia pomocy i in. Publikacja ta może być wykorzystana przez nauczycieli przedszkoli i nauczania początkowego oraz rodziców.

9. Wlaźlik Barbara. Koncepcja pracy wychowawczo-dydaktycznej w edukacji przedszkolnej : plany pracy i scenariusze zajęć. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2008 (sygn. 93032, 93033)
   Przedstawiona propozycja pracy wychowawczo-dydaktycznej może pomóc nauczycielom w osiągnięciu celów, jakie wyznacza program wychowania w przedszkolu. Planując działania, należy dążyć do tego, by miały one możliwie szeroki wpływ na wychowanka, kształciły jego osobowość w sposób wszechstronny i prowadziły do realizacji zadań określonych przez program. Książka zawiera przykłady planów rocznych, planów miesięcznych oraz scenariusze zajęć. Zawarte w nich treści uwzględniają najnowsze tendencje humanistycznej pedagogiki przedszkolnej w jej teoretycznym i praktycznym wymiarze, wobec czego ich realizacja gwarantuje przygotowanie dziecka do wymagań współczesności. 

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do 2008