Kurierek Nr 10 - Aktywność twórcza dzieci, młodzieży i dorosłych

   Kurierek Nowości poświęcony zagadnieniu twórczości, zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. W omówionych poniżej książkach poruszone zostały takie zagadnienia, jak: aktywność twórcza, myślenie twórcze, kreatywność, zdolności, sztuka dziecka. Zaprezentowane książki znajdują się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach. Wszystkich czytelników zainteresowanych problematyką zapraszam do sięgnięcia po te pozycje.

1. Chermet-Carroy Sylvie. Zrozum rysunki dziecka czyli jak interpretować rysunki małych dzieci : kolory, kształty, postacie. Łódź : Wydawnictwo „Ravi", 2005 (sygn. 88079)
  
Według autorki rysunek dziecka to „przesłanie, swobodna czynność, wyrażająca się w spontanicznym języku. Rysunek przemawia, opowiada i objaśnia wszystko to, czego dziecko nie jest w stanie wyrazić słowami. Analiza tego języka dostarcza cennych informacji rodzicom, wychowawcom i wszystkim tym, którzy pragną zrozumieć dziecko i zbliżyć się do niego, by lepiej nim pokierować."              
    Badania nad rysunkami dzieci rozpoczęto dopiero na początku XX wieku. Opierały się one na grafologii, psychoanalizie. Interpretację form graficznych wykorzystuje się w testach inteligencji i w psychoterapii. Podstawowym celem badań nad rysunkiem dziecka jest zbliżenie się do niego i dostarczenie mu odpowiedzi na pytania, których nie potrafi sformułować werbalnie.

2. Chybicka Anna. Psychologia twórczości grupowej : jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 (sygn. 84811, 84812)
  
Autorka powyższej pozycji od kilku lat zajmuje się prowadzeniem zajęć aktywizujących psychologiczny potencjał i możliwości twórczego realizowania siebie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z twórczym myśleniem i psychologią międzykulturową. Książka jest „połączeniem praktycznych doświadczeń z teoretyczną wiedzą, która nie tylko wyjaśnia mechanizmy twórczego myślenia, ale inspiruje do tworzenia nowych ćwiczeń czy form pracy z zespołem". Przeznaczona jest dla trenerów i moderatorów warsztatów twórczego myślenia, trenerów biznesu, zwierzchników różnego szczebla, pracowników i studentów nauk społecznych. Może również zainteresować osoby pragnące pracować w szkole.

3. Czelakowska Danuta J. Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005 (sygn. 82032)
  
Współczesna edukacja ma coraz częściej za zadanie stymulowanie i wspieranie zdolności twórczych oraz motywowanie dzieci do działalności językowej. Autorka powyższej książki jest przekonana, że aktywności twórczej można się nauczyć i ją rozwijać. Problematykę kreatywności językowej uczniów autorka przedstawia wieloaspektowo. Precyzuje pojęcie i cechy twórczości oraz przebieg procesu twórczego. Twórczość pokazuje jako cechę osobowości, a także jako postawę człowieka wobec życia. Koncentruje swoją uwagę na elementarnym szczeblu kształcenia i kreatywności językowej dzieci. Praca ma charakter naukowy, ale mogą z niej także korzystać nauczyciele praktycy.

4. Jakubik-Hajdukiewicz Joanna.  Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania. Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2005 (sygn. 82035)
  
Książka jest owocem wieloletnich doświadczeń autorki związanych z kreatywnym rozwojem. Znalazły się tutaj założenia teoretyczne kreatywnych form pracy z młodymi ludźmi, opisy metod pracy - z uwzględnieniem jogi, , terapii tańcem, kreatywnego pisania, medytacji oraz wizualizacji, scenariusze zajęć dla dzieci i ich dokumentacja oraz wskazówki dla prowadzących i rodziców. Ćwiczenia są dostosowane do potrzeb i możliwości najmłodszych. Wykonując je, odreagowują oni napięcia i stresy oraz odkrywają własną spontaniczność. Kreatywne metody przynoszą dobre efekty w pracy z dziećmi zaniedbanymi wychowawczo, z rodzin z problemem alkoholowym, z nadpobudliwymi psychoruchowo. Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli różnych specjalności, rodziców, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, studentów nauk społecznych oraz dla wszystkich osób interesujących się rozwojem dzieci.

5. Karwowski Maciej. Konstelacje zdolności : typy inteligencji a kreatywność. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005 (sygn. 84785, 84786)
  
Podstawowym celem, jaki autor sobie postawił w książce, było zbadanie zależności między inteligencją akademicką, emocjonalną, intuicyjną i zdolnościami twórczymi oraz kreatywnością rozumianą jako postawa twórcza. Książka składa się z dwunastu rozdziałów. Autor omawia w nich podstawowe koncepcje wiążące się z inteligencją oraz kreatywnością. Pracę zamyka autorski program rozwoju zdolności. Może on wnieść dużo nowych rozwiązań do współczesnej pedagogiki oraz psychopedagogiki twórczości i unowocześnić pracę z osobami o różnych profilach zdolności.

6. Krasoń Katarzyna, Mazepa-Domagała Beata. Przestrzenie sztuki dziecka : strategia intersemiotycznego i polisensorycznego wsparcia jednostek o obniżonej sprawności intelektualnejKatowice : Oficyna wydawnicza „Librus", [2003] (sygn. 86636)
  
Publikacja zawiera opracowanie teoretyczne, wyniki badań empirycznych wraz z autorskimi narzędziami diagnozy oraz sugestie praktyczne, dotyczące problemu wykorzystania sztuki (muzyki, ruchu i plastyki) w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to swoiście zarysowany podręcznik arteterapii, który ma pomóc w diagnozowaniu rozwoju dziecka za pomocą jego wytworów kinestetycznych i malarskich. Prezentowana pozycja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: badaczy, nauczycieli, pedagogów, terapeutów, studentów i wszystkich zainteresowanych zagadnieniem twórczości i ekspresji dziecka, a także rozbudzaniem i kształtowaniem dziecięcej wyobraźni.

7. Krauze-Sikorska Hanna. Edukacja przez sztukę : o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006 (sygn. 85148, 86931)
  
Tematyka pracy dotycząca wartości artystycznej twórczości dziecka mieści się w obszarze zainteresowań pedagogiki, psychologii, nauk o sztuce. Autorka w swojej książce pokazuje główne idee związane z twórczością i kształtowaniem postaw twórczych. Z drugiej strony próbuje ukazać wartości, jakie niesie ze sobą twórczość artystyczna dziecka i wypracować pewną strategię pozwalającą na rozwój jego twórczego potencjału. Książka niniejsza stawia sobie za cel pokazanie wielorakich możliwości intensyfikowania rozwoju dziecka w procesie jego twórczości artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań stymulujących aktywność plastyczną. Adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli  przedszkoli i nauczania początkowego.

8. Od twórczości do podmiotowości. Red. nauk. Makary Krzysztof Stasiak, Lidia Frydzińska-Świątczak. Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005 (sygn. 83203)
  
Książka jest zbiorem artykułów, które pogłębiają wiedzę o człowieku - podmiocie działań twórczych. Autorzy wyeksponowali twórczą rolę jednostki i potrzebę kształtowania bogactwa ludzkiej osobowości. Zaprezentowali różne formy szkolenia i treningu. Według autorów „droga prowadząca przez twórczość do rozwoju podmiotowości staje się drogą coraz częściej używaną i wykorzystywaną". Pozycja ta może być użyteczna dla szerokiego grona odbiorców, np. dla filozofów, pedagogów i psychologów zajmujących się teoretycznie problematyką rozwoju człowieka, jego wolności, twórczości i możliwościami samostanowienia, a także dla praktyków aktywności i rozwoju twórczego.

9. Psychopedagogika  działań twórczych. Red. nauk. Krzysztof J. Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005 (sygn. 80361)
  
Autorzy w tej pracy próbują odpowiedzieć na pytanie, „czy twórczości da się nauczać i czy twórczości da się nauczyć?". Twórczość przez całe stulecia wydawała się czymś nieosiągalnym dla szarych ludzi. Przekonanie o tym, iż twórczość daje się nauczać i nauczyć (rozwinąć, stymulować, wspierać, kształtować) wyraża wielu badaczy twórczości, nauczycieli, psychologów, trenerów. Idea rozwijania twórczości wychowanków znalazła urzeczywistnienie w konstruowaniu i realizacji programów stymulowania zdolności twórczych we wszystkich kategoriach wiekowych, w swoistym boomie poradników radzących, jak twórczo żyć.

10. Zawadzki Roman. Psychologia i twórczość. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005 (sygn. 80746)
  
Fenomen twórczości intrygował człowieka od początków naszego istnienia. Psychologia naukowa również próbuje mierzyć się z tym problemem. Autor niniejszej pracy stara się odpowiedzieć na szereg pytań: „Jakie są kryteria oceny wytworów ludzkiej działalności, którym przypisujemy cechy twórczości? Jakie procesy i zjawiska psychiczne uruchamiają i podtrzymują aktywność twórczą? Czy o twórczości decyduje motywacja eksploracyjno-poznawcza, czy potrzeba uznania i akceptacji samego siebie i własnych wizji? Czego dotyczy przekraczanie granic poznania w wewnętrznym i zewnętrznym świecie człowieka? Czy człowiek rodzi się twórcą, czy nim się staje?". Autor prezentuje wielowątkowe rozważania o fenomenie twórczości z odniesieniami do działalności naukowej, literackiej i artystycznej i do biografii twórców.

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do 2007