Kurierek Nr 1 - Komunikacja niewerbalna

   Kurierek ten poświęcony jest komunikacji niewerbalnej w procesie porozumiewania się. Zdaniem psychologów, 50% informacji odczytujemy z obserwacji zachowania naszego rozmówcy - z intonacji głosu, mimiki, gestów. Erhard Thiel - niemiecki dziennikarz -  twierdzi, że „Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów". Komunikacja niewerbalna obejmuje wszystkie ludzkie zachowania i postawy, które komunikują wiadomości oraz mają wspólne znaczenie. Na rynku księgarskim ukazuje się coraz więcej pozycji dotyczących przewidywania przyszłości i określania cech charakteru na podstawie linii dłoni, mimiki, dnia urodzenia, określonych zachowań itp. 

1. Adler Ronald B., Rosenfeld Lawrence B., Proctor II Russell F. Relacje interpersonalne: proces porozumiewania sięPoznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2006 (sygn. 82776)
   Autorzy odwołują się do wyników licznych badań nad porozumiewaniem się i bogatej literatury przedmiotu, czerpiąc obficie z najświeższych dokonań na tym polu. Rozważają zagadnienia porozumiewania się na różnych płaszczyznach - od par, rodzin i innych małych grup po relacje w miejscu pracy i kontakty między przedstawicielami różnych kultur. Nie zapominają też o zjawiskach najbardziej współczesnych, jak np. porozumiewanie się za pośrednictwem Internetu.  

2. Birkenbihl Vera F. Sygnały ciała. Podstawy komunikacji niewerbalnej dla trenerów i ludzi sukcesu. Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 1998 (sygn. 65799)
  
Książka ta jest twórczą mieszanką „naukowości" i wiedzy praktycznej, podanej w sposób zarówno seminaryjny, jak i popularny. Ze względu na zawarte w niej treści, podzielona jest w sposób następujący. Część pierwsza zapoznaje czytelnika z ukierunkowanym postrzeganiem i opisywaniem sygnałów, a w jej zakończeniu przedstawiona jest krótka dyskusja na temat kryteriów, na podstawie których można te sygnały ocenić. W części drugiej omówione są sygnały mowy ciała. W uzupełnieniu znajduje się krótkie wprowadzenie w dziedzinę muzyki ciała. W książce chodzi również o nasze własne sygnały, dzięki którym dowiemy się więcej o nas samych, jeżeli nauczymy się je dostrzegać.

3. Collins Andy. Język ciała, gestów i zachowań. Warszawa: Klub dla Ciebie - Bauer-Media, 2003 (sygn. 88042)
   Książka ta traktuje człowieka kompleksowo. Umożliwia dokonanie jego charakterystyki nie tylko na podstawie budowy ogólnej ciała i poszczególnych jego części oraz zachowań, ale również uwzględnia aspekty astrologiczne, charakter pisma, zamiłowania do kolorów itp. Wskazuje na stan zdrowia danej osoby. Opracowanie wzbogacone jest kilkunastoma testami, które pozwolą w nieco relaksowy sposób określić osobowość naszą i naszych znajomych.

4. Grochowska Magdalena. Gestykulacja i mowa. O niewerbalnym komunikowaniu się dzieci wieku przedszkolnym. Kraków : Wydawnictwo naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002 (sygn. 77561)
  
Monografia stanowi wszechstronną analizę najbardziej nośnych komunikatów niewerbalnych, tj. gestów u dzieci. Łączy w sobie trzy aspekty: teoretyczny, empiryczny i aplikacyjny. Wypełnia lukę istniejącą w dziedzinie komunikacji niewerbalnej dzieci w literaturze przedmiotu. Za zmienną zależną autorka przyjmuje komunikacyjne zachowania niewerbalne, natomiast niezależne kontrolowane to: wiek dziecka, wiek partnera, typ kontekstu sytuacyjnego i poziom rozwoju mowy.

5. Hartley Mary. Mowa ciała w pracy. Kielce : Jedność, 2004 (sygn. 76652)
   Rozumienie języka ciała poprawi każdy aspekt komunikacji między ludźmi w stosunkach pracy oraz wpłynie na osiąganie lepszych wyników. Autorka posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i warsztatów osobistego rozwoju. W swoich publikacjach kieruje się zdrowym rozsądkiem, przytacza anegdoty i przykłady z życia. Książka zawiera ponad 60 przykładów praktycznego działania, pomocnych w ocenie i zmianach własnych zachowań.

6. Holinger Paul C. Co mówia dzieci, zanim nauczą się mówić: dziewięć sygnałów używanych przez dzieci do wyrażania uczuć. Poznań : Media Rodzina, cop. 2006 (sygn. 82660)
  
Istota ludzka rodzi się wyposażona w zestaw sygnałów. Według współczesnych badań istnieje dziewięć takich wrodzonych sygnałów: zainteresowanie, radość, zaskoczenie, niezadowolenie, złość, strach, wstyd, wstręt (jako reakcja na nieprzyjemne smaki) i obrzydzenie (jako reakcja na nieprzyjemne zapachy). To nasze najwcześniejsze uczucia. Z czasem te sygnały łączą się ze sobą, wiążą się z doświadczeniem i w ten sposób kształtuje się nasze skomplikowane życie emocjonalne. Zrozumienie tych sygnałów oraz tego, jak działają, przyniesie korzyść nam i naszym dzieciom. O tym właśnie jest ta książka.

7. Knapp Mare L., Hall Judith A. Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich. Wrocław : Wydawnictwo ASTRUM, 2000 (sygn. 83837)
   Niewątpliwym walorem tej pozycji jest spora liczba przedstawionych badań dotyczących komunikacji niewerbalnej. Książka podzielona jest na 5 części. Autorzy starają się odpowiedzieć na kilka pytań: czym jest komunikacja niewerbalna, jaki ma wpływ na życie codzienne, czy prawdą jest, że niektórzy ludzie mają większe zdolności nadawania i odbierania komunikatów niewerbalnych, czy język ciała jest umiejętnością nabytą, czy też cechą wrodzoną i instynktowną?

8. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. Komunikacja między ludźmi: motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 (sygn. 87870)
  
Książka prezentuje zagadnienia dotyczące badania ludzkiej komunikacji. Definiuje komunikację między innymi jako tworzenie społeczności i opisuje model kompetencji komunikacyjnej, przygotowujący do korzystania z kolejnych rozdziałów podręcznika. Rozdział V dotyczy komunikacji niewerbalnej. Komunikujemy się niewerbalnie, by powiedzieć innym, że ich lubimy, by stwierdzać, kim jesteśmy i w co wierzymy. Autorzy zapoznają nas z typami przekazów niewerbalnych.

9. Sikorski Wiesław. Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2002 (sygn. 76538)
  
Książka ta, prezentując różne niewerbalne formy terapii, podejmując próbę ukazania funkcji zachowań bezsłownych w relacji między terapeutą a pacjentem, ma sprawić, by praca technikami psychoterapii była realizowana zarazem na planie fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym i społecznym. Ideą tej pracy jest dążenie, by terapia była w jak największym wymiarze holistyczna - obejmująca swym oddziaływaniem cały organizm, a nie tylko głos i słowo.      

Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do 2008